Ordre del dia, Ple del 27-05-2021

Expedient núm.: PLE/2021/8
Òrgan col·legiat:  El ple
Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 27 / de maig / 2021 a les 20:00
Lloc: Sessió a distància per mitjans electrònics i telemàtics

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

 

A) Part resolutiva

1. Expedient PLE/2021/8. Aprovació de la constitució i celebració a distància per mitjans electrònics de la sessió PLE/2021/8 del Ple

2. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

3. Expedient 1687/2019. Aprovació de la primera pròrroga del Contracte per a la gestió interessada del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers de la ciutat de Balaguer, pel període comprés entre el dia 1 d’octubre de 2021 a 30 de setembre de 2022

4. Expedient 240/2020. Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança de mercats de venda no sedentària de Balaguer, a efectes de delimitar l'àrea d'influència del mercat setmanal de Balaguer

5. Expedient 1281/2020. Aprovació de la certificació d'obra número 3 i última i recepció de l'obra "Reforma de la coberta al C/ Àngel Guimerà, 10"

6. Expedient 1620/2020. Ratificació del Decret d’Alcaldia número 2021-0861, de data 20 de maig de 2021

7. Expedient 1660/2020. Declaració de lesivitat del pagament a un regidor de vacances per finalització d'un mandat electoral

8. Expedient 327/2021. Aprovació definitiva del projecte executiu Reforma de la instal·lació de climatització al teatre municipal de Balaguer

9. Expedient 505/2021. Aprovació de l’Acord de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Balaguer per manifestar la voluntat de formalitzar un conveni de col·laboració per a la cessió d’ús d’espais per a la impartició del cicle formatiu de grau mitjà de Guia en el Medi Natural i de Temps de Lleure a l’institut Almatà de dita població

10.Expedient 585/2021. Aprovació del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Balaguer i la Comissió Central de Subministraments - Sistema central d'adquisicions de béns i serveis de la Generalitat de Catalunya

11.Expedient 857/2021. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Balaguer al Conveni entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Federación Española de Municipios y Provincias en materia de suministro de información de carácter tributario a las entidades locales, de data 18 de març de 2021

12.Expedient 945/2021. Adhesió de l'Ajuntament de Balaguer al contracte 2019.03-D1 de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03)

13.Expedient 998/2021. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits número 2/2021 de l'Ajuntament

14.Assumptes d'urgència

 

B) Activitat de control

15.Donar compte dels Decrets d'Alcaldia del núm. 603/2021 fins al núm. 805/2021

 

C) Precs i preguntes

16.Precs i preguntes