Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

TAULELL
D'ANUNCIS
28-09-2018

Edicte d'aprovaciˇ bases convocat˛ria dues places de funcionari administratiu promociˇ interna

Edicte

Bases convocatòria de dos places de funcionari administratiu promoció interna.

Per decret d’alcaldia núm. 803 de data 18 de setembre de 2018 es va acordar:

“…

Vistes les bases per regular el procés selectiu per a la cobertura, per sistema de promoció interna mitjançant sistema concurs-oposició, de dues places de funcionari administratiu, pertanyent al Grup C, Subgrup C1, Escala: Administració General; Subescala: administrativa, Denominació: administratiu, adscrites al departament d’Intervenció, presents a la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Balaguer i a de l'oferta pública d'ocupació corresponent a l'exercici de l'any 2017 aprovada per Resolució d'Alcaldia núm. 1207/2017 de data 21 de desembre de 2017 i rectificada per resolució d’alcaldia núm. 35/2018 de data 17 de gener de 2018 , publicada en el BOP de Lleida núm. 246 de 27 de desembre de 2017 i 14 de 9 de gener de 2018 respectivament, al DOGC núm.7524 de 27 de desembre de 2017 i 7541 de 23 de gener de 2018, i a la pàgina web de l’Ajuntament.

Vist l’informe de secretaria que consta a l’expedient i de conformitat amb l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
En ús de les facultats que em confereix l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
DISPOSO:

PRIMER. Aprovar les bases reguladores de les proves selectives per a la cobertura de dues places de funcionari administratiu, de l’Escala d’Administració general, Subescala administrativa, denominació: administratiu, pertanyent al Grup C, Subgrup C1, pel sistema de promoció interna, adscrites al departament d’intervenció.

SEGON. Convocar les proves selectives per a la cobertura de les places vacants a dalt referenciades, comunicant-ho als organismes corresponents a l’efecte de que designin els membres per formar part de l’òrgan de selecció de la referida convocatòria.

TERCER. Publicar la convocatòria, juntament amb el text íntegre de les bases reguladores de les proves selectives, en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida , en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i pàgina Web de l’Ajuntament.

QUART. Publicar l'anunci de la convocatòria al DOGC i en el Butlletí Oficial de l'Estat, en el qual constaran les dades que estableix l'article 76 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol.

…”

 

Balaguer, 24 de setembre de 2018.

L’Alcalde

Jordi Ignasi Vidal Giné

 

- Bases de la convocatòria

Data de publicació: 28-09-2018

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat