Ordre del dia, Ple del 28-10-2021

Expedient núm.: PLE/2021/13
Òrgan col·legiat: El ple
Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 28 / d’octubre / 2021 a les 20:00
Lloc: Saló de Plens

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

 

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Expedient 1116/2018. Modificació de l’apartat primer de l’acord del Ple de data 30 de setembre de 2021 i aprovació del “Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Balaguer, el Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida i el Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya per la gestió del cens municipal d’animals de companyia i per la implantació del Programa GIF-VET (gestió integral felina veterinària)”

3. Expedient 1219/2019. Aprovació del Text refós de la “Modificació puntual Normes Subsidiàries de Planejament de Balaguer / Regulació normativa de la zona segons ordenació anterior, Subzona 3A / Text refós amb les prescripcions de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida en data 21 de desembre de 2020”

4. Expedient 1482/2020. Aprovació de la “Tercera Addenda al Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Balaguer per al Pla Educatiu d’Entorn del curs 2021-2022”

5. Expedient 1446/2021. Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2022

6. Expedient 1812/2021. Aprovació de l'expedient de contractació per a l’adjudicació d’un contracte de préstec a llarg termini per al finançament d’inversions del Pressupost 2021 de l’Ajuntament de Balaguer

7. Expedient 1846/2021. Aprovació inicial de l’expedient de modificacions de crèdit al Pressupost de l’organisme autònom local Institut Municipal Progrés i Cultura (IMPIC) de l’any 2021 número 5/2021, sota la modalitat de transferències de crèdit

8. Expedient 1852/2021. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits número 4/2021 de l’Ajuntament

9. Assumptes d'urgència

 

B) Activitat de control

10.Donar compte dels Decrets d'Alcaldia del núm. 1556/2021 fins al núm. 1731/2021

 

C) Precs i preguntes

11.Precs i preguntes

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

 

ÀUDIO DEL PLE: RÀDIO BALAGUER