Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

TAULELL
D'ANUNCIS
10-07-2018

Edicte d'aprovació de les bases convocatòria assessor jurídic

Edicte

Bases convocatòria Assessor Jurídic Ajuntament de Balaguer.

Per decret d’alcaldia núm. 602 de data 5 de juliol de 2018 es va acordar:

“…
Vistes les Bases reguladors del procés selectiu de personal laboral temporal amb contracte de relleu per cobrir una jubilació parcial, mitjançant la provisió d’una plaça d’Assessor jurídic en règim laboral temporal,

En ús de les facultats que em confereix l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,

DISPOSO:

Primer.- Aprovar les bases reguladores del procés selectiu de personal laboral temporal amb contracte de relleu per cobrir una jubilació parcial, mitjançant la provisió d’una plaça d’assessor jurídic pel sistema de concurs oposició i obrir la convocatòria per a la seva provisió.

Segon.- Indicar que el termini de presentació d’instàncies serà de vint dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquestes bases al Butlletí Oficial de la Província.

Tercer.- Establir que els successius anuncis d’aquesta convocatòria es faran públics al tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament de Balaguer. www.balaguer.cat

…”

 

Balaguer, document signat electrònicament.

L’alcalde actal.

Data de publicació: 10-07-2018

ANNEX: Bases convocatòria Assessor Jurídic Ajuntament de Balaguer

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat