Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

TAULER
D'ANUNCIS
11-02-2019

Edicte, anunci admesos i exclosos convocat˛ria dues places funcionari administratiu promociˇ interna

EDICTE

Per Decret d’Alcaldia núm. 148 de data 7 de febrer i núm. 151 de 8 de febrer de 2019, en relació a la provisió  de dues places de funcionari administratiu promoció interna, de l’escala: administració general, sub-escala: administrativa, pertanyent al grup C, subgrup C1, present a la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Balaguer,  s’ha acordat:

Primer.- Aprovar la llista d’aspirants admesos i exclosos.

Segon.- Atorgar un termini de deu dies a comptar des de la publicació d’aquesta Resolució al BOP, i a la pàgina Web de l’Ajuntament per tal d’esmenar les mancances o acompanyar els documents preceptius que hagin motivat la no admissió. De no presentar-se cap reclamació, la llista serà elevada a definitiva de forma automàtica.

Tercer.- Aprovar la composició dels membres del tribunal , dia, hora i lloc de les proves, i notificar-los aquest acord junt amb les bases de la convocatòria perquè en prenguin coneixement.

 

Balaguer, 8 de febrer de 2019

L’alcalde
Jordi Ignasi Vidal Giné

 

ANNEX 1

Llistat provisional admesos / exclosos concurs-oposició :
 

COGNOMS

ADMÈS/EXCLÒS

BAIGES COSTA, JORDI

ADMÈS

VALLS MELENDRES, SILVIA

ADMESA

 

TRIBUNAL:

President/a:

Titular: Sra. Carme Segura Dalmases
Suplent: Sr. Josep Maria Gallego Salse

Vocals:    
Un funcionari de carrera o personal laboral fix, de la pròpia corporació:

Titular: Sra. Marta Vallverdú Martínez
Suplent: Sr. Víctor José Peguera Farrero

Un funcionari de carrera o personal laboral fix, de la pròpia corporació:

Titular: Sr. Josep Ferrer Curià
Suplent: Sra. M. Assumpció Cotonat Carbí

Secretària (amb veu però sense vot):

Titular: Sra. Carme Coderch Gaza
Suplent: Sra. Teresa Viola Solé

Representant dels Delegats de Personal funcionari (o de la Junta de Personal) (amb veu però sense vot): Sra. Amàlia Lara Nieto

 

CONVOCATÒRIA:

DIA                Dijous,  14 de febrer de 2019
HORA           08.30 hores del matí.
LLOC            Edifici Lapallavacara C/ Francesc Borràs núm.19

Data de publicació: 11-02-2019

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat