Ordre del dia del Ple extraordinari del 06-09-2021

Expedient núm.:PLE/2021/11
Òrgan col·legiat: El ple
Tipus de convocatòria: Extraordinària
Motiu: «Assumptes relacionats amb l'organització interna i la gestió pressupostària de l'Ajuntament»
Data i hora: 6 / de setembre / 2021 a les 20:00
Lloc: Sessió a distància per mitjans electrònics i telemàtics

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

 

A) Part resolutiva

1. Expedient PLE/2021/11. Aprovació de la constitució i celebració a distància per mitjans electrònics de la sessió PLE/2021/11 del Ple

2. Expedient 1320/2021. Presa de possessió de la regidora senyora María del Carmen Núñez López

3. Expedient 1287/2020. Aprovació inicial del Pressupost General de l'Ajuntament de Balaguer per a l'any 2021

 

B) Activitat de control

4. No n'hi ha.

 

C) Precs i preguntes

5. No n'hi ha.

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT