Preus públics per a l’aprofitament de l’espai del Centre Estratègic de Suport Empresarial i Tecnològic de Balaguer (CESET)


Article 1. Fonaments i naturalesa

De conformitat amb el que es preveu en l’article 41 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, s’ acorda establir uns preus públics per a l’aprofitament dels espais del Centre Estratègic de Suport Empresarial i Tecnològic de Balaguer (en endavant CESET).

 

Article 2. Concepte

Els preus públics regulats en aquesta ordenança constitueixen prestacions patrimonials de caràcter públic que se satisfaran per part dels usuaris del CESET que utilitzin les seves dependències i/o els serveis que s’indiquen en les tarifes.

 

Article 3. Obligats al pagament

L’obligació de pagament neix, amb caràcter general, en el moment de la sol·licitud de les instal•lacions i/o serveis i estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança els usuaris de les dependències i/o serveis del CESET

 

Article 4. Terminis i tarifes

4.1 Tarifes i terminis per als usuaris arrendataris dels mòduls del CESET

El termini de durada de l’arrendament serà de 3 anys, prorrogables, amb pròrrogues que s’atorgaran per períodes d’un any a proposta de la Comissió de Seguiment del CESET.

El preu públic es fixa en 6,00 €/m² mensuals (IVA no inclòs), tot i que s’aplicarà de forma gradual i progressiva tal i com estableix el quadre següent.
 

Tercera planta:

 

Mòdul

 

1r. Any

2n. Any

3r. Any i següents

Preu/m²

50%

75%

100%

 

(3€ m²)

(4,50 m²)

(6 € m²)

1

28,05

6 €/m²

84,15 €

126,23 €

168,30 €

2

22,33

6 €/m²

66,99 €

100,49 €

133,98 €

3

27,45

6 €/m²

82,35 €

123,53 €

164,70 €

4

11,50

6 €/m²

34,50 €

51,75 €

69 €

Quarta Planta:

Mòdul

 

1r. Any

2n. Any

3r. Any i següents

Preu/m²

50%

75%

100%

 

(3€ m²)

(4,50 m²)

(6 € m²)

1

28,05

6 €/m²

84,15 €

126,23 €

168,30 €

2

22,33

6 €/m²

66,99 €

100,49 €

133,98 €

3

27,05

6 €/m²

81,15 €

121,73 €

162,30 €

Aquests preus seran vigents per als tres primers anys per als qui accedeixin al mòdul entre el 2015 i el 2019.

Per a futures contractacions, el preu públic es podrà actualitzar anualment, d’acord amb els imports que determini l’Ajuntament de Balaguer.
Si dos o més adjudicataris estiguessin interessats i disposats a compartir local, el preu de l’aprofitament especial del mòdul es dividirà fent-se càrrec cada adjudicatari de la part proporcional del preu del local. La Comissió de valoració n’estudiarà la viabilitat, així com les condicions que hauran de quedar recollides en els respectius contractes.

El preu del lloguer del mòdul inclou:
- Ús del mòdul.
- Neteja de les instal•lacions comunes
- Equip de climatització (no inclou consum elèctric ni gas)
- Manteniment d’instal•lacions i equips d’ús comunitari
- Accés a Internet
- Pàrquing
- Promoció i difusió de la empresa

La resta de serveis s’hauran d’abonar d’acord amb els preus que es regeixen  per la corresponent ordenança.

Quan es formalitzi el contracte d’arrendament se sol•licitarà una mensualitat en concepte de fiança, la qual es retornarà al finalitzar el contracte prèvia comprovació que no s’hagin produït desperfectes en el mòdul.

La tarifa a pagar en concepte de subministraments d’aigua, electricitat, calefacció i aire condicionat per a 2019 és de 1,15 euros/m2 (IVA no inclòs). Cada any es PODRÀ REVISAR el preu en funció de l’evolució del preu de compra dels dits subministraments per al CEI.

4.2 Altres tarifes
Els usuaris del CESET tindran dret a fer ús de les sales de reunions, de la sala polivalent i dels serveis del CEI amb les mateixes tarifes i condicions que les aplicables als arrendataris dels mòduls d’aquest darrer.

4.3 La direcció del CESET podrà concedir una reducció del 50% del preu d’una mensualitat del lloguer a aquells usuari que proposin i duguin a terme, amb l’aprovació del centre, una activitat que promogui la interrelació, la formació i/o la creació de comunitat entre els emprenedors.

 

Article 5. Obligació de pagament i període impositiu

L’obligació del pagament dels preus públics regulats en aquesta ordenança neix des del moment que s’iniciï la prestació del servei mitjançant l’autorització per a la utilització privativa dels espais i l’ús dels serveis regulats en aquesta ordenança.

El pagament d’aquests preus públics, pel que fa a l’ús dels mòduls s’efectuarà mensualment. S’abonarà el preu dins dels deu primers dies de cada mes mitjançant domiciliació bancària. Per tant, aquells que sol•licitin el lloguer estaran obligats a comunicar a l’Ajuntament de Balaguer les dades necessàries per a la domiciliació de les factures que s’emetin.

El pagament d’aquests preus públics pel què fa a l’ús de la resta de serveis disponibles es realitzarà per mesos vençuts,

Els deutes per preus públics s’exigiran pel procediment administratiu de constrenyiment.

 

Article 6. Suspensió del servei.

L’administració municipal pot suspendre, a menys que existeixin normes específiques que ho prohibeixin, la prestació del servei o la realització de l’activitat quan els que estan obligats al pagament incompleixin l’obligació d’aportar les declaracions o les dades sol•licitades, quan obstaculitzin les comprovacions, o quan no satisfacin les quotes vençudes, sense perjudici d’exigir el pagament dels preus acreditats.

 

Disposició final

La present ordenança entrarà en vigor el dia següent al de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Lleida. Pel que fa a la vigència, ha de romandre en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses.