Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

TAULER
D'ANUNCIS
23-04-2019

Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança Fiscal núm. 39 Taxa per la prestació de serveis i activitats esportives, lúdiques i d’oci

EDICTE

L’Ajuntament de Balaguer en sessió ordinària del Ple del 28 de febrer de 2019, va acordar aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals que a continuació es relacionen.
Ordenança Fiscal núm. 39 Taxa per la prestació de serveis i activitats esportives, lúdiques i d’oci.
Els esmentats acords van ser publicats mitjançant edicte al tauler d’anuncis, al Butlletí Oficial de la Província núm. 45 de data 5 de març de 2019, al diari Segre del 5 de març de 2019 i durant el període d’exposició pública de l’expedient  no es van presentar al•legacions,  per aquest motiu queda aprovat definitivament d’acord amb els annexes que es transcriuen a continuació.

Contra el present acord definitiu solament es pot interposar recurs contenciós administratiu de  conformitat amb l’article 19 del RDL 2/2004, en el termini de dos mesos comptats des del dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província.

Balaguer, 23 d’abril de 2019

L’alcalde.
Jordi Ignasi Vidal Giné

Data de publicació: 23-04-2019ANNEX.
Ordenança fiscal núm. 39

TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I ACTIVITATS ESPORTIVES, LÚDIQUES I D’OCI.
 Article 1. Fonament i naturalesa
A l'empara del previst als articles 57 i 20.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d'aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per a la prestació de serveis i activitats organitzats per les Àrees d'Esports, Joventut i Festes.
 Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis i activitats organitzats per l’Ajuntament i els seus organismes autònoms, en els termes especificats en les tarifes contingudes a l’article 6 de la present ordenança.
 Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones que es beneficiïn dels serveis o activitats i els pares, tutors o representants legals dels beneficiaris si aquestos fossin menors d'edat.
 
Article 5.- Article 4.- Beneficis fiscals
1. No s'aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa.
2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, en les tarifes primera, segona, quarta cinquena, sisena, onzena, dotzena, quinzena i setzena d’aquesta ordenança es contenen tarifes reduïdes, aplicables quan els subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica.
 Article 6.- Article 5.- Quota Tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:
 
Tarifa primera. Camp Base
Inscripció a cada torn per participant de 5 a 11 anys ........................................... 163,55 €

1 setmana .................................................................................................................48,50 €
Famílies nombroses i monoparentals, un 15% de descompte per assistent.
 Tarifa segona. Triaesport - Taller de les Arts Art Estiu-Petit Art Estiu

Inscripció torn complet per participant de 4 a 16 anys ..........................................        78,60 €
1 setmana .......................................................................................................................48,50 €
Famílies nombroses i monoparentals, un 15% de descompte per assistent.
Infants vinculats al projecte de treball als barris, un 80% de descompte per assistent.
 Tarifa tercera. Activitats d’aigua d’estiu (quinzenal)
Cursos .............................................................................................................................41,10 €
Waterpolo ....................................................................................................................... 41,10 €
Aquagym ........................................................................................................................ 41,10 €
 
Tarifa quarta Camp II
Inscripció a cada torn per participant de 12 a 16 anys ........................................ 184,60 €
(inscripcions per setmana) .........................................................................................     54,40 €
Famílies nombroses i monoparentals, un 15% de descompte per assistent.
 
Tarifa cinquena. Temps Afegit
Inscripció torn de dues setmanes per participant de 4 a 16 anys ....................... 80,95 €
Inscripció torn de tres setmanes per participant de 4 a 16 anys ....................... 114,10 €
1 setmana ...................................................................................................................... 48,50 €
Famílies nombroses i monoparentals, un 15% de descompte per assistent.
 
Tarifa sisena.  Proves esportives i activitats de promoció de l’activitat física i dels hàbits saludables
Cursa del foc .................................................................................................................... 3,00 €
Cursa de la dona ............................................................................................................. 3,00 €
Activitats esportives de promoció de l’activitat física i dels hàbits saludables ... ..............3,00 €
Diada Atlètica.................................................................................................................... 1,00 €
Tarifa setena. Proves esportives federades

Triatló o quadratló inscripció participant federat............................................................  23,00 €
Triatló o quadratló inscripció participant no federat.......................................................  35,00 €
Tarifa vuitena. Setmana X-trem
Inscripció per torn per participant ................................................................................... 23,00 €
 
Tarifa novena. Festa de la Bicicleta
Inscripció per participant ................................................................................................ 1,00 €
 
Tarifa desena. Torneig Futbol Sala Balaguer 5 Nacions
Inscripció per equip participant ................................................................................     187,35 €

- Amb dipòsit de fiança de 150€ per equip participant –
 Tarifa onzena. In&Out
Inscripció torn complert per participant de 4 a 16 anys .......................................         114,10 €
1 setmana .......................................................................................................................48,50 €
Famílies nombroses i monoparentals, un 15% de descompte per assistent.
Tarifa dotzena. Escola Municipal de Gimnàstica Rítmica

Gimnàstica Rítmica, Hip-Hop Estils, Natació Sincronitzada

Un dia a la setmana. Preu mensual ......................................................................... 26,00 €
Dos dies a la setmana. Preu mensual .................................................................... 32,90 €
Matrícula curs. Quota anual (exclusiva activitat gimnàstica rítmica) ................... ..........23,00 €

Descomptes: En situacions d’escassa capacitat econòmica s’aplicaran tarifes amb reducció d’un tant per cent de la tarifa. Aquestes tarifes reduïdes no seran acumulables i tindran caràcter pregat havent de presentar els interessats les sol•licituds adients, junt amb els justificants que calguin.

Famílies nombroses i monoparentals, 15% de descompte en la tarifa  d’activitats mensual.
Descompte per segona activitat, 30% descompte en la quota d’un dia.
 
Tarifa catorzena. Programa municipal Esport&Salut

Preu semestral .............................................................................................................43,35 €  
 Tarifa quinzena. Estades infantils

Inscripció per participant i dia, només matí ............................................................... 6,72 €
Inscripció per participant i dia, matí i tarda ................................................................. 8,57 €
Servei de menjador, per dia .......................................................................................... 7,61 €
Inscripció per participant, només matí en estades de 10 dies o més ................. 6,45 €
Inscripció per participant, matí i tarda en estades de 10 dies o més ................... 8,23 €
Servei de menjador en estades de 10 dies o més .................................................. .........7,29 €
La inscripció mínima serà la que es fixi per a cada estada en concret
- Inscripció primer germà, gaudirà d’un quinze per cent de descompte.
-     Inscripció segon germà i successius, gaudirà d’un trenta per cent de descompte.
 Tarifa dissetena. Cursos, tallers, activitats lúdiques i d’oci àrea de joventut

De l’anàlisi de la totalitat i la diversitat dels cursos i tallers organitzats per l’Ajuntament, es fa necessari establir diferents categories de preus. Atenent l’estudi de costos i a la durada de cada curs o taller, l’ajuntament determinarà el tipus de categoria a la que pertany.

Es fixarà d’acord amb la fórmula següent:

            DD X 1,2  -  SUB - AR
PP = -------------------------------
                       M
On:
DD= Despesa directa prevista pel curs, taller o activitat (honoraris, dietes, material, publicitat, etc.)
SUB= Conjunt d’ajuts rebuts per a l’activitat
M= Nombre de matrícules previstes
AR= Aportació econòmica de la regidoria

 

Categoria curs, taller o activitat

Preu

Categoria A

3 €

Categoria B

5 €

Categoria C

7 €

Categoria D

10 €

Categoria E

15 €

Categoria F

25 €

Categoria G

35 €

Categoria H

50 €

Categoria I

75 €

Categoria J

90 €

Categoria K

125 €

Categoria L

175 €

Categoria M

225 €

Categoria N

240 €


 Tarifa divuitena:
 Taxa per la prestació del servei de ball els diumenges ........................................... 6,00€
 Article 6. Acreditament i període impositiu
La taxa s'acredita quan s'inicia la prestació del servei, o activitat especificats en l'article cinquè.
 Article 7è. Règim de declaració i d'ingrés
1. La taxa s'acredita quan s'inicia la prestació del servei.
2. El pagament de la taxa s'efectuarà en el moment de la matricula o inscripció a l'activitat o serveis a que es refereix aquesta ordenança.
3.  En el cas d’haver de sol.licitar una devolució aqjuesta es farà efectiva si es comunica abans de l’inici de l’activitat, recuperant el 75% de l’import total. No ers farà efectiva cap devolució un cop iniciada l’ac tivitat; excepte que sigui per una justificació mèdica de l’inscrit/a que li impedeixi realitzar l’activitat. Les devolucions es començaran a tramitar per part de l’Ajuntament un cop finalitzat el casal.


DISPOSICIO FINAL
La darrera modificació d'aquesta Ordenança fiscal i en conseqüència el seu redactat actual, va ser aprovat provisionalment pel Ple de 28 de febrer de 2019., i ha quedat aprovat definitivament el 17 d’abril de 2019. Començarà a regir l'endemà de la seva publicació al BOP, i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, restaran vigents.
 

 

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat