Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

TAULER
D'ANUNCIS
05-03-2019

Edicte aprovació inicial MC 2/2019 del pressupost de l'Ajuntament de Balaguer

EDICTE

Edicte sobre aprovació inicial MC 2/2019 Ajuntament de Balaguer.

L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària de 28 de febrer de 2019, va aprovar inicialment l’EXPEDIENT NÚM. 2/2019 DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST DE  L’AJUNTAMENT DE BALAGUER.

D’acord amb l’establert a l’art. 169 del TRLRHL aprovat per Reial Decret 2/2004, de 5 de març, s’exposa al públic l’expedient esmentat pel període de quinze dies feiners a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, durant els quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions i al·legacions que considerin convenients. En cas de no presentar-se’n cap, l’expedient es considerarà aprovat definitivament.

 

Balaguer, 5 de març de 2019.

L’ alcalde
Jordi Ignasi Vidal Giné

Data de publicació: 05-03-2019

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat