Ordre del dia, Ple del 25-06-2020

Expedient núm.:PLE/2020/7
Òrgan col·legiat:  El ple
Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 25 / de juny / 2020 a les 20:00
Lloc: Saló de Plens

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

 

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Expedient 348/2017. Aprovació provisional de la Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de Balaguer “En l’àmbit de l’estudi de detall dels carrers Urgell, Campllong i Serra d’Almenara”

3. Expedient 1030/2019. Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances fiscals números 22 i 35 de l'Ajuntament

4. Expedient 240/2020. Aprovació inicial de l’Ordenança de mercats de venda no sedentària de Balaguer

5. Expedient 829/2020. Aprovació del Conveni entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i la Paeria de Balaguer per a la cessió de la gestió de l'ús d'11 habitatges de titularitat pública administrats per l'Agència

6. Assumptes d'urgència

 

B) Activitat de control

7. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia del núm. 489/2020 fins al núm.607/2020

 

C) Precs i preguntes

8. Precs i preguntes

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT