Reglament general per a la utilització d'instal·lacions esportives municipals de Balaguer


Aquest Reglament General regula l’ús de totes les instal·lacions esportives municipals, entenent com a ús tota ocupació de qualsevol tipus d’espai esportiu en qualsevol modalitat i/o disciplina. El Reglament General per la utilització d’instal·lacions esportives municipals pretén garantir l’homogeneïtat dels criteris pels drets, les obligacions i els deures dels usuaris i usuàries.

Totes les instal·lacions esportives municipals es regiran per les Especificacions d’ordre general (article 1), les Normes generals per a usuaris i usuàries (article 2), a més de les Normes específiques per espais (article 3). El no compliment de qualsevol de les normes aquí redactades pot suposar l’obligació d’abandonar la instal·lació.

Aquest reglament podrà ser modificat parcialment o totalment segons les necessitats dels serveis, seguint els tràmits legalment establerts.

 

Article 1.- ESPECIFICACIONS d’ORDRE GENERAL.

1.1. S’entenen per instal·lacions esportives municipals tots els edificis, camps, locals, espais,  de titularitat  municipal, en els quals l’Ajuntament realitza, delega o autoritza la pràctica o l’ensenyament de qualsevol activitat física, esport, curs o curset esportiu, i/o classe d’educació física. Tindran la mateixa consideració tots els béns mobles adscrits a aquestes dependències i que siguin de titularitat municipal.

1.2. L’ús de les instal·lacions esportives municipals estarà obert a qualsevol institució, entitat o particular, d’acord amb el règim concertat amb cadascuna d’aquestes, mitjançant un model d’acord d’utilització que aprovarà l’òrgan competent. Aquest acord d’utilització especificarà clarament els espais, l’horari, el preu i les activitats, així com els terminis i les condicions de pagament.

1.3. També hauran de ser aprovats per l’òrgan competent els preus públics corresponents a cada temporada, així com les seves normes de gestió econòmica. Si es presenta el cas d’una activitat no regulada, serà necessària la seva aprovació per part de l’òrgan competent.

1.4. És obligatòria la utilització dels espais i serveis reservats pel nombre adequat d’usuaris i usuàries i amb la periodicitat concertada. En el cas contrari, l’Ajuntament es reservarà el dret a rescindir l’acord d’utilització.

1.5. Les federacions, clubs, entitats, empreses i/o particulars que obtinguin el dret d’utilitzar una o més instal·lacions esportives municipals, garantiran el compliment dels següents requisits:

1.5.1. Els derivats d’aquest Reglament General, de les reglamentacions específiques de les diferents instal·lacions i de les ordres expresses de la Regidoria d’Esports.

1.5.2. Adaptar-se als terminis establerts de sol·licitud, adjudicació i pagament d’instal·lacions.

1.5.3. Respectar i posar els mitjans necessaris per fer respectar les instal·lacions i els béns adscrits, tant pel que fa als usuaris i usuàries com a acompanyats i/o espectadors/res. El fet de produir desperfectes o una incorrecta utilització de la instal·lació i/o material adscrit pot suposar l’anul·lació de l’acord d’utilització.

1.5.4. Subscriure les pòlisses d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixin les activitats que s’han de realitzar.

1.5.5. Atendre amb urgència les persones damnificades per qualsevol incident derivat de les activitats i informar simultàniament al personal responsable de la instal·lació.

1.5.6. Utilitzar la instal·lació per a la finalitat determinada en l’acord d’utilització. Per qualsevol modificació d’aquest ús serà necessària l’autorització de la Regidoria d’Esports.

1.5.7. Adoptar les mesures necessàries per no inferir en els horaris i en les activitats de la resta d’usuaris i usuàries.

1.6. Els acords d’utilització d’instal·lacions esportives municipals seran atorgats per la Regidoria d’Esports, com a gestor directe de la instal·lació, i segons el model aprovat per l’Ajuntament.

1.7. Totes les instal·lacions esportives municipals són de lliure concurrència, sense cap mena de discriminació per raó de raça, sexe, religió, opinió i/o qualsevol altra condició o circumstància personal i/o social. Malgrat tot, l’Ajuntament de Balaguer es reserva el dret d’admissió i els usuaris i usuàries hauran de respectar la totalitat d’aquesta Reglament General i les normes de règim intern de cada instal·lació, en cas contrari, el responsable de la instal·lació es veurà obligat a sol·licitar l’abandonament de la mateixa.

1.8. La Regidoria d’Esports es reserva la possible utilització de qualsevol instal·lació, sempre que per necessitats d’interès ciutadà o promoció d’acte esportiu i/o cultural sigui necessari, i ho comunicarà prèviament a usuaris i usuàries.

1.9. L’Ajuntament garantirà l’existència a la instal·lació, en un lloc visible i de fàcil accés per a usuaris i usuàries, un plafó en el que s’indicarà la informació útil sobre la instal·lació.

1.10. L’Ajuntament prendrà les mesures que consideri oportunes contra els comportaments antisocials i violents dels usuaris i usuàries de les instal·lacions esportives municipals, així com els dels acompanyants i/o espectadors/res, per tal d’evitar-los i/o sancionar-los.

 

Article 2.- NORMES GENERALS PER A USUARIS/ES

2.1. Les persones particulars, entitats, o institucions que gaudeixin de la utilització d’espais esportius a les instal·lacions esportives municipals, es consideren les seves usuàries.

2.2. Els usuaris i usuàries tenen dret a rebre els serveis convinguts i d’acord amb els preus públics abonats.

2.3. Els usuaris i usuàries dels diferents espais esportius disposaran del nivell de llum adequat, diferenciant entrenaments i competició.

2.4. Els usuaris i usuàries tindran a la seva disposició un full de reclamacions on podran fer constar les seves queixes, així com una bústia de suggeriments.

2.5. Per a la utilització de les instal·lacions esportives municipals, els usuaris i les usuàries estan obligats a abonar el pagament dels preus públics corresponents, establerts per a cada servei i/o espai esportiu, segons l’ordenança corresponent.

2.6. Per aquelles activitats que tinguin caràcter puntual i es basin en els termes de l’acord d’utilització d’instal·lacions de forma puntual, s’haurà de lliura al responsable de la utilització una còpia de l’assegurança contractada per a la realització de les activitats esportives.

2.7. Els menors de 12 anys, hauran d’accedir a la instal·lació acompanyats d’una persona adulta, que serà responsable que es respectin i compleixin les normes especifiques de cada espai.

2.8. Les entitats usuàries nomenaran un únic interlocutor vàlid per tractar els temes d’horaris i gestió esportiva de cada temporada, així com un delegat/entrenador per cada un dels equips que col·laborarà en el control de la instal·lació durant el seu ús, ja sigui  en els entrenaments i/o les competicions.

2.9. En horaris de màxima concurrència i sol·licitud és tindran en compte els següents factors alhora de la concessió de instal·lacions i equipaments i esportius municipals: categoria actual del 1r equip, nombre total de fitxes federatives i antiguitat del club.

2.10. En els partits de competició, així com en els entrenaments, els delegats dels equips visitants facilitaran les dades personals al responsable de la instal·lació per poder accedir als espais esportius que hagin d’utilitzar. El document omplert serà retornat a la sortida de la instal·lació prèvia comprovació de l’estat de les dependències.

2.11. L’entrenador, delegat i/o responsable haurà de dur el control del material utilitzat per a la realització d’activitats i retornar-lo posteriorment al seu prestatge i espai corresponent. També es responsabilitzarà que, una vegada finalitzada l’activitat, la instal·lació i els espais esportius estiguin en condicions de tornar-se a utilitzar i quedin lliures de qualsevol càrrega de material.

2.12. Cada entitat té l’obligació de portar la seva pròpia farmaciola. En cas de lesions es podrà utilitzar la sala de primers auxilis.

2.13. Per la utilització de la instal·lació, els usuaris i usuàries tenen l’obligació de canviar-se les sabates de carrer i usar un calçat exclusiu i adequat a l’activitat esportiva i tipus de terra de la instal·lació. A més caldrà portar roba esportiva i no es podrà fer l’activitat física amb roba de carrer. I no es permet canviar-se de roba en cap altre espai de la instal·lació que no siguin els vestidors.

2.14. L’accés a la zona esportiva, tan sols s’autoritza als esportistes i cos tècnic, les visites es podran acollir a la zona de grades i/o administració/vestíbul.

2.15. S’hauran de respectar els horaris establerts a l’acord d’utilització, tant en referència al inici i la finalització dels entrenaments com a la d’entrada i sortida de la instal·lació. És important no excedir-se en els horaris establerts de pràctica esportiva per tal de facilitar les rotacions entre grups/clubs/entitats. Respectar també els horaris destinats a les diferents activitats, cursos, competicions per abonats, etc.

2.16. Es realitzarà un control d’ús diari de la instal·lació per tal de complir els horaris i calendari assignats. L’acumulació d’assistències no justificades o absències, pot repercutir en la pèrdua de l’ús de la instal·lació i es contemplarà en la concessió d’horaris en les instal·lacions esportives municipals per a la propera temporada. La no assistència d’un mínim de 8 esportistes per part de la entitat, no donarà dret a gaudir de l’espai esportiu i en conseqüència es registrarà com a no assistència de l’entitat/equip en el control diari.

2.17. L’accés als vestidors, i més en equips infantils, es farà sota la supervisió del responsable, ja sigui monitor, entrenador i/o coordinador del club, i no es donarà entrada al mateix sense la seva presència. Les mateixes condicions es donaran un cop s’hagi acabat el temps de pràctica, responsabilitzant-se de la conducta dels usuaris.

2.18. En cap cas, la Regidoria d’esports es fa responsable de la possible desaparició o pèrdua de qualsevol objecte dipositat en el seu interior, així com tampoc dels objectes dipositats en qualsevol altre espai.

2.19. L’accés i la sortida de la instal·lació es realitzarà un màxim de 15 minuts abans i després de l’hora marcada per a l’entrenament o pràctica esportiva, com a temps de vestidor.

2.20. Els usuaris/es de la instal·lació comunicaran immediatament al responsable de la instal·lació de qualsevol desperfecte observat o produït. Qualsevol usuari/usuària que ocasioni desperfectes a les instal·lacions o al seu equipament en serà directament responsable si és usuari individual, i, en el cas de ser usuari col·lectiu, ho serà l’entitat a que pertany. En ambdós casos s’haurà de fer càrrec de les despeses que s’originin.

2.21. Respectar en tot moment la resta d’usuaris i usuàries.

2.22. Respectar les indicacions que derivin dels responsables de l’equipament (manteniment, sos, direcció, ...)

2.23. Les instal·lacions i locals esportius de Balaguer estan destinats a facilitar la pràctica esportiva dels ciutadans; per això cal respectar-los i conservar-los en les millors condicions possibles.

 

No es permet:

2.24. Realitzar cap canvi en els serveis, horaris i/o espais esportius contractats sense l’autorització de la Regidoria d’Esports. Tampoc es pot moure cap equipament (porteries, màrfegues, cistelles, sureres, ...) sense prèvia autorització del responsable de la instal·lació.

2.25. Fumar, menjar o beure en recipients de vidre en tot el recinte de la instal·lació, a excepció de les zones destinades expressament a aquestes finalitats. Tampoc es permet la consumició de begudes alcohòliques en el recinte (Llei 20/1985 de 20 de juliol, modificada per la Llei 10/1991 de 10 de maig, i Decret 235/1991 de 28 d’octubre).

2.26. L’entrada de cap mena d’animal, excepte els gossos pigall per a cecs.

2.27. Introduir a la instal·lació objectes de vidre o qualsevol altre material esmicolable.

 

Es recomana:

2.28. Una revisió medica prèvia abans d’iniciar una activitat esportiva.

2.29. No menjar des de dues hores abans de fer exercici.

2.30. L’usuari/a ha de respectar les recomanacions bàsiques de neteja i higiènic – sanitàries.

 

Article 3.- NORMES ESPECÍFIQUES PER ESPAIS

PISCINA COBERTA, aplicable a les piscines municipals d’estiu.

És obligatori:

3.1. Presentar el carnet d’abonat/da, que és personal i intransferible, o tiquet d’entrada a petició de qualsevol membre de la instal·lació. La seva pèrdua suposarà el pagament de la realització d’un de nou.

3.2. Si es pateix qualsevol problema físic (desviacions de columna, cervicàlgies,...) o malalties cardíaques, respiratòries o de tipus epilèptic, que s’informi a l’hora de realitzar la inscripció i als tècnics esportius corresponents. Seria convenient adjuntar un certificat mèdic on es reflecteixi la importància de la patologia

3.3. Els nens/es menors de 6 anys que assisteixin a cursets de natació, podran ser acompanyats als vestidors per una persona adulta que haurà d’utilitzar calçat específic de bany. Aquesta haurà d’abandonar les dependències un cop finalitzades les tasques d’ajuda, poden accedir als vestidors 5 minuts abans de la finalització del curs i/o activitat per recollir-lo.

3.4. Els monitors i socorristes de la piscina, seran els responsables d’autoritzar l’entrada a l’espai de piscina, com de la sortida de la mateixa; sent els mateixos vestidors el punt de reunió d’entrada i sortida de les sessions.

3.5. Dutxar-se abans del bany.

3.6. L’ús de gorra de bany, banyador i sabatilles de bany .

3.7. Utilitzar el material correctament i retornar-lo posteriorment, ben ordenat, al seu prestatge corresponent.

3.8. Respectar els carrers que es destinin a cursos de natació o a activitats dirigides, així com els carrers destinats a joc i a bany lliure.

3.9. Als carrers, nedar sempre per la dreta.

3.10. Circular caminant per la platja de la piscina. No es permet córrer ni donar empentes.

 

No es permet:

3.11. L’accés de persones que pateixin malalties infeccioses a la zona de bany. El personal de la piscina podrà exigir la presentació d’un certificat mèdic en el cas de que es detecti qualsevol possibilitat de risc per a la resta d’usuaris.

3.12. Entrar vestit amb roba o calçat de carrer a la zona de bany, excepte en visites excepcionals que hagin estat autoritzades per a la persona responsable de la instal·lació, però sempre amb protectors específics per al calçat.

3.13. Travessar els carrers, ja que es pot interrompre l’activitat d’altres usuaris.

3.14. Jugar a la piscina ni la utilització de cap tipus de material (pilotes, inflables, ...) excepte en horaris i espais destinats a aquesta fi. Tampoc no es permet la utilització d’aparells sonors o musicals que puguin alterar l’ocupació normal dels diferents espais.

3.15. L’entrada a la piscina des de 15 minuts abans de la fi de l’horari de bany públic.

3.16. Als menors de 12 anys l’entrada a  bany lliure sense anar acompanyats d’una persona adulta.

3.17. Als acompanyats de cursets menors de 6 anys, ser presents durant el desenvolupament de les sessions, per motius pedagògics.

3.18. Utilitzar els pòdiums fora dels espais i horaris reservats, i en cas contrari, sempre sota supervisió del personal tècnic de piscina.

 

Es recomana:

3.19. Dutxar-se amb sabó després de sortir de l’aigua, i eixugar-se bé un cop acabat la sessió de bany, per evitar infeccions.

3.20. L’ús d’ulleres de bany.

3.21. A les persones que no saben nedar, accedir a la piscina amb activitats i cursos dirigits.

3.22. Prestar atenció, a l’hora de tirar-se de cap; comproveu que la fondària és suficient i que no hi ha elements ni persones contra les que pugueu xocar.

 

Altres:

3.23. L’adquisició d’una entrada, o la inscripció a qualsevol activitat o servei implica que l’usuari coneix i accepta el reglament d’ús de la instal·lació.

3.24. L’adquisició d’abonaments significa només una reducció en el preu de l’entrada i en cap cas dóna dret a utilitzar la piscina quan el seu aforament és el màxim, 60 usuaris.

3.25. Els usuaris de la piscina tindran taquilles a la seva disposició per tal de deixar la roba i els objectes personals per a utilitzar exclusivament durant el període d’estada a la instal·lació, però en cap cas l’Ajuntament es farà responsable de la possible desaparició de qualsevol objecte dipositat en el seu interior, així com dels objectes dipositats en qualsevol altre espai (veure 2.17)

3.26. Tan sols podran realitzar les classes d’activitats dirigides aquells que estiguin escrits en tal activitats; no es podran canviar lliurement de sessió, hora o activitat sense comunicar-ho amb anterioritat i confirmat el canvi. S’acceptaran canvis d’activitat per motius justificats, sempre i quant el ratio de grups ho permeti i no afecti als grups en qüestió (tant per dissolució del grup com per excés); en cas que el canvi de grup no s’acordi entre ambdues parts es remetrà a realitzar la devolució corresponent.

 

ROCÒDROM I BOULDER

3.27. El número màxim permès d’escaladors és de 12.

3.28. En cas de veure cap element del rocòdrom en mal estat o defectuós, no manipular sense autorització expressa del fabricant. Posi’s en contacte amb Centre Excursionista de Balaguer, que ho posarà en coneixement de l’Ajuntament

3.29. Feu servir matalassos o sòl de seguretat per esmorteir possibles caigudes.

3.30. No escalar per sota i a la vertical d’un altre escalador.

3.31. És aconsellable desgrimpar en lloc de saltar per baixar.

3.32. El rocòdrom i boulder son d’ús exclusiu per als abonats a la secció d’escalada del Centre Excursionista de Balaguer, i/o sota la seva autorització.

3.33. És aconsellable estar en possessió de la llicència de la FEDME (Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada) i/o FEEC (Federació d’entitats excursionistes de Catalunya) per accedir a la instal·lació.

3.34. L’Ajuntament i el Centre Excursionista Balaguer, com a entitat responsable de la seva explotació, gestió i manteniment, no es faran responsables dels danys ocasionats per l’ús específic de la pràctica habitual i/o esporàdica que s’hi pugui desenvolupar.

 

Article 4.- NORMES DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

4.1. En el moment de la inscripció cal facilitar les dades personals de l’abonat/participant, juntament amb les dades bancàries per domiciliar els rebuts mensuals/anuals.

4.2. Els pagaments de les activitats es podran realitzar mitjançant rebut bancari o targeta; tan sols s’acceptaran pagaments en efectiu per a les entrades de piscina.

4.3. Totes les activitats tenen un nombre de places limitat, així com un mínim de participants, que s’ompliran per rigorós ordre d’inscripció. No es realitzaran reserves de places ni tampoc es permetrà l’accés a l’activitat el mateix dia de la inscripció per tal de facilitar l’organització de les activitats i evitar aglomeracions imprevistes.

4.4. La sol·licitud de baixa o modificació d’una activitat ha de ser notificada de forma presencial a recepció/administració de la instal·lació abans de l’inici de l’activitat o del dia 25 del mes anterior a la facturació mensual. En el moment que es causa la baixa, l’abonat perd el dret de plaça.

4.5. Tot usuari que hagi abonat la quota per a qualsevol de les activitats del programa tindrà dret a recuperar el 75% d’aquesta, quant siguin casos justificats i acreditant la documentació corresponent. Transcorreguda la primera setmana d’activitat s’invalida el dret a la devolució de l’import esmentat.

4.6. La direcció es reserva el dret d'anul·lar grups si no s'arriba a un mínim d'inscrits, abonant el 100% de l’import pagat per part de l’entitat organitzadora.