Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

TAULER
D'ANUNCIS
28-03-2019

Aprovaciˇ definitiva de les bases reguladores d'arranjament de les fašanes del centre hist˛ric de Balaguer

EDICTE

L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària de data 31 de gener de 2019, va aprovar inicialment les bases reguladores per l’arranjament de façanes al centre històric de Balaguer.

Aquest acord, va ser publicat al BOP núm. 26 de data 6 de febrer de 2019, al DOGC Núm. 7809 de 13 de febrer de 2019, tauler d’anuncis i pàgina Web, per tal que en el termini de trenta dies els interessats poguessin presentar les al·legacions pertinents.

Atès que durant el període d’exposició pública no s’han presentat reclamacions ni suggeriments, aquest acord ha esdevingut aprovat definitivament.

 

Balaguer, 28 de març de 2019.

L’Alcalde

Jordi Ignasi Vidal Giné

Data de publicació: 28-03-2019

 

ANNEX.

 

BASES REGULADORES PER A LA RESTAURACIÓ DE FAÇANES EN EL CENTRE HISTÒRIC DE BALAGUER.

 

1.- ANTECEDENTES I JUSTIFICACIÓ

La Llei de barris parteix de la base que hi ha àrees urbanes que necessiten una atenció que supera les intervencions sectorials puntuals i que requereixen accions integrals, que tinguin en compte de forma conjunta i coordinada els àmbits d’urbanisme, treball, desenvolupament local, habitatge, salut, medi ambient i serveis socials.

Sota aquesta filosofia l’Ajuntament de Balaguer l’octubre del 2004 es va presentar a la convocatòria per a l’atorgament dels ajuts que estableix la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial i el Decret 369/2004, de 7 de setembre, que desenvolupa l’esmentada Llei, en base a una diagnosi demogràfica i socioeconòmica prèvia del barri, desenvolupant en part les previsions del planejament i efectuant modificacions puntuals en aquest planejament per a una major adequació a les propostes efectuades delimitant nous àmbits d’actuació urbanística.

Mitjançant resolució de data 21 de desembre de 2004 el conseller de Política Territorial i Obres Públiques va atorgar a l’Ajuntament de Balaguer l’ajuda sol•licitada que incloïa la major part de les actuacions contemplades en el projecte d’intervenció integral del Centre Històric de Balaguer.

El Centre Històric de Balaguer, està catalogat com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN)

La major part de les actuacions contemplades en el projecte d’intervenció integral consistia en l’obertura de nous espais i creació de nova vialitat així com l’obtenció de solars per a la implantació dels nous equipaments i zones verdes que abasteixin aquesta part del centre i fins i tot la ciutat i la comarca, que han de generar un flux d’usuaris que eviti l’aïllament d’aquesta part del barri respecte al propi centre i a la resta de la ciutat, evitant així la seva marginació. Aquestes actuacions van comportar necessàriament l’enderroc de múltiples edificacions el centre així com una intensitat inusual d’obres en el centre històric amb el conseqüent augment del tràfic rodat i pas de maquinaria pesada, deixant al descobert façanes, fins aleshores ocultes, amb un estat de conservació deficient i en alguns casos molt deficient, que s’ha vist agreujat per la pols i les molèsties generades per les obres executades. També en les zones on no s’ha actuat directament existeixen múltiples façanes en mal estat que fan necessària una actuació urgent.

Aquest estat deficient de les façanes suposa un inconvenient per acomplir plenament els objectius del projecte d’intervenció integral en el centre històric entre els que es proposava la millora de la imatge en conjunt del centre, el que sens dubte millorarà també la posada en valor d’aquest centre pel seus habitants i per tots els balaguerins en general.

En la diagnosi prèvia al Projecte d’Intervenció Integral en el Centre Històric de Balaguer, ja es va poder constatar l’existència d’un parc edificatori molt degradat, presentant un percentatge molt alt d’immobles en ruïna o amb un estat de conservació molt deficient.

Un dels objectius del projecte era aconseguir la rehabilitació física del parc edificatori com una acció a dur a terme per la iniciativa privada induïda per la rehabilitació física i urbanística de l’espai públic i la nova dotació d’equipaments, generadors d’activitat, que el projecte contemplava, ja que la mateixa Llei de Barris no possibilitava l’actuació en immobles de titularitat privada, exceptuant els seus elements comuns.

En aquest sentit es va implementar dins del projecte dues línies d’ajut, entre les quals es contemplava la subvenció parcial de les obres que s’efectuessin en cobertes i façanes dels immobles del centre històric.

En el temps de durada d’execució del projecte es van fer quatre convocatòries per aquest tipus de subvenció. Malauradament a la meitat del termini d’execució va sorgir la crisis financera que va ocasionar greus dificultats a la iniciativa privada per aconseguir el finançament necessari per acollir-se amb aquest tipus d’ajuts que exigia una inversió important per a la iniciativa privada.

Des de l’any 2012, l’Ajuntament s’acull a les convocatòries anuals de Treball als Barris convocades pel SOC. mitjançant les quals ha pogut portar a terme la rehabilitació de façanes de molts carrers del centre històric, que s’han anat desenvolupant per fases com a foment d’una activitat d’utilitat pública i d’interès social perquè les persones destinatàries finals de les accions del Projecte de Treball als barris, han de ser persones residents als barris d’actuació i han d’estar inscrites com a demandants d’ocupació.

Aquestes actuacions, han evidenciat que aquesta iniciativa, executada des del propi Ajuntament, amb la promoció de convenis amb els particulars que han de sufragar els costos del material, garantint una actuació unitària, comporta una important economia de mitjans auxiliars i recursos econòmics, donant treball a persones en situació d’atur, així com la conservació dels edificis del Centre Històric.

 

2.- FONAMENTS JURÍDICS:

- Els articles 6, 8, 52, 66, 178 i 237 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
- Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català
- Els articles 4, 22.2.d), 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
- Els articles 128 al 131 i 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
- L'article 56 del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat per Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.
- L'article 7.c) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

D’acord amb els principis de competència, necessitat, eficàcia, proporcionalitat i seguretat jurídica es proposen les següents bases.

 

3.- BASES

Primera.- L’objecte d’aquestes bases és regular de forma general l’arranjament de façanes, del centre històric de Balaguer, dins dels programes Treball als Barris, o altres similars.

Segona.- Els titulars dels habitatges susceptibles d’arranjament de les seves façanes que estiguin incloses en els projectes aprovats anualment per l’Ajuntament dins del projecte Treball als Barris i que hagin estat admesos pel SOC, hauran d’autoritzar expressament a l’Ajuntament de Balaguer perquè pugui actuar i fer els treballs de restauració de dites façanes.

Tercera.- L’Ajuntament haurà d’informar als titulars de les façanes susceptibles de ser rehabilitades de la previsió del cost del material necessari.

Quarta.- Els titulars de les façanes objecte de rehabilitació, hauran de tenir a disposició dels serveis municipals, abans de l’inici de les obres, els materials necessaris per a la seva restauració.

Cinquena.- L’ajuntament de Balaguer a fi de complir amb l’objectiu de rehabilitar el parc edificatori d’acord amb el Projecte integral del centre històric, així com l’interès públic i social que representa l’ocupació de persones residents als barris d’actuació que es troben en situació d’atur, aportarà la maquinària i els mitjans auxiliars i tècnics necessaris, per tirar endavant amb el projecte.

Sisena.- Els propietaris, titulars de les façanes que vulguin adherir-se al projecte de rehabilitació de façanes, abans que comencin els treballs, hauran de signar un conveni amb l’Ajuntament que atengui a les disposicions tercera i quarta d’aquestes bases reguladores.

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat