Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

TAULELL
D'ANUNCIS
04-06-2018

Edicte d'aprovaciˇ provisional de l'ordenanša fiscal n˙m. 33 Taxa per la utilitzaciˇ d'edificis municipals i el seu utillatge

EDICTE

L’Ajuntament de Balaguer en sessió ordinària del Ple del dia 31 de maig de 2018 va acordar :

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació i/o inclusió de l'Ordenança fiscal núm. 33  Taxa per la utilització d’edificis municipals i el seu utillatge, d’acord amb el text  que seguidament es detalla:

Ordenança fiscal núm. 33

TAXA PER LA UTILITZACIÓ D’EDIFICIS MUNICIPALS I EL SEU UTILLATGE

13.- Per utilització del poliesportiu municipal per dia i acte:
           13.1.- Acte organitzat per entitat sense ànim de lucre, sense cobrament als assistents, o que el seu cobrament sigui per causes benèfiques........................................................................................................................................ 240,00 €
           13.2.- Acte organitzat per entitat sense ànim de lucre, amb cobrament assistents.......................... 640,00 €
            13.3.- Acte organitzat per entitat amb ànim de lucre.............................................................................. 1.365,00 €

Segon.- Exposar al públic l’anterior acord provisional, mitjançant edictes a inserir al tauler d’anuncis municipal, al BOP i en un dels diaris de major difusió de la província, pel termini de 30 dies, als efectes de que els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que considerin oportunes. Transcorregut el termini esmentat sense haver-se produït cap reclamació, aquest acord esdevindrà aprovat definitivament sense necessitat d’un nou acord.

Tercer.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’acord definitiu i el text íntegre de la modificació, la qual entrarà en vigor a partir del dia següent a la seva publicació i regirà mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.

La qual cosa es fa pública de conformitat amb el que disposa l’article 49.b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local, l’article 17.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovada per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l’article 178.1.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, per un termini de trenta dies comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i al•legacions que considerin convenients. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi produït reclamacions es considerarà aprovat definitivament.

 

Balaguer, 1 de juny de 2018.

L’alcalde

Jordi Ignasi Vidal Giné

Data de publicació: 04-06-2018

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat