Ordre del dia, Ple del 29-04-2021

Expedient núm.: PLE/2021/6
Òrgan col·legiat: El ple
Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 29 / d’abril / 2021 a les 20:00
Lloc Sessió a distància per mitjans electrònics i telemàtics

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

 

A) Part resolutiva

 

1. Expedient PLE/2021/6. Aprovació de la constitució i celebració a distància per mitjans electrònics de la sessió PLE/2021/6 del Ple

2. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

3. Expedient 573/2019. Aprovació del Text refós de la “Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de Balaguer / Zona verda en l’àmbit del PE-7 i equipament en la UA-3 (El Molí)”

4. Expedient 807/2021. Aprovació inicial del projecte d’obres “Projecte d’arranjament del carrer Barcelona / Segona fase (tram carrer Tarragona – carrer Almatà)”

5. Expedient 814/2021. Aprovació inicial de les Bases reguladores per a la concessió d’ajuts de reactivació econòmica dirigides a empreses afectades per la COVID-19 del municipi de Balaguer, any 2021 – 3a convocatòria

6. Assumptes d'urgència

 

B) Activitat de control

7. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia del núm. 384/2021 fins al núm. 602/2021

8. Expedient 450/2021. Donar compte de l'Informe anual resolucions adoptades contraries a les objeccions efectuades, principals anomalies en matèria d’ingressos, informes d’omissió de la funció interventora, i resultats del control dels comptes a justificar i bestretes de caixa fixa (Art.15 RD 424/2017) ANY 2020

 

C) Precs i preguntes

9. Precs i preguntes