Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

TAULER
D'ANUNCIS
26-03-2019

Edicte bases convocatòria d’una plaça d’encarregat brigada d’obres i serveis pel sistema de promoció interna

EDICTE

Bases convocatòria d’una plaça d’encarregat brigada d’obres i serveis pel sistema de promoció interna.

Per decret d’alcaldia núm. 375 de data 26 de març de 2019 es va acordar:

“…
Vistes les bases per regular el procés selectiu per a la cobertura, mitjançant sistema concurs-oposició, d’una plaça de personal laboral, pertanyent al Grup C, Subgrup C2, per promoció interna, present a la plantilla de personal de l’Ajuntament de Balaguer i a l'oferta pública d'ocupació corresponent a l'exercici de l'any 2018 aprovada per Resolució d'Alcaldia núm. 1266/2018 de data 21 de desembre de 2018, publicada en el BOP de Lleida núm. 249 de 28 de desembre de 2018, al DOGC núm.7776 de 28 de desembre de 2018, i a la pàgina web de l’Ajuntament.

Atès l’informe de secretaria que consta a l’expedient i de conformitat amb l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2018.

En ús de les facultats que em confereix l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,

DISPOSO :

Primer. Aprovar les bases reguladores de les proves selectives per a la cobertura d’una plaça d’encarregat brigada d’obres i serveis, pertanyent al Grup C, Subgrup C2, pel sistema de promoció interna.

Segon. Convocar les proves selectives per a la cobertura de la plaça vacant a dalt referenciada, comunicant-ho als organismes corresponents a l’efecte de que designin els membres per formar part de l’òrgan de selecció de la referida convocatòria.

Tercer. Publicar la convocatòria, juntament amb el text íntegre de les bases reguladores de les proves selectives, en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida , en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i pàgina Web de l’Ajuntament.

Quart. Publicar l'anunci de la convocatòria al DOGC i en el Butlletí Oficial de l'Estat, en el qual constaran les dades que estableix l'article 76 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol.

...”

Balaguer, 26 de març de 2019

L’Alcalde
Jordi Ignasi Vidal Giné

Data de publicació: 26-03-2019

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

 

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

És objecte de les presents bases la provisió en propietat de 1 plaça inclosa en l'oferta pública d'ocupació corresponent a l'exercici de l'any 2018 aprovada per Resolució d'Alcaldia núm. 1266/2018 de data 21 de desembre de 2018 i publicada en el BOP de Lleida núm. 249 de data 28 de desembre de 2018 i DOGC núm. 7776 de 28 de desembre de 2018, amb les següents característiques:

Personal Laboral Grup C; Subgrup: C2; Nivell Destí 18. Denominació: Encarregat brigada d’obres i serveis; Nombre de vacants: 1.

Les funcions a realitzar són les pròpies d’encarregat de la brigada d’obres i serveis, dins de les seves especialitats.

Les bases complertes es publicaran íntegrament al Butlletí Oficial de la Província i s’exposaran al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al web municipal; un extracte de la convocatòria serà publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al “Boletín Oficial del Estado” (en els quals s’inclourà l’avís que els successius anuncis es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida).

El sistema selectiu és el concurs-oposició.

 

2. CONDICIONS D’AMISSIÓ DELS ASPIRANTS

Per a ser admès i prendre part en aquesta convocatòria de selecció, les persones aspirants han de reunir els següents requisits, tots ells referits a la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds:

- Ser funcionari de carrera o personal laboral fix (de conformitat amb la disposició transitòria segona del Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic), de l’Ajuntament de Balaguer i ocupar una plaça i lloc de treball de la categoria igual o inferior a la plaça objecte d’aquesta convocatòria i trobar-se en situació de servei actiu, serveis especials o servei en comunitats autònomes, o serveis en altres administracions.

- Tenir una antiguitat mínima de dos anys al servei actiu en la plaça de l’escala o subescala a que pertany la persona aspirant d’acord amb el que disposa en l'article 18.2 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

- Estar en possessió del títol d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.

- Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea, d’acord amb les Lleis vigents.

- No excedir l’edat de jubilació forçosa.

- No patir cap limitació física o psíquica ni cap malaltia que sigui incompatible amb el desenvolupament de les funcions a realitzar.

- No estar inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de funcions públiques ni haver estat separat per resolució disciplinària ferma del servei de cap Administració pública o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.

- No trobar-se en cap causa d’incapacitat o d’incompatibilitat previstes en la legislació vigent en la matèria.

- Comprometre’s a prestar promesa o jurament que estableix el Decret 359/86 de 4 de desembre, relatiu a l’escala corresponent.

- Estar en possessió del certificat de nivell intermedi B2 de català, antigament certificat del nivell B. Cas que no es pugui acreditar documentalment, la persona aspirant haurà de realitzar una prova específica de caràcter obligatori i eliminatori que es qualificarà d’apte o no apte.

- Disposar del permís de conduir classe B.

 

3. FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES

Les bases de la convocatòria seran publicades íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Lleida. L’anunci de la convocatòria serà publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Boletín Oficial del Estado, on s’indicarà el nombre i la data del Butlletí Oficial de la Província on s’hagin publicat les bases de la convocatòria.

Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s'han de presentar al Registre General de l'Ajuntament, dins el termini improrrogable de 20 dies naturals, a comptar des del següent al de la última publicació de la convocatòria al DOGC, o al BOE i s'han d'adreçar al president de la Corporació. També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l'article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Les persones aspirants amb discapacitat han de fer constar a la sol•licitud aquesta condició, així com les adaptacions que sol•licitin per a la realització de les proves.

Per ser admès a les proves selectives n’hi ha prou que els opositors manifestin a la sol•licitud que compleixen totes les condicions exigides, a la present convocatòria amb independència de la posterior acreditació en finalitzar el procés selectiu i que accepten les bases.

A les sol·licituds s’adjuntarà:

a) Fotocòpia del DNI.
b) Fotocòpia de la titulació exigida o certificació acreditativa.
c) Currículum vitae acadèmic i professional.
d) Fotocòpia de la documentació acreditativa dels mèrits que s’al•leguin per ser valorats en la fase de concurs. Els mèrits insuficientment acreditats no seran valorats.
e) Fotocòpia del document acreditatiu d’estar en possessió de qualsevol dels certificats, diplomes, acreditacions i títols per tal de quedar exempt de realitzar la prova de català.

 

4. ADMISSIÓ DELS ASPIRANTS

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol•licituds, el President de la Corporació dictarà Resolució, en el termini màxim d’un mes, en la qual declararà aprovada la llista d’admesos/es i exclosos/es. Aquesta resolució assenyalarà el dia, l’hora i el lloc de començament de les proves i la composició nominal dels òrgans de selecció.

Aquesta resolució es publicarà al BOP de Lleida, al tauler d’Edictes de l’Ajuntament i a la plana web municipal. Es concedirà un termini de deu dies hàbils per a esmenes i possibles reclamacions. Les al·legacions presentades es resoldran en el termini màxim dels 30 dies següents a la finalització del termini per a la presentació. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, les al·legacions s’entendran desestimades.

Si no s’hi presenten esmenes, es considerarà elevada a definitiva la llista d’aspirants admesos/es i exclosos/es i no caldrà tornar-la a publicar. Si s’accepta alguna, es tornarà a publicar la llista de persones admeses i excloses, al BOP de Lleida al tauler d’edictes de la Corporació I web municipal.

A l’efecte d’admissió de les persones aspirants, es tindran en compte les dades que aquestes facin constar a la sol•licitud.

 

5. TRIBUNAL QUALIFICADOR

El tribunal qualificador estarà constituït de la següent manera:

President
El Secretari/a de l’ajuntament o funcionari/laboral en qui delegui

Vocals:
Dos vocals titulars: Dos funcionaris/tècnics o el seus suplents de categoria igual o superior a la de la plaça convocada, nomenats per la pròpia Corporació.

Secretari/a: Actuarà de secretari/a un funcionari de la corporació o el seu suplent, amb veu i sense vot.

Un representant dels Delegats de Personal funcionari (o de la Junta de Personal), amb veu però sense vot.

El Tribunal no es pot constituir ni actuar sense l’assistència de la majoria absoluta dels seus membres, siguin titulars o suplents.

El tribunal pot disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors/es especialistes, per a totes o algunes de les proves, aquests es limitaran a valorar l’exercici o exercicis corresponents a la seva especialitat tècnica.

En cas que els aspirants no hagin acreditat prèviament el nivell de coneixement de català exigit per a la plaça, es nomenarà una persona experta en matèria lingüística, la qual col•laborarà amb l’òrgan de selecció en la valoració de la prova de coneixements de llengua catalana.

De conformitat amb  l'article 60.2 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, el personal d'elecció o de designació política, els funcionaris interins i el personal eventual no podran formar part dels òrgans de selecció.

El tribunal estarà integrat a més pels suplents respectius que han de ser designats conjuntament amb els titulars.

De conformitat amb l'article 60 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, els òrgans de selecció seran col•legiats i la seva composició haurà d'ajustar-se als principis d'imparcialitat i professionalitat dels seus membres, i es tendirà, així mateix, a la paritat entre dona i home.

L'abstenció i la recusació dels membres del Tribunal serà de conformitat amb els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Els membres del Tribunal meritaran les indemnitzacions i assistències que mereixen per raó de servei, d’acord amb el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó de servei.

El Tribunal està facultat per a resoldre els dubtes o les discrepàncies que sorgeixin durant el desenvolupament del procés de selecció.

 

6. SISTEMES DE SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT DELS PROCESSOS

Aquest procés constarà de dues fases diferenciades: la d’oposició i la de concurs. Únicament accediran a la fase de concurs les persones aspirants que superin la fase de l’oposició.

 

FASE D’OPOSICIÓ  (20 punts)

Les proves de la fase d’oposició tindran el caràcter d’obligatòries i eliminatòries.

El resultat final de la fase d’oposició serà la suma de les puntuacions obtingudes en el conjunt de les proves teòrica i pràctica.

Els opositors seran cridats per a cada exercici en crida única i seran exclosos aquells que no compareguin, llevat dels casos degudament justificats i apreciats lliurement pel Tribunal.

a)    Primer exercici: Coneixements de la llengua catalana

Consistirà en l’acreditació de coneixements de la llengua catalana equivalents al nivell intermedi B2.

Quedaran exemptes les persones aspirants que acreditin, documentalment, estar en possessió del Certificat de nivell intermedi B2 de la llengua catalana, equivalent o superior, mitjançant la presentació del títol corresponent.

La qualificació d’aquest exercici és d’apte o no apte

b)    Segon exercici: Prova genèrica (5 punts)

De caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Consistirà en la resolució d’un qüestionari de resposta múltiple, de les que només una opció serà la correcta, sobre els temes del Temari General (Annex I). El temps màxim per a la resolució de la prova serà d’1 hora.

La prova consistirà a respondre un qüestionari de 20 preguntes (més 2 de reserva) amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és la correcta.

Les preguntes sense resposta o amb més d’una resposta per part de les persones aspirants no seran tingudes en compte. Per cada resposta correcta s’atorgarà 0,25 punt i per cada pregunta errònia es descomptarà 0,0625 punts.

En el cas que s’acordi l’anul•lació d’alguna pregunta per incorrecció en el seu plantejament, incorrecció de totes les respostes plantejades o correcció de més d’una, s’inclourà, a l’efecte del càlcul de la qualificació resultant, la primera de les preguntes de reserva, i així successivament.

La qualificació de l’exercici és de 0 a 5 punts i per superar aquesta prova serà necessari obtenir la qualificació mínima de 2,5 punts.

c)    Tercer exercici: Prova teòrico-pràctica (15 punts)

Tindrà per objecte valorar l’aplicació pràctica dels coneixements teòrics de les persones aspirants mitjançant la resposta de dos temes escollits pel Tribunal o la resolució d’uns supòsits pràctics vinculats a les funcions pròpies de les places a proveir, relacionats amb les matèries que figuren al Temari específic (Annex II).

El temps d’aquest prova el determinarà el Tribunal, d’acord amb els supòsits proposats i la seva complexitat.

Es qualificarà de 0 a 15 punts, essent necessari obtenir com a mínim 7,5 punts per superar-la i no quedar eliminat/da.

 

FASE CONCURS  ( 5 punts)

Finalitzada la fase d'oposició s'iniciarà la de concurs, en la qual el tribunal qualificador valorarà els mèrits al•legats i degudament justificats per les persones opositores, conforme el barem següent, i sempre sobre la documentació acreditativa aportada dins el termini de presentació de sol•licituds:

1.    Experiència professional. (puntuació màxima 3 punts)  
-    Serveis prestats a l'Administració Local desenvolupant tasques similars amb les funcions pròpies de la plaça convocada: 0,75 punts per cada any de servei, fins a un màxim de 3 punts.
-    Serveis prestats en altres Administracions Públiques, diferents de la Local, desenvolupant tasques similars amb les funcions pròpies de la plaça convocada: 0,50 punts per cada any de servei, fins a un màxim de 3 punts.

2.    Formació i perfeccionament professional. (puntuació màxima 2 punts)
a)    Titulacions acadèmiques que no siguin les exigides a la convocatòria, fins a un màxim d’1 punt, segons el barem següent:
    Per títol universitari de grau, diplomat, enginyer o equivalent.......................1,00 punts
    Per cicles formatius de grau superior i batxillerat..........................................0,50 punts
    Per cicles formatius de grau mig o equivalents.............................................0,25 punts
b)    Cursos de formació i perfeccionament impartits en centres oficials que tinguin relació directa amb el lloc i les funcions a desenvolupar, fins a 1 punt, segons s’indica:
    De fins a 9 hores ......................................................................................0,10 punts
    De 10 a 19 hores.......................................................................................0,20 punts
    De 20 a 39 hores.......................................................................................0,30 punts
    De 40 a 60 hores.......................................................................................0,40 punts
    Més de 60 hores........................................................................................0,50 punts

En el supòsit que no quedi acreditat el nombre d'hores de durada es puntarà amb el mínim de punts.

L’acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia compulsada de la certificació, amb especificació de l’entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o en crèdits. En el supòsit que no s’especifiqui la duració en hores o crèdits, quedarà a criteri del tribunal la valoració o no del mèrit. En cas que es valori, es farà aplicant la puntuació mínima establerta a les bases específiques.
La puntuació definitiva del concurs serà la resultant de sumar la puntuació de tots els mèrits.
Les puntuacions obtingudes per les persones aspirants s’exposaran al tauler d’edictes de la Corporació.

 

FASE D’ENTREVISTA

Els aspirants que superin les proves anteriors, podran ser convocats, si el tribunal ho considera oportú, per a la realització d’una entrevista, en la qual el tribunal podrà realitzar preguntes i aclariments que estimi oportuns i es valorarà tant la trajectòria professional i acadèmica dels aspirants, com les seves aptituds i actituds en relació al lloc de treball a ocupar.

 

7. LLISTA D’APROVATS/DES I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS

Un cop finalitzada la qualificació dels aspirants, el tribunal farà pública en el tauler d’edictes de la Corporació la relació dels aspirants aprovats per ordre de puntuació final sense que en cap cas el nombre de persones guanyadores pugui superar el de les places convocades. Contra aquest resultat es pot interposar recurs d’alçada davant el president de la corporació en el termini i amb l’efecte que estableix la Llei 39/2015, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

En cas d’empat, l’ordre s’establirà atenent, en primer lloc i en les fases de concurs oposició, a la persona aspirant que hagin obtingut la major puntuació en la fase d’oposició. De persistir l’empat, així com en els procediments d’oposició, segons la puntuació obtinguda en la prova pràctica. Si encara persisteix l’empat, es faculta l’òrgan de selecció per ordenar una prova d’aptitud relacionades amb les funcions pròpies de les places convocades que determinarà l’aspirant amb millor capacitat.

L’aspirant proposat haurà de presentar a la Secretaria Municipal , en el termini de vint dies naturals a partir de l’endemà de l’exposició de la llista de persones aprovades i sense requeriment previ, els documents acreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits exigits que es detallen a les bases i que serà, com a mínim, la següent:

-    Declaració de no estar inhabilitat/da per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari de qualsevol administració pública.
-    Declaració de no patir cap malaltia ni defecte físic o psíquic que impossibiliti el desenvolupament de les tasques pròpies de la plaça a cobrir.
-    Declaració de no estar en cap dels supòsits d’incapacitat o d’incompatibilitat previstos en la legislació vigent o declaració que se sol·licitarà l’autorització de compatibilitat o que s’exercirà l’opció que preveu l’article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitat del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.

Els opositors discapacitats que hagin estat proposats hauran d’aportar un certificat mèdic que acrediti el tipus i grau de discapacitat que presenten, així com la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques pròpies de la plaça a proveir.

Estan exempts de justificar documentalment les condicions i requisits ja demostrats i que no requereixin actualització.

Les persones aspirants que dins del termini fixat, excepte casos de força major, no presentin la documentació, o de l’examen de la qual es comprovi que no compleixen algun dels requisits assenyalats a les bases, no podran ser nomenats.

En aquest cas, com també en el supòsit de renúncia de la persona aspirant proposada, el/la president/a del tribunal formularà proposta a favor de la persona aspirant aprovada que hagi obtingut la puntuació més alta i tingui cabuda en la plaça convocada com a conseqüència de l’ esmentada anul•lació, qui haurà d’aportar la documentació abans esmentada.

 

8. NOMENAMENT I PRESA DE POSSESSIÓ

Exhaurit el període de presentació de documents, i en el termini d’un mes, el President de la Corporació nomenarà funcionar/ària de carrera a les persones proposades pel Tribunal. Aquest nomenament serà notificat a les persones interessades i publicat al BOP de Lleida.

Una vegada efectuada aquesta notificació, l’aspirant nomenat ha d’incorporar-se al servei de la corporació en el moment en què siguin requerit, i en un termini màxim d’un mes des de la data del nomenament, per a prendre possessió del càrrec.

La persona aspirant que injustificadament no s’incorpori al servei de la corporació perdrà tots els drets derivats del procés de selecció i del nomenament.

Caldrà fer el jurament o promesa a què fa referència el Decret 359/1986, de 4 de desembre, abans de prendre possessió com a funcionari/ària de carrera.

 

9. INCIDÈNCIES

Les presents bases i convocatòria podran ser impugnades d’acord amb l’establert a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Contra la convocatòria i les seves bases, que esgoten la via administrativa, es podrà interposar pels interessats recurs de reposició en el termini d'un mes davant l'Alcaldia, previ al contenciós-administratiu en el termini de dos mesos davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Lleida a partir de l'endemà al de la publicació del seu anunci el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administratiu).

En el no previst a les Bases, serà d'aplicació el Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la Refundició en un text únic de la Llei de la Funció Pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril: el Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol; el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i de l'Aranès en els processos de selecció de personal i provisió de llocs de treball de les Administracions Públiques de Catalunya; el Reglament General d'Ingrés del Personal al Servei de l'Administració General de l'Estat i de Provisió de Llocs de treball i Promoció Professional dels Funcionaris Civils de l'Administració General de l'Estat aprovat pel Reial decret 364/1995, de 10 de març; i la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

 

ANNEX I. TEMARI GENERAL

1)    La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Els drets fonamentals i les llibertats públiques.
2)    L’Organització territorial de l’Estat. Els Estatuts d’Autonomia: el seu significat.
3)    L’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006: naturalesa jurídica, estructures i contingut. Dret i deures de la ciutadania. Principis rectors. Garanties dels drets estatutaris.
4)    Els recursos administratius. Conceptes i classes.
5)    L’Administració local. Ens que la integren. La Llei de bases del règim local. La regulació del règim local a Catalunya.
6)    L’organització municipal. Concepte, classes d’òrgans.
7)    Els ciutadans. Els seus drets davant l’Administració.
8)    Ordenances i reglaments de les entitat locals. Conceptes, elaboració i aprovació.
9)    Recepció i registre de documents. Registre d’entrada i sortida de documents. Comunicacions i notificacions.
10)    El municipi de Balaguer. Geografia física i social. Llocs d’interès. Vies públiques, noms i situació. Equipaments i serveis locals. La comarca.

 

ANNEX II. TEMARI ESPECÍFIC

1.    Les funcions genèriques d’un encarregat de la Brigada Municipal d’Obres i Serveis.
2.    Organització d’una Brigada Municipal d’Obres i Serveis. Estructura pressupostària de la Brigada Municipal d’Obres i Serveis.. Relació amb la direcció tècnica. Relació amb gremis i proveïdors.
3.    Material i eines utilitzats pels treballadors de la Brigada Municipal d’Obres i Serveis.
4.    El manteniment dels equips de treball i els subministraments de material.
5.    La seguretat en el treball. Consideracions a tenir en compte.
6.    Riscos existents en la via pública.
7.    Sistemes de prevenció de riscos. Conceptes bàsics de salut, higiene laboral i prevenció d’accidents. Equips de protecció individual.
8.    Les ordres de treball. Verificació dels treballs.
9.    Equipaments i espais públics de Balaguer. Característiques geogràfiques i demogràfiques del municipi de Balaguer. Vies principals.
10.    Organització i control tasques de manteniment de la via pública.
11.    Règim disciplinari dels treballadors de la Brigada Municipal d’Obres i Serveis. Drets sindicals.
12.    Equips d’obra. Principals mitjans auxiliars i maquinària.
13.    Eines, accessoris i maquinària més utilitzada en un manteniment bàsic de jardins, vies públiques, clavegueram, serralleria, instal•lacions elèctriques i edificis municipals.
14.    Principals tasques a executar per la Brigada Municipal d’Obres i Serveis en els actes que es celebren al municipi de Balaguer.
15.    Gestió de l’equip i resolució de problemes i/o conflictes.
 

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat