Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

OFICINA
D'HABITATGE

Serveis i trÓmits


SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DE LLOGUER

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.

 

A qui va dirigit

A persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits de la convocatòria.

 

Organisme responsable

- Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

- Agencia de l'Habitatge de Catalunya

- Ministerio de Fomento

 

Normativa aplicable

- RESOLUCIÓ GAH/939/2016, de 5 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer i es fa pública la convocatòria per a l'any 2016.

- Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016. (BOE núm. 86, de 10/04/2013)

- DECRET 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge

 

Documentació relacionada

- Sol·licitud de subvencions per al pagament del lloguer - pdf [912,17 KB ]

- Declaració responsable d’ingressos percebuts per a sol·licitants o perceptors de les subvencions per al pagament del lloguer - pdf [417,07 KB ]

- Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya - pdf [221,45 KB ]

- Càlcul orientatiu LIUC - xls [32 KB ]

 

Terminis

El període de presentació de sol·licituds s'inicia el 15 d'abril de 2016 i finalitza el 15 de juny de 2016

 

Requisits

1. Tenir la residència legal a Catalunya

2. Que la unitat de convivència tingui uns ingressos suficients per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els límits establerts a les bases de la convocatòria (vegeu la base 7). Aquest límit no s'aplica als supòsits de víctimes de terrorisme. Per a més informació sobre el límit d'ingressos, podeu consultar el simulador publicat en aquest mateix tràmit o bé adreçar-vos a l'Oficina d'habitatge corresponent.

3. Ser titular d'un contracte de lloguer de l'habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.

4. No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior a:

- Barcelona ciutat: 600 euros.
- Demarcació de Barcelona: 600 euros.

- Demarcacions de Girona i Tarragona: 450 euros.
- Demarcació de Lleida: 400 euros.
- Demarcació de les Terres de l'Ebre: 350 euros

5. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

6. Estar al corrent de pagament de les rendes de en el moment de presentar la sol·licitud.

7. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

8. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d'ofici abans de la proposta de la resolució)

Ajuntament de Balaguer
Plaša Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat