Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

TAULER
D'ANUNCIS
21-09-2018

Edicte d’aprovació definitiva del pressupost de l’Ajuntament de Balaguer i els seus organismes autònoms i les plantilles de personal per a l’exercici 2018

EDICTE

L'Ajuntament Ple, en sessió extraordinària celebrada en data 31 de juliol de 2018, va aprovar inicialment el Pressupost General per a l'exercici 2018.

Atès que l’esmentat acord es va publicar al BOP núm. 150 de 2 d’agost de 2018 al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web.

Atès que no s’ha presentat al·legacions conforme a l’article 170.2 del Decret legislatiu 2/2004 que regula el Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, es publica integrament el pressupost de l’Ajuntament de Balaguer i els seus organismes autònoms així com la plantilla de personal de conformitat a l’article 169 del Decret i 2/2004.

 

RESUM PER CAPÍTOLS DE DESPESES

 

Cap. 1 - Despeses de Personal

     5.620.200,00

Cap. 2 - Despeses Béns corrents i serveis

     4.489.125,00

Cap. 3 - Despeses financeres

        149.900,00

Cap. 4 - Transferències corrents

     3.115.975,00

Cap. 6 - Inversions reals

     3.438.597,32

Cap. 7 - Transferències de capital

        123.300,00

Cap. 8 - Actius Financers

          50.000,00

Cap. 9 - Passius Financers

     1.746.350,00

TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2018

      18.733.447,32

 

 

RESUM PER CAPÍTOLS D'INGRESSOS

 

Capítol 1 - Impostos directes

     7.504.100,00

Capítol 2 - Impostos indirectes

          52.000,00

Capítol 3 - Taxes i altres ingressos

     4.186.814,98

Capítol 4 - Transferències corrents

     4.424.500,00

Capítol 5 - Ingressos patrimonials

        125.800,00

Capítol 6 - Alienació d'inversions reals

                   0,00

Capítol 7 - Transferències de capital

        590.232,34

Capítol 8 - Actius financers

          50.000,00

Capítol 9 - Passius financers

     1.800.000,00

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 2018

      18.733.447,32


 

RESUM PER CAPÍTOLS DE DESPESES

 

Cap. 1 - Despeses de Personal

     2.121.650,00

Cap. 2 - Despeses Béns corrents i serveis

     1.080.450,00

Cap. 3 - Despeses financeres

            2.500,00

Cap. 4 - Transferències corrents

        122.465,00

Cap. 6 - Inversions reals

        102.100,00

Cap. 7 - Transferències de capital

                   0,00

Cap. 8 - Actius Financers

            6.000,00

Cap. 9 - Passius Financers

                   0,00

TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2018

     3.435.165,00

 

RESUM PER CAPÍTOLS D'INGRESSOS

 

Capítol 1 - Impostos directes

        589.900,00

Capítol 2 - Impostos indirectes

     2.736.865,00

Capítol 3 - Taxes i altres ingressos

               300,00

Capítol 4 - Transferències corrents

                   0,00

Capítol 5 - Ingressos patrimonials

                   0,00

Capítol 6 - Alienació d'inversions reals

                   0,00

Capítol 7 - Transferències de capital

        102.100,00

Capítol 8 - Actius financers

            6.000,00

Capítol 9 - Passius financers

                   0,00

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 2018

     3.435.165,00

 

PLANTILLA   DE   PERSONAL   FUNCIONARI   I   LABORAL  CORRESPONENT  A   2018

D= Denominació;  G= Grup ;  N= Nivell CD

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

Escala, subescala i classe

D

G

N

P

V

TP

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL  FUNCIONARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.-

FUNCIONARIS  AMB  HABILITACIO DE CARÀCTER NACIONAL

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARI/A

A1

29

1

1

0

 

 

INTERVENTOR/A

A1

29

1

0

0

 

 

TRESORER/A

A1

25

1

1

0

II.-

ESCALA  D' ADMINISTRACIO GENERAL

 

 

 

 

 

 

B.-

Subescala  administrativa

CAP SERVEIS ADMINISTRATIUS

A2

25

1

0

0

 

 

CAP  UNITAT  TECNICA

C1

22

3

2

0

 

 

CAP ADMÓ. OFIC. TÈCNICA

C1

22

1

1

0

 

 

CAP UNITAT TÈCNICA TRANSPARÈNCIA

C1

22

1

0

0

 

 

ADMINISTRATIUS

C1

16

6

3

0

C.-

Subescala  auxiliar

AUX. ADMINISTRATIU

C2

16

2

1

0

D.-

Subescala  subalterna

CONSERGE

AA.PP.

14

1

0

0

III.-

ESCALA   D' ADMINISTRACIO  ESPECIAL

 

 

 

 

 

 

A.-

Subescala  técnica

 

 

 

 

 

 

a.

Classe:  Tècnics  Superiors

ECONOMISTA

A1

29

1

0

0

b.

Classe:  Tècnics  mitjos

APARELLADOR

A2

24

1

1

0

 

 

TÈCNIC/A INTERVENCIÓ

A2

20

1

1

0

B.-

Subescala de serveis especials

 

 

 

 

 

 

a.

Classe:  Policia Local

INSPECTOR/A

A2

24

1

0

0

 

 

CAPORAL

C2

18

1

0

0

 

 

GUARDIES

C2

16

11

0

0

 

 

GUARDIES INTERINS

C2

16

6

6

0

b.

Classe:  Personal  d' oficis

ENCARREGAT. AIGUA  i   LLUM

C2

16

1

1

0

 

 

OFICIAL    JARDINER

C2

16

1

0

0

 

 

AUXILIAR  SERVEI  D' AIGUA

AA.PP.

14

1

0

0

PERSONAL  LABORAL

ARQUITECTE  - CAP OF.TÈCNICA

A1

29

1

0

0

 

 

ARQUITECTE

A1

25

1

1

1

 

 

TÈCNIC ESPORT

A2

22

1

1

0

 

 

COORDINADOR/A ACTIVITATS ESPORTIVES

C2

16

1

1

0

 

 

TÈCNIC/A

A2

20

1

1

0

 

 

TÈCNIC/A  ARXIUS I DOCUMENTACIO

A2

20

1

1

0

 

 

TÈCNIC/A   INFORMATIC

A2

20

1

1

0

 

 

TÈCNIC/A IMMIGRACIÓ

A2

20

1

1

0

 

 

DELINIANT

C1

20

1

0

0

 

 

ADM.ESPECIALISTA RRHH

C1

22

1

1

0

 

 

ADM.ESPECIALISTA GESTIÓ TRIBUTÀRIA

C1

19

1

1

0

 

 

ADM.ESPECIALISTA

C1

19

1

0

0

 

 

ADMINISTRATIU/A

C1

16

1

1

0

 

 

ADMINISTRATIU/A

C1

16

6

3

0

 

 

AUX.  ADMINISTRATIU/A

C2

16

12

9

0

 

promoció interna

COORDINADOR BRIGADA

C2

18

1

1

0

 

amortitzar

ENCARREGAT BRIGADA OBRES i SERVEIS

C2

18

1

1

0

 

 

ENCARREGAT D'OBRES

C2

16

1

1

0

 

 

ENCARREGAT/A DE JARDINS

C2

16

1

1

0

 

 

ENCARREGAT/A  ESCORXADOR

C2

16

1

0

0

 

 

OFICIAL ESCORXADOR

C2

16

1

0

0

 

 

OFICIALS  OFICIS

C2

16

10

9

0

 

 

CONSERGES

AA.PP.

14

4

4

1

 

 

CONSERGES D'ESCOLA

AA.PP.

14

5

4

0

 

 

PERSONAL  DE  NETEJA

AA.PP.

14

14

13

6

 

 

SOCORRISTES

C2

14

3

3

1

 

 

MONITORS

C2

14

5

5

2

 

 

PEONS

AA.PP.

14

25

16

1

 

 

TOTAL...

146

98

12

 

PLANTILLA   DE   PERSONAL   FUNCIONARI   I   LABORAL  CORRESPONENT  A   2018

 

 

 

 

 

D= Denominació;  G= Grup ;  N= Nivell CD;  P= Nombre de places;

V= Vacants i interins;  TP= jornada a temps parcial.

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala, subescala i classe

D

 

 

G

N

P

V

TP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PERSONAL  FUNCIONARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALA   D' ADMINISTRACIO  ESPECIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subescala  técnica

 

 

 

 

 

 

 

 

Tècnics  mitjos

Bibliotecària

 

 

A2

24

1

0

0

  PERSONAL  LABORAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tècnic superior

Conservador/a Museu

 

A1

25

1

1

0

 

 

Coordinador/a Responsable CEI

 

A1

20

1

1

0

 

 

Assessor/a Tècnic/a

 

 

A1

20

1

1

0

 

Tècnics mitjans

Agent Desenvolupament Local

 

A2

25

1

0

0

 

 

Coordinador activitats Culturals

 

A2

25

1

0

0

 

 

Tècnic Turisme

 

 

A2

24

1

0

0

 

 

Professor/a Escola de Música

 

A2

24

17

12

9

 

 

Professor/a Llar d'Infants

 

A2

24

5

3

0

 

 

Bibliotecària

 

 

A2

24

1

0

0

 

 

Documentalista Museu

 

A2

24

1

1

0

 

 

Tècnic/a Joventut

 

 

A2

24

1

1

0

 

 

Tècnic Informàtic de comunicació

 

A2

20

1

1

0

 

 

Tècnic C. Interpretació Or

 

A2

20

1

1

0

 

Tècnic especialista

Educador/a Llar d'Infants

 

C1

19

7

5

0

 

 

Tècnic de Biblioteca

 

 

C1

19

1

1

0

 

 

Administratiu especialista promoció turístico patrimonial

C1

19

1

1

0

 

 

Tècnic d'activitats artístiques

 

C1

19

1

1

0

 

 

Administrativa de cultura,ensenyament,festes i

promoció econòmica

C1

17

1

0

0

 

Tècnic auxiliar

Auxiliar emisora

 

 

C2

17

1

1

0

 

 

Auxiliar manteniment

 

 

C2

17

1

1

0

 

 

Locutor/a Ràdio

 

 

C2

17

1

1

1

 

 

Auxiliar Llar d'Infants

 

 

C2

17

4

4

0

 

 

Auxiliar Turisme (una a amortitzar)

 

C2

17

3

1

0

 

 

Auxiliar joventut

 

 

C2

17

2

2

0

 

 

Auxiliar Biblioteca

 

 

C2

17

2

2

0

 

Personal d'Oficis no qualificat

Cuiner/a Netejador/a

 

 

E (AP)

14

2

2

0

 

Subalterns

Conserge

 

 

E (AP)

14

3

0

1

 

 

 

 

 

Total…

 

64

44

11

 

Contra el present acord definitiu solament es pot interposar recurs contenciós administratiu de  conformitat amb l’article 171 del RDL 2/2004, en el termini de dos mesos comptats des del dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província.

 

Balaguer,  19 de setembre de 2018.

 

L’Alcalde

Jordi Ignasi Vidal Giné

Data de publicació: 21-09-2018

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat