Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

TAULELL
D'ANUNCIS
02-10-2018

Edicte d'aprovaciˇ del padrˇ fiscal de la taxa per distribuciˇ d'aigua i cÓnon d'aigua corresponent al 2n trimestre de 2018 i perÝode de cobrament en voluntÓria

EDICTE

APROVACIO DEL PADRO FISCAL DE LA TAXA PER DISTRIBUCIO D’AIGUA I CANON D’AIGUA CORRESPONENT AL 2n.TRIMESTRE DE 2018 I PERIODE DE COBRAMENT EN VOLUNTARIA.

Per decret d'Alcaldia núm.860/2018 de dia 28 de setembre de 2018, ha estat aprovat el padró fiscal de la taxa per distribució d'aigua i cànon d'aigua corresponent al 2n.trimestre de 2018.

El padró fiscal s'exposa al públic pel termini d'un mes, des de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província.

Període voluntari de pagament: Des del 3 d’octubre al 3 de desembre de 2018, d'acord amb el calendari de tributs municipals de l'exercici 2018, aprovat per sessió plenària de data 30 de novembre 2017 i publicat al Butlletí Oficial de la Província número 238 de data 13 de desembre de 2017.

Forma de pagament: El pagament dels rebuts es podrà realitzar, en el termini esmentat, mitjançant transferència o ingrés a qualsevol entitat bancària o caixa d’estalvis.
El pagament es podrà efectuar mitjançant la presentació del document cobratori que serà expedit per l'Ajuntament. El document cobratori serà tramès per correu al domicili fiscal dels contribuents. La no recepció per correu del document o la seva recepció fora del període en voluntària no eximeix del pagament del rebut dins del període fixat anteriorment.
Aquells contribuents que amb l'anticipació reglamentària hagin sol•licitat la domiciliació bancària dels seus rebuts rebran, de la corresponent entitat  amb càrrec al seu compte, el justificant de pagament.

Període executiu de constrenyiment: Transcorregut el període de pagament en voluntària, s'iniciarà el període executiu, que determina la meritació del recàrrec de constrenyiment i dels interessos  de demora.
En aquest sentit se satisfarà el recàrrec executiu que serà del 5 per 100 fins que no hagi estat notificada la providència de constrenyiment. Notificada aquesta, s’exigirà el recàrrec d’apremi reduït que serà del 10 per 100 de l’import del deute no ingressat sempre que el pagament es realitzi dins dels terminis establerts en la providència de constrenyiment.
Transcorreguts els terminis de pagament abans indicats serà exigible el recàrrec d’apremi ordinari, que serà del 20 per 100 de l’import del deute no ingressat més els interessos de demora.

Recursos: Contra els actes d'aplicació i efectivitat dels tributs locals, els interessats podran formular recurs de reposició davant d'aquest Ajuntament, previ al contenciós administratiu, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la finalització del termini d’exposició pública.
Contra la desestimació del recurs de reposició es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de la ciutat de Lleida, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la notificació de l’acord resolutori del recurs de reposició; i si no es notifiqués cap acord resolutori, en el termini de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què s’hagi d’entendre desestimat. Tot això d’acord amb l’establert als articles 8.1 i 46.1 de la Llei 29/98 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

De conformitat amb el que disposen els articles 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i l’article 14.2c) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals, es notifiquen col•lectivament els rebuts derivats d’aquest padró.

 

Balaguer,  document signat electrònicament                           

L'alcalde

Data de publicació: 2-10-2018

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat