Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

PAERIA DE
BALAGUER

Ordre del dia, Ple del 08-05-2020

Expedient núm.: PLE/2020/3
Òrgan col·legiat:  El ple
DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria Ordinària
Data i hora: 8 / de maig / 2020 a les 19:00
Lloc: Sessió a distància per mitjans electrònics i telemàtics

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

 

A) Part resolutiva

1. Expedient PLE/2020/3. Aprovació de la constitució i celebració a distància per mitjans electrònics de la sessió PLE/2020/3 del Ple de l'Ajuntament

2. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

3. Expedient 1062/2017. Cessió en precari de l'ús del local arrendat per l'Ajuntament de Balaguer, situat al carrer del Pont, 57, a l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer (AFALL)

4. Expedient 117/2018. Aprovació del Conveni entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Educació i l'Ajuntament de Balaguer per a la creació de l'Oficina municipal d'escolarització

5. Expedient 484/2020. Aprovació inicial de l'expedient de modificacions de crèdit número 4/2020 al Pressupost de l'Ajuntament de Balaguer de l'any 2020

6. Expedient 1567/2018. Aprovació del Conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i l'Ajuntament de Balaguer per a l'execució de l'operació Paisatges de Ponent

7. Expedient 1555/2019. Ratificació dels Decrets d'Alcaldia números 2020-0331, de 19 de març de 2020, i 2020-0364, de 31 de març de 2020, d'ampliació del termini de pagament en període voluntari de tributs municipals

8. Expedient 1687/2019. Liquidació econòmica i revisió de preus del Contracte per a la gestió interessada del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers de la ciutat de Balaguer

9. Expedient 1722/2019. Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal número 44, reguladora del preu públic per vendre publicacions, diapositives, textos i altres

10.Expedient 275/2020. Reconeixement extrajudicial de crèdits 3/2020 ImPiC

11.Expedient 278/2020. Ratificació del Decret d'Alcaldia número 2020-0268, de data 4 de març de 2020, de correcció d'errades al text de l'acord del Ple de data 27 de febrer de 2020, relatiu a l'adhesió de la compra agregada de serveis de telecomunicacions del Consorci Localret Codi Validació: 5PHX5NM3XP453E2P3D2J9AYRK | Verificació: https://balaguer.eadministracio.cat/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 3

12.Expedient 373/2020. Declaració d'especial interès o utilitat municipal de les obres de substitució de portes de l'Institut Ciutat de Balaguer

13.Expedient 437/2020. Aprovació del Conveni de col·laboració entre Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Balaguer per a l'execució de les obres de construcció d'un nou pas superior i supressió del pas a nivell núm. 18 (pk.23 862) de la Línia Lleida - La Pobla de Segur"

14.Expedient 486/2020. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits número 4/2020 de l’Institut Municipal Progrés i Cultura

15.Expedient 516/2020. Ratificació del Decret d'Alcaldia número 2020-0338, de data 23 de març de 2020, d'adhesió al Manifest dels ens locals davant la crisi del coronavirus

16.Expedient 519/2020. Inadmissió de la sol·licitud de bonificació tributària de l'IBI presentada per SA Alsina Graells de Auto Transportes

17.Expedient 559/2020. Ratificació del Decret d'Alcaldia número 2020-0367, de 4 d'abril de 2020, d'adhesió de l'Ajuntament al servei de videoconferència LocalretMeet del Consorci Localret

18.Expedient 571/2020. Aprovació del Conveni de cooperació educativa entre l'Ajuntament de Balaguer i la Universitat de Lleida per a la realització de pràctiques acadèmiques externes

19.Expedient 596/2020. Proposta de resolució de mesures extraordinàries pel COVID-19 presentada pel grup polític municipal de Junts per Balaguer

20.Expedient 617/2020. Moció per demanar la flexibilització de les regles fiscals amb la finalitat d'augmentar la capacitat pressupostària del món local

21.Expedient 627/2020. Aprovació inicial de l’expedient de modificacions de crèdit al Pressupost de l’Organisme Autònom Local Institut Municipal Progrés i Cultura de l’any 2020 número 2/2020

22.Expedient 631/2020. Aprovació inicial de l’expedient de modificacions de crèdit al Pressupost de l’Ajuntament de Balaguer de l’any 2020 número 7/2020

23.Expedient 634/2020. Aprovació inicial de l’expedient de modificacions de crèdit al Pressupost de l’Organisme Autònom Local Institut Municipal Progrés i Cultura de l’any 2020 número 3/2020

24.Assumptes d'urgència.

 

B) Activitat de control

25.Donar compte dels Decrets d'Alcaldia del núm. 180/2020 fins al núm. 394/2020

26.Expedient 529/2020. Donar compte al Ple de la liquidació del Pressupost de l'exercici 2019

27.Donar compte de l'informe d'intervenció Explicació Execució Pressupostària 3-trimestre-2019

28.Donar compte de l'informe d'intervenció Explicació Execució Pressupostària 4-trimestre-2019

29.Donar compte de l'informe d'intervenció Període Mig de Pagament 3-trimestre-2019.

30.Donar compte de l'informe d'intervenció Període Mig de Pagament 4-trimestre-2019.

31.Donar compte de l'informe d'intervenció Període Mig de Pagament 1-trimestre-2020

32.Donar compte de l'Informe d’intervenció d’avaluació regles fiscals liquidació 2019, MVM152020

33.Donar compte de l'Informe d’intervenció d’anàlisi dels indicadors de solvencia Codi Validació: 5PHX5NM3XP453E2P3D2J9AYRK | Verificació: https://balaguer.eadministracio.cat/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 3  liquidació 2019, MVM162020

34.Donar compte de l'informe d'intervenció Pla d'ajust 1-Trimestre-2020

 

C) Precs i preguntes

35.Precs i preguntes

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

 

 

Paeria de Balaguer
Plaša Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   paeria@balaguer.cat