TAULELL
D'ANUNCIS

Taulell d'anuncis


(26-05-2017) Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals 35 i 36A
EDICTE L’Ajuntament de Balaguer en sessió ordinària del Ple del dia 25 de maig de 2017 va acordar : Primer: Aprovar provisionalment la modificació de les ordenanc...    [ llegir més ]


(08-05-2017) Edicte de l'aprovació de padrons fiscals i període de cobrament en voluntària
EDICTE Per decret d’Alcaldia núm. 374/17 de dia 4 de maig de 2017, ha estat aprovat el padró fiscal de GUALS I ENTRADES DE VEHICLES, corresponent al període 2017, que...    [ llegir més ]


(02-05-2017) Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals 33, 37, 39 i 45
EDICTE L’Ajuntament de Balaguer en sessió ordinària del Ple del dia 27 d’abril de 2017 va acordar : Primer: Aprovar provisionalment la modificació de les or...    [ llegir més ]


(26-04-2017) Aprovació definitiva de la modificació de les bases reguladores dels lloguers dels aparadors de locals comercials
EDICTE Modificació de les bases reguladores dels lloguers dels aparadors de locals comercials. L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària de data 23 de febrer de 2...    [ llegir més ]


(26-04-2017) Aprovació definitiva de la modificació de les bases reguladores de subvencions als lloguers de locals comercials
EDICTE Modificació de les bases reguladores de subvencions als lloguers de locals comercials. L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària de data 23 de febrer de 2017,...    [ llegir més ]


(13-04-2017) EDICTE D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENAÇA FISCAL NÚM. 44 'PREU PÚBLIC PER VENDRE PUBLICACIONS, DIAPOSITIVES, TEXTOS I ALTRES'
EDICTE L’Ajuntament de Balaguer en sessió ordinària del Ple del dia 23 de febrer  de 2017 va acordar aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fis...    [ llegir més ]


(06-04-2017) Aprovació del padró fiscal de la taxa per distribució d'aigua i canon d'aigua corresponent al 4t trimestre de 2016 i periode de cobrament en voluntària
EDICTE Per decret d'Alcaldia núm.253 de dia 28 de març de 2017, ha estat aprovat el padró fiscal de la taxa per distribució d'aigua i cànon d'aigu...    [ llegir més ]


(04-04-2017) EDICTE D'APROVACIÓ INICIAL DE LES NORMES D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE BALAGUER
EDICTE Aprovació inicial de les normes d’organització i funcionament de l’Escola Municipal de Música de Balaguer. L’Ajuntament de Balaguer, en ses...    [ llegir més ]


(04-04-2017) EDICTE D'APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS NÚM. 27B I NÚM. 38
EDICTE   L’Ajuntament de Balaguer en sessió extraordinària del Ple del dia 30 de març  de 2017 va acordar : Primer: Aprovar provisionalment la modificac...    [ llegir més ]


(04-04-2017) Aprovació inicial del reglament del CEI – Centre d’Empreses Innovadores
L’Ajuntament de Balaguer, en sessió ordinària celebrada en data 30 de març de 2017, va aprovar inicialment el reglament del CEI – Centre d’Empreses Innovad...    [ llegir més ]


(03-04-2017) Edicte sobre l'aprovació definitiva MC 1/2017 de l'Impic
L'Ajuntament Ple, en sessió ordinària de 23 de febrer de 2017, va aprovar inicialment l’EXPEDIENT NÚM. 1/2017 DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST...    [ llegir més ]


(01-03-2017) Edicte d'aprovació inicial MC 1/2017 de l'IMPIC
EDICTE L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària de 23 de febrer de 2017, va aprovar inicialment l’EXPEDIENT NÚM. 1/2017 DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT D...    [ llegir més ]


(01-03-2017) Edicte d'aprovació inicial de la modificació de les Bases reguladores de subvencions als lloguers locals comercials
EDICTE Aprovació inicial de la modificació de les Bases reguladores de subvencions als lloguers locals comercials. L’Ajuntament de Balaguer, en sessió ordin&agrav...    [ llegir més ]


(01-03-2017) Edicte d'aprovació inicial de les Bases reguladores dels lloguers dels aparadors dels locals comercials
EDICTE Aprovació inicial de les Bases reguladores del lloguers dels aparadors dels locals comercials. L’Ajuntament de Balaguer, en sessió ordinària celebrada en d...    [ llegir més ]


(27-02-2017) Edicte d'aprovació del padró fiscal de l'impost sobe vehicles tracció mecànica corresponent a l'any 2017 i periode de cobrament en voluntaria
EDICTE APROVACIÓ DEL PADRÓ FISCAL DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA CORRESPONENT A L’ANY 2017 I PERIODE DE COBRAMENT EN VOLUNTARIA. Per ...    [ llegir més ]


(24-02-2017) Edicte aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal núm. 44 preu públic per vendre publicacions, diapositives, textos i altres
EDICTE  L’Ajuntament de Balaguer en sessió ordinària del Ple del dia 23 de febrer de 2017 va acordar: Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l&rsqu...    [ llegir més ]


(13-02-2017) Aprovació definitiva de l'Ordenança Fiscal 39 'Taxes per la prestació de serveis i activitats esportives, lúdiques i d'oci', article 6, tarifa catorzena
EDICTE L’Ajuntament de Balaguer en sessió extraordinària del Ple del dia 22 de desembre  de 2016 va acordar aprovar provisionalment la modificació de les ordenan...    [ llegir més ]


(20-01-2017) Anunci de nomenament d'un funcionari Cap de Serveis administratius, Grup A2
Per resolució d’Alcaldia número 27/2017, de data 17 de gener, una vegada conclòs el procediment selectiu, s’ha efectuat el nomenament de: Marta Vallverd&uacu...    [ llegir més ]


(17-01-2017) Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals que a continuació es relacionen
EDICTE L’Ajuntament de Balaguer en sessió ordinària del Ple del dia 24 de novembre  de 2016 va acordar aprovar provisionalment la modificació de les ordenances f...    [ llegir més ]


(13-01-2017) Edicte d'exposició pública del Compte General 2015
EDICTE  En compliment del que disposa l’article 212 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març...    [ llegir més ]


(30-12-2016) Edicte d'aprovació del padró fiscal de la taxa per distribució d'aigua i cànon d'aigua corresponent al 3r trimestre de 2016 i període de cobrament en voluntària
EDICTE Per decret d'Alcaldia núm.1075 de dia 22 de desembre de 2016, ha estat aprovat el padró fiscal de la taxa per distribució d'aigua i cànon d'aigua ...    [ llegir més ]


(28-12-2016) Anunci de la provisió, mitjançant concurs-oposició restringit per a la funcionarització de Cap de Serveis Administratius, Grup A2, escala d’Administració General, subescala tècnica, grup A2, Grau mitjà, NCD 25.
ANUNCI Per Decret d’Alcaldia 1084/2016 de data 28 de desembre de 2016, en relació a la provisió, mitjançant concurs-oposició restringit per a la funcionaritzac...    [ llegir més ]


(23-12-2016) Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2017
EDICTE L’Ajuntament en sessió ordinaria del Ple del 27 d’octubre de 2016 va aprovar, provisionalment la modificació de les ordenances fiscals per a l’any 2017...    [ llegir més ]


(23-12-2016) Edicte d'aprovació provisional de l'ordenança fiscal 39
EDICTE   L’Ajuntament de Balaguer en sessió extraordinària del Ple del dia 22 de desembre  de 2016 va acordar: Primer: Aprovar provisionalment la modificaci&...    [ llegir més ]


(23-12-2016) Aprovació de modificació de reglament
EDICTE D’APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE REGLAMENT L’Ajuntament de Balaguer, en sessió plenària de caràcter extraordinari celebrada el 22 de desemb...    [ llegir més ]


(23-12-2016) Calendari fiscal 2017
EDICTE L'Ajuntament de Balaguer en sessió Plenària del dia de  22 de desembre de 2016,  va aprovar per l'any 2017, el calendari  de pagament de tributs e...    [ llegir més ]


(23-12-2016) Edicte sobre aprovació definitiva MC 13/16 Ajuntament
L'Ajuntament Ple, en sessió ordinària de 24 de novembre de 2016, va aprovar inicialment l’EXPEDIENT NÚM. 13/2016 DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL PRESSUP...    [ llegir més ]


(23-12-2016) Edicte sobre aprovació definitiva MC 5/16 IMPIC
L'Ajuntament Ple, en sessió ordinària de 24 de novembre de 2016, va aprovar inicialment l’EXPEDIENT NÚM. 5/2016 DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL PRESSUPO...    [ llegir més ]


(05-12-2016) Rectificació de l'Edicte d'oferta publica d'ocupació del 29-11-2016
Anunci de rectificació d’errors.    Detectat un error en l’Oferta Pública d’Ocuapació de l’Ajuntament de Balaguer de l’exercici ...    [ llegir més ]


(01-12-2016) Anunci de convocatoria de concurs-oposició d’una plaça de funcionari
ANUNCI Per Decret d’alcaldia 993/2016 de data 1 de desembre de 2016, es van aprovar les bases de la convocatòria de concurs-oposició restringit per a l’accés a ...    [ llegir més ]


Els edictes referents a urbanisme es troben a l'apartat d'urbanisme
Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat