Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

TAULELL
D'ANUNCIS
28-05-2018

Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 4/2018 Ajuntament de Balaguer

Edicte sobre aprovació definitiva MC 4/18 de l’AJUNTAMENT DE BALAGUER.

L'Ajuntament Ple, en sessió ordinària de 26 d’abril de 2018, va aprovar inicialment l’EXPEDIENT NÚM. 4/2018 DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST DE DESPESSES DE L’AJUNTAMENT DE BALAGUER, la qual cosa es va exposar al públic pel termini de 15 dies, mitjançant edicte al BOP núm. 84 de data 2 de maig de 2018, durant el qual no es van presentar al·legacions i l’expedient a quedat aprovat definitivament.

SUPLEMENT DE CRÈDITS

APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

IMPORT

1510-22706

Altres empreses estudis i treballs tècnics

36.206,89 €

1533-21400

Vehicles obres i serveis

11,25 €

1533-22103

Combustible i carburant obres i serveis

3.954,96 €

1600-21300

Reparació i manteniment clavegueram

1.188,00 €

1650-21300

Reparació i manteniment enllumenat públic

20,18 €

2310-22100

Subministre llum assistència social

240,54 €

2310-22699

Desp.diverses àrea dona i assist.social

4.319,99 €

3230-21200

Edificis ensenyament

340,39 €

3230-22103

Combustible edificis ensenyament

4.729,65 €

3420-21200

Manteniment instal·lacions esportives

68,97 €

3420-21300

Manteniment maquinària esportiva

427,58 €

4411-47900

Transport urbà

33.927,54 €

9200-21200

Edificis corporació

32,57 €

9320-22799

Treballs altres empreses sist.tributari

1.553,64 €

TOTAL

87.022,15 €

 

FINANÇAMENT:

APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

IMPORT

87000

Romanent de tresoreria per a despeses generals

87.022,15 €

TOTAL

87.022,15 €

 

CRÈDIT EXTRAORDIANRIS

APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

IMPORT

1530-61902

Inv. Reposició Pont Nou

6.251,43 €

2410-62302

Adquisició maquinària plans ocupació

84,70 €

3330-63300

Climatització biblioteca (*)

979,77 €

3420-60900

Inversió nova pista atletisme

137,64 €

3420-62200

Inversió nova edificis i construccions

13.014,81 €

TOTAL

20.468,35 €

 

FINANÇAMENT:

APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

IMPORT

87000

Romanent de tresoreria per a despeses generals

20.468,35 €

TOTAL

20.468,35 €

 

(*) L’import restant de 39.385,83 €, correspon a la partida 3330-63300 “Climatització Biblioteca”, el qual s’incorpora en compliment de la regulació específica de romanents afectats.


Balaguer, document signat electrònicament.

L’Alcalde.

Data de publicació: 28-05-2018

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat