Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

TAULER
D'ANUNCIS
28-02-2019

Edicte aprovació bases Auxiliar Turisme

EDICTE

Bases convocatòria Auxiliar de Turisme de l’Institut Municipal de Progrès i Cultura (IMPiC), organisme autònom de l’Ajuntament de Balaguer.

Per decret d’alcaldia núm. 41 de data 25 de febrer de 2019 es va acordar:

“…
D’acord amb l’Oferta Pública d’Ocupació 2017 aprovada per Decret d’Alcaldia núm.1207/2017 de 21 de novembre de 2017, publicada al BOP núm. 246 de 27 de desembre de 2017 i DOGC, núm. 7524 de 28 de desembre de 2017, i posterior rectificació aprovada per decret d’Alcaldia núm. 35/2018 de 17 de gener de 2018, publicat al BOP núm. 14 de 19 de gener de 2018 i al DOGC núm. 7451 de 23 de gener de 2018, i a la pàgina web de l’Ajuntament.

Atès l’informe de Secretaria que consta a l’expedient i de conformitat amb l’article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2018.

En ús de les facultats que em confereix l’article 7 dels Estatuts de l’Institut Municipal Progrés i Cultura, aprovats per l’Ajuntament Ple en sessió de data 28 de juny de 2001,

DISPOSO:

Primer. Aprovar les bases reguladores de les proves selectives per a la cobertura d’una plaça d’Auxiliar de Turisme.

Segon.    Convocar les proves selectives per a la cobertura de la plaça vacant a dalt referenciada, comunicant-ho als organismes corresponents que han de formar part del tribunal, a l’efecte de que designin membres per formar part de l’òrgan de selecció de la referida convocatòria.

Tercer. Publicar la convocatòria, juntament amb el text íntegre de les bases reguladores de les proves selectives, en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i pàgina web de l’Ajuntament.

Quart. Publicar l’anunci de la convocatòria al DOGC i en el Butlletí Oficial de l’Estat, en el qual constaran les dades que estableix l’article 76 del Reglament de Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol.
...”

 

Balaguer, 25 de febrer de 2019

L’Alcalde
Jordi Ignasi Vidal Giné

 

- Bases reguladores

Data de publicació: 28-02-2019

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat