Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

TAULER
D'ANUNCIS
02-04-2019

Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les Ordenanes Fiscals núm. 45 i 46

EDICTE

L’Ajuntament de Balaguer en sessió ordinària del Ple del dia 28 de març de 2019 va acordar :

Primer: Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals que a continuació es relacionen:

Ordenança Fiscal núm. 45 dels preus públics per a l’aprofitament de l’espai del Centre d’Empreses Innovadores de Balaguer.

Ordenança Fiscal núm. 46 Preus públics per a l’aprofitament de l’espai del centre estratègic de suport empresarial i tecnològic de Balaguer (CESET)

Segon: Exposar al públic els anteriors acords provisionals, mitjançant edictes a inserir al tauler d’anuncis municipal, al BOP. i en un dels diaris de major difusió de la província, pel termini de 30 dies, als efectes de que els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que considerin oportunes. Transcorregut el termini esmentat sense haver-se produït cap reclamació, aquest acord esdevindrà aprovat definitivament.

Tercer : Les presents modificacions entraran en vigor l’endemà de la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província.

La qual cosa es fa pública de conformitat amb el que disposa l’article 49.b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local, l’article 17.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovada per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l’article 178.1.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, per un termini de trenta dies comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i al•legacions que considerin convenients. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi produït reclamacions es considerarà aprovat definitivament.

 

Balaguer, 2 d’abril de 2019.

L’alcalde
Jordi Ignasi Vidal Giné

Data de publicació: 02-04-2019

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat