Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

TAULER
D'ANUNCIS
04-06-2018

Edicte llistat provisional admesos i exclosos convocat˛ria economista

EDICTE

Per Decret d’Alcaldia núm. 462 de data 4 de juny de 2018, en relació a la provisió  d’una plaça de tècnic/a superior, de l’escala Administració Especial, sub-escala tècnica, classe tècnic/a superior economista, pertanyent al grup A, subgrup A1, present a la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Balaguer,  s’ha acordat:

Primer.- Aprovar la llista d’aspirants admesos i exclosos.

Segon.- Atorgar un termini de deu dies a comptar des de la publicació d’aquesta Resolució al BOP, i a la pàgina Web de l’Ajuntament per tal d’esmenar les mancances o acompanyar els documents preceptius que hagin motivat la no admissió. De no presentar-se cap reclamació, la llista serà elevada a definitiva de forma automàtica.

Tercer.- Aprovar la composició dels membres del tribunal , dia, hora i lloc de les proves, i notificar-los aquest acord junt amb les bases de la convocatòria perquè en prenguin coneixement.

 

Balaguer, 4 de juny de 2018.

L’alcalde

Jordi Ignasi Vidal Giné.

 

ANNEX 1

Llistat provisional Admesos / Exclosos  Concurs-Oposició:
 

COGNOMS I NOM

ADMÈS / EXCLÒS

 MOTIU EXCLUSIÓ

CONCEPCIÓ RIUDALBAS CODINA

ADMÈSA

 

ANNA CARNICÉ BOFARULL

ADMÈSA

 

ANNA M LECHOSA PONS

ADMÈSA

 

VICTOR PEGUERA FARRERO

ADMÈS

 

 

TRIBUNAL:

President: Un funcionari designat per la Direcció General d’Administració Local o el seu suplent:
          Titular: Sr. Josep Mª Profitós Güil
          Suplent:Sra. Neus Bernaus Gaset

Vocals: Un tècnic designats per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya o el seu suplent.
          Titular: Sr. Jordi Azuara Casadas
          Suplent: Sr. Rosa Ordi Gomà

Un tècnic designat pel Consell Comarcal de la Noguera, o el seu suplent.
          Titular: Sr. Carles Profitós Lapedra
          Suplent:Sr. Resti Vilajoliu Torrente            

Un funcionari de carrera o personal laboral fix, de la pròpia corporació amb un nivell formatiu igual o superior al de la convocatòria.
          Titular: Joan Bove Cortiella
          Suplent:Pep Angerri Auberni

El Secretari de la corporació, o funcionari en qui delegui, que farà les funcions de secretari del Tribunal.
          Titular: Sra.Carme Coderch Gaza
          Suplent: Sra. Mª Antonieta Valls Melendres

Un representant dels Delegats de Personal funcionari (o de la Junta de Personal), amb veu però sense vot.
          Titular: Sr.  Josep Ferrer Curià
          Suplent:  Sra. Amàlia Lara Nieto
 

 

CONVOCATÒRIA:

DIA                                          Dimarts, 17 de Juliol de 2018

HORA                                      09 hores del matí.

LLOC                                       Edifici Lapallavacara C/ Francesc Borràs núm.19

 

NOTA: en principi la totalitat de les proves es realitzarà el dia 17 de juliol, en cas que no hi hagi temps suficient el tribunal determinarà lloc, dia i hora per a la finalització de les mateixes.

 

Data de publicació: 04-06-2018

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat