Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

TAULER
D'ANUNCIS
26-09-2018

Edicte d'aprovació de les bases convocatòria peó recollida escombraries de l’Ajuntament de Balaguer

EDICTE

Bases convocatòria peó recollida escombraries de l’Ajuntament de Balaguer.

Per decret d’alcaldia núm. 838 de data 26 de setembre de 2018 es va acordar:

“…
Vista la instància presentada per Juan Jiménez Marchante, amb NIF 78064373G, amb registre d’entrada núm. 2018-E-RC-9331, de data 26 de setembre de 2018, manifestant la seva voluntat d’acollir-se a la modalitat de jubilació parcial als 61 anys.
Atès que el Sr. Jiménez compleix amb tots els requisits establerts per accedir a la jubilació parcial als 61 anys.
Atès que es pot accedir a la jubilació parcial sempre que amb caràcter simultani se subscrigui un contracte de relleu en els termes previstos en l’article 12.7 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.
Vist l’informe de Secretaria que consta als expedients i en aplicació de l’article 19 de la Llei 6/2018, de 4 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2018.

En ús de les facultats que em confereix l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,

DISPOSO :

Primer.- Iniciar expedient de contractació.

Segon.- Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria que consten en l’annex I.

Tercer.- Publicar les bases al BOP, al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web www.balaguer.cat.

...”

 

Balaguer, document signat electrònicament

L’Alcalde

 

- Annex 1

Data de publicació: 26-09-2018

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat