Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

TAULER
D'ANUNCIS
01-08-2018

Anunci de l'aprovació inicial del Pressupost Municipal per a l'exercici 2018.

ANUNCI 
 
Acord del Ple de l'Ajuntament de Balaguer pel qual s'aprova inicialment el Pressupost Municipal per a l'exercici 2018. 
 
 
 
El Ple de l’Ajuntament de Balaguer,  en sessió extraordinària celebrada en data 31 de juliol de 2018, va aprovar inicialment el Pressupost General, Bases d'Execució, i la plantilla de personal funcionari i laboral de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms, per a l'exercici econòmic 2018.  
 
D’acord amb el previst en l'article 169 del Text Refós de la llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l'article 20 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, s'exposa al públic l'expedient i la documentació preceptiva per tal que en el termini de quinze dies hàbils, des de la publicació d'aquest anunci al BOP de Lleida i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, els interessats puguin presentar les al.legacions  que considerin oportunes. 
 
De conformitat amb l'acord adoptat el Pressupost es considerarà definitivament aprovat, si durant l’esmentat termini no es presenten al.legacions.
 
 
Balaguer, 1 d’agost de 2018.
 
L’Alcalde
 
Signat: Jordi Ignasi Vidal i Giné
 
Data de publicació: 02-08-2018

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat