Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

TAULER
D'ANUNCIS
28-12-2018

Edicte referent a l'aprovació del calendari fiscal per a l’any 2019

EDICTE

L'Ajuntament de Balaguer en sessió Plenària del dia de  27 de desembre de 2018,  va aprovar per l'any 2019, el calendari  de pagament de tributs en període voluntari, corresponents a deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva, que tot seguit es detalla :

Tribut Període de Pagament
***********************************************************************************************************
Taxa i Cànon de l’Aigua (3er. trimestre 2018) 7 de gener al 7 de març.
Impost Vehicles Tracció Mecànica del 2019 1 de març al 2 de maig.
Taxa i Cànon de l’Aigua (4rt. trimestre 2018) 8 d’abril al 11 de juny
Taxa Gestió Residus 2019 2 de maig al 2 de juliol
Entrades de Vehicles (Guals) del 2019 10 de maig al 10 de juliol
Taxa i Cànon de l’Aigua (1r trimestre del 2019) 3 de juliol al 3 de setembre.
Taxa i Cànon de l’Aigua (2n trimestre del 2019) 3 d’octubre al 3 de desembre.
Taxa Conservació Cementiri Municipal del 2019 11 d'octubre al 11 de desembre.

Els rebuts domiciliats de la Taxa de Residus es realitzarà en dues cobrances :
1era cobrança es carregarà als comptes bancaris el dia 3 de juny de 2019
2ona cobrança es carregarà als comptes bancaris el dia 7 d’octubre de 2019

El pagament es podrà efectuar mitjançant la presentació, en qualsevol entitat bancària, del document cobratori que serà expedit per l’Ajuntament. La carta de pagament serà tramesa per correu al domicili fiscal dels contribuents o podrà ser recollit a l’oficina de recaptació de l’Ajuntament. La no recepció per correu del document o la seva recepció fora del període en voluntària no eximeix del pagament del rebut dins del període fixat anteriorment.

Aquells contribuents que amb l’anticipació reglamentària hagin sol•licitat la domiciliació bancària dels seus rebuts rebran, de la corresponent entitat, amb càrrec al seu compte, el justificant de pagament.

L’ impagament de qualsevol dels rebuts domiciliats al banc podrà comportar la baixa d’ofici de la domiciliació bancària. 

Finalitzat el termini voluntari d'ingrés, s'iniciarà el procediment administratiu de període executiu pels rebuts no satisfets. D’acord amb l’article 161.4 de la Llei general tributària, l’inici del període executiu determina l'exigència dels recàrrecs del període executiu, així com els interessos de demora en els termes dels articles 26 i 28 de la LGT i si s’escau, de les costes del procediment de constrenyiment, 

Cosa que es fa avinent per a coneixement de tothom

 

Balaguer, 28 de desembre de 2018.

L'alcalde

Jordi Ignasi Vidal Giné

Data de publicació: 28-12-2018

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat