Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

TAULER
D'ANUNCIS
18-12-2018

Aprovació definitiva de la modificació de les orenances fiscals núm 37 i 44

EDICTE

L’Ajuntament de Balaguer en sessió ordinària del Ple del dia 25 d’octubre de 2018, va acordar aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals que a continuació es relacionen.

Ordenança Fiscal núm.37 Taxa per visites a museus, exposicions, monuments històrics o artístics i altres centres o llocs anàlegs.

Oodenança Fiscal núm.44  Preu públic per vendre publicacions, diapositives, textos i altres.

Els esmentats acords van ser publicats mitjançant edicte al tauler d’anuncis, al Butlletí Oficial de la Província núm. 210 de data 30 d’octubre de 2018, al diari Segre del 31 d’octubre de 2018 i durant el període d’exposició pública de l’expedient  no es van presentar al·legacions,  per aquest motiu queda aprovat definitivament d’acord amb els annexes que es transcriuen a continuació.

 

Contra el present acord definitiu solament es pot interposar recurs contenciós administratiu de  conformitat amb l’article 19 del RDL 2/2004, en el termini de dos mesos comptats des del dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província.

 

Balaguer, 17 de desembre de 2018.

 

L’alcalde.

Jordi Ignasi Vidal Giné 

 

ANNEX 1. Ordenança Fiscal núm. 37

TAXA PER VISITES A MUSEUS, EXPOSICIONS, MONUMENTS HISTÒRICS O ARTÍSTICS I ALTRES CENTRES O LLOCS ANÀLEGS.

Article 1. Fonament i naturalesa

A l'empara del previst als articles 57 i 20.4 w) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d'aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per visites a museus, exposicions, monuments històrics o artístics i altres centres o llocs anàlegs, que es regirà per aquesta ordenança.

Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa per visites a museus, monuments històrics o artístics, i altres llocs anàlegs, en els termes especificats en les tarifes contingudes a l'article 6 de la present Ordenança.

Article 3. Subjectes passius

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones que es beneficiïn dels serveis o activitats, realitzats per aquest municipi a que es refereix l'article segon.

 

Article 5.- Beneficis fiscals

No estaran subjectes al pagament de preu d'entrada al Museu de la Noguera:

a) Els menors de 16 anys

b) Els socis de l’ICOM els de l’ AMC i els membres de l’Associació d’Arqueòlegs Professionals de Catalunya

c) Les persones que visitin el Museu el dia 18 de maig (Dia internacional dels museus) i el dia 9 de novembre (Festa del St. Crist)

d ) Els grups escolars que visitin el museu com a activitat integrant del Pla Municipal de Dinàmica Educativa, del Pla Comarcal de Dinàmica Educativa o d’Intercanvi de programes educatius europeus.

e) Els centres educatius adscrits al programa “Argonautes” de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya.

f) El professorat degudament acreditat.

g) Els titulars del carnet del programa “Voluntariat per la Llengua” del CPNL

No estaran subjectes al pagament de preu d'entrada al Centre d'Interpretació de l'Or del Segre:

a) Els menors de 16 anys

b) Els socis de l’ICOM els de l’ AMC i els membres de l’Associació d’Arqueòlegs Professionals de Catalunya

c) Les persones que visitin el Museu el dia 18 de maig (Dia internacional dels museus) i el dia 9 de novembre (Festa del St. Crist)

d ) Els grups escolars que visitin el museu com a activitat integrant del Pla Municipal de Dinàmica Educativa, del Pla Comarcal de Dinàmica Educativa o d’Intercanvi de programes educatius europeus.

e) Els centres educatius adscrits al programa “Argonautes” de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya.

f) El professorat degudament acreditat

g) Els titulars del carnet del programa “Voluntariat per la Llengua” del CPNL

h) Titulars del carnet del Club Amics de Lleida

i) Promoció Espais Visitable

 

 

Article 6.- Quota Tributària

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

1.- Visites al Museu de la Noguera

1.- Entrada individual: 3 €

2.- Tarifa reduïda: 2 € / persona aplicable a:

a.- Grups (mínim 10 persones)

b.- Jubilats

c.- Estudiants a partir de 16 anys

d.- Aturats

e.- Titulars del carnet jove

f.- Titulars del carnet del Club Amics de Lleida

h.- Promoció Espais Visitables

2.- Visites guiades al Museu de la Noguera

- El preu mínim per a fer una visita guiada és el que correspon a un grup de 10 persones. A partir d'aquest nombre (10 persones) el preu s'estableix per persona.

- per tal que la reserva de la visita quedi establerta, caldrà que el grup faci el pagament del preu mínim de 10 persones

 

 

1.- Visita guiada al Museu de la Noguera

 

Sales permanents

1,5 h

5,00 € (mínim 10 persones)

 

 

2.- Visita guiada Museu de la Noguera 1 monument

 

A determinar segons interès:

Pla d’Almatà / Castell Formós / Santa Maria / Muralla Gòtica

3 h

6,00 (mínim 10 persones)

 

3.- Visita guiada Museu de la Noguera ciutat i /o monuments

 

A determinar segons interès: centre històric / Pla d’Almatà / Castell Formós / Santa Maria / Muralla Gòtica / Cementiri Vell

4 h

8,00 € (mínim 10 persones)

4.- Visita guiada a 1 monument

 

A determinar segons interès: Pla d’Almatà / Castell Formós / Santa Maria / Muralla Gòtica / Cementiri Vell

1,5 h

5,00 € (mínim 10 persones)

 

5.-Taller al Centre d'Interpretació de l’Or del Segre visita a la ciutat o al Museu de la Noguera

 

 

Taller al Centre d’Interpretació de l’Or del Segre visita a la ciutat o al Museu de la Noguera (a escollir)

3 h

6,00 € (mínim 10 persones)

3- Serveis educatius del Museu de la Noguera

 

3.1. La Trampa del temps

Visita dinamitzada a l'exposició Hisn Balagi - Balaguer. De la madina a la ciutat

5è de Primària

1 h

1,50 € alumne

 

3.2. Una visita bestial

Visita dinamitzada a l'exposició Hisn Balagi - Balaguer. De la madina a la ciutat

Infantil

1 h

1,50 € alumne

 

3.3. Què és un museu?

Visita a les sales d'exposició i a les instal·lacions del museu

Infantil, Primària, Secundària,

1 h

1,50 € alumne

 

3.4. Hisn Balagi - Balaguer: de la madina a la ciutat

Visita a l'exposició Hisn Balagi - Balaguer. De la madina a la ciutat

2n ESO

1 h

1,50 € alumne

 

3.5. La ciutat de les 3 cultures

Visita a la ciutat

6è de Primària, 2n ESO

3 h

1,50 € alumne

 

3.6. Madina Balaguer : una ciutat d'al-Àndalus

Visita a la ciutat

2n ESO

3 h

1,50 € alumne

4.- Les nits de Maria Bullfarines

Visita teatralitzada al Museu de la Noguera

Adults: 4,00 €
Menors de 16 anys: 3,00 €
Menors de 7 anys: gratuït 

5.-  Entrada i Visites al Centre d’Interpretació de l’Or del Segre

5.1. Entrada
    - General: 1,00 €
    - Reduïda: 0,50 €
(jubilats i pensionistes, grups de mínim 10 persones, agències de viatge i operadors turístics, associacions i entitats conveniades).

5.2. Entrada Visita guiada
    - General: 2,00 €
    - Reduïda: 1,00
€   (jubilats i pensionistes, grups de mínim 10 persones, agències de viatge i operadors turístics, associacions i entitats conveniades).
- Menors de 16 anys: 0,50 €

5.3. Entrada Taller de recerca d'or
    - General: 4,00 €
    - Reduïda: 2,00 €  
(jubilats i pensionistes, grups de mínim 10 persones, agències de viatge i operadors turístics, associacions i entitats conveniades).

- Menors de 16 anys: 1,50 €

5.4. Entrada Visita guiada Taller de recerca d'or

- General: 5,00 €
    - Reduïda: 2,50 € 
(jubilats i pensionistes, grups de mínim 10 persones, agències de viatge i operadors turístics, associacions i entitats conveniades).
    - Menors de 16 anys: 2,00 €


5.5. Taller de recerca d’or al riu
      - Adults: 8,00 €
      -  Menors de 6 a 16 anys: 5,00 €   
      - Menors de 6 anys: Gratuït


6.- Serveis educatius del Centre d’Interpretació de l’Or del Segre

 

6.1. A la recerca de l’or del Segre

 

Visita guiada taller de recerca d’or

Primària, Secundària i Batxillerat

1 h

1,50

 

 

6.2. L’aventura de la palleta d’or

 

 

Visita dinamitzada

Educació infantil

1 h

1,50 €

 

6.3. Les pedres secretes del Segre

 

 

 

Taller dinamitzat

 

Educació Infantil i Primària

 

1 h

 

1,50 €

6.4. Descobrim el riu i la bultra

 

Visita dinamitzada

 

Educació Infantil i Primària

 

1 h

 

1,50 €

 

6.5. A la recerca de l’or del Segre visita a ciutat o Museu de la Noguera

 

Visita guiada i taller de recerca d’or visita a ciutat o Museu de la Noguera

Primària, Secundària i Batxillerat

2 h

3,00

 

7.- Producte Turístic: L’Or del Segre. A la recerca del somni de Mariam

Adults: 15,00 €
Menors de 6 a 12 anys: 6,00 €
Menors de 6 anys: gratuït
FENTPAÍS SCCL: Capsa regal: 59,93€
AAVV i TTOO: Adults: 12,75 €. Menors de 6 a 12 anys: 5,10 €

La taxa inclou:

- Visita guiada a:
- Museu de la Noguera, centre històric de Balaguer i Centre d’Interpretació de l’Or del Segre.
- Taller de recerca d’or al riu.
- Cessió de l’equipament necessari per a l’activitat.
- Degustació d’oli d’oliva dels molins de La Noguera i vi DO Costers del Segre.
- Obsequi d’un barret i d’un vial per guardar les palletes d’or .
 

Article 7è. Acreditament i període impositiu

La taxa s'acredita quan s'inicia la prestació del servei, o activitat especificats en l'annex de tarifes mitjançant l'entrada o visita als llocs enumerats a l'annex de tarifes.

Article 8è. Règim de declaració i d'ingrés

1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació.

2. El pagament de la taxa s'efectuarà abans d'entrar en els recintes a que es refereix aquesta ordenança.

Disposició final

La darrera modificació d’aquesta Ordenança fiscal i en conseqüència el seu redactat actual, va ser aprovat provisionalment pel Ple de 25 d’octubre de 2018 i ha quedat aprovat definitivament el 14 de desembre de 2018,regirà des de l’endemà de la seva publicació al butlletí Oficial de la Província i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.

ANNEX 2. Ordenança Fiscal núm. 44

Ordenança fiscal núm. 44

PREU PÚBLIC PER VENDRE PUBLICACIONS, DIAPOSITIVES, TEXTOS I ALTRES

 Article. 1 Fonament i naturalesa

1.    A l’empara del previst als articles 41 AL 47 i 127  del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament estableix el preu públic per  vendre  publicacions, diapositives, textos i altres, que es regirà per la present Ordenança.

 Article. 2 Naixement de l’Obligació

L’obligació de pagar el preu públic neix des de que s’inicia la prestació del servei o la realització de l’activitat, si bé l’Ajuntament podrà exigir el dipòsit previ del seu import total o parcial, conforme a l’article 46 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,

 Article. 3 Obligat al pagament

Està obligat al pagament del preu públic qui es beneficiï dels serveis o activitats pel quals s’hagi de satisfer el preu públic per  vendre publicacions, diapositives, textos i altres.

 Article. 4 Quantia

La quantia dels drets a percebre pel preu públic serà la següent:

 Publicacions, diapositives, textos i altres

Import

Guia del Museu de la Noguera

7,00 €

El mestre de Balaguer

7,00 €

Francesc Borràs. 1891-1968

5,00 €

Història del Sant Crist

7,00 €

Jaume Minguell. 1922-1991

7,00 €

Marcel·lí Bergé. Recerca, concepte i espiritualitat

7,00 €

Plats i olles. Les receptes de l’exposició

1,00 €

Catàleg de la col·lecció de materials andalusins del Museu de la Noguera

15,00 €

Balaguer educa

10,00 €

Conviure amb la por. 1938: el cap de pont de Balaguer

12,00 €

El llibre de l’aigua: com a titelles

12,00 €

Fragments del cel. Art religiós al Museu de la Noguera

12,00 €

Llibreta harpia

2,00 €

Llapis Museu de la Noguera

0,50 €

Punt de llibre

1,00 €

Harpia sense estoig

10,00 €

Ventalls

4,00 €

Gorres

3,00 €

DVD Escenas Balaguerinas de la Fiesta Mayor (1945)

6,00 €

Reproducció del pergamí del rei Pere I

10,00 €

Postal de Balaguer

0,50 €

Joc de postals Balaguer Educa

5,00 €

Reproducció imatge

60,00 €

Saquet d’arena aurífera de 200grams

6,00 €

Saquet d’arena aurífera de 100grams

3,00 €

Llibre “El mercat de Balaguer (cruïlla de civilitzacions)

10,00 €

Ruta literaria de Balaguer

2,00 €

Premis Ziryab Balaguer, 2012-2013-2014

5,00 €

Germans Pla. Les arrels i la memòria

5,00 €

O Rei o res. La fi del Comtat d’Urgell

20,00 €

Balaguer.Un segle de vida, cent anys de futbol”

15,00 €

Magnètic “Or del Segre”

2,50 €

El retrat de la mirada. Francesc Borràs

10 €

Fotografia en relleu

15 €

Ton Cirera. De la terra i dels homes

10 €

Català-Roca. Retrats

15 €

DVD “Conviure amb la por”

5,00 €

Llapis Harpieta

1,50 €

Els llibres tindran una tarifa reduïda del 30% dels imports per les llibreries.

 Article. 5 Cobrament

L’obligació de pagar el preu públic neix des de que s’inicia la prestació del servei o la realització de l’activitat.
Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu, el servei o l’activitat no es presti o desenvolupi, es procedirà a la devolució de l’import corresponent.

El preu públic podrà exigir-se en règim d’autoliquidació.

Els deutes per preus públic s’exigiran pel procediment de constrenyiment.

 Disposició Addicional

Les quanties del preu públic regulades en la present ordenança inclouen l’impost sobre el valor afegit (IVA).

 
Disposició final

La darrera modificació d’aquesta Ordenança fiscal i en conseqüència el seu redactat actual, va ser aprovat provisionalment pel Ple del 25 d’octubre de 2018, i ha quedat aprovat definitivament el dia 14 de desembre de 2018, regirà des de l’endemà de la seva publicació al butlletí Oficial de la Província i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.

 

Data de pubicació: 8-2-2018

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat