NORMATIVA REGULADORA DE LES SUBVENCIONS NOMINATIVES I EXCEPCIONALS DE L’AJUNTAMENT DE BALAGUER I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS


NORMATIVA REGULADORA DE LES SUBVENCIONS NOMINATIVES I EXCEPCIONALS DE L’AJUNTAMENT DE BALAGUER I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS

 

1.- Objecte:

L’objecte d’aquestes normes és regular la concessió de les subvencions i ajuts que figuren nominativament al pressupost de l’Ajuntament de Balaguer i els seus organismes autònoms i les destinades a col·laborar en el desenvolupament d’actuacions que siguin d’interès o utilitat pública en els àmbits cultural, esportiu, social o humanitari, sempre que existeixin circumstàncies excepcionals que dificultin la seva atenció en una convocatòria pública, o quan per raons d’urgència l’actuació no pugui demorar-se a la corresponent convocatòria pública.

 

2.- Normes reguladores i procediment de concessió

En funció de la tipologia de la subvenció l’òrgan instructor de la subvenció serà el Departament a qui correspongui les competències.

Les subvencions que s’atorguin d’acord amb aquestes normes ho seran de forma directa.

En tot el que no es preveu en les presents bases serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei abans indicada.

 

3.- Interpretació

Correspon a l’Ajuntament de Balaguer la interpretació de les vigents normes.

 

4.- Determinació del crèdit pressupostari al qual s’imputen les subvencions

Les subvencions atorgades d’acord amb aquestes normes s’han d’imputar a la corresponent aplicació del pressupost de l’Ajuntament o dels seus organismes autònoms en funció del tipus de despesa.

Les subvencions previstes nominativament al pressupost hauran d’identificar la seva naturalesa, dotació pressupostària i beneficiari a l’estat de despeses del pressupost. Serà necessari, en cada cas, el corresponent acord de concessió o la redacció i aprovació d’un conveni per establir el règim de col·laboració en els termes previstos en aquestes normes.

 

5.- Beneficiaris

Poden ser beneficiaris dels ajuts o subvencions regulades per aquestes normes, les persones físiques, les associacions, entitats sense ànim de lucre i entitats mercantils que promoguin i realitzin activitats en l’àmbit objecte d’aquestes normes i que no es trobin en cap dels supòsits de prohibició establerts per l’article 13.2 i 3 de la Llei General de subvencions.

 

6.- Quantia màxima de l’ajut

La subvenció de l’Ajuntament no podrà ser mai superior al cost real de l’activitat subvencionada. Als efectes de determinació dels costos, els ingressos associats a les activitats, amb independència del seu origen i règim jurídic, es consideraran com a minoració del cost, pel que s’estableix la compatibilitat d’aquesta subvenció amb d’altres ajuts o subvencions. Per a la imputació dels ingressos es seguirà el principi comptable de l’acreditament i no el criteri de caixa.

 

7.- Criteris d’atorgament

Per poder ser beneficiari d’una subvenció nominativa o excepcional caldrà que el peticionari, mitjançant memòria justificativa, acrediti les circumstàncies següents:

Existència d’una causa que justifiqui que l’actuació que es vol realitzar, és d’interès o utilitat pública en els àmbits cultural, esportiu, social, econòmic u humanitari.

Justificació de la necessitat de disposar d’aquest recurs específic per garantir la viabilitat de l’actuació que es vol realitzar.

L’import de la subvenció concedida haurà de destinar-se al finançament de l’actuació per la qual s’hagués sol·licitat, quedant facultat l’Ajuntament de Balaguer per establir el sistema de seguiment i control que estimi oportú.

 

8.- Sol·licituds i documentació

8.1 Termini

Les sol·licituds d’ajut o subvenció es poden presentar durant tot l’exercici econòmic en el qual es realitzin les activitats objecte de petició.

8.2 Lloc de presentació

Les sol·licituds es presentaran en el Registre general de l’Ajuntament de Balaguer, Plaça Mercadal, 1.

8.3 Documentació

Juntament amb la sol·licitud, les entitats esportives hauran d’adjuntar els següents documents:

a) Fotocòpia de la tarja d’identificació fiscal o D.N.I.

b) Declaració responsable de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de la seguretat social.

c) Memòria explicativa de les actuacions per a les que se sol·licita la subvenció, amb el pressupost detallat de les despeses de l’activitat o projecte proposat, la previsió temporal de la seva execució i el seu finançament

d) Memòria de les circumstàncies justificatives de l’interès o utilitat pública que justifiquin la sol·licitud.

e) La declaració que no hi ha cap causa de prohibició per rebre la subvenció.

f) L’autorització a l’Ajuntament de Balaguer o al corresponent organisme autònom per a poder sol·licitar, per mitjans telemàtics, les certificacions d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la seguretat social.

g) Quanta informació complementaria sigui considerada necessària per l’Ajuntament de Balaguer

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, se sol·licitarà pel servei gestor corresponent que s’esmeni o completi durant un termini de 10 dies. En cas d’incompliment s’arxivarà d’ofici l’expedient sense cap tràmit posterior.

 

9.-  Procediment d’atorgament

L’ordenació i instrucció dels expedients es durà a terme pel Departament corresponent en funció de la matèria a subvencionar.

Les propostes d’ajut podran esser sotmeses a la consideració dels òrgans col·legiats que es considerin adients. També es podran sotmetre a informe del tècnic competent en funció de la matèria.

Finalitzada la instrucció, l’expedient es resoldrà per resolució motivada d’Alcaldia o del Ple de l’Ajuntament, d’acord amb les competències establertes a la legislació vigent.

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment d’atorgament d’ajuts serà de tres mesos a comptar des de la presentació de la sol·licitud.

 

10.- Justificació i pagament de les subvencions

1. L’entitat o persona beneficiària haurà de justificar el compliment de la finalitat per la qual s’ha concedit la subvenció mitjançant la següent documentació:

a) Una memòria signada per la persona responsable del projecte, a la qual s’adjuntaran els documents acreditatius de l’actuació subvencionable, com ara factures, certificat d’ingressos i despeses i altres justificants de la seva execució, així com tots aquells altres documents que determini la resolució de l’atorgament de la subvenció.

b) Podran justificar-se despeses indirectes a les activitats subvencionables en la part que raonablement corresponguin d’acord amb principis i normes de comptabilitat generalment admeses i, en tot cas, en la mesura que aquestes despeses corresponguin al període en que efectivament es realitzi l’activitat.

En cas de justificar despeses de desplaçament amb vehicle propi, s’haurà d’acreditar els desplaçaments realitzats mitjançant documents que posin de manifest la participació en les activitats corresponents. L’import màxim a justificar resultarà d’aplicar el preu per kilòmetre que figura en la legislació vigent i que actualment està fixat en 0.19€/Km.

2. El beneficiari de la subvenció estarà a disposició de les actuacions de control de l’Ajuntament de Balaguer, quedant obligat a mostrar els documents que li siguin sol·licitats en el termini indicat i facilitar les comprovacions que garantissin la correcta realització de l’actuació subvencionada.

3. La comprovació de la realització de l’actuació subvencionada estarà subjecta al que estableix la normativa vigent.

4. El beneficiari autoritza a l’Ajuntament a compensar amb càrrec a les     subvencions concedides qualsevol deute que mantingui amb ell.

5. El pagament s’efectuarà, normalment, una vegada finalitzada l’activitat i el beneficiari de la subvenció justifiqui la despesa, segons l’establert als apartats anteriors. No obstant, s’estableix la possibilitat d’efectuar pagaments avançats i abonaments a compte quin import podrà assolir el 90% de la subvenció. Com a regla general el pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte designat pel destinatari de la subvenció.

6.  El termini per a la justificació del compliment de la finalitat per la qual s’ha concedit la subvenció es determinarà en l’acord de concessió, si no s’estableix cap termini s’entendrà que la justificació s’haurà de realitzar abans de la finalització del corresponent exercici pressupostari.

 

Un cop entregada la justificació el Departament corresponent de l’Ajuntament de Balaguer o dels seus organismes autònoms realitzarà un informe on determinarà el grau de compliment de la finalitat per la qual s’ha atorgat la subvenció. En cas d’observar deficiències o alguna mancança en la justificació aquest Departament requerirà a l’entitat perquè procedeixi a resoldre les deficiències assenyalades o perquè aporti la documentació que li hagi estat requerida.

 

11.- Incidències

1. L’Ajuntament de Balaguer resoldrà les incidències relatives als expedients de concessió de subvencions i, en especial, en els supòsits de modificacions de l’activitat, prorrogues per a la realització de l’activitat, i la justificació de la mateixa, així com les modificacions justificades de l’actuació, que s’admetran sempre i quan no suposin augment dels imports aprovats.

2. Les sol·licituds de concessió de prorrogues, degudament motivades, dels terminis d’execució i justificació de les actuacions aprovades, hauran de presentar-se amb anterioritat al venciment del mateixos. Es concediran quan sigui per algun dels següents supòsits:

a) Força major

b) Causes econòmiques

c) Qualsevol altra justificació que pugui ser apreciada per l’Ajuntament com a causa de dilació temporal en l’execució del projecte

El procediment per la tramitació de les prorrogues s’iniciarà a sol·licitud de l’interessat i es resoldrà per l’òrgan competent.

 

12.- Obligacions del beneficiari

El beneficiaris de les subvencions assumeixen les obligacions que estableix l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i, específicament, les següents:

a) Realitzar l’activitat objecte de la subvenció en el període establert.

b) Justificar davant l’Ajuntament de Balaguer en els termes previstos.

c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que corresponguin a l’Ajuntament, així com qualsevol altra comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de control competents, aportant quanta informació els hi sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.

d) Comunicar a l’Ajuntament l’import total de les subvencions rebudes, així com la resta d’ingressos que financin les activitats subvencionades

e) Acreditar, amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució, que es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la seguretat social.

f) Disposar dels comptes anuals aprovats, d’acord amb la legislació que, en cada cas, li sigui d’aplicació al beneficiari.

g) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, que puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

h) Fer constar expressament el suport econòmic de l’Ajuntament de Balaguer en qualsevol actuació de difusió i publicitat de l’activitat subvencionada.

i) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.

 

13.- Incompliment i reintegrament

Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de les subvencions, així com l’obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres Administracions o Ens Públics o Privats, nacionals o internacionals, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de la concessió.

L’incompliment per causes imputables al beneficiari de les obligacions imposades com a conseqüència de la concessió de les subvencions, així com el falsejament, la inexactitud o l’omissió de les dades administratives que hagin servit per a la concessió de les subvencions, comportarà la pèrdua total o parcial d’aquestes i, si procedeix, al corresponent reintegrament de les mateixes, amb l’abonament d’interessos de demora pertinents, segons esta previst en la legislació vigent.

En el supòsit de no poder justificar totalment l’import concedit, aquest serà minorat proporcionalment.

 

14.- Obligacions formals i comptables

El beneficiari/a haurà de portar un sistema de compatibilitat que permeti identificar els costos i ingressos associats als projectes i activitats finançats per l’Ajuntament de Balaguer, a efectes de seguiment i control.

L’Ajuntament de Balaguer pot fer comprovacions i auditories d’aquests ingressos i despeses, bé directament pel personal propi de l’Ajuntament o per empreses externes determinades per l’Ajuntament. El beneficiari/a haurà de posar a disposició tota la documentació que sigui requerida a tal efecte.

 

15.- Identificació

A tota la documentació, cartells anunciadors, identificació, etc. de les activitats objecte de subvenció s’haurà de fer constància expressa que l’activitat corresponent es realitza amb el suport de l’Ajuntament de Balaguer

 

16.- Responsabilitats

L’incompliment de les clàusules de les presents bases, per part de l’entitat subvencionada donarà dret a l’Ajuntament de Balaguer a ser compensat dels danys i perjudicis ocasionats pel mateix.

El perceptor de la subvenció quedarà subjecte a les responsabilitats que estableix la legislació pressupostària per als perceptors de subvencions.

 

Disposició Final

Les presents bases entraran en vigor l’endemà de la seva aprovació definitiva i s’hi mantindran mentre no se n’acordi la seva derogació o modificació expressa.

Aquestes bases van entrar en vigor en data 8 de novembre de 2013.