Ordre del dia, Ple del 29-07-2021

Expedient núm.: PLE/2021/10
Òrgan col·legiat:  El ple
Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 29 / de juliol / 2021 a les 20:00
Lloc: Saló de Plens

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Expedient 971/2020. Aprovació del Compte General de l'Ajuntament de Balaguer de l'any 2019

3. Expedient 807/2021. Aprovació definitiva del projecte d'obres “Projecte d’arranjament del carrer Barcelona / Segona fase (tram carrer Tarragona – carrer Almatà)”

4. Expedient 1017/2021. Desafectació de l'ús i servei públic d'aigua del vehicle OPEL COMBO, amb matrícula B9482UN

5. Expedient 1291/2021. Proposta de dies festius locals del municipi de Balaguer corresponents a l'any 2022

6. Expedient 1320/2021. Presa de coneixement de la renúncia del senyor Josep Maria Colea Garcia al càrrec de regidor de l'Ajuntament de Balaguer

7. Expedient 1331/2021. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit al Pressupost de l’Ajuntament de Balaguer de l’any 2021 número 9/2021

8. Assumptes d'urgència

 

B) Activitat de control

9. Expedient 215/2021. Donar compte de la liquidació del Pressupost de l'exercici 2020

10.Donar compte dels Decrets d'Alcaldia del núm. 1118/2021 fins al núm. 1292/2021

 

C) Precs i preguntes

11.Precs i preguntes

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

 

Àudio del ple: radiobalaguer.cat