Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

TAULELL
D'ANUNCIS
21-06-2018

Edicte aprovació definitiva modificació ordenança fiscal núm. 36A

EDICTE

L’Ajuntament de Balaguer en sessió ordinària del Ple del dia 26 d’abril de 2018, va acordar aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals que a continuació es relacionen.

Ordenança fiscal núm. 36A. Taxa per la prestació del servei d’ensenyaments artístics – Escola Municipal de Música.

Els esmentats acords van ser publicats mitjançant edicte al tauler d’anuncis, al Butlletí Oficial de la Província núm. 84 de data 2 de maig de 2018, al diari Segre del 2 de maig de 2018 i durant el període d’exposició pública de l’expedient  no es van presentar al·legacions,  per aquest motiu queda aprovat definitivament d’acord amb els annexes que es transcriuen a continuació.

Contra el present acord definitiu solament es pot interposar recurs contenciós administratiu de  conformitat amb l’article 19 del RDL 2/2004, en el termini de dos mesos comptats des del dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província.

 

Balaguer, document signat electrònicament.

L’alcalde.

 

ANNEX 1. Ordenança Fiscal núm. 36A

“Ordenança fiscal núm. 36 A
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ENSENYAMENTS ARTÍSTICS – ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

Article1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4v) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei d’ensenyaments artístics Escola municipal de música, que es regirà per aquesta ordenança.

Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei públic a que es refereix l’article anterior prestat per l’Institut Municipal Progrés i Cultura de la ciutat que es regirà per aquesta ordenança, en els termes especificats en les tarifes contingudes a l’article 6.

Article 3. Subjectes Cassius
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, els pares, tutors o encarregats dels alumnes matriculats i aquests, si haguessin arribat a la majoria d’edat.

Article 4. Beneficis fiscals
1.- No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquest preu públic
2.- Malgrat el disposat a l’apartat anterior, en l’article 6è.d’aquesta ordenança es contenen tarifes reduïdes, aplicables quan els subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica.

Article 5. Quota tributària
1. S’aplicaran bonificacions i reduccions de les taxes als subjectes passius que hagin de satisfer-les en els següents casos:
En el cas de família nombrosa i/o monoparental el descompte que s’aplicarà serà d’un deu per cent.
2. Les bonificacions fixades en els apartats anteriors no seran acumulables i tindran caràcter pregat havent de presentar els interessats les sol•licituds adients, junt amb els justificants que calgui.

Article 6. Quantia
1.- Les activitats formatives no incloses dins els programes docents definits i establerts, es taxaran mitjançant Decret, previ estudi educatiu i econòmic.
2.- El material escolar i l’assegurança seran facturats en funció del seu cost real.
3.- Les inscripcions o matrícules rebudes a partir de l’1 de gener de cada curs vigent es cobraran en funció de la quantitat proporcional que en resulti.
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Taxes de l’Escola Municipal de Música
 

Àrees/Cursos

euros

Inscripció / Matrícula

50,00

2n. Instrument

28,63

15 minuts Instrument reglat

14,19

15 minuts Instrument adult

30,84

Llenguatge aula jove

20,00

Certificacions acadèmiques

22,82

Sensibilització (4-5-6)

25,31

Iniciació a altres instruments

64,22

Iniciació trompeta, trombó i viola

47,99

1r. Nivell Elemental (altres instruments)

67,49

2n .Nivell Elemental

76,71

3r.Nivell Elemental

105,14

4t.Nivell Elemental

108,37

1r.2n.3r.4t. Nivell Professional

116,55

Acompanyament (optativa)

28,58

M1-M2-M3-M4

108,84

Aula Jove

82,49

Preparació conservatori

116,55

Escola adults instrument 30’

64,12

Escola adults instrument 30’ (jubilats)

58,00

Escola adults instrument 45’

95,06

Escola adults instrument 45’ (jubilats)

85,81

Escola adults llenguatge

30,76

Escola adults llenguatge (jubilats)

27,98

Escola adults música de cambra (guitarra/percussió)

29,49

Escola adults música de cambra (guitarra/percussió) (jubilats)

24,08

Aula especial

45,67

 

Si un alumne es matricula a nivells diferents de llenguatge musical i d’instrument, la taxa que s’aplicarà serà la corresponent al nivell de llenguatge musical.

Lloguer instruments:
1.- Els alumnes que no disposin d’instrument propi podran sol·licitar el préstec del mateix a l’Escola Municipal de Música. El préstec restarà subjecte a la disponibilitat dels respectius instruments per part de l’Escola.

2.- Els alumnes que gaudeixin del préstec d’algun instrument seran els responsables de la seva conservació i manteniment (cordes els alumnes de corda, canyes els clarinets i saxos). En el cas que l’instrument pateixi algun desperfecte causat per un accident involuntari, l’alumne se’n farà càrrec de la seva reparació.

3.- Durant el primer any de préstec aquest serà gratuït i a partir del segon any, es pot continuar gaudint del instrument de l’escola abonant la taxa de lloguer de 10€ al mes..

Article 7.Acreditament i període impositiu
La taxa s’acredita quan s’inicia la prestació del servei, o activitat atenent la petició formulada per l’interessat al corresponent centre.

Article 8.Règim de declaració i d’ingrés
El pagament de la taxa s’efectuarà mensualment en el moment de la presentació dels corresponents rebuts als qui estan obligats a realitzar-lo, d’acord amb els quadres de tarifes.

Disposició final
Aquesta ordenança va ser aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament de Balaguer en sessió celebrada el dia 25 de maig de 2017, i ha quedat aprovat definitivament el 12 de juliol de 2017. Començarà a regir l’endemà de la seva publicació al BOP, i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa . En cas de modificació parcial, els articles no modificats, restaran vigents.”

 

Data de publicació: 21-06-2018

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat