Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

TAULELL
D'ANUNCIS
24-08-2018

Edicte d’aprovació de les bases per a la convocatoria d’auxiliars d’educació infantil

EDICTE

Bases convocatòria auxiliar educador/a de Llar d’infants Ajuntament de Balaguer.

Per decret d’alcaldia núm. 117 de data 20 d’agost de 2018 es va acordar:

“…
D’acord amb l’Oferta Pública d’Ocupació 2017 aprovada per decret d’Alcaldia núm.1207/2017 de 21 de novembre de 2017, publicada al BOP núm.246 de 27 de desembre de 2017 i DOGC, núm.7524 de 28 de desembre de 2017, i posterior rectificació aprovada per decret d’Alcaldia núm. 35/2018 de 17 de gener de 2018, publicat al BOP núm. 14 de 19 de gener de 2018 i al DOGC núm. 7451 de 23 de gener de 2018, i a la pàgina web de l’Ajuntament.

Vistes les Bases redactades a l’efecte,  vist l’informe de secretaria que consta a l’expedient,  i en aplicació de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2018.

En ús de les facultats que em confereix l’article 7 dels estatuts de l’Institut Municipal Progrés i Cultura, aprovats per l’Ajuntament Ple en sessió de data 28 de juny de 2001,

DISPOSO:

Primer.- Aprovar les bases reguladores de les proves selectives per a la cobertura de dues places d’Auxiliar de llar d’infants.

Segon.- Convocar les proves selectives per a la cobertura de les places vacants a dalt referenciades, comunicant-ho als organismes corresponents que han de formar part del tribunal, a l’efecte de que designin membres per formar part de l’òrgan de selecció de la referida convocatòria.

Tercer.- Publicar la convocatòria, juntament amb el text íntegre de les bases reguladores de les proves selectives, en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i pàgina web de l’Ajuntament.

Quart.-  Publicar l’anunci de la convocatòria al DOGC i en el Butlletí Oficial de l’Estat, en el qual constaran les dades que estableix l’article 76 del Reglament de Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol.

...”

 

Balaguer, document signat electrónicament

L’Alcalde

Data de publicació: 24-08-2018

- Bases

- Publicació BOP

 

 

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat