TAULELL
D'ANUNCIS

Taulell d'anuncis


Els edictes referents a urbanisme es troben a l'apartat d'urbanisme

Els edictes referents a ocupació es troben a l'apartat d'ocupació


(15-03-2018) Edicte aprovació definitiva de les bases reguladores que han de regir la concessió de subvencions o ajuts econòmics a associacions o entitats per la realització, promoció i difusió de projectes i/o activitats culturals de la ciutat de Balaguer
EDICTE L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària de data 25 de gener de 2018, va aprovar inicialment la concessió de subvencions o ajust econòmics a associacions o...    [ llegir més ]


(26-02-2018) Edicte aprovació provisional ordenança fiscal núm. 37 reguladora de la taxa per visites a museus, exposicions, monuments històrics o artístics i altres centres o llocs anàlegs
EDICTE L’Ajuntament de Balaguer en sessió ordinària del Ple del dia 22 de febrer de 2018 va acordar : Primer: Aprovar provisionalment la modificació de les ordena...    [ llegir més ]


(26-02-2018) Edicte aprovació provisional ordenança fiscal núm. 44 preu públic per vendre publicacions, diapositives, textos i altres
EDICTE L’Ajuntament de Balaguer en sessió ordinària del Ple del dia 22 de febrer de 2018 va acordar : Primer: Aprovar provisionalment la modificació de les ordena...    [ llegir més ]


(26-02-2018) Edicte sobre aprovació inicial del codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Balaguer i els seus organismes autònoms
EDICTE Edicte sobre aprovació inicial del codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Balaguer i els seus organismes autònoms. L’Ajuntament de Bal...    [ llegir més ]


(26-02-2018) Edicte sobre aprovació inicial del Pla de Protecció Civil de Balaguer, DUPROCIM
EDICTE Edicte sobre aprovació inicial del Pla de Protecció Civil de Balaguer, DUPROCIM. L’Ajuntament de Balaguer, en sessió ordinària celebrada en data 22 ...    [ llegir més ]


(26-02-2018) Edicte sobre aprovació definitiva de la rehabilitació de la denominació de PAERIA de l’Ajuntament de Balaguer
EDICTE Edicte sobre aprovació definitiva de la rehabilitació de la denominació de PAERIA de l’Ajuntament de Balaguer. L’Ajuntament Ple, en sessió or...    [ llegir més ]


(21-02-2018) Aprovació definitiva de la MC 2/2018 Ajuntament de Balaguer
L'Ajuntament Ple, en sessió ordinària de 25 de gener de 2018, va aprovar inicialment l’EXPEDIENT NÚM. 2/2018 DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST ...    [ llegir més ]


(14-02-2018) Edicte sobre l'aprovació del padró fiscal de l'impost sobre vehicles tracció mecànica corresponent a l'any 2018 i període de cobrament en voluntària
EDICTE APROVACIÓ DEL PADRÓ FISCAL DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA CORRESPONENT A L’ANY 2018 I PERIODE DE COBRAMENT EN VOLUNTARIA. Per dec...    [ llegir més ]


(01-02-2018) Edicte d'aprovació de les bases de la convocatòria d'agents de policia local
Edicte Bases convocatòria agents policia local Ajuntament de Balaguer. Per decret d’alcaldia núm. 53/2018 de data 24 de gener de 2018 es va acordar: “… Vist...    [ llegir més ]


(31-01-2018) Edicte d'aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions o ajuts econòmics a associacions o entitats per la realització promoció i difusió de projectes i/o activitats culturals de la ciutat de Balaguer
EDICTE Aprovació inicial de les Bases reguladores de subvencions o ajuts econòmics a associacions o entitats per la realització, promoció i difusió de project...    [ llegir més ]


(30-01-2018) Edicte d'aprovació inicial de la MC 2/2018 de l'Ajuntament de Balaguer
L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària de 25 de gener de 2018, va aprovar inicialment l’EXPEDIENT NÚM. 2/2018 DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DE L’AJ...    [ llegir més ]


(22-01-2018) Edicte rectificació OPO 2017
EDICTE Per Decret d’Alcaldia número 35/2018 de data 17 de gener de 2018 s’ha rectificat per error de transcripció el decret núm.1207/2017 de 21 de desembre de 2...    [ llegir més ]


(22-01-2018) Edicte d'aprovació definitiva MC/9 Ajuntament de Balaguer
Edicte sobre aprovació definitiva MC 9/17 de l’AJUNTAMENT DE BALAGUER. L'Ajuntament Ple, en sessió extraordinària de 22 de novembre de 2017, va aprovar inicialmen...    [ llegir més ]


(04-01-2018) Edicte referent a l'APROVACIO DEL PADRO FISCAL DE LA TAXA PER DISTRIBUCIO D'AIGUA I CANON D'AIGUA CORRESPONENT AL 3r.TRIMESTRE DE 2017 I PERIODE DE COBRAMENT EN VOLUNTARIA
EDICTE APROVACIO DEL PADRO FISCAL DE LA TAXA PER DISTRIBUCIO D’AIGUA I CANON D’AIGUA CORRESPONENT AL 3r.TRIMESTRE DE 2017 I PERIODE DE COBRAMENT EN VOLUNTARIA. Per decret d'...    [ llegir més ]


(22-12-2017) Edicte sobre l’Oferta Pública d’Ocupació del 2017
EDICTE Per Decret d’Alcaldia número 1207/2017 de data 21 de desembre de 2017 s’ha acordat aprovar l’Oferta Pública d’Ocupació del 2017, per la cober...    [ llegir més ]


(19-12-2017) Calendari fiscal 2018
L'Ajuntament de Balaguer en sessió Plenària del dia de  30 de novembre de 2017,  va aprovar per l'any 2018, el calendari de pagament de tributs en període vol...    [ llegir més ]


(19-12-2017) Edicte sobre aprovació inicial de rehabilitació de la denominació de Paeria a l'Ajuntament de Balaguer
EDICTE Edicte sobre aprovació inicial de rehabilitació de la denominació de Paeria a l'Ajuntament de Balaguer. L'Ajuntament de Balaguer en sessió ordin&a...    [ llegir més ]


(18-12-2017) Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l’any 2018 i exercicis següents
EDICTE L’Ajuntament en sessió extraordinària del Ple del 25 d’octubre de 2017 va aprovar, provisionalment la modificació de les ordenances fiscals per a l&rsquo...    [ llegir més ]


(24-11-2017) Edicte d'aprovació inicial de la Modificació de Crèdit 9/2017 Ajuntament de Balaguer
EDICTE Edicte sobre aprovació inicial MC 9/2017 Ajuntament de Balaguer. L’Ajuntament Ple, en sessió extraordinària de 22 de novembre de 2017, va aprovar inicialme...    [ llegir més ]


(22-11-2017) Edicte d'aprovació definitiva MC 7/2017 Ajuntament de Balaguer
L'Ajuntament Ple, en sessió ordinària de 25 d’octubre de 2017, va aprovar inicialment l’EXPEDIENT NÚM. 7/2017 DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL PRES...    [ llegir més ]


(15-11-2017) Edicte Decret núm.1049/2017 Atribucions membre de la Corporació
EDICTE Per Decret d’Alcaldia número 1049/2017 de data 15 de novembre de 2017, dictat en l’exercici de les facultats conferides pels articles 56 del Decret Legislatiu 2/2003, ...    [ llegir més ]


(15-11-2017) Edicte Decret núm. 1048/2017
EDICTE Per Decret d’Alcaldia número 1048/2017 de data 14 de novembre de 2017, dictat en l’exercici de les facultats conferides pels articles 53.2 i 55 del Decret Legislatiu 2...    [ llegir més ]


(14-11-2017) Edicte Decret núm. 1037/2017 Revocació atribucions
EDICTE Per Decret d’Alcaldia número 1037/2017 de data 13 de novembre de 2017, dictat en l’exercici de les facultats conferides pels articles 54.1 del Decret Legislatiu 2/2003...    [ llegir més ]


(14-11-2017) Edicte Decret núm. 1036/2017 Cessament membres Junta de Govern Local
EDICTE Per Decret d’Alcaldia número 1036/2017 de data 13 de novembre de 2017, dictat en l’exercici de les facultats conferides pels articles 54.1 del Decret Legislatiu 2/2003...    [ llegir més ]


(26-10-2017) Aprovació provisional de les Ordenances Fiscals any 2018
EDICTE L’Ajuntament de Balaguer en sessió extraordinària del Ple del dia 25 d’octubre  de 2017 va acordar : Primer: Aprovar provisionalment per l’any...    [ llegir més ]


(26-10-2017) Aprovació inicial Modificació de Crèdit 7/17 Ajuntament de Balaguer
EDICTE Edicte sobre aprovació inicial MC 7/2017 Ajuntament de Balaguer. L’Ajuntament Ple, en sessió extraordinària de 25 d’octubre de 2017, va aprovar inici...    [ llegir més ]


(06-10-2017) Edicte de rectificació de l'edicte d'aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal núm. 36A
EDICTE Edicte de rectificació de l’edicte d’aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 36A. Al Bop de Lleida...    [ llegir més ]


(06-10-2017) Edicte d'aprovació inicial de la MC 6/2017 Ajuntament de Balaguer
EDICTE Edicte sobre aprovació inicial MC  6/2017 Ajuntament de Balaguer. L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària de 5 d’octubre de 2017, va ap...    [ llegir més ]


(06-10-2017) Edicte de l'aprovació de padrons fiscals i període de cobrament en voluntària
E D I C T E APROVACIO DE PADRONS FISCALS I PERIODE DE COBRAMENT EN VOLUNTARIA   Per decret d'Alcaldia núm. 917 de data 05-10-2017, ha estat aprovat el padró fisc...    [ llegir més ]


(28-09-2017) Edicte de l'aprovació inicial de l'ordenança de transparència i administració electrònica.
EDICTE    L’Ajuntament de Balaguer en sessió ordinària del Ple del dia 27 de juliol  de 2017 va acordar aprovar inicialment l’ordenança que a...    [ llegir més ]


Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat