Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

TAULER
D'ANUNCIS
06-05-2019

Edicte d'aprovaciˇ de padrons fiscals i perÝode de cobrament en voluntÓria

EDICTE

Aprovació de padrons fiscals i periode de cobrament en voluntària

Per decret d’Alcaldia núm. 489/2019 de dia 30 d’abril de 2019, ha estat aprovat el padró fiscal de GUALS I ENTRADES DE VEHICLES  A TRAVÉS DE LES VORERES corresponent al període 2019, que consta de 879 rebuts.

El padró fiscal s'exposa al públic pel termini d'un mes, des de l'endemà de la  publicació d'aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província.

Període voluntari de pagament: Des del 10 de maig al 10 de juliol de 2019, d’acord amb el calendari de tributs municipals de l’exercici 2019, aprovat per l’Ajuntament en Ple de 27/12/2018 i publicat al Butlletí Oficial de la Província número 250 de data 31 /12/ 2018.

Lloc i horari de pagament: El pagament es podrà efectuar mitjançant la presentació, en qualsevol entitat bancària del document cobratori que serà expedit per l’Ajuntament. El document cobratori que serà tramés per correu al domicili fiscal dels contribuents o podrà ser recollit a l’oficina de  recaptació de l’Ajuntament. La no percepció per correu del document o la seva recepció fora del període en voluntària no eximeix del pagament del rebut dins del període fixat anteriorment.
Aquells contribuents que amb l’anticipació reglamentaria hagin sol•licitat la domiciliació bancària dels seus rebuts rebran, de la corresponent entitat,  amb càrrec al seu compte, el justificant de pagament.

Període executiu de constrenyiment: Transcorregut el període de pagament en voluntària, s’iniciarà el període executiu, que determina la meritació del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora.
En aquest sentit se satisfarà el recàrrec executiu que serà del 5 per 100 fins que no hagi estat notificada la providència de contrenyiment. Notificada aquesta, s’exigirà el recàrrec d’apremi reduït que serà del 10 per 100 de l’import del deute no ingressat, sempre que el pagament es realitzi dins dels terminis establerts en la providència de constrenyiment.
Transcorregut els terminis de pagament abans indicats serà exigible el recàrrec d’apremi ordinari, que serà del 20 per 100 de l’import del deute no ingressat més els interessos de demora.

Recursos: Contra els actes d’aplicació i efectivitat dels tributs locals, els interessats podran formular recurs de reposició davant d’aquest Ajuntament, previ al contenciós
administratiu, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la finalització del termini d’exposició pública.
Contra la desestimació del recurs de reposició es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de la ciutat de Lleida, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la notificació de l’acord resolutori del recurs de reposició; i si no es notifiqués cap acord resolutori, en el termini de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què s’hagi d’entendre desestimat. Tot això d’acord amb l’establert als articles 8.1 i 46.1 de la Llei 29/98 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

D’acord amb el que disposen els articles 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i l’article 14.2.c) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de les Hisendes locals, es notifiquen col•lectivament els rebuts derivats d’aquest/s padró/ns.

 

Balaguer, document signat electrònicament

L’alcalde

Data de publicació: 06-05-2019

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat