TAULELL
D'ANUNCIS

Taulell d'anuncis


(13-02-2017) Aprovació definitiva de l'Ordenança Fiscal 39 'Taxes per la prestació de serveis i activitats esportives, lúdiques i d'oci', article 6, tarifa catorzena
EDICTE L’Ajuntament de Balaguer en sessió extraordinària del Ple del dia 22 de desembre  de 2016 va acordar aprovar provisionalment la modificació de les ordenan...    [ llegir més ]


(20-01-2017) Anunci de nomenament d'un funcionari Cap de Serveis administratius, Grup A2
Per resolució d’Alcaldia número 27/2017, de data 17 de gener, una vegada conclòs el procediment selectiu, s’ha efectuat el nomenament de: Marta Vallverd&uacu...    [ llegir més ]


(17-01-2017) Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals que a continuació es relacionen
EDICTE L’Ajuntament de Balaguer en sessió ordinària del Ple del dia 24 de novembre  de 2016 va acordar aprovar provisionalment la modificació de les ordenances f...    [ llegir més ]


(13-01-2017) Edicte d'exposició pública del Compte General 2015
EDICTE  En compliment del que disposa l’article 212 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març...    [ llegir més ]


(04-01-2017) Edicte de modificació puntual de l’article 88 bis de les Normes Subsidiàries de Planejament de Balaguer
EDICTE L’Ajuntament de Balaguer, en sessió extraordinària celebrada el dia 22 de desembre de 2016, va aprovar per unanimitat dels 17 regidors que composen la totalitat dels ...    [ llegir més ]


(30-12-2016) Edicte d'aprovació del padró fiscal de la taxa per distribució d'aigua i cànon d'aigua corresponent al 3r trimestre de 2016 i període de cobrament en voluntària
EDICTE Per decret d'Alcaldia núm.1075 de dia 22 de desembre de 2016, ha estat aprovat el padró fiscal de la taxa per distribució d'aigua i cànon d'aigua ...    [ llegir més ]


(28-12-2016) Anunci de la provisió, mitjançant concurs-oposició restringit per a la funcionarització de Cap de Serveis Administratius, Grup A2, escala d’Administració General, subescala tècnica, grup A2, Grau mitjà, NCD 25.
ANUNCI Per Decret d’Alcaldia 1084/2016 de data 28 de desembre de 2016, en relació a la provisió, mitjançant concurs-oposició restringit per a la funcionaritzac...    [ llegir més ]


(23-12-2016) Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2017
EDICTE L’Ajuntament en sessió ordinaria del Ple del 27 d’octubre de 2016 va aprovar, provisionalment la modificació de les ordenances fiscals per a l’any 2017...    [ llegir més ]


(23-12-2016) Edicte d'aprovació provisional de l'ordenança fiscal 39
EDICTE   L’Ajuntament de Balaguer en sessió extraordinària del Ple del dia 22 de desembre  de 2016 va acordar: Primer: Aprovar provisionalment la modificaci&...    [ llegir més ]


(23-12-2016) Aprovació de modificació de reglament
EDICTE D’APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE REGLAMENT L’Ajuntament de Balaguer, en sessió plenària de caràcter extraordinari celebrada el 22 de desemb...    [ llegir més ]


(23-12-2016) Calendari fiscal 2017
EDICTE L'Ajuntament de Balaguer en sessió Plenària del dia de  22 de desembre de 2016,  va aprovar per l'any 2017, el calendari  de pagament de tributs e...    [ llegir més ]


(23-12-2016) Edicte sobre aprovació definitiva MC 13/16 Ajuntament
L'Ajuntament Ple, en sessió ordinària de 24 de novembre de 2016, va aprovar inicialment l’EXPEDIENT NÚM. 13/2016 DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL PRESSUP...    [ llegir més ]


(23-12-2016) Edicte sobre aprovació definitiva MC 5/16 IMPIC
L'Ajuntament Ple, en sessió ordinària de 24 de novembre de 2016, va aprovar inicialment l’EXPEDIENT NÚM. 5/2016 DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL PRESSUPO...    [ llegir més ]


(05-12-2016) Rectificació de l'Edicte d'oferta publica d'ocupació del 29-11-2016
Anunci de rectificació d’errors.    Detectat un error en l’Oferta Pública d’Ocuapació de l’Ajuntament de Balaguer de l’exercici ...    [ llegir més ]


(01-12-2016) Anunci de convocatoria de concurs-oposició d’una plaça de funcionari
ANUNCI Per Decret d’alcaldia 993/2016 de data 1 de desembre de 2016, es van aprovar les bases de la convocatòria de concurs-oposició restringit per a l’accés a ...    [ llegir més ]


(29-11-2016) Edicte d'oferta publica d’ocupació
ANUNCI Oferta publica d’ocupació Aprovada per Decret de l’Alcaldia 978 de data 29 de novembre de 2016 l’ Oferta Pública d’ Ocupació aprovada per...    [ llegir més ]


(25-11-2016) Edicte d'aprovació provisional la modificació de les ordenances fiscals
EDICTE   L’Ajuntament de Balaguer en sessió ordinària del Ple del dia 24 de novembre  de 2016 va acordar: Primer: Aprovar provisionalment la modificació...    [ llegir més ]


(28-10-2016) Edicte de l'aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Balaguer
EDICTE L'Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada en data 27 d’octubre de 2016, va aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal i la rel...    [ llegir més ]


(28-10-2016) Edicte de l'aprovació inicial de la modificació de crèdit del pressupost de l'Ajuntament de Balaguer
Edicte sobre aprovació inicial MC 10/16 Ajuntament L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària de 27 d’octubre de 2016, va aprovar inicialment l’EXPEDIENT N&Uac...    [ llegir més ]


(28-10-2016) Aprovació provisional modificació Ordenances fiscals
EDICTE   L’Ajuntament de Balaguer en sessió ordinaria del Ple del dia 27 d’octubre  de 2016 va acordar : Primer: Aprovar provisionalment per l’any 2017 i ...    [ llegir més ]


(28-10-2016) Edicte de l'aprovació definitiva de la modificació de crèdit del pressupost de l'Ajuntament de Balaguer
Edicte sobre aprovació definitiva MC 9/16 Ajuntament   L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària de 29 de setembre de 2016, va aprovar inicialment l’EXPEDIENT ...    [ llegir més ]


(28-10-2016) Edicte de l'aprovació definitiva de la modificació de pressupost de crèdit de l'Impic
 Edicte sobre aprovació definitiva MC 3/16 Impic.   L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària de 29 de setembre de 2016, va aprovar inicialment l’EXPEDIEN...    [ llegir més ]


(28-10-2016) Edicte de l'aprovació definitiva de la modificació de la plantilla de personal Ajuntament de Balaguer i organismes autònoms
EDICTE   MODIFICACIO PLANTILLA DE PERSONAL AJUNTAMENT DE BALAGUER I ORGANISMES AUTÒNOMS   L’Ajuntament de Balaguer, en sessió ordinària celebrada el 29 ...    [ llegir més ]


(05-10-2016) Edicte de l'aprovació del padró fiscal de la taxa per distribució d'aigua i cànon d'aigua corresponent al 2n trimestre de 2016 i període de cobrament en voluntària
E D I C T E APROVACIO DEL PADRO FISCAL DE LA TAXA PER DISTRIBUCIO D’AIGUA I CANON D’AIGUA CORRESPONENT AL 2n.TRIMESTRE DE 2016 I PERIODE DE COBRAMENT EN VOLUNTARIA. Per decre...    [ llegir més ]


(04-10-2016) Edicte de l'aprovació de padrons fiscals i període de cobrament en voluntària
E D I C T E Per decret d'Alcaldia núm.817 de data 03-10-2016, ha estat aprovat el padró fiscal de concepte taxa cementiri municipal corresponent al període de 20...    [ llegir més ]


(30-09-2016) Edicte sobre aprovació inicial MC 9/16 Ajuntament.
L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària de 29 de setembre de 2016, va aprovar inicialment l’EXPEDIENT NÚM. 9/2016 DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DE L&rsquo...    [ llegir més ]


(30-09-2016) Edicte sobre aprovació inicial MC 3/16 Impic.
L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària de 29 de setembre de 2016, va aprovar inicialment l’EXPEDIENT NÚM. 3/2016 DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DE L&rsquo...    [ llegir més ]


(30-09-2016) Edicte sobre la modificació de plantilla de l’Ajuntament de Balaguer
L'Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada en data 29 de setembre de 2016, va aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal i la relació de lloc...    [ llegir més ]


(30-09-2016) Edicte sobre aprovació inicial de les bases reguladores del procediment de preinscripció i ingrés a l’Aula Municipal de Dansa de Balaguer
L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària de 29 de setembre de 2016, va aprovar inicialment les bases reguladores  del procediment de preinscripció i ingrés a l&r...    [ llegir més ]


(08-09-2016) Edicte d'aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions al lloguer de locals comercials per a l’obertura de nous establiments comercials i de serveis situats al centre històric de Balaguer
EDICTE El Decret d’Alcaldia 109, de data 6 de setembre de 2016, ha aprovat la convocatòria per a la concessió de subvencions al lloguer de locals comercials per a l’ob...    [ llegir més ]


Els edictes referents a urbanisme es troben a l'apartat d'urbanisme
Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat