Reglament de cessió d’edificis municipals


Aquest reglament regula la concessió d’edificis municipals per al seu ús esporàdic, ja sigui per qualsevol esdeveniment que hagi estat sol·licitat per una empresa/entitat constituïda legalment.

La cessió d’ús de l’equipament municipal no implica cap relació contractual amb l’Ajuntament de Balaguer / IMPIC.

 

Article 1.- DISPOSICIONS GENERALS

A l’Ajuntament li correspon:

1.1. La gestió de les instal•lacions i el condicionament de les mateixes per acollir l’acte sol•licitat.

1.2. Atorgar el permís corresponent per a realitzar els actes sol·licitats; sempre en preferència de les activitats organitzades per l’Ajuntament per la programació habitual de l’equipament/edifici.

1.3. Facilitar l’homogeneïtat  de criteris per establir un ordre en la concessió de les instal•lacions; i que es cedirà l’equipament més adequat per l’activitat sol•licitada, segons criteris tècnics.

A l’entitat sol·licitant li correspon:

1.4. Sol·licitar instància per a l’ús de la instal·lació, amb número de registre a l’Ajuntament.

1.5. Abonar la quantia de la taxa, determinada en el tarifes de l’ordenança fiscal núm. 33. Utilització d’edificis municipals i el seu utillatge.

1.6. Procedir al dipòsit de 300,00 €, que serà retornat al sol•licitant una vegada deduïdes les despeses meritades per la neteja de la instal·lació, cas que no s’hagi efectuat.

1.7. Presentar una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la instal•lació i l’acte per un valor mínim de 300.000 €. Per l’ús de la sala gran de la Pallavacara, les entitats sense ànim de lucre podran quedar-ne exemptes, a criteri del tècnic,  en funció de la tipologia de l’acte.

Quedaran dispensats del compliment del punt 1.6 i 1.7 aquells actes organitzats a la sala  d’actes i sala d’exposicions de l’Ajuntament , a que fa referència l’article 6.10 de l’Ordenança Fiscal núm. 33 “Taxa per la utilització d’edificis municipals i el seu utillatge”.

 

Article 2.- CONCESSIONS I ORDRE DELS EDIFICIS

2.1. En aquells actes que l’Ajuntament / IMPIC cregui oportú, sota criteri tècnic, les entitats hauran de disposar d’un servei de seguretat que garanteixi l’ordre dels usuaris i públic i de l’ús de les instal·lacions.

2.2. L’empresa/entitat posarà el personal necessari per tal de cobrir les necessitats d’accés i control de l’equipament.

2.3. Respectar l’aforament establert per cada un dels espais, descrits en l’apartat  d’especificacions tècniques dels equipaments, deixant lliure les sortides d’emergència, tal i com es marca en el document adjunt: plànol d’evacuació de l’edifici.

2.4. No està permès realitzar cap actuació que degeneri l’estat en el que es cedeix l’edifici (foradar parets, connexions elèctriques provisionals i/o altres), atès que a data d’avui es troben en perfecte estat de conservació.

2.5. En cas que es contracti una empresa de serveis tècnics o qualsevol altra a nivell extern municipal, serà d’obligat compliment la coordinació de riscos laborals entre empresa i entitat dipositària, així com informar de la contractació d’aquesta i de les necessitats per realitzar l’activitat.

2.6. Qualsevol material que hagi utilitzat la entitat i sigui extern a l’Ajuntament, caldrà que es reculli al finalitzar l’acte; per tal de garantir les activitats habituals que s’hi puguin realitzar.

2.7. Durant el període de cessió de l’edifici caldrà complir l’ORDRE INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives sotmesos a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i de les activitats recreatives, i al seu Reglament.

2.8. En el moment de sol•licitar la utilització de qualsevol dependència i/o edifici municipal, el sol·licitant haurà de dipositar una garantia de 30,00€ a l’Ajuntament, a efecte de garantir que l’activitat per a la qual es reserva l’edifici, en les dates sol·licitades, es durà a terme; supòsit en el qual es retornarà l’import dipositat. En el cas de no realitzar-se l’activitat, per causes imputables al sol·licitant i, a fi efecte de compensar la reserva d’ús de les dependències municipals, la garantia no serà retornada.

 

Article 3.- ESPECIFICACIONS TÉCNIQUES SEGONS L’EQUIPAMENT

Els articles a sota redactats, corresponents als requisits que s’haurà de complir segons l’edifici / espai que es cedirà per realitzar l’activitat.

 

Edifici Lapallavacara:

3.1. Respectar l'aforament establert per la normativa vigent a 480 persones i deixar lliure les sortides d'emergència. En el cas de que es col·loqui elements externs a la sala com per exemple, taules, cadires, entarimat, etc., l'aforament d'aquest es reduirà. Es comunicarà als organitzadors el nombre exactes de persones que es podran acollir.

3.2. Es facilitarà una clau d’accés a la instal•lació a un dels responsables de l’entitat sol·licitant, la qual se’n farà devolució el dia següent a l’esdeveniment al responsable tècnic de l’edifici.

 

Edifici Teatre Municipal:

3.3. Respectar l’aforament establert per la normativa vigent a 700 localitats i deixar lliure les sortides d’emergència

3.4. D’acord amb l’informe emès pel personal tècnic encarregat, a mes del tècnic del teatre, es requerirà la presència d’un tècnic especialitzat per tal de manipular i revisar els equipaments allí instal·lats. La despesa que se’n derivi anirà a càrrec de l’empresa peticionària.

 

Pavelló molí de l’esquerrà , Pavelló polivalent Inpacsa, Camp d’esports i Poliesportiu.

3.5. Respectar l’aforament que marca el pla d’autoprotecció de l’activitat i la resta de mesures que puguin venir determinades pel mateix.

3.6. En el Molí de l’Esquerrà es facilitarà una clau d’accés a la instal·lació a un dels responsables de l’entitat sol·licitant, la qual se’n farà devolució el dia següent a l’esdeveniment al responsable tècnic de l’edifici. Per les altres instal·lacions l’Ajuntament delegarà a una persona encarregada de l’obertura i tancament de la instal·lació.

 

Sala Exposicions casa consistorial:

3.7. Per la utilització de la Sala d'Exposicions de la Casa Consistorial i atenent el caràcter de promoció cultural d'aquest establiment, abans de l'obertura al públic de l'exposició, l'Ajuntament tindrà la facultat o bé de cobrar el preu de la taxa o bé d'adquirir una de les obres exposades, a elecció seva, que serà de cessió gratuïta per part de l’artista.

3.8.La vigilància de la sala i l’assegurança aniran a càrrec de l’expositor.

Una vegada presentada tota la documentació requerida, s’entendrà acceptada cada una de les clàusules d’aquest reglament, i es podrà fer us de l’equipament sol•licitat en la data proposada.

Es podrà interpretar, part d’aquest reglament, de forma excepcional, sempre que es pacti prèviament amb el responsable de l’edifici.