V Premi Ziryab Ciutat de Balaguer

V Premi Ziryab Ciutat de Balaguer
- Relat breu
- Composició per a conjunts instrumentals infantils

Termini de presentació: Fins el 30 de setembre de 2016

Activitat organitzada conjuntament per Museu de la Noguera, Biblioteca Margarida de Montferrat i Escola Municipal de Música.

V Premi Narrativa Breu:
Podran participar en aquest concurs autors de qualsevol nacionalitat a partir de 17 anys amb obres originals inèdites no premiades anteriorment en cap altre concurs i escrites en llengua catalana.

Es premiaran 3 obres:
        - 1r premi dotat amb 300 euros
        - 2n premi dotat amb 150 euros
        - 3r premi dotat amb 100 euros

També hi haurà dos accèssits sense dotació econòmica, però que es publicaran en un recull periòdic juntament amb les obres premiades.
El jurat es reserva el dret de declarar deserts els premis si ho considera oportú.

V Concurs de composició per a conjunts instrumentals infantils:
Podran participar en aquest concurs autors de qualsevol nacionalitat a partir de 17 anys

Es premiaran 3 obres:
        - 1r premi dotat amb 600 euros
        - 2n premi dotat amb 300 euros
        - 3r premi dotat amb 150euros.

També hi haurà dos accèssits sense dotació econòmica, però que es publicaran en un recull periòdic juntament amb les obres premiades.
El jurat es reserva el dret de declarar deserts els premis si ho considera oportú.
Les obres premiades es publicaran en un recull periòdic, en edició conjunta amb les obres premiades en el concurs de narrativa breu.

 

V PREMI DE COMPOSICIÓ PER A CONJUNTS INSTRUMENTALS INFANTILS

1.-OBJECTIUS
    1.1.-Ampliar la literatura musical adreçada a formacions instrumentals d'Escoles de Música de Nivell Elemental.
    1.2.-Impulsar la creació de nou repertori musical.
    1.3.-Promocionar la utilizació d'aquest nou material didàctic.

2.-BASES
    2.1.-Podran participar en aquest concurs autors de qualsevol nacionalitat a partir de 17 anys.
    2.2.-Es podran presentar un màxim de dues obres per compositor.
    2.3.-Les obres que optin a aquest premi hauran de ser originals i inèdites i no haver estat premiades anteriorment en cap altre concurs.
    2.4.-La dificultat de les obres haurà de ser adient per a estudiants de l'últim cicle de Nivell Elemental.
    2.5.-Les obres caldrà escriure-les per a les següents formacions: duo, trio o quartet de corda fregada (poden ser per instruments iguals o combinats); duo, trio o quartet de guitarres; duo, trio o quartet de vent-fusta (també per instruments iguals o combinats) .
    2.6.-La forma i l'estil de les obres seran lliures i hauran de ser assequibles melòdicament i harmònica al nivell descrit a l'apartat 2.4.
    2.7.-La durada màxima de cada obra serà de 5 minuts.
    2.8.-El jurat valorarà l'originalitat de la proposta i el seu caràcter pedagògic.

3.-CONDICIONS GENERALS
    3.1.-Les obres caldrà presentar-les en suport informàtic en format PDF o Finale, sota un pseudònim que figurarà a la capçalera de les partitures. S'acompanyarà d'una plica tancada que, a l'interior, contingui la següent informació: títol del treball, nom i cognoms, adreça postal, telèfons de contacte, adreça electrònica i un breu perfil biogràfic de l'autor/a del treball. A la part exterior del sobre hi haurà de constar V Premi Ziryab de creació musical i literària, la categoria del premi on es presenten (narrativa o composició musical), el títol del treball i el pseudònim.
    3.2.-Caldrà presentar quatre còpies de la partitura general, a més d'un joc de particel•les.
    3.3.-Els originals s'hauran de lliurar personalment o enviar per correu certificat al Museu de la Noguera (Pl. Comtes d'Urgell, 5 25600 Balaguer) fins el 30 de setembre de 2016.
    3.4.-Es premiaran tres obres:
        -Primer premi dotat amb 600 euros
        -Segon premi dotat amb 300 euros
        -Tercer premi dotat amb 150 euros
    També hi haurà dos accèssits sense dotació econòmica, però que es publicaran en un recull periòdic juntament amb les obres premiades.
    3.5.-El jurat es reserva el dret de declarar deserts els premis si ho considera oportú.
    3.6.-Les obres premiades es publicaran en un recull periòdic, en edició conjunta amb les obres premiades en el concurs de narrativa breu.
    3.7.-La propietat intel•lectual de les obres restarà en mans dels seus autors, caldrà però, que consti que han estat premiades en aquest concurs, si s'utilitzen o s'editen posteriorment. L'Ajuntament de Balaguer es reserva el dret de fer ús de les obres premiades per a altres finalitats que les descrites, citant-ne sempre l'autoria i la menció del premi obtingut.
    3.8.-Els/les autors/es de les obres presentades es comprometen a no retirar-les abans de fer-se públic el veredicte del jurat.
    3.9.-Una mateixa persona pot presentar més d'una obra però no podrà optar a més d'un premi. Si es dóna el cas que dues de les obres guanyadores corresponen al mateix autor/a, aquest guanyarà el premi de quantia més gran i el jurat haurà de tornar a deliberar per atorgar la resta de premis.

    3.10.-Els autors que optin als premis eximeixen l'organització de qualsevol responsabilitat derivada del plagi o qualsevol altra transgressió de la legislació vigent en la qual pugui incórrer algun dels participants.

    3.11.-Les obres no premiades es podran recollir al Museu de la Noguera fins a 3 mesos després del veredicte del jurat. Un cop passat aquest termini s'entén que els autors hi renuncien i es destruiran. Els autors, tanmateix, han d'informar prèviament de la seva voluntat de recuperar-los a través del telèfon de contacte (973445194) i concertar una cita per fer-ne efectiva la devolució. L'organització no retorna els originals per correu i tampoc no es fa responsable de la pèrdua fortuïta de cap original.

    3.12.-El veredicte del jurat serà inapel•lable i es farà públic i es lliurarà durant un acte que se celebrarà el mes de novembre de 2016 en el marc de la Festa Major de la ciutat. El lloc, l'hora i els detalls de l'acte de lliurament seran anunciats oportunament.

    3.13.-El jurat, presidit per l'alcalde de la ciutat de Balaguer, estarà format per un representant de l'Escola Municipal de Música de Balaguer i dues destacades personalitats de l'àmbit pedagògic i de la creació musical.
    3.14.-Totes les qüestions no previstes en aquestes bases seran resoltes pel jurat.
    3.15.-La participació en el concurs pressuposa la total acceptació d'aquestes bases.

 

V PREMI DE RELAT BREU

1.-OBJECTIUS
    1.1.-Ampliar el repertori de noves llegendes ambientades a la ciutat de Balaguer i el seu entorn.
    1.2.-Impulsar la creació literària.
    1.3.-Promocionar la utilització d'aquests nous materials.
    1.4.-Donar a conèixer el patrimoni històrico-cultural de la ciutat de Balaguer i rodalies.

2.-BASES
    2.1.-Podran participar en aquest concurs autors de qualsevol nacionalitat a partir de 17 anys amb obres originals inèdites no premiades anteriorment en cap altre concurs i escrites en llengua catalana.
    2.2.-Es podran presentar un màxim de dues obres per escriptor.
    2.3.-Les obres presentades hauran d'estar ambientades en els diferents espais patrimonials de la ciutat de Balaguer i/o el seu entorn. A més, hauran d'incloure personatges de l'imaginari fantàstic popular i tradicional.
    2.4.-Les obres presentades han de reunir les condicions idònies perquè puguin ésser narrades oralment en La Nit de Llegendes 2017.
    2.5.-Els textos s'hauran de presentar en fulls DIN-A4 escrits per una sola cara, a doble espai i cos 12, amb una extensió màxima de 3 fulls.

3.-CONDICIONS GENERALS
    3.1.-Els treballs hauran d'anar signats amb pseudònim i acompanyats d'una plica tancada que, a l'interior, contingui la següent informació: títol del treball, nom i cognoms, adreça postal, telèfons de contacte, adreça electrònica i un breu perfil biogràfic de l'autor/a del treball. A la part exterior del sobre hi haurà de constar V Premi Ziryab de creació musical i literària, la categoria del premi on es presenten (narrativa o composició musical) i el títol del treball i el pseudònim.
    3.2.-Caldrà presentar dues còpies impreses, així com una còpia en suport informàtic (preferentment en format Word).
    3.3.-Els originals s'hauran de lliurar personalment o enviar per correu certificat al Museu de la Noguera (Pl. Comtes d'Urgell, 5 25600 Balaguer) fins el 30 de setembre de 2016.
    3.4.-Es premiaran tres obres:
        -Primer premi dotat amb 300 euros
        -Segon premi dotat amb 150 euros
        -Tercer premi dotat amb 100 euros
    També hi haurà dos accèssits sense dotació econòmica, però que es publicaran en un recull periòdic juntament amb les obres premiades.
    3.5.-El jurat es reserva el dret de declarar deserts els premis si ho considera oportú.   
    3.6.-Les obres premiades es publicaran en un recull periòdic, en edició conjunta amb les obres premiades en el concurs de composició musical.
    3.7.-La propietat intel•lectual de les obres restarà en mans dels seus autors, caldrà però, que consti que han estat premiades en aquest concurs, si s'utilitzen o s'editen posteriorment. L'Ajuntament de Balaguer es reserva el dret de fer ús de les obres premiades per a altres finalitats que les descrites, citant-ne sempre l'autoria i la menció del premi obtingut.
    3.8.-Els/les autors/es de les obres presentades es comprometen a no retirar-les abans de fer-se públic el veredicte del jurat.
    3.9.-Una mateixa persona pot presentar més d'una obra però no podrà optar a més d'un premi. Si es dóna el cas que dues de les obres guanyadores corresponen al mateix autor/a, aquest guanyarà el premi de quantia més gran i el jurat haurà de tornar a deliberar per atorgar la resta de premis.
    3.10.-Els autors que optin als premis eximeixen l'organització de qualsevol responsabilitat derivada del plagi o qualsevol altra transgressió de la legislació vigent en la qual pugui incórrer algun dels participants.
    3.11.-Les obres no premiades es podran recollir al Museu de la Noguera fins a 3 mesos després del veredicte del jurat. Un cop passat aquest termini s'entén que els autors hi renuncien i es destruiran. Els autors, tanmateix, han d'informar prèviament de la seva voluntat de recuperar-los a través del telèfon de contacte (973445194) i concertar una  cita per fer-ne efectiva la devolució. L'organització no retorna els originals per correu i tampoc no es fa responsable de la pèrdua fortuïta de cap original.
    3.12.-El veredicte del jurat serà inapel•lable i es farà públic i es lliurarà durant un acte que se celebrarà el mes de novembre de 2016 en el marc de la Festa Major de la ciutat. El lloc, l'hora i els detalls de l'acte de lliurament seran anunciats oportunament.
    3.13.-El jurat, presidit per l'alcalde de la ciutat de Balaguer, estarà format per un representant de la Biblioteca Margarida de Montferrat i tres destacades personalitats de l'àmbit de la creació literària i escènica.
    3.14.-Totes les qüestions no previstes en aquestes bases seran resoltes pel jurat.
    3.15.-La participació en el concurs pressuposa la total acceptació d'aquestes bases.

 

Informaci

 

Informaci