Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

TAULER
D'ANUNCIS
16-04-2019

Edicte del resultat final del procés de selecció d’un tècnic/a d’esports de l’Ajuntament de Balaguer

EDICTE

Resultat final del procés de selecció d’un tècnic/a d’esports de l’ Ajuntament de Balaguer.

Per decret d’alcaldia núm. 441 de data 13 d'abril de 2019 es va acordar:

“…
1.- Antecedents

Primer.- Mitjançant Decret d’alcaldia de data 6 de febrer de 2019 i, amb número 2019/0130 es va disposar l’aprovació de les bases reguladores de les proves selectives per a la cobertura d’una plaça de tècnic/a d’Esports.

Segon.- En data 21 de març de 2019 i finalitzat el termini per a la presentació de les instàncies per participar en el procés selectiu, es va acordar per Decret d’Alcaldia número 2019/0351, la publicació de la llista dels aspirants que havien estat admesos i els que havien estat exclosos del procés; es procedia al nomenament dels membres que formarien part del tribunal qualificador i es fixava el dia 2 d’abril del 2019 per a la realització de la prova de català per un dels aspirants que no acreditava estar en possessió del nivell C1 de català o equivalent, a la vegada que les proves de coneixements quedava prevista la seva realització el dia 3 d’abril del 2019.
El mateix dia 3 es va publicar en la pàgina web de l’Ajuntament de Balaguer els resultats de la prova de coneixements generals i la prova relacionada amb el temari específic. A la finalització d’aquesta última, es va comunicar als aspirants que havien superat les proves, que la quarta prova, consistent en la realització d’un supòsit pràctic es duria a terme el dimarts dia 9 d’abril del 2019 a les 8:30 hores.

Tercer.- Una vegada realitzades les proves de coneixement, el mateix dia 9, el Tribunal qualificador va procedir a la valoració dels mèrits aportats pels aspirants que havien superat les 4 proves anteriors i, finalment, va proposar el nomenament de l’aspirant, el Sr. Albert Marvà Castillo. Els resultats finals de les proves del procés selectiu han estat publicats a la pàgina web de l’Ajuntament de Balaguer el dia 10 d’abril de 2019.

2.- Fonaments jurídics

Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova el Reglament general d’ingrés del personal al servei de l’Administració de l’Estat.
Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova en un Text únic els preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.
Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim local.
Article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Per tot l’exposat,

DISPOSO

Primer.- Fer pública la relació definitiva d’aspirants que han superat la fase de concurs oposició, per l’ordre de puntuació obtinguda als exercicis realitzats en primer lloc en la fase d’oposició i en segon lloc, en la fase de concurs.

Aspirant

Nivell C1

Ex. 2

Ex. 3

Ex. 4

Exp. Prof.

Form. Prof.

Total

....642R

Apte

8,75

8,25

12,5

5

4,25

38,75

....609B

Apte

10

6,25

11,5

5

2

34,75

L’aspirant guanyador és el Sr. Albert Marvà Castillo, proveït de número de DNI ...9642R

Segon.- L’aspirant guanyador haurà de presentar la següent documentació:
a.    Declaració jurada de no estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública.
b.    Certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap malaltia ni defecte físic o psíquic que impossibiliti el desenvolupament de les tasques pròpies de la plaça a cobrir.
c.    Declaració de no estar inclòs en cap dels supòsits d’incompatibilitat previstos a la legislació vigent o declaració que es sol•licitarà l’autorització de compatibilitat.

Tercer.- La documentació requerida haurà de ser presentada en el termini de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució a la pàgina web i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Balaguer, i al Butlletí Oficial de la Província.

Quart.- L’aspirant proposat que no presenti la documentació anteriorment citada en el termini previst, llevat dels casos de força major que seran degudament comprovats per l’autoritat convocant i, o bé, que no compleixin les condicions i requisits exigits no podran ser proposats per a contractar-los i, quedaran anul•lades les seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer en cas de falsedat.

Cinquè.- Presentada la documentació requerida, es procedirà per l’autoritat convocant al nomenament com a tècnic d’esports, grup A2, al senyor Albert Marvà Castillo, dins del règim jurídic de personal laboral fix de l’Ajuntament de Balaguer, segons es desprèn de l’Acta del Tribunal Qualificador del concurs-oposició per a la cobertura de la plaça de tècnic/a d’esports del dia 9 d’abril de 2019.

Sisè.- Aquesta resolució serà publicada a la pàgina web i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Balaguer, i al Butlletí Oficial de la Província.

Setè.- Contra la present resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant l’autoritat competent en el termini d’un mes a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficials, de conformitat amb l’establert als articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, o un recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de 2 mesos, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en els Butlletins Oficials, d’acord amb el que estableix la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Si s’opta per interposar el recurs de reposició potestatiu, no podrà interposar-se recurs contenciós administratiu fins que aquest s’hagi resolt expressament, o s’hagi produït la seva desestimació presumpta, en el termini d’un mes, a comptar des de la data d’interposició sense que s’hagi notificat la resolució, d’acord amb els articles 123.2 i 124.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

Vuitè.- Notificar l’acord a la representació dels treballadors.

Novè.- Comunicar la resolució al Departament d’Intervenció i al Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament.

Desè.- Donar compte del present decret al Ple en la propera sessió ordinària que es celebri.

...”

 

Balaguer, 16 d’abril de 2019

L’Alcalde
Jordi Ignasi Vidal Giné

Data de publicació: 16-04-2019

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat