Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

TAULELL
D'ANUNCIS
16-07-2018

Edicte d'aprovaciˇ de les bases convocat˛ria educador/a de Llar d'infants Ajuntament de Balaguer.

Bases convocatòria educador/a de Llar d’infants Ajuntament de Balaguer.

 

Per decret d’alcaldia núm. 100 de data 12 de juliol de 2018 es va acordar:

 

“…

D’acord amb l’Oferta Pública d’Ocupació 2017 aprovada per decret d’Alcaldia núm.1207/2017, de 21 de novembre de 2017, publicada al BOP núm. 246 de 27 de desembre de 2017 i DOGC núm.7524, de 28 de desembre de 2017, i posterior rectificació aprovada per Decret d’Alcaldia núm. 35/2018, de 17 de gener de 2018, publicat al BOP núm. 14, de 19 de gener de 2018 i al DOGC núm. 7451, de 23 de gener de 2018, i a la pàgina web de l’Ajuntament.

 

Atès l’informe de secretaria que consta a l’expedient i de conformitat amb l’article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

 

En aplicació de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2018.

 

En ús de les facultats que em confereix l’article 7 dels Estatuts de l’Institut Municipal Progrés i Cultura, aprovats per l’Ajuntament Ple en sessió de data 28 de juny de 2001,

 

DISPOSO:

 

Primer.-  Aprovar les bases reguladores de les proves selectives per a la cobertura de dues places d’educador/a de llars d’infants.

 

Segon.- Convocar les proves selectives per a la cobertura de les places vacants a dalt referenciades, comunicant-ho als organismes corresponents que han de formar part del tribunal, a l’efecte de que designin membres per formar part de l’òrgan de selecció de la referida convocatòria.

 

Tercer.- Publicar la convocatòria, juntament amb el text íntegre de les bases reguladores de les proves selectives, en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i pàgina web de l’Ajuntament.

 

Quart.- Publicar l’anunci de la convocatòria al DOGC i en el Butlletí Oficial de l’Estat, en el qual constaran les dades que estableix l’article 76 del Reglament de Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol.

…”

 

Balaguer, document signat electrònicament.

 

L’Alcalde actal.

Data de publicació: 16-07-2018 

 

ANNEX: Bases convocatòria educador Llar Infants.pdf

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat