Ordre del dia, Ple del 25-11-2021

Expedient núm.: PLE/2021/14
Òrgan col·legiat: El ple
Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 25 / de novembre / 2021 a les 20:00
Lloc: Saló de Plens

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

 

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Expedient 929/2021. Aprovació de l’Addenda de modificació de l’Addenda de pròrroga per al 2021 del Conveni de col•laboració entre el Consell Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament de Balaguer en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per al període 2016-2019

3. Expedient 1446/2021. Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals números 7 i 44

4. Expedient 2033/2021. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit al Pressupost de l’Ajuntament de Balaguer de l’any 2021 número 14/2021, sota les modalitats de crèdit extraordinari i suplement de crèdit

5. Expedient 2045/2021. Aprovació del calendari fiscal per l'any 2022

6. Expedient 2097/2021. Declaració institucional per impulsar el sistema d'integritat i l'adhesió a les mesures antifrau

7. Expedient 2098/2021. Moció per demanar que es compleixi el compromís de la Generalitat de Catalunya amb els regants de la Zona ZEPA del canal Algerri-Balaguer.

8. Expedient 2100/2021. Moció amb motiu del 25 de Novembre, Dia Internacional contra la Violència envers les Dones

9. Assumptes d'urgència

 

B) Activitat de control

10.Expedient 839/2021. Donar compte de l'informe d'Intervenció relatiu a la
informació econòmica del 3r trimestre de 2021

11.Expedient 839/2021. Donar compte de l'informe d'Intervenció relatiu al
seguiment del pla d'ajust del 3r trimestre de 2021

12.Donar compte dels Decrets d'Alcaldia del núm. 1732/2021 fins al núm.
1888/2021

 

C) Precs i preguntes

13.Precs i preguntes

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

 

ÀUDIO DEL PLE: RÀDIO BALAGUER