Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

TAULER
D'ANUNCIS
10-12-2018

Edicte d'aprovaciˇ inicial ordenanša de grafits i pintures murals de l'Ajuntament de Balaguer

EDICTE

L’Ajuntament de Balaguer en sessió ordinària del Ple del dia 29 de novembre de 2018 va acordar :

Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança de Grafits i pintures murals de l’Ajuntament de Balaguer, amb la redacció que consta a l’annex d’aquesta proposta.

Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats per un termini de trenta dies hàbils mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la corporació, perquè aquests puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin oportuns. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovada definitivament sense necessitat d’acord exprés del Ple.

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest Ajuntament (adreça http://www.balaguer.cat)

Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde-President per subscriure i signar tota classe de documents relacionats amb aquest assumpte.

La qual cosa es fa pública de conformitat amb el que disposa l’article 49.b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local, l’article 17.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovada per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l’article 178.1.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, per un termini de trenta dies comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i al·legacions que considerin convenients. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi produït reclamacions es considerarà aprovat definitivament.

Balaguer, 7 de desembre de 2018.


L’alcalde
Jordi Ignasi Vidal Giné

Data de publicació: 10-12-2018

- Annex

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat