Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

REGLAMENTS
I ORDENANCES

Reglament del Centre EstratŔgic de Suport Empresarial i Tecnol˛gic de Balaguer (CESET)


Reglament del Centre Estratègic de Suport Empresarial i Tecnològic de Balaguer (CESET)

 

Exposició de motius

 

L’Ajuntament de Balaguer disposa del Centre d’Empreses Innovadores (CEI), ubicat a les plantes baixa i primera de l’edifici de la seva propietat ubicat al carrer Sant Pere, 1-19. Les plantes segona, tercera i quarta allotgen el Centre Estratègic de Suport Empresarial i Tecnològic de Balaguer ( en endavant, CESET). El CESET és un complement del CEI, amb el qual comparteix els objectius, que són:

 

*Acollir temporalment i facilitar la creació i la consolidació de noves empreses i projectes empresarials de contingut innovador.

 

*Fomentar l’emprenedoria, la cultura empresarial col·laborativa i la dinamització econòmica.

 

*Esdevenir un proveïdor de serveis a l’empresa i un element d’atracció de talent, projectes i activitat.

 

*Constituir-se en l’epicentre local i comarcal de la sensibilització, la formació, la informació i l’assessorament en l’àmbit de l’emprenedoria,

 

*Obrir-se al conjunt d’actors econòmics, socials i institucionals, buscant la cooperació público-privada i la creació de sinèrgies en l’àmbit de l’emprenedoria i el desenvolupament econòmic local.

 

A més a més, el CESET ha de posar l’accent en la col·laboració entre el món de l’empresa i la universitat i els centres de recerca, afavorint la transferència de tecnologia i treballarà amb tot tipus d’entitats per promoure la iniciativa emprenedora i oferir serveis de qualitat i innovació en benefici de les empreses i dels sectors econòmics de la ciutat i la seva àrea d’influència.

 

Atès que la gestió del CESET ha estat encomanada a l’ Institut Municipal de Progrés i Cultura (IMPIC), les referències de l’articulat del present reglament a l’Ajuntament s’entendran fetes a l’IMPIC en la mesura que hi sigui competent en cada cas.

 

Art. 1 Espais del CESET

 

Art. 1.1 El CESET disposa dels següents espais :

 

A la planta segona: una sala de 87,46 m², destinada a espai relacional i d’acollida on es podran dur a terme presentacions, trobades i actes de petit format.

 

A la planta tercera: 4 mòduls de 28,08 m², 22,33 m², 27,45 m², i 11,50 m²,

 

A la planta quarta: 3 mòduls de 28,05 m², 22,33 m² i 27,05 m²,

 

 

Els mòduls comptaran amb:

 

- connexió a Internet

- connexió telefònica

- calefacció i aire condicionat.

 

Art. 1.2 Altres espais a disposició dels usuaris

 

Els usuaris del CESET podran utilitzar les sales de reunions i la sala polivalent del CEI en les mateixes condicions que els usuaris d’aquest.

 

Art. 1.3 L’Ajuntament de Balaguer podrà modificar la distribució i l’ús dels espais citats en els punts anteriors per garantir un millor servei als usuaris i optimitzar la seva utilització per a la consecució dels objectius del CESET.

 

Art. 1.4 El CESET cedirà els mòduls als usuaris descrits a l’article 2 del present reglament en els condicions i en els terminis que aquest estableix.

 

El present reglament i les ordenances fiscals de l’Ajuntament de Balaguer fixaran les condicions i els preus públics per a la utilització dels espais del CESET

 

Art. 2 Requisits d’accés i terminis d’estada

 

2.1 Podran optar a ocupar els mòduls disponibles aquelles empreses que compleixin un dels següents requisits:

 

1. Que siguin empreses innovadores de menys de 2 anys d’antiguitat, entenent la innovació com un concepte global d’empresa que pugui constatar-se en algun dels següents apartats: tipologia de producte o servei, procediment de producció, mètodes de gestió, comercialització, gestió de recursos humans, finançament, estratègies de cooperació empresarial, disseny de productes, o que procurin productes o serveis que cap emprenedor local ofereixi a la ciutat i siguin considerats rellevants per complementar l’oferta local de bens i serveis.

 

2. Que siguin empreses de més de 2 anys d’antiguitat amb la intenció d’afavorir el llançament d’un nou producte o servei, que pugui ser justificat com una innovació.

 

3. Que siguin empreses que, independentment de la seva antiguitat, tinguin un projecte nou o innovador de menys de 3 anys d’antiguitat.

 

El termini de durada de l’arrendament serà de 3 anys, prorrogables fins un màxim de 5, amb pròrrogues que s’atorgaran per períodes d’un any a proposta de la Comissió de Seguiment del CESET, quan aquesta consideri que les dites pròrrogues són necessàries per a la consolidació del projecte empresarial.

 

2.2 L’Ajuntament de Balaguer podrà cedir espais del CESET a organitzacions i entitats diferents de les citades en l’apartat anterior quan consideri que la seva activitat pugui constituir una aportació especialment significativa per a la dinamització, la modernització, la innovació o la reconversió de l’economia de la ciutat i del territori o de determinats sectors productius que siguin particularment importants per a aquells. Les condicions de la cessió i la seva durada s’establiran mitjançant conveni.

 

Art. 3 La Comissió de Seguiment del CESET

 

Es constituirà la Comissió de Seguiment formada per:

 

- L’alcalde/essa o persona en qui delegui

- El/la regidor/a de l’Àrea de Promoció Econòmica

- El tècnic/a responsable de la gestió del CESET.

- El/la secretari/ària general de l’Ajuntament

 

Es podran designar tècnics externs a l’Ajuntament experts en aquest àmbit per tal que formin part de l’esmentada Comissió.

 

Les seves funcions seran les següents:

 

a) Proposar quines empreses poden esdevenir usuaris del CESET, un cop valorats els informes dels tècnics de l’Ajuntament de Balaguer sobre els plans de treball i la documentació presentada per les empreses candidates. Per aquesta avaluació es preveu efectuar entrevistes amb les empreses sol·licitants, si es considera oportú.

 

b) Efectuar el seguiment del pla de treball de les empreses.

 

c) Emetre un dictamen sobre la resolució del contracte d’arrendament del mòdul, en cas que l’arrendatari incorri en alguns dels supòsits que preveu aquest reglament.

 

d) Fer el seguiment de l’activitat del CESET

 

Art. 4 Procediment d’adjudicació

 

Les empreses interessades en esdevenir usuaris del CESET podran presentar la seva sol·licitud (segons model de l’annex 1 del present Reglament) en qualsevol moment, al Registre de l’Ajuntament de Balaguer, adjuntant la següent documentació:

 

a) Imprès de sol·licitud

 

b) Dos exemplars del Pla d’empresa que inclogui una memòria descriptiva de l’activitat en què s’argumenti el grau d’innovació de la proposta, així com la previsió econòmica financera.

 

c) Documentació administrativa:

 

a) DNI del o dels sol·licitants.b) Acreditació representant legal de l’empresa.

c) Certificat d’estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social, si s’escau.

d) Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries, si s’escau.

e) Alta de l’IAE si l’empresa ja està constituïda o alta censal.

f) Estatuts de l’empresa si ja està constituïda.

g) Darrer rebut d’autònoms i TC de treballadors si és el cas

h) Full de domiciliació del compte bancari.

 

Cada vegada que quedi una plaça lliure al CESET, la direcció del centre comunicarà a totes les empreses que prèviament hagin presentat la sol·licitud que disposen d’un termini de 30 dies per presentar o completar la documentació adjunta exigida en la sol·licitud.

 

Igualment, es publicarà un anunci als taulells d’anuncis de l’Ajuntament de Balaguer i al web www.balaguer.cat en què s’informarà de l’obertura d’un termini de 30 dies per a presentar sol·licituds i la documentació adjunta exigida en el model de l’annex 1 per a la resta d’empreses que puguin estar interessades.

 

Transcorreguts aquests 30 dies, la Comissió de Seguiment del CESET estudiarà la documentació i durà a terme, si es considera oportú, una entrevista amb els responsables de cadascuna de les empreses candidates.

 

Una vegada realitzades les entrevistes, els tècnics de l’Ajuntament de Balaguer emetran un informe (en el termini de 10 dies hàbils) on es proposarà una empresa com a usuària del CESET, argumentant els motius de l’elecció. Aquesta proposta haurà de ser valorada posteriorment per la Comissió de Seguiment que proposarà a l’Alcaldia la formalització del contracte d’arrendament.

 

Art. 5 Posada a disposició del mòdul

 

Una vegada adjudicat un mòdul a una empresa, aquesta signarà amb l’Ajuntament un contracte d’arrendament per 3 anys de durada.

 

Cada adjudicatari haurà de realitzar, si s’escau, els tràmits corresponents per a comunicar l’inici de l’activitat a l’Ajuntament de Balaguer, a la vegada que haurà de tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil, per un import mínim de 50.000,00 euros.

 

Signat el conveni, l’empresa arrendatària disposarà de 15 dies hàbils per fer efectiu al compte corrent que s’indicarà a l’efecte, l’import per avançat del primer mes d’arrendament, més una fiança per import de 100 euros que restarà en dipòsit a l’Ajuntament de Balaguer en previsió de qualsevol incidència que pogués produir-se.

 

La fiança serà retornada una vegada finalitzi el contracte, a no ser que s’hagin produït incidències que hagin obligat l’Ajuntament a fer ús de la mateixa.

 

Efectuat el pagament de la primera mensualitat, dipositada la fiança i havent presentat a la direcció del CESET la comunicació municipal per a l’exercici d’activitats, l’empresa podrà disposar del mòdul per tal de dur a terme les seves tasques professionals.

 

A cada emprenedor que ho vulgui se li facilitarà un comandament per poder deixar el cotxe al pàrking, previ pagament d’una fiança de 40,00 €. Serà responsable del seu bon ús, conservació i reparació si és el cas. En qualsevol moment, l’Ajuntament podrà substituir el comandament per altres mitjans d’accés al pàrking.

 

Si en el termini màxim de 20 dies des de què s’han fet els pagaments i s’ha presentat la comunicació d’inici d’activitats no s’ocupa el mòdul, s’entendrà que l’empresa ha renunciat a la seva instal·lació al viver i es procedirà a la resolució del contracte. Si es produeix aquesta situació la Comissió de Seguiment del CESET de Balaguer farà una nova proposta entre les sol·licituds presentades que no hagin estat admeses.

 

Cada pagament mensual inclourà dos conceptes: l’import de l’arrendament del mòdul, que es pagarà per mesos anticipats, i l’import de la resta de serveis a facturar (ús de les sales, consum elèctric i consum gas natural, neteja...), que es pagaran per mesos vençuts.

 

En cas que l’empresa arrendatària resolgui el contracte d’arrendament abans del primer any sense causa justificada relacionada amb l’execució del pla d’empresa, haurà d’abonar l’import del lloguer corresponent a la totalitat de l’any.

 

Art. 6 Seguiment a l’empresa, resolucions dels contractes d’arrendament dels mòduls i pròrrogues dels contractes

 

El responsable del CESET realitzarà seguiments periòdics a les empreses arrendatàries amb la finalitat de comprovar l’evolució de les seves activitats i l’adequació al pla d’empresa presentat per a ocupar un espai al CESET.

 

Aquest seguiment es concretarà en una reunió amb els responsables de cada empresa cada sis mesos. La reunió permetrà al responsable del CESET conèixer la tasca que estan realitzant les empreses instal·lades en el viver d’empreses i tenir elements de judici per proposar la continuïtat de les mateixes en el centre o la seva baixa a causa de: canvis d’activitat que no tinguin a veure amb l’ inicialment previst al pla d’empresa presentat, i actuacions temeràries o manifestament contràries a les bones pràctiques empresarials: subarrendar o cedir o en forma alguna traspassar l’espai arrendat en el contracte, en tot o en part, sense previ permís escrit de l’arrendador; instal·lar maquinària o utilitzar productes no permesos per la normativa vigent en matèria de seguretat; i incomplir els deures de la part arrendatària que consten en l’article 8 d’aquest reglament.

 

La resolució del contracte d’arrendament per alguns dels motius exposats haurà de ser dictaminada prèviament per la Comissió de Seguiment del CESET.

 

Les demandes de pròrroga de l’arrendament seran presentades per les empreses que, a partir del tercer any d’estada al centre, vulguin continuar allotjant-s’hi, mitjançant una sol·licitud de renovació (annex 2) i un nou pla de treball. El període màxim de pròrroga serà de 2 anys i les concessions de pròrroga s’atorgaran per un període d’1 any. En cas de sol·licituds de pròrroga, els tècnics de la Comissió de Seguiment del CESET redactaran una proposta aconsellant o no la renovació de l’empresa, en base al seguiment que s’ha fet de la seva activitat. En el contingut de la proposta hi constarà el pla de treball a realitzar per part de l’empresa en els següents 12 mesos, o bé les raons que han motivat la no renovació del contracte amb la mateixa.

 

Aquesta proposta es farà quaranta-cinc dies abans del venciment del contracte d’arrendament sempre i quan l’empresa hagi demanat per escrit que té la voluntat de seguir en el centre, amb una antelació mínima de 3 mesos a l’acabament del contracte.

 

En cas que la proposta de la Comissió de Seguiment sigui favorable a la continuïtat de l’empresa, s’aprovarà la pròrroga per resolució d’Alcaldia, es comunicarà a l’empresa interessada la seva continuïtat a partir del seu nou pla de treball i es signarà un contracte de pròrroga de 12 mesos. Transcorreguts 9 mesos es podrà prorrogar l’estada de l’empresa 12 mesos més, seguint el protocol anteriorment esmentat.

 

En cas que la proposta de la Comissió de Seguiment sigui desfavorable a la continuïtat de l’empresa, aquesta haurà d’abandonar el mòdul del CESET a la data del venciment del contracte d’arrendament o, en casos excepcionals i prèvia proposta de la Comissió de Seguiment, podrà prorrogar la seva estada al centre durant un mes addicional per tal de poder fer el trasllat en les millors condicions possibles, previ pagament del preu públic aprovat a l’efecte i vigent en cada moment.

 

Art.7. Drets de les empreses instal·lades al CESET

 

- Fer ús del mòdul arrendat i de la resta de serveis que proporciona el centre, segons el que estableix aquest reglament i els preus vigents en cada moment.

 

- Estar permanentment informat de totes les activitats que es desenvolupin al centre.

 

- Poder participar en les activitats que es desenvolupin al CESET (cursos, seminaris, etc.) en condicions avantatjoses i sempre i quan les necessitats del centre ho permetin.

 

- Fer referència, en la publicitat pròpia de cada empresa, de la seva ubicació en el CESET de Balaguer. Aquesta publicitat haurà de ser aprovada pel CESET prèviament a la seva publicació.

 

- Rebre de la direcció del CESET el mòdul i els equips d’ús comú en perfectes condicions de funcionament

 

- Rebre assessorament empresarial i assistència tècnica per part del CESET.

 

- Disposar d’una bústia de recepció de correspondència al mateix edifici del CESET. En cas d’absència, aquest podrà recepcionar la correspondència certificada prèvia autorització expressa de l’usuari.

 

- Equipar el mòdul arrendat amb el material oportú: mobiliari, equips informàtics, maquinària, material fungible i altres, sense malmetre l’estructura del mòdul. Aquest material anirà a càrrec de l’empresa arrendatària.

 

-Contractar el servei de neteja que proporciona el CESET. No s’autoritzarà la prestació d’aquest servei per part de professionals o empreses aliens al Centre.

 

- Conèixer, amb quaranta-cinc dies d’anticipació al venciment del contracte d’arrendament, si aquest serà renovat o no.

 

- Col·locar un rètol identificatiu de l’empresa a la porta d’entrada al mòdul, amb el suport que l’Ajuntament de Balaguer indiqui oportunament.

 

- Contractar al seu càrrec una o més línies telefòniques o de dades pel mòdul contractat, en cas que l’empresa ho consideri necessari per a la seva activitat.

 

- Accedir al centre fora de l’horari d’aquest, complint la normativa de seguretat.

 

- Conèixer el present reglament, especialment els seus drets i deures, així com les prohibicions que se’n deriven.

 

Art. 8. Deures de les empreses instal·lades al CESET

 

Art 8.1 L’empresa usuària, els seus responsables, treballadors i qualsevol altra persona relacionada amb la mateixa, laboral o comercialment, s’obliguen a:

 

- Mantenir en condicions òptimes de conservació el mòdul: parets, sostre, terra, finestres, llums, etc. així com la resta de dependències i equips del centre.

 

- No realitzar obres ni modificacions que afectin a l’estructura del mòdul, sense prèvia autorització de l’Ajuntament.

 

- Retornar el mòdul arrendat a l’Ajuntament en el moment del venciment del contracte de lloguer en les mateixes condicions en què se’ls va lliurar.

 

- Permetre l’accés al mòdul arrendat al personal autoritzat per l’Ajuntament de Balaguer.

 

- Utilitzar el mòdul arrendat únicament per a desenvolupar-hi l’activitat prevista en la sol·licitud i el pla de treball presentats, quedant prohibida qualsevol modificació, subarrendament o cessió del mòdul a tercers, així com la realització d’altres activitats diferents a les que es facin constar al contracte d’arrendament, sense la deguda autorització de l’Ajuntament de Balaguer.

 

- Demanar autorització a la direcció del CESET per a la instal·lació d’equips o emmagatzematge de materials que no siguin els ordinaris d’oficines i despatxos.

 

- Contractar una pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil amb una clàusula que cobreixi danys materials davant l’Ajuntament de Balaguer, per un import mínim de 50.000,00 €.

 

- Acceptar un canvi de mòdul per un altre del CESET, en cas que per causes de força major, degudament motivades, la direcció del centre així ho decideixi. En aquest cas, l’Ajuntament de Balaguer com a responsable del CESET s’obliga a ajudar a l’empresa en el trasllat. L’import que mensualment paga l’empresa per a la contractació es mantindrà quan el nou mòdul a ocupar tingui un preu públic aprovat igual o més alt i es reduirà, fins a l’import del preu públic aprovat i vigent, en cas que el del nou mòdul a ocupar sigui inferior al que s’ocupava abans del trasllat.

 

- Facilitar a la direcció del CESET una relació de les persones de l’empresa que treballaran a les instal·lacions del mateix.

 

- Facilitar a la direcció del CESET una relació de les persones de l’empresa que tenen claus del centre.

 

- Facilitar, sempre que se sol·liciti per part dels membres de la Comissió de Seguiment del CESET i sota secret professional, aquella informació que sigui necessària per avaluar el desenvolupament del pla de treball de l’empresa.

 

Art 8.2 Els usuari s’obliguen a

 

- Fer efectiu el pagament mensual de l’arrendament i de la resta de conceptes complementaris, a través de domiciliació bancària.

 

- No posar el número de telèfon del CESET com a número de contacte de l’empresa en la publicitat i altres documents d’aquesta.

 

- Connectar els sistemes de seguretat del CESET en el moment d’abandonar-lo i quan ja no quedi ningú més a l’interior.

 

- Tenir els seus treballadors contractats segons qualsevol de les formes de contractació o relació laboral degudament aprovades per llei.

 

- Informar a les persones relacionades amb ells d’aquest reglament.

 

- Tenir una actitud oberta i col·laborativa en relació amb la resta d’usuaris i a participar en la mesura del possible en les activitats que tinguin lloc al CEI i al CESET, en particular aquelles que busquen generar una dinàmica de comunitat entre els emprenedors. Una actitud poc participativa reiterada en la dinàmica de comunitat CEI/CESET serà causa suficient per desestimar la pròrroga o renovació del contracte d’arrendament dels espais cedits.

 

- No accedir sota cap concepte a les zones que determini la direcció del CESET com d’accés reservat al personal de l’Ajuntament.

 

- No treure del CESET maquinària, equips, mobiliari o qualsevol altre element propietat de l’Ajuntament de Balaguer.

 

Art. 9. Prohibicions per als usuaris

 

Els queda prohibit el següent:

 

- Subarrendar o cedir o en forma alguna traspassar el local arrendat, en tot o en part, sense previ permís escrit de l’arrendador.

 

- Instal·lar maquinària o utilitzar productes no permesos per la normativa vigent en matèria de seguretat.

 

- Incomplir els deures que consten en l’article 8 del present reglament.

 

Incórrer en algun dels supòsits anteriorment citats pot comportar la resolució del contracte d’arrendament per part de l’Ajuntament de Balaguer, d’acord amb el dictamen que emeti la Comissió de Seguiment.

 

Art. 10 Horari de disposició de sales i equipaments per als usuaris del CESET

 

L’horari de disposició de les dependències i equips d’ús compartit del CESET i del CEI Balaguer per als usuaris es regularà per Decret d’Alcaldia i es publicarà al web municipal.

 

Art. 11. Règim Sancionador

 

El règim sancionador s’aplicarà a les empreses i entitats cessionàries dels mòduls del CESET. Es consideraran responsables de qualsevol infracció o omissió que cometin els seus responsables, treballadors o altre personal vinculat a l’empresa o entitat legal, professional o comercialment. Les infraccions a aquest reglament es classifiquen en molt greus, greus i lleus.

 

Són infraccions lleus:

 

a) No respectar al personal de l’Ajuntament de Balaguer o a qualsevol altra persona que sigui a les dependències del CESET.

b) No acceptar un canvi de despatx en el cas justificat que la direcció del CESET així ho comuniqui a l’empresa cessionària.

 c) Qualsevol altre incompliment no previst en aquest article es considerarà falta lleu.

 

Són infraccions greus:

 

a) Utilitzar el despatx per usos diferents als previstos en la sol·licitud d’admissió.

b) No permetre l’accés al personal autoritzat per l’Ajuntament de Balaguer al despatx cedit a l’empresa quan aquest ho sol·liciti.

c) Accedir a les zones d’accés exclusiu del personal de l’Ajuntament de Balaguer , sense autorització en les hores d’obertura la públic.

d) Fer constar en la publicitat o qualsevol altra documentació de l’empresa el telèfon de contacte del CESET com a telèfon de contacte o d’informació.

e) No respectar el règim d’autorització prèvia previst al sisè paràgraf de l’article 8.1 o la denegació que se’n pugui derivar.

 

Són infraccions molt greus:

 

a) Malmetre les instal·lacions, mobiliari i equipament del CESET o del CEI Balaguer de manera voluntària.

b) Realitzar obres o modificacions substancials al despatx sense prèvia autorització de l’Ajuntament de Balaguer.

c) Accedir a les zones d’accés exclusiu del personal de l’Ajuntament de Balaguer, sense autorització i fora de les hores d’obertura al públic.

d) Cedir el despatx, total o parcialment a tercers.

e) No connectar els sistemes de seguretat del CESET en el moment d’abandonar-lo i quan ja no quedi ningú més a dins.

f) No fer efectiu l’import mensual acordat per la cessió d’ús del despatx i la resta de conceptes addicionals que pugui haver-hi.

g) No abandonar el despatx una vegada vençut i no prorrogat el conveni de cessió d’ús.

h) No contractar una pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil i que cobreixi danys materials davant l’Ajuntament de Balaguer.

 

Art. 12 Règim sancionador. Sancions

 

Les sancions a aplicar en cas de produir-se infraccions seran les següents:

 

Per infraccions lleus: Multa de fins a 150,00 €

 

Per infraccions greus: Multa de 150,01 € fins a 300,00 €

 

Per infraccions molt greus: Multa de 300,01 € fins a 3.000,00 €

 

La comissió de falta molt greu on concorri intencionalitat i suposi la consecució de perjudicis greus a l’Ajuntament de Balaguer i/o per a la prestació del servei, podrà comportar la resolució del conveni amb abandonament del CESET.

 

Art. 13 Competència i procediment

 

La potestat sancionadora correspon a l’Alcalde.

 

El règim sancionador que s’aplicarà serà aquell previst en la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el reglament 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat.

 

Art. 14 Modificació dels annexos

 

Els annexos del present Reglament podran ésser modificats en el moment que es consideri oportú mitjançant un acord del Ple de l’Ajuntament de Balaguer.

 

Art.15 Entrada en Vigor I vigència.

 

Aquest reglament entrarà en vigor a partir de l’endemà de la seva publicació íntegra al BOP, i es mantindrà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.

 

ANNEX 1. SOL·LICITUD CENTRE ESTRATÈGIC DE SUPORT EMPRESARIAL I TECNOLÒGIC DE BALAGUER (CESET)

 

 

 

Nom i Cognoms

 

 

 

DNI

 

 

 

 

 

Nom empresa / projecte

 

NIF (per

empreses)

 

 

 

Adreça

 

 

 

 

 

Telèfon

 

 

EXPOSO: Que d’acord amb els requisits establerts en el Reglament Funcional del Centre Estratègic de Suport Empresarial i Tecnològic de Balaguer i els seus equipaments i en els Preus Públics vigents aprovats per l’Ajuntament de Balaguer, per tal de poder accedir a la cessió d’ús d’un mòdul del CESET de l’Ajuntament de Balaguer.

 

SOL·LICITO: Que el meu projecte / empresa sigui incorporat a la Borsa d’empreses del CESET i que em sigui comunicada l’obertura del termini reglamentari per tal d’optar a la cessió d’ús d’un mòdul

 

 

Descripció de l’activitat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniu a la vostra disposició el Reglament Funcional del CESET i els seus equipaments i els Preus Públics vigents aprovats per l’Ajuntament de Balaguer.

 

Data i signatura

 

ANNEX 2. PRÒRROGA CENTRE ESTRATÈGIC DE SUPORT EMPRESARIAL I TECNOLÒGIC DE BALAGUER (CESET)

 

 

 

 

Nom i Cognoms

 

 

 

DNI

 

 

 

Nom empresa / projecte

 

NIF (per

 

 

 

 

 

empreses)

 

 

 

Adreça

 

 

 

Telèfon

 

 

 

Correu electrònic

 

 

 

EXPOSO:

 

Que havent transcorregut tres anys des de l’inici del contracte de lloguer d’un mòdul del CESET.

 

Que d’acord el que estableix l’art. 2. Requisits d’accés i terminis d’estada del Reglament del CESET : El termini de durada de l’arrendament de les empreses acollides al CESET serà de 3 anys, prorrogables fins un màxim de 5, amb pròrrogues que s’atorgaran per períodes d’un any a proposta de la Comissió de Seguiment del CESET. És per aquest motiu que,

 

SOL·LICITO: Ampliar el termini de l’arrendament un any més.

 

Data i signatura

 

FULL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA DE TRIBUTS MUNICIPALS

 

 

 

 

Nom i Cognoms:

 

 

 

DNI:

 

 

 

Domicili:

 

 

 

Població:

 

 

 

Telèfon:

 

 

 

Fax:

 

 

 

Correu electrònic:

 

 

 

AUTORITZA la domiciliació bancària del cobrament dels següents Tributs:

 

Taxa del servei d’allotjament al CESET i altres serveis.

 

Núm. Compte:

 

 

Titular del compte:

 

DNI / NIF:

 

 

Balaguer, ............. de ............. de 201.....

 

Signatura

 

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat