Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

TAULELL
D'ANUNCIS
18-05-2018

Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals 27a, 27b i 33

EDICTE

L’Ajuntament de Balaguer en sessió ordinària del Ple del dia 28 de març de 2018, va acordar aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals que a continuació es relacionen.

Ordenança fiscal núm. 27a. Preu públic per la prestació dels serveis de piscina coberta.

Ordenança fiscal núm. 27b. Taxa per la prestació dels serveis de piscines, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs.

Ordenança fiscal núm. 33. Taxa per la utilització d’edificis municipals i els seu utillatge.

Els esmentats acords van ser publicats mitjançant edicte al tauler d’anuncis, al Butlletí Oficial de la Província núm. 65 de data 4 d’abril de 2018, al diari Segre del 4 d’abril de 2018 i durant el període d’exposició pública de l’expedient  no es van presentar al•legacions,  per aquest motiu queda aprovat definitivament d’acord amb els annexes que es transcriuen a continuació.

Contra el present acord definitiu solament es pot interposar recurs contenciós administratiu de  conformitat amb l’article 19 del RDL 2/2004, en el termini de dos mesos comptats des del dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província.

 

Balaguer, 18 de maig de 2018.

L’alcalde.
Jordi Ignasi Vidal Giné 

 

ANNEX 1. Ordenança Fiscal núm. 27ª
 Descomptes :

“Resta de clubs esportius amb la natació com a disciplina de competició regular i amb regulació de fitxa federativa corresponent, 40 % de descompte en l’abonament de temporada”.

 

ANNEX 2 . Ordenança Fiscal núm.27b
“Article 6.- Quota Tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:
A) Per entrada al recinte de les piscines durant la temporada d’estiu:
Es modifiquen les següents tarifes.
Entrada gratuïta per als infants des del 0 anys i que hagin cursat fins a P5 (etapa infantil)
Entrada general per persona i dia                     3,50 €
Abonament individual, entre els 12 i els 18 anys i majors de 65 anys (en el moments de sol•licitud)                                     53,00 €
Els menors de 12 anys hauran d’entrar acompanyats d’un adult a les piscines, i en efecte no podran adquirir l’abonament individual i hauran d’adquirir l’abonament doble familiar..
B) Per ús de les instal•lacions esportives (S’han afegit les següents tarifes):
Per partit / hora d’entrenament (2h/servei)                     21,00 €
Per partit / hora d’entrenament regular temporada (1h/servei)             210,00 €
Per jornada esportiva complerta de matí i/o tarda (5h/servei)             50,40 €
S’aplicarà un descompte addicional del 10% en setmanes complertes
No estaran subjectes al pagament del preu:
- L’Ajuntament, en els actes organitzats pel mateix
- La realització de partits i entrenament de clubs federats de Balaguer en període de competicions regular, inclou pretemporada i lliga (del 16 d’agost al 30 de juny)”
No obstant això, la Corporació acordarà el que estimi pertinent.

 

ANNEX 3. Ordenança Fiscal núm. 33

“Ordenança fiscal núm. 33
TAXA PER LA UTILITZACIÓ D’EDIFICIS MUNICIPALS I EL SEU UTILLATGE.
Es proposen les següents modificacions i/o inclussions a l’article 6.- Quota Tributària, així com les Normes de Gestió.
5.- Per utilització del Teatre Municipal, per dia i acte:
6.- Per utilització del pavelló Polivalent Inpacsa, amb fins no esportius:
6.1.- Acte organitzat per entitat amb ànim de lucre             4.098,00 €
6.2.- Acte organitzat per entitat sense ànim de lucre             512,00 €
6.3 .- Lloguer de la sala polivalent
Tarifa per hora o fracció (mínim de 2 hores)                 21,00 €
8.- Per utilització del camp municipal d’esports, amb fins no esportius:
8.1. – Acte organitzat per entitat amb ànim de lucre             2.818,00 €
8.2 .- Acte organitzat per entitat sense ànim de lucre             512,00 €
12.- Per utilització del pavelló Molí de l’Esquerrà per dia i acte:
12.1.- Acte organitzat per entitat sense ànim de lucre, sense cobrament als assistents, o que el seu cobrament sigui per causes benèfiques gratuït
12.2.- Acte organitzat per entitat sense ànim de lucre, amb cobrament assistents        240,00 €
12.3.- Acte organitzat per entitat amb ànim de lucre                         950,50 €
B. – Normes de Gestió :
L’ajuntament comunicarà a l’entitat sol•licitant la cessió o no de l’edifici, per al qual cosa, en cas afirmatiu en seran d’obligat compliment:
1.- El reglament de cessió d’edificis municipals
2.- La normativa d’ús de l’equipament/edifici que es cedeixi”

Data de publicació 18-05-2018

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat