Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

TAULER
D'ANUNCIS
09-05-2019

Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 2/2019 IMPIC

ANUNCI

Expedient 655/2019 –Modificació de Crédit 2/2019 de l’IMPIC; aprovació inicial i exposició pública.

En data 7 de maig de 2019, el Ple extraordinari i urgent de l’Ajuntament de Balaguer va aprovar inicialment, la Modificació de Crédit núm. 2/2019 de l’IMPIC, en els termes següents;

 

Prog

Eco

Descripció

Import

3340

46503

Consell Comarcal de La Noguera

   3.000,00

3340

48000

Ajuts serveis i activitats promoció cultural

 40.000,00

3340

48002

Associació cultural Grup d’Art 4

   5.000,00

3340

48003

Bada Pas Iniciatives Culturals

 10.500,00

3340

48005

Centre Recursos Pedagògics de la Noguera

   2.000,00

3380

48001

L’Admiral’s Cup Lights, associació lúdico- esportiva

 25.000,00

4330

47000

Subvencions programa “aixequem les persianes”

 15.000,00

4910

62300

Inversió nova maquinària, instal·lacions i utillatge ràdio

3.909,58

 

 

TOTAL

 104.409,58

 

 

 

Finançament

 

 

Concepte

 

Descripció

Import

87000

 

Romanent de tresoreria per a despeses generals

 104.409,58

 

 

TOTAL

 104.409,58

 


Suplement de crèdit

 

Prog

Eco

Descripció

Import

2310

16000

Seguretat social

  35.859,84

3230

22102

Gas llar d’infants

    2.094,98

3230

22105

Productes alimentaris llars d’infants

       863,45

3321

21300

Manteniment maquinària, instal.tèc.i utillatge biblioteca

         24,14

3340

22699

Despeses diverses promoció cultural

       100,12

3370

22699

Despeses diverses activitats d’oci i joventut

       506,51

3380

20300

Lloguer maquinària, instal·lacions i utillatge festes

        63,53

3380

22699

Despeses diverses activitats festes

   4.889,81

3380

22799

Treballs altres empreses activitats festes locals

 22.603,27

4311

22699

Despeses diverses fires

     396,00

4910

21300

Manteniment maquinària, instal.tèc.i utillatge societat de la informació

       40,39

9120

22601

Atencions protocolàries i representatives

   1.752,08

9200

22000

Material d’oficina ordinari no inventariable

      440,06

9200

22100

Energia eléctrica administració general

      333,11

9200

22110

Productes de neteja

    1.787,57

9200

22200

Telecomunicacions administración general

      357,98

9200

22201

Comunicacions postals

      982,96

9200

22602

Publicitat i propaganda

 10.673,46

9200

22699

Despeses diverses administración general

        11,80

9200

22706

Estudis i treballs tècnics administració general

   5.443,32

 

 

TOTAL

  89.224,38

 

Finançament

Concepte

 

Descripció

Import

87000

 

Romanent de tresoreria per a despeses generals

 89.224,38

 

 

TOTAL

 89.224,38

 

Es sotmet aquest acord a un tràmit d’exposició pública, per un termini de 15 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la publicació d’aquest anunci, durant el qual els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. La modificació pressupostària es considerarà definitivament aprovada si no es presenten reclamacions durant el termini d’exposició pública; en cas contrari, el Ple tindrà un termini d’un mes per resoldre-les.

Contra el present acte no es podrà interpossar cap tipus de recurs perquè es tracta d’un acte de tràmit no qualificat.

 

Balaguer, a la data de la signatura electrònica.

L’Alcalde,

Data de publicació: 09-05-2019

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat