Ordre del dia, Ple del 29-06-2021

Expedient núm.: PLE/2021/9
Òrgan col·legiat: El ple
Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 29 / de juny / 2021 a les 20:00
Lloc: Saló de Plens

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

 

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Expedient 294/2017. Aprovació de l'acord transaccional amb ALDESA CONSTRUCCIONES, SA, relatiu a les patologies existent en l’obra “d’urbanització del polígon 1 fase I annex vials i sector pla aparcament fase III polígon 2 i encanonament de la sèquia del CUP polígon 1 del Pla Especial núm. 1 La Miranda”

3. Expedient 1530/2019. Aprovació d'una esmena del conveni de participació definitiu de les entitats participants en el PECT Green&Circular b. Ponent, relativa a la seva vigència

4. Expedient 755/2020. Aprovació de l'Addenda de pròrroga per a l’any 2021 del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Noguera i la Paeria de Balaguer relatiu a les oficines locals d’habitatge i a les borses de mediació per al lloguer social d’habitatges, per a l’any 2020

5. Expedient 1482/2020. Aprovació de la “Segona Addenda al Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Balaguer per al Pla Educatiu d’Entorn del curs 2020-2021”

6. Expedient 4/2021. Aprovació de les Addendes de pròrroga dels convenis de col·laboració de l'Oficina / Borsa de mediació amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, per a l'any 2021

7. Expedient 1218/2021. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits número 3/2021 de l'Ajuntament

8. Expedient 1234/2021. Moció per la reparació i restitució de la memòria de les acusades de bruixeria

9. Assumptes d'urgència

10.Expedient 1259/2021. Moció de suport a l'amnistia

 

B) Activitat de control

11.Expedient 351/2021. Donar compte de l'esforç fiscal de l'Ajuntament de l'any2019

12.Expedient 839/2021. Donar compte de l'informe d'Intervenció núm. 2021-0224, de 2 de juny de 2021, relatiu a període mig de pagament, morositat, execució pressupostària i seguiment del pla d'ajust del 1r trimestre de 2021

13.Donar compte dels Decrets d'Alcaldia del núm. 806/2021 fins al núm. 1117/2021

 

C) Precs i preguntes

14.Precs i preguntes

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT