TAULELL
D'ANUNCIS
12-07-2017

Edicte de l'aprovaciˇ definitiva del pressupost de l'Ajuntament de Balaguer i els seus organismes aut˛noms i les plantilles de personal per a l'exercici 2017.

EDICTE 
 
  
L'Ajuntament Ple, en sessió extraordinària celebrada en data 8 de juny de 2017, va aprovar inicialment el 
Pressupost General per a l'exercici 2017. 

Transcorregut el període d'exposició pública de l'acord plenari de data 8 de juny de 2017, d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal funcionari i laboral per a l'exercici econòmic 2017 de l’Ajuntament de Balaguer i els seus organismes autònoms, i havent estat publicat l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 114, de data 14 de juny de 2017, al Diari Segre de data 13 de juny de 2017 i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, s'han presentat en temps i forma les al·legacions de PDeCAT, Cup-Pc i el regidor no adscrit Albert López.

 

L’ajuntament Ple en sessió extraordinària celebrada en data 11 de juliol de 2017 va acordar el següent:

 

Primer.- Desestimar l’escrit d’al·legacions, amb núm. de registre d'entrada: 8413 de 5 de Juliol de 2017 presentat per Núria Giné Rocaspana, com a portaveu del Grup municipal PDeCAT, Carles Mateu Molins en nom de la CUP-PC i Albert López Millan en nom propi, contra l’aprovació del pressupost de l’Ajuntament de Balaguer i els seus organismes autònoms així com les plantilles de personal i relació de llocs de treball.

 

Segon.- Aprovar definitivament el pressupost de l’Ajuntament de Balaguer i els seus organismes autònoms i les plantilles de personal per a l’exercici 2017, en els mateixos termes de l’aprovació inicial que es resumeix com segueix a nivell de capítols:

1- Pressupost Ajuntament de Balaguer:

 

 

RESUM PER CAPÍTOLS DE DESPESES

 

Cap. 1 - Despeses de Personal

5.442.700,00

Cap. 2 - Despeses Béns corrents i serveis

4.454.440,00

Cap. 3 - Despeses financeres

370.500,00

Cap. 4 - Transferències corrents

2.717.010,00

Cap. 6 - Inversions reals

2.236.000,00

Cap. 7 - Transferències de capital

108.250,00

Cap. 8 - Actius Financers

50.000,00

Cap. 9 - Passius Financers

2.072.300,00

TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2017

17.451.200,00

 

 

 

RESUM  PER CAPÍTOLS D'INGRESSOS

 

Capítol 1 - Impostos directes

7.182.300,00

Capítol 2 - Impostos indirectes

50.000,00

Capítol 3 - Taxes i altres ingressos

3.931.800,00

Capítol 4 - Transferències corrents

4.498.500,00

Capítol 5 - Ingressos patrimonials

129.400,00

Capítol 6 - Alienació d'inversions reals

0,00

Capítol 7 - Transferències de capital

209.200,00

Capítol 8 - Actius financers

50.000,00

Capítol 9 - Passius financers

1.400.000,00

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 2017

17.451.200,00

 

2.-Pressupost Institut Municipal Progrés i Cultura 2017

 

RESUM PER CAPÍTOLS DE DESPESES

 

Cap. 1 - Despeses de Personal

1.967.300,00

Cap. 2 - Despeses Béns corrents i serveis

1.009.000,00

Cap. 3 - Despeses financeres

2.500,00

Cap. 4 - Transferències corrents

102.200,00

Cap. 6 - Inversions reals

81.400,00

Cap. 7 - Transferències de capital

 0,00

Cap. 8 - Actius Financers

6.000,00

Cap. 9 - Passius Financers

  0,00

TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2017

3.168.400,00

 

 

 

RESUM  PER CAPÍTOLS D'INGRESSOS

 

Capítol 1 - Impostos directes

 0,00

Capítol 2 - Impostos indirectes

 0,00

Capítol 3 - Taxes i altres ingressos

658.300,00

Capítol 4 - Transferències corrents

2.422.600,00

Capítol 5 - Ingressos patrimonials

100,00

Capítol 6 - Alienació d'inversions reals

 0,00

Capítol 7 - Transferències de capital

81.400,00

Capítol 8 - Actius financers

6.000,00

Capítol 9 - Passius financers

 0,00

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 2017

3.168.400,00

 

Tercer.- Aprovar definitivament la plantilla de personal de l’Ajuntament de Balaguer i els seus organismes autònoms, comprensiva de tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual que es transcriuen a continuació:

 

PLANTILLA   DE   PERSONAL   FUNCIONARI   I   LABORAL  AJUNTAMENT CORRESPONENT  A   2017

D= Denominació;  G= Grup ;  N= Nivell CD

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

Escala, subescala i classe

D

G

N

P

V

TP

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL  FUNCIONARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.-

FUNCIONARIS  AMB  HABILITACIO DE CARÀCTER NACIONAL

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARI/A

A1

29

1

1

0

 

 

INTERVENTOR/A

A1

29

1

0

0

 

 

TRESORER/A

A1

25

1

1

0

 

 

 

 

 

 

 

 

II.-

ESCALA  D' ADMINISTRACIO GENERAL

 

 

 

 

 

B.-

Subescala  administrativa

CAP SERVEIS ADMINISTRATIUS

A2

25

1

0

0

 

 

CAP  UNITAT  TECNICA

C1

22

3

2

0

 

 

CAP ADMÓ. OFIC. TÈCNICA

C1

22

1

1

0

 

 

CAP UNITAT TÈCNICA TRANSPARÈNCIA

C1

22

1

0

0

 

 

ADMINISTRATIUS

C1

16

6

3

0

C.-

Subescala  auxiliar

AUX. ADMINISTRATIU

C2

16

2

1

0

D.-

Subescala  subalterna

CONSERGE

AA.PP.

14

1

0

0

III.-

ESCALA   D' ADMINISTRACIO  ESPECIAL

 

 

 

 

 

A.-

Subescala  técnica

 

 

 

 

 

 

a.

Classe:  Tècnics  Superiors

ECONOMISTA

A1

29

1

1

0

b.

Classe:  Tècnics  mitjos

APARELLADOR

A2

24

1

1

0

 

 

TÈCNIC/A INTERVENCIÓ

A2

20

1

1

0

B.-

Subescala de serveis especials

 

 

 

 

 

a.

Classe:  Policia Local

INSPECTOR/A

A2

24

1

0

0

 

 

CAPORAL

C2

18

1

0

0

 

 

GUARDIES

C2

16

11

0

0

 

 

GUARDIES INTERINS

C2

16

6

6

0

b.

Classe:  Personal  d' oficis

ENCARREGAT. AIGUA  i   LLUM

C2

16

1

1

0

 

 

OFICIAL    JARDINER

C2

16

1

0

0

 

 

AUXILIAR  SERVEI  D' AIGUA

AA.PP.

14

1

0

0

PERSONAL  LABORAL

ARQUITECTE  - CAP OF.TÈCNICA

A1

29

1

0

0

 

 

ARQUITECTE

A1

25

1

1

1

 

 

TÈCNIC ESPORTS

A2

22

1

1

0

 

 

COORDINADOR/A ACTIVITATS ESPORTIVES (a amortitzar)

C2

16

1

1

0

 

 

TÈCNIC/A

A2

20

1

1

0

 

 

TÈCNIC/A  ARXIUS I DOCUMENTACIO

A2

20

1

1

0

 

 

TÈCNIC/A   INFORMATIC

A2

20

1

1

0

 

 

TÈCNIC/A IMMIGRACIÓ

A2

20

1

1

0

 

 

DELINIANT

C1

20

1

0

0

 

 

ADM.ESPECIALISTA RRHH

C1

22

1

1

0

 

 

ADM.ESPECIALISTA GESTIÓ TRIBUTÀRIA

C1

19

1

1

0

 

 

ADM.ESPECIALISTA

C1

19

1

0

0

 

 

ADMINISTRATIU/A

C1

17

1

0

0

 

 

ADMINISTRATIU/A

C1

16

6

3

0

 

 

AUX.  ADMINISTRATIU/A (tres a amortitzar)

C2

16

12

9

0

 

 

MAJORDOM

C2

16

1

1

0

 

 

ENCARREGAT/A BRIGADA D'OBRES i SERVEIS

C2

18

1

1

0

 

 

ENCARREGAT/A  D' OBRES

C2

16

1

0

0

 

 

ENCARREGAT/A DE JARDINS

C2

16

1

1

0

 

 

ENCARREGAT/A  ESCORXADOR

C2

16

1

0

0

 

 

OFICIAL ESCORXADOR

C2

16

1

0

0

 

 

OFICIALS  OFICIS

C2

16

10

8

0

 

 

CONSERGES

AA.PP.

14

4

4

1

 

 

CONSERGES D'ESCOLA

AA.PP.

14

5

4

0

 

 

PERSONAL  DE  NETEJA

AA.PP.

14

14

13

6

 

 

SOCORRISTES

C2

14

3

3

1

 

 

MONITORS/ES

C2

14

5

5

2

 

 

PEONS

AA.PP.

14

25

15

1

 

 

TOTAL...

146

95

12

                   

 

PLANTILLA   DE   PERSONAL   FUNCIONARI   I   LABORAL  ImPIC CORRESPONENT  A   2017

 

 

D= Denominació;  G= Grup ;  N= Nivell CD;  P= Nombre de places;  V= Vacants i interins;  TP= jornada a temps parcial.

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala, subescala i classe

D

 

 

G

N

P

V

TP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PERSONAL  FUNCIONARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALA   D' ADMINISTRACIO  ESPECIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subescala  técnica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tècnics  mitjos

Bibliotecària

 

A2

24

1

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PERSONAL  LABORAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tècnic superior

Conservador/a Museu

 

A1

25

1

1

0

 

 

Coordinador/a Responsable CEI

A1

20

1

1

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tècnics mitjans

Agent Desenvolupament Local

A2

25

1

0

0

 

 

Coordinador activitats Culturals

A2

25

1

0

0

 

 

Tècnic Turisme

 

A2

24

1

0

0

 

 

Professor/a Escola de Música

A2

24

17

12

11

 

 

Professor/a Llar d'Infants

 

A2

24

5

3

0

 

 

Bibliotecària

 

A2

24

1

0

0

 

 

Documentalista Museu

 

A2

24

1

1

0

 

 

Tècnic Informàtic de comunicació

A2

20

1

1

0

 

 

Tècnic C. Interpretació Or

 

A2

20

1

1

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tècnic especialista

Educador/a Llar d'Infants

 

C1

19

7

5

0

 

 

Tècnic de Biblioteca

 

C1

19

1

1

0

 

 

Administratiu especialista promoció turístico patrimonial

C1

19

1

1

0

 

 

Administratiu especialista joventut

C1

19

1

1

0

 

 

Tècnic d'activitats artístiques

 

C1

19

1

1

0

 

 

Admin. de cultura,ensenyament,festes i prom. Econòmica

C1

17

1

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tècnic auxiliar

Auxiliar emisora

 

C2

17

1

1

0

 

 

Auxiliar manteniment

 

C2

17

1

1

0

 

 

Locutor/a Ràdio

 

C2

17

1

1

1

 

 

Auxiliar Llar d'Infants

 

C2

17

4

4

0

 

 

Auxiliar administrativa

 

C2

17

1

1

0

 

 

Auxiliar Turisme (una a amortitzar)

C2

17

3

1

0

 

 

Auxiliar joventut

 

C2

17

2

2

0

 

 

Auxiliar Biblioteca

 

C2

17

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal d'Oficis no qualificat

Cuiner/a Netejador/a

 

E (AP)

 

2

2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subalterns

Conserge

 

 

E (AP)

 

3

0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total…

 

64

44

15

 

Quart.-  Publicar els presents acords al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, que entraran en vigor a partir de la seva publicació.

 

Cinquè.- Trametre una còpia dels pressupostos a l'Administració de l'Estat, així com a l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma.

 

Contra el present acord definitiu solament es pot interposar recurs contenciós administratiu de  conformitat amb l’article 19 del RDL 2/2004, en el termini de dos mesos comptats des del dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província.

 
 
A Balaguer a 12 de juliol de 2017.
 
 
 
L’Alcalde
 
 
 
 
 
Signat: Jordi Ignasi Vidal Giné
 

Data de publicació: 14-07-2017

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat