TAULELL
D'ANUNCIS

Taulell d'anuncis


Els edictes referents a urbanisme es troben a l'apartat d'urbanisme

Els edictes referents a ocupació es troben a l'apartat d'ocupació


(06-10-2017) Edicte de rectificació de l'edicte d'aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal núm. 36A
EDICTE Edicte de rectificació de l’edicte d’aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 36A. Al Bop de Lleida...    [ llegir més ]


(06-10-2017) Edicte d'aprovació inicial de la MC 6/2017 Ajuntament de Balaguer
EDICTE Edicte sobre aprovació inicial MC  6/2017 Ajuntament de Balaguer. L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària de 5 d’octubre de 2017, va ap...    [ llegir més ]


(06-10-2017) Edicte de l'aprovació de padrons fiscals i període de cobrament en voluntària
E D I C T E APROVACIO DE PADRONS FISCALS I PERIODE DE COBRAMENT EN VOLUNTARIA   Per decret d'Alcaldia núm. 917 de data 05-10-2017, ha estat aprovat el padró fisc...    [ llegir més ]


(28-09-2017) Edicte de l'aprovació inicial de l'ordenança de transparència i administració electrònica.
EDICTE    L’Ajuntament de Balaguer en sessió ordinària del Ple del dia 27 de juliol  de 2017 va acordar aprovar inicialment l’ordenança que a...    [ llegir més ]


(25-09-2017) Edicte d'aprovació definitiva del reglament del Centre Estratègic de Suport Empresarial i Tecnològic de Balaguer (CESET)
EDICTE   L’Ajuntament de Balaguer en sessió ordinària del Ple del dia 27 de juliol  de 2017 va acordar aprovar provisionalment la modificació de les ord...    [ llegir més ]


(22-09-2017) EDICTE D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 46 dels preus públics per a l’aprofitament de l’espai del Centre Estratègic de Suport Empresarial i Tecnològic de Balaguer (CESET)
EDICTE L’Ajuntament de Balaguer en sessió ordinària del Ple del dia 27 de juliol  de 2017 va acordar aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fisca...    [ llegir més ]


(16-08-2017) Anunci de convocatòria de subvencions al lloguer d’aparadors
Per Decret de la Presidència de l’IMPIC núm. 100/2017, de 14 d’agost, s’aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions al lloguer dels aparad...    [ llegir més ]


(16-08-2017) Anunci de convocatòria de subvencions lloguer locals
Per Decret de la Presidència de l’IMPIC núm. 101/2017, de 14 d’agost, s’aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions al lloguer de locals c...    [ llegir més ]


(28-07-2017) Anunci de convocatòria de subvencions o ajuts econòmics a associacions o entitats de l’exercici 2017
Anunci de convocatòria de subvencions Per Decret de la Presidència de l’IMPIC núm. 91/2017, de 20 de juliol, s’aprova la convocatòria per a la concessi&o...    [ llegir més ]


(28-07-2017) Edicte d’aprovació inicial de Ordenança fiscal núm. 46 dels preus públics per a l’aprofitament de l’espai del Centre Estratègic de Suport Empresarial i Tecnològic de Balaguer (CESET)
L’Ajuntament de Balaguer, en sessió plenària de 27 de juliol de 2017, va aprovar, el següent: “Primer.- Aprovar provisionalment l’ordenança fiscal n&...    [ llegir més ]


(28-07-2017) Edicte d’aprovació inicial del Reglament del Centre Estratègic de Suport Empresarial i Tecnològic de Balaguer (CESET).
L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada en data 27 de juliol de 2017, va acordar: Primer.- Aprovar inicialment el Reglament del Centre Estratègic de Suport Em...    [ llegir més ]


(28-07-2017) Edicte d’aprovació inicial de l’Ordenança de Transparència i Administració electrònica
L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada en data 27 de juliol de 2017, va acordar: “ Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança de Transpar&egrav...    [ llegir més ]


(19-07-2017) Edicte de la convocatòria per a la concessió de subvencions a les entitats esportives corresponent a les activitats realitzades durant l'exercici 2017
EDICTE  El Decret d’Alcaldia 633, de data 19 de juliol de 2017, ha aprovat la convocatòria per a la concessió de subvencions a les entitats esportives de Balaguer corre...    [ llegir més ]


(12-07-2017) Edicte de l'aprovació definitiva de les ordenances fiscals núm. 35 i 36a
EDICTE  L’Ajuntament de Balaguer en sessió ordinària del Ple del dia 25 de maig de 2017 va acordar aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fisca...    [ llegir més ]


(12-07-2017) Edicte de l'aprovació definitiva del pressupost de l'Ajuntament de Balaguer i els seus organismes autònoms i les plantilles de personal per a l'exercici 2017.
EDICTE      L'Ajuntament Ple, en sessió extraordinària celebrada en data 8 de juny de 2017, va aprovar inicialment el Pressupost General per a l'exer...    [ llegir més ]


(12-07-2017) Edicte de l'aprovació del padró fiscal de la taxa per distribució d'aigua i cànon d'aigua corresponent al 4t. trimestre de 2016 i període de cobrament en voluntària
E D I C T E    APROVACIO DEL PADRO FISCAL DE LA TAXA PER DISTRIBUCIO D’AIGUA I CANON D’AIGUA CORRESPONENT AL 1er.TRIMESTRE DE 2017 I PERIODE DE COBRAMENT EN VOLUNTARIA...    [ llegir més ]


(03-07-2017) Edicte d'aprovació inicial de la modificació de crèdit 3/2017 Ajuntament de Balaguer
EDICTE Edicte sobre aprovació inicial MC  3/2017 IMPIC. L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària de 29 de juny de 2017, va aprovar inicialment l’EXPEDIENT...    [ llegir més ]


(03-07-2017) Edicte d'aprovació inicial de la modificació de crèdit 1/2017 IMPIC
EDICTE Edicte sobre aprovació inicial MC  1/2017 IMPIC. L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària de 29 de juny de 2017, va aprovar inicialment l’EXPEDIENT...    [ llegir més ]


(03-07-2017) Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal núm. 45 preus públics per a l'aprofitament de l'espai del Centre d'Empreses Innovadores de Balaguer
EDICTE   L’Ajuntament de Balaguer en sessió ordinària del Ple del dia 27 d’abril  de 2017 va acordar aprovar provisionalment la modificació de la ...    [ llegir més ]


(19-06-2017) Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals núm. 33, 37 i 39
EDICTE L’Ajuntament de Balaguer en sessió ordinària del Ple del dia 27 d’abril de 2017 va acordar aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fisca...    [ llegir més ]


(12-06-2017) Aprovació inicial del pressupost general de l'Ajuntament de Balaguer i els seus organismes autònoms, així com les seves plantilles de personal per a l'exercici 2017
EDICTE L'Ajuntament Ple, en sessió extraordinària celebrada en data 8 de juny de 2017, va aprovar inicialment el Pressupost General per a l'exercici 2017. De conformit...    [ llegir més ]


(29-05-2017) Aprovació definitiva del reglament del CEI - Centre d'Empreses Innovadores
EDICTE Aprovació definitiva del Reglament del CEI – Centre d’Empreses Innovadores. L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària de data 30 de març de&...    [ llegir més ]


(29-05-2017) Aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals 27B i 38
  EDICTE L’Ajuntament de Balaguer en sessió ordinària del Ple del dia 30 de març de 2017 va acordar aprovar provisionalment la modificació de les orde...    [ llegir més ]


(26-05-2017) Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals 35 i 36A
EDICTE L’Ajuntament de Balaguer en sessió ordinària del Ple del dia 25 de maig de 2017 va acordar : Primer: Aprovar provisionalment la modificació de les ordenanc...    [ llegir més ]


(08-05-2017) Edicte de l'aprovació de padrons fiscals i període de cobrament en voluntària
EDICTE Per decret d’Alcaldia núm. 374/17 de dia 4 de maig de 2017, ha estat aprovat el padró fiscal de GUALS I ENTRADES DE VEHICLES, corresponent al període 2017, que...    [ llegir més ]


(02-05-2017) Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals 33, 37, 39 i 45
EDICTE L’Ajuntament de Balaguer en sessió ordinària del Ple del dia 27 d’abril de 2017 va acordar : Primer: Aprovar provisionalment la modificació de les or...    [ llegir més ]


(26-04-2017) Aprovació definitiva de la modificació de les bases reguladores dels lloguers dels aparadors de locals comercials
EDICTE Modificació de les bases reguladores dels lloguers dels aparadors de locals comercials. L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària de data 23 de febrer de 2...    [ llegir més ]


(26-04-2017) Aprovació definitiva de la modificació de les bases reguladores de subvencions als lloguers de locals comercials
EDICTE Modificació de les bases reguladores de subvencions als lloguers de locals comercials. L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària de data 23 de febrer de 2017,...    [ llegir més ]


(13-04-2017) EDICTE D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENAÇA FISCAL NÚM. 44 'PREU PÚBLIC PER VENDRE PUBLICACIONS, DIAPOSITIVES, TEXTOS I ALTRES'
EDICTE L’Ajuntament de Balaguer en sessió ordinària del Ple del dia 23 de febrer  de 2017 va acordar aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fis...    [ llegir més ]


(06-04-2017) Aprovació del padró fiscal de la taxa per distribució d'aigua i canon d'aigua corresponent al 4t trimestre de 2016 i periode de cobrament en voluntària
EDICTE Per decret d'Alcaldia núm.253 de dia 28 de març de 2017, ha estat aprovat el padró fiscal de la taxa per distribució d'aigua i cànon d'aigu...    [ llegir més ]


Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat