Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

TAULELL
D'ANUNCIS
28-09-2018

Edicte d'aprovació bases convocatòria d’una plaça de funcionari administratiu promoció interna

Edicte

Bases convocatòria d’una plaça de funcionari administratiu promoció interna.

Per decret d’alcaldia núm. 802 de data 18 de setembre de 2018 es va acordar:

“…

Vistes les bases per regular el procés selectiu per a la cobertura, per sistema de promoció interna mitjançant sistema concurs-oposició, d’una plaça de funcionari administratiu, pertanyent al Grup C, Subgrup C1, Escala: Administració General; Subescala: administrativa, Denominació: administratiu, adscrita al departament de secretaria, present a la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Balaguer, de l'oferta pública d'ocupació corresponent a l'exercici de l'any 2017 aprovada per Resolució d'Alcaldia núm. 1207/2017 de data 21 de desembre de 2017 i rectificada per resolució d’alcaldia núm. 35/2018 de data 17 de gener de 2018 , publicada en el BOP de Lleida núm. 246 de 27 de desembre de 2017 i 14 de 9 de gener de 2018 respectivament, al DOGC núm.7524 de 27 de desembre de 2017 i 7541 de 23 de gener de 2018, i a la pàgina web de l’Ajuntament.

Vist l’informe de secretaria que consta a l’expedient i de conformitat amb l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
En ús de les facultats que em confereix l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
DISPOSO:

PRIMER. Aprovar les bases reguladores de les proves selectives per a la cobertura d’una plaça de funcionari administratiu, de l’Escala d’Administració general, subescala administrativa, denominació: administratiu, pertanyent al Grup C, Subgrup C1, adscrita al departament de secretaria.

SEGON. Convocar les proves selectives per a la cobertura de la plaça vacant a dalt referenciada, comunicant-ho als organismes corresponents que han de formar part del tribunal, a l’efecte de que designin membres per formar part de l’òrgan de selecció de la referida convocatòria.

TERCER. Publicar la convocatòria, juntament amb el text íntegre de les bases reguladores de les proves selectives, en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida , en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i pàgina Web de l’Ajuntament.

QUART. Publicar l'anunci de la convocatòria al DOGC i en el Butlletí Oficial de l'Estat, en el qual constaran les dades que estableix l'article 76 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol.

…”

 

Balaguer, document signat electrònicament.

L’Alcalde

Jordi Ignasi Vidal Giné

 

- Bases de la convocatòria

Data de publicació: 28-09-2018

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat