Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

TAULELL
D'ANUNCIS
04-06-2018

Nomenament tribunal qualificador convocat˛ria Policia Local GuÓrdia Urbana de Balaguer

EDICTE

Per Decret d’alcaldia núm. 461 de 4 de juny de 2018 en relació a la convocatòria de 4 places de policia local Guàrdia Urbana de Balaguer, de les quals tres places son pel sistema de concurs-oposició pel torn lliure i una pel concurs de mobilitat horitzontal, aprovades juntament amb la convocatòria mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 53/2018 de data 24 de gener de 2018, publicades al BOP núm. 23 de data 1 de febrer de 2018 i a la pàgina Web de l’Ajuntament de Balaguer en data 1 de desembre de 2016.

Atès que per Decret d’Alcaldia núm.383 de 17 de maig de 2018, es van nomenar el Tribunal qualificador d’aquesta convocatòria.

Atès que com a tècnic designat per la Direcció General d’Administració de Seguretat del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, es van nomenar els següents.

Titular:Joan Martínez Sánchez
Suplent:Jordi Palau Barril

Atesa la impossibilitat sobrevinguda dels tècnics anteriors per a poder assistir a les proves selectives que se celebraran el proper dia 5 de juny de 2018.

Vista la nova proposta del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya,

En ús de les facultats que em confereix l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,

DISPOSO:

Primer.- Nomenar com a tècnic designat per la Direcció General d’Administració de Seguretat del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, es van nomenar els següents.

Titular: Sr. Bruno Josep Calero Estadella
Suplent: Sr. Salvador Tuxans Marin.

Segon.- Publicar aquest acord a la pàgina web de l’Ajuntament, per a general coneixement.

 

Balaguer, 4 de juny de 2018

L’alcalde
Jordi Ignasi Vidal Giné

Data de publicació: 04-06-2018

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat