Ordre del dia, Ple del 30-09-2021

Expedient núm.: PLE/2021/12
Òrgan col·legiat: El ple
Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 30 / de setembre / 2021 a les 20:00
Lloc: Saló de Plens

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

 

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Expedient 1116/2018.Aprovació del “Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Balaguer, el Col•legi Oficial de Veterinaris de Lleida i el Consell de Col•legis de Veterinaris de Catalunya en matèria de gestió del cens municipal d’animals de companyia”

3. Expedient 573/2019. Aprovació del Text refós de la “Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de Balaguer / Zona verda en l’àmbit del PE-7 i equipament en la UA-3 (El Molí)”

4. Expedient 787/2019. Nomenaments de la regidora representant del grup polític municipal de la CUP a l'IMPIC, el Patronat municipal d'escoles taller i al consell escolar de l'escola Àngel Guimerà

5. Expedient 1040/2020. Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la protecció dels animals i de la seva tinença

6. Expedient 902/2021. Aprovació del Compte General de l'Ajuntament de Balaguer de l'any 2020

7. Expedient 1149/2021. Declaració d'especial interès o utilitat municipal de les obres d'instal•lació de dos mòduls prefabricats a l'Institut Almatà i atorgament de bonificació tributària

8. Expedient 1463/2021. Declaració d'especial interès o utilitat municipal d'obres de reforma de l'Escola La Noguera de Balaguer i atorgament de bonificació tributària

9. Expedient 1483/2021.Moció per a la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i Segura 2021

10.Expedient 1652/2021. Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, l’Ajuntament de Balaguer, el Consell Comarcal de la Noguera i l’Associació l’Estel, per al desenvolupament del Programa Camins per al curs 2021-2022

11.Expedient 1693/2021. Moció de suport a la candidatura de la sardana a la llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat de la UNESCO

12.Expedient 1729/2021. Moció a favor del manteniment dels llocs de treball en les llars d'infants de Balaguer, presentada pel Grup municipal Socialista

13.Assumptes d'urgència

14.Expedient 1727/2021. Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit al Pressupost de l'Ajuntament de l'any 2021 número 11/2021

 

B) Activitat de control

15.Expedient 839/2021. Donar compte de l'informe d'Intervenció relatiu a la informació econòmica del 2n trimestre de 2021

16.Donar compte dels Decrets d'Alcaldia del núm. 1293/2021 fins al núm. 1555/2021

 

C) Precs i preguntes

17.Precs i preguntes

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

 

Àudio del ple: radiobalaguer.cat