REGLAMENT MUNICIPAL REGULADOR DEL SERVEI DE TAXI A BALAGUER


CAPITOL I

OBJECTE

 

Art 1.-

La present Ordenança té port objectiu, la regulació, dins el terme municipal de Balaguer, del servei de transport urbà de viatgers en auto-turismes (taxi), acomodant a les noves
demandes socials les condicions de la prestació del servei, i alhora, oferint als professionals d’aquesta activitat un marc jurídic que els permeti dur-la a terme en condicions de modernitat i que reconegui el component públic que el caracteritza.

Art 2.-

L’exercici de l’activitat del Servei de taxi a Balaguer se subjecte als principis següents:

a) La intervenció administrativa, fonamentada en la necessària garantia d’interès públic per a l’assoliment d’un nivell òptim de qualitat en la prestació del Servei.

b) L’equilibri econòmic de l’activitat i la suficiència del Servei, que es concreta en la limitació del nombre d’autoritzacions de l’activitat i l’establiment de tarifes obligatòries.

c) La universalitat, l’accessibilitat, la continuïtat i el respecte dels drets dels usuaris

 

Art 3.-

Per allò que no es preveu en aquesta Ordenança d’una forma expressa, s’aplicarà el previst en la Llei 19/2003 de 4 Juliol de la Generalitat de Catalunya, les normes del Codi de
Circulació vigent i L’ordenança Municipal de circulació de Balaguer.

 

CLASSES DE SERVEIS

 

Art 4.-

Als efectes d’aquest reglament, s’entén per:

a) Serveis de taxis : El transport de viatgers amb vehicles d’una capacitat de fins a nou places, inclosa la persona que condueix, que s’efectua per compte d’un altre, mitjançant el pagament d’un preu.

b) Serveis urbans de taxi: Els serveis que transcorren íntegrament per sòl urbà i urbanitzable i els dedicats exclusivament a comunicar sols urbans i urbanitzable del
municipi de Balaguer.

c) Serveis interurbans de taxi :Els que no són compresos en la definició de la lletra b.

 

CAPITOL II
DELS VEHICLES

 

Art 5.-

Els vehicles destinats al servei que ens ocupa, hauran de tenir com a mínim quatre places per als viatgers, independentment del corresponent al conductor, disposats amb comoditat i amplitud, i no podran tenir-ne més de nou, conductor inclòs.
Les llicències i les autoritzacions per al Servei de Balaguer hauran de tenir una capacitat màxima de cinc places, inclosa de la persona que condueix i excepcionalment es podrà autoritzar fins a nou atenent a circumstàncies relacionades amb les prestacions i
característiques del vehicle, l’accessibilitat per a persones de mobilitat reduïda, etc.

 

Art 6.-

Els vehicles destinats al Servei de Taxi de Balaguer hauran d’estar equipats obligatòriament amb un aparell comptador taxímetre, amb tarifes urbanes i interurbanes.
Aquest aparell taxímetre haurà d’estar comprovat, precintat i homologat degudament ,i funcionar correctament, d’acord amb les normes establertes per l’òrgan competent en matèria de metrologia, amb la finalitat de determinar el preu de cada Servei.
Els vehicles, a mes d’anar equipats amb un aparell taxímetre, han d’incorporar també un mòdul exterior que indiqui clarament, de la manera que determina la normativa tècnica aplicable a aquest cas, tant la disponibilitat del vehicle per a prestar el Servei com la tarifa que aplica.
Aquests mòduls s’han d’ajustar a les normes establertes per l’òrgan competent en matèria de metrologia.

 

Art 7.-

Els vehicles d’aquesta població portaran el següents colors i distintius:

a) A les portes del davant, hi portaran l’escut de Balaguer.

b) Portaran el número de la llicència respectiva sota l’escut, amb les xifres de 3 cm. De longitud

c) Els vehicles hauran de portar l’indicador de “taxi a la part superior del vehicle i amb una llum verda incorporada. Hauran de portar aquesta llum verda encesa quan no s’estigui realitzant Servei.

d) Hauran de portar plaquetes amb el distintiu “SP”.

 

Art 8.-

Els vehicles del servei de taxi no podran portar publicitat, ni exterior ni interior.

 

Art 9.-

Els titulars de les llicencies queden obligats a conservar-los en perfecte estat, amb el màxim de seguretat i neteja, tant per dintre com per fora, i en perfectes condicions mecàniques, proveïts amb les eines pròpies per a la reparació de les avaries d’urgència amb roda de recanvi i extintor d’incendis.
Els vehicles hauran d’estar al corrent en las revisions ITV i els taxímetres passar les revisions anuals reglamentàries que marca la Delegació d’Indústria.
Així mateix els vehicles hauran de passar una revisió anual per part del personal municipal de l’Ajuntament de Balaguer, a l’objecte que compleixin les especificacions de l’art. 7.

 

CAPITOL III
LLICENCIES DE TAXI

 

Art 10.-

El nombre de llicències de taxi urbanes és de 10 que són les vigents en la data d’ entrada d’aquest reglament.
Sense perjudici del que disposa l’apartat anterior per modificar el nombre de llicències de taxi s’han de tenir en compte els factors següents:

a) La demanda i el grau de l’oferta del servei del taxi en la nostra població.

b) Les activitats comercials, industrials , o d’altre mena que es duen a terme a Balaguer i que poden generar una demanda específica del servei de taxi.

c) Les infrastructures de servei públic de l‘àmbit territorial corresponent vinculades a la sanitat, l’ensenyament, els serveis socials, els espais de lleure i les activitats lúdiques i esportives, els transports o altres factors que tinguin incidència en la demanda de serveis de taxi.

d) El grau de cobertura, mitjançant els serveis de transport públic de les necessitats de mobilitat de la població, així com qualsevol altra circumstància específica no contemplada en aquests factors:
L’increment del nombre de llicències de Balaguer, ha d’ésser justificat en un estudi previ, s’ha d’ajustar als criteris de ponderació dels factors anteriors.
L’Ajuntament de Balaguer d’autoritzar l’increment demanarà un informe favorable al departament competent en matèria de Transports de la Generalitat i a l’Associació Provincial d’Autotaxis.

 

Art 11.-

Cap persona física o jurídica no podrà ser mai titular de més del 20% de les llicències de taxi del municipi de Balaguer.

 

Art 12.-

La llicència de taxi ha de fer referència a un vehicle determinat, que ha de ser identificat mitjançant la matrícula.

 

Art 13.-

Vigència i suspensió de les llicències.
Les llicències per a prestar els serveis urbans de taxi s’atorguen per un període de validesa indefinit. L’Ajuntament de Balaguer pot examinar en tot moment, el compliment dels requisits exigit per atorgar les llicències, amb la sol·licitud prèvia a les persones titulars de la documentació acreditativa que estimi oportuna.

 

Art 14.-

Les persones titulars de les llicències de taxi podran sol·licitar suspendre, provisionalment la vigència fins a un període màxim de quatre anys, en el cas que hagin de deixar de prestar l’activitat temporalment, per alguna causa justificada. Aquesta suspensió
provisional ha de ser autoritzada o denegada per aquest Ajuntament, en el termini de dos mesos. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat i notificat cap resolució expressa, s’entén que la suspensió sol·licitada ha estat atorgada.

 

Art 15.-

Transmissió de les llicències.

Les llicències per a prestar els serveis urbans de taxi es poden transmetre amb l’autorització prèvia de l’Ajuntament de Balaguer.

Només es pot denegar la transmissió en el termini d’un mes, d’ençà de la data de la sol·licitud, si l’adquirent no compleix les condicions necessàries per a l’atorgament inicial de la llicència.

S’entén que la transmissió de la llicència es autoritzada en el cas de manca de resposta expressa de l’ens que l’ha de concedir, un cop transcorregut el dit termini.
Per tal que es pugui fer efectiva la transmissió de la llicència de taxi el transmissor haurà d’ingressar la taxa regulada a les ordenances fiscals vigents, i l‘adquiridor nou ha d’acreditar que compleix tots els requisits per a prestar els serveis de taxis exigits per aquest Reglament i que no té pendent de pagament cap sanció pecuniària imposada per resolució ferma en via administrativa per alguna infracció tipificada amb la prestació de serveis amb la llicència objecte de la transmissió, ni cap deute amb l’administració municipal.

En cas de mort del titular de la llicència, els hereus legals podran optar a la transmissió de la llicència, en el termini màxim d’un any.

Les persones físiques o jurídiques que hagin transmès una llicència de taxi no podran optar a una nova en el termini de deu anys.

 

Art 16.-

Extinció de les llicències de taxi:

1.- Les llicències per a prestar els serveis urbans de taxi s’extingeixen:

a) La renuncia de que en té la titularitat, mitjançant escrit adreçat a l’Ajuntament.

b) La resolució per incompliment del titular de les condicions essencials de la llicència o per l’obtenció, la gestió o l’explotació de la llicencia en qualsevol forma no prevista en aquest reglament

c) La revocació, per raons d’oportunitat, amb dret a la indemnització econòmica corresponent.

d) La inactivitat per més d’un any consecutiu, sense haver efectuat la sol.licitud d’autorització de suspensió de l’activitat a l’Ajuntament de Balaguer.

2.- L’Ajuntament de Balaguer ha de tenir un registre de llicències en què es facin constar les dades identificadores de la persona titular, el vehicle al que es adscrita la llicència, les infraccions comeses i tota altra dada que es consideri procedent.

 

CAPITOL IV
TITULARITAT DE LES LLICENCIES DE TAXI

 

Art 17.-

L’atorgament de les llicències de taxi resta sotmès al compliment de les condicions següents:

a) La llicència municipal serà lliurada a nom de la persona que figuri com a titular del vehicle al Registre de la Prefectura Central de Trànsit.

b) Pot ser una persona física o jurídica, en forma de societat mercantil, societat laboral o cooperativa de treball associat.

c) Acreditar la titularitat del vehicle en règim de propietat, lloguer, arrendament financer, rènting o un altre règim admès per la normativa vigent.

d) Acreditar el compliment de les obligacions de caràcter fiscal, laboral i social, incloses les relatives a les condicions del centre de treball, establertes per la legislació vigent.

e) El conductor o conductora, sigui treballador autònom o assalariat per a prestar el servei de taxi ha d’obtenir prèviament el certificat corresponent expedit pel
departament de la Generalitat competent en matèria de transports, que n’acredita la possessió del permís de conducció, obtingut de conformitat amb el que estableix la normativa aplicable, i d’acord amb els coneixements teòrics i pràctics necessaris per atendre adequadament al públic i per a prestar el servei en condicions
apropiades, inclòs el coneixement suficient de les llengües oficials a Catalunya.

f) Acreditar en el cas de les persones jurídiques que els conductors que hi presten els serveis de conducció tenen el certificat que estableix l’apartat anterior.

g) Podran sol.licitar llicència municipal per als serveis de taxis totes las persones domiciliades a Balaguer , empadronades a la mateixa població amb dos anys
d’antiguitat.

h) Tenir coberta la responsabilitat civil pel danys que es puguin ocasionar en el transcurs del servei, en els termes establerts per la normativa vigent.

i) Els titulars de les llicències hauran de portar sempre en el vehicle, l’esmentada llicència amb una fotografia del titular de l’autorització.

 

Art 18.-

Drets dels titulars de llicències:

a. A percebre l’import del seus serveis conforme a les tarifes legalment aprovades

b. Quan el viatger deixi transitòriament el vehicle que hagi llogat i el conductor hagi d’esperar la seva tornada podrà reclamar a títol de garantia, l’import del recorregut fet mes l’equivalent a una hora d’espera.

c. En cas d’avaria o accident que faci impossible la continuïtat del servei, el viatger, que podrà sol·licitar la intervenció d’un agent de l’autoritat que ho comprovi ,haurà d’abonar un import del servei fins al moment de l’avaria o accident.

d. Els titulars de llicències poden prestar el servei personalment o mitjançant la contractació de conductors assalariats. En aquest cas les persones contractades han
de tenir el certificat habilitant per a exercir la professió. En el cas de que es tracti d’un conductor o conductora en període de pràctiques ha de portar la documentació acreditativa de la seva situació. Queda expressament prohibit tot tipus de contractació de conductors que no tinguin el certificat corresponent.

e. Que es traspassi la seva llicència d’acord a l’art 15 d’aquest reglament.

f. Les persones que presten el servei de taxi poden negar-se a prestar-lo en el cas que el servei sigui sol·licitat per a finalitats il·lícites o que hi concorrin circumstàncies de risc per a la seguretat o la integritat física dels usuaris, del conductor o conductora mateix d’altres persones o de risc de danys en el vehicle.

g. Els conductors del servei de taxi siguin titulars de llicencia o conductors assalariats podran negar-se, a prestar el servei, quan hagi causa justificada, com són les següents:

1. Quan siguin requerits per individus perseguits pel clamor popular, per la policia, o per les forces de l’ordre.

2. Ésser sol·licitat per transportar un nombre de persones superior al nombre de places autoritzades pel vehicle.

3. Donat el cas que els passatgers es trobin en estat d’embriaguesa.

4. Quan la vestimenta dels viatgers, paquets, equipatge, etc. puguin embrutar, deteriorar o ocasionar danys a l’interior del vehicle.

5. Quan el passatger sigui portador d’animals domèstics sense cap garantia de seguretat i neteja. S’exceptuen els gossos pigall per a deficients visuals sempre que acompanyin a aquests i portin el distintiu que acrediti que reuneix els requisits sanitaris corresponents.
h. El titular la llicència, te dret a substituir el vehicle al qual te concedida la llicència, prèvia autorització d’aquest Ajuntament sempre que el vehicle substitut sigui més nou que el vehicle que es pretén substituir.

 

CAPITOL V
DRETS I DEURES DELS USUARIS

 

Art 19.-

L’Ajuntament de Balaguer vetllarà perquè l’accés al servei ha de ser en condicions d’igualtat, no-discriminació, qualitat i seguretat.
Els usuaris del servei de taxi tenen els dret següents:

a. Conèixer el nombre de llicència i les tarifes aplicables als serveis i documents que
han d’ésser col·locats en un lloc visible del vehicle.

b. Transportar equipatges, per la qual cosa, el conductor o conductora ha d’agafar l’equipatge dels usuaris i col.locar-lo en l’espai del vehicle destinat a aquest efecte, sempre i quan no es limiti el dret dels clients, durant el temps del trajecte, de trobar-se en condicions de comoditat, etc., i no comporti qualsevol incompliment de la normativa vigent.

c. Obtenir un rebut o una factura en què constin el preu, l’origen i la destinació del servei i les dades de la llicència corresponent, i que acrediti que s’ha satisfet la tarifa del servei.

d. Triar el recorregut que considerin més adequat per a la prestació del servei. Si els usuaris no opten per cap recorregut concret, el servei sempre s’ha de dur a terme
seguint l’itinerari previsiblement més curt, tenen en compte tan la distància a recórrer com el temps estimat de durada del servei.

e. Veure respectada la normativa aplicable en matèria de substàncies que poden generar dependència, pel que fa a la prohibició de fumar en els vehicles.

f. Rebre el servei amb vehicles que tinguin les condicions adequades, en l’interior i en l’exterior, quant a la higiene i l’estat de conservació.

g. Sol·licitar que s’apagui el receptor de ràdio o altes aparells de reproducció de so instal·lats a l’interior dels vehicles o que se n’abaixi el volum.

h. Accedir als vehicles en condicions de comoditat i seguretat. En aquest sentit, els conductors que presten el servei han d’ajudar a pujar al vehicle i baixar-ne les persones amb mobilitat reduïda i les persones que vagin amb infants, i a carregar els aparells que els usuaris puguin necessitar per a desplaçar-se, com ara cadires de rodes o cotxets de criatura, en l’espai del vehicle destinat a aquest efecte.

i. Sol·licitar que, si és fa fosc, s’encengui el llum interior del vehicle, tan per accedir-hi o baixar-ne com en el moment de pagar el servei.

j. Pujar al vehicle i baixar-ne en llocs on restin prou garantides la seguretat de les persones, la circulació correcta i la integritat del vehicle.

k. Triar, a les parades de taxi, el vehicle amb el qual es desitja rebre el servei. Aquest dret de triar s’ha de justificar per circumstàncies objectives, com l’aire condicionat en el vehicle, l’estat de conservació i la neteja correctes d’aquest o el sistema de pagament
del servei.

l. Poder portar gratuïtament gossos pigall i altres gossos d’assistència, en el cas de persones amb mobilitat reduïda.

m. Ser atesos amb la disposició personal i l’atenció correctes del conductor o conductora en la prestació del servei.

n. Formular les reclamacions que estimin convenients en relació amb la prestació del servei, tant en L’Ajuntament com en Direcció General de Transports.

o. Obrir o tancar les finestres del vehicle o que el sistema d’aire condicionat resti obert o tancat.

 

CAPITOL VI
PRESTACIÓ DELS SERVEIS

 

Art 20.-

L’Ajuntament de Balaguer, fixa el nombre de parades en 1, situada a la Plaça Pau Casals, sens perjudici de poder incrementar-les segons la demanda, creixement de la ciutat o qualsevol altre factor que ho requereixi. Podrà fixar el número màxim de vehicles que podran estar a la parada, i la manera d’estacionar-se. En tot cas abans de prendre la decisió definitiva s’escoltarà el parer dels representants, legals del sector i es negociarà amb ells la millor solució.

L’Ajuntament, per acord de la Junta de Govern Local, determinarà el règim de mínims per la prestació del servei; podent establir el règim de torns que es negociarà amb els representats del sector.

 

Art 21-

Els titulars de les llicències hauran de prestar els seus serveis tots els dies de l’any llevat de les següents excepcions:

a) Que el conductor d’un vehicle no pogués prestar servei per malaltia, degudament
justificada o per greus problemes familiars.

b) Quan el vehicle, per necessitat de reparació, no pugui prestar serveis.

c) Per motiu de festa setmanal i vacances. Caldrà sempre atendre el règim de torns en el servei a que es refereix el segon paràgraf de l’article 20, per determinar aquest motiu.

 

Art 22.-

Es podrà establir per l’Ajuntament un servei nocturn d’urgències en rotació entre tots els titulars de llicències d’autoturismes, perquè des de les vint-i-quatre hores fins a les sis hores del dia següent, quedi degudament atès aquest servei a la població.

 

Art 23.-

Dins els vehicles de taxi no podran fumar ni el conductor ni els usuaris. A més a més, a l’interior dels taxis hi aura un rètol indicatiu de la prohibició, en lloc visible pels clients.

 

Art 24.-

1.- El vehicle que es trobi a la parada i tingui prevista la realització d’un servei contractat
telefònicament, té l’obligació de comunicar aquesta circumstància al que es trobi situat darrera d’ell, per si es presenta un servei que, per la seva durada, no el pogués dur a terme. Si no ho comunica, es veurà obligat a efectuar tota mena de serveis que se li puguin presentar.

2.- Els serveis sol·licitats en la mateixa parada per donar-se d’immediat es faran per ordre de situació preferent en l’esmentada parada sense perjudici del dret del usuari exposat, art 25 lletra l, de la Llei 19/2003, de taxi.

3.- Quan se sol.licitin diversos vehicles per prestar servei en un mateix punt o lloc, en finalitzar el servei i tornar a la parada, es col.locaran al final de la fila d’espera, però es respectarà l’ordre de col.locació que tenien quan van sortir tors a prestar el servei comú.

4.- Quan es demana via telèf9on un servei de taxi, es manifestarà el nombre de llicència que anirà a realitzar el servei i el preu aproximat d’aquest, si l’usuari ho requereix.

5.- Els conductors portaran a terme el servei amb educació i bones maneres. Essent prohibit el joc, i postures o fets indecorosos en les parades municipals de taxis.

6.- Els vehicles podran aturar-se en el lloc més proper a la vorera i on menys privin o obstrueixin la circulació o la fluïdesa del trànsit, pel temps imprescindible per a la càrrega i descàrrega de passatgers.

7.- Al final de cada servei, s’inspeccionarà l’interior dels vehicles per tal de comprovar si el passatger ha deixat algun objecte en el seu interior. En el supòsit que fos així haurà de dipositar-se a les oficines de la Policia Municipal.

8.- Els titulars de taxi no podran fer serveis en parades diferents de la qual estan autoritzats.

9.- El conductor que fos sol·licitat per a la prestació d’un servei, personalment o telefònicament, no podrà negar-s’hi a menys que hi hagi causa justificada.

10.- Així mateix, d’exigir-lo l’usuari el conductor haurà de expedir rebut del servei donat, en el que com a mínim constarà:

- titular de la llicència
- conductor assalariat que ha fet el servei si no es el mateix.
- numero de la llicència
- servei donat
- quantitat percebuda.

 

CAPITOL VII
CONDUCTORS

 

Art 25.-

Els conductors assalariats, que no siguin titulars de llicències en la nostra població hauran de complir els següents requisits:

a) Estar en possessió del carnet BTP, i de qualsevol que mes endavant expressi el Codi de Circulació la seva obligatorietat.

b) No patir malaltia infecto-contagiosa.

c) Conèixer les disposicions aprovades per l ‘Ajuntament en matèria de Circulació, els principals carrers del terme municipal i els edificis i llocs d’aquest i les seves rodalies, que poguessin ser d’interès als turistes i visitants.

d) Certificat acreditatiu de no tenir antecedents penals .

e) Posseir el certificat acreditatiu del departament de Transports de la Generalitat.

f) Tenir coneixement suficient de les llengües oficials a Catalunya.

g) Disposar de contracte de treball, i estar donat d’alta a la Seguretat Social. Una vegada comprovat els apartats anteriors, l’Ajuntament expendrà una llicència de conduir amb la fotografia de la persona autoritzada. Els conductors que a la entrada en vigor d’aquest reglament no tinguin la citada llicencia tindran un temps de 9 mesos per obtenir-la.

 

CAPITOL VIII
REGIM DE FALTES I SANCIONS.

Art 26.-

Es consideraran faltes lleus:

a) La descurança en la polidesa personal del conductor.

b) Fumar a l’interior del vehicle quan estigui de servei.

c) La descurança en la polidesa interior i exterior dels vehicles

d) Deixar el vehicle aparcat a la parada, amb la porta tancada i sense que es trobi el conductor a la seva disposició, un temps excessiu.

e) Les discussions entre companys de treball

f) Tenir encesa el llum verd de la part superior del vehicle quan aquest estigui realitzant un servei, tant si el vehicle està ocupat com si el conductor està realitzant un servei ja contractat.

g) Prestar els serveis de taxi sense portar la documentació formal que acredita la possibilitat legal de prestar-los o que és exigible. I acreditar correctament la classe de transport que es presta.

h) No portar en un lloc visible del vehicle els distintius que siguin exigibles, portar-los en unes condicions que en dificultin la percepció o fer-ne un ús inadequat.

i) No tenir els quadres de tarifes preceptius i la resta de documentació que s’hagi d’exhibir obligatòriament perquè els usuaris en tinguin coneixement, en els termes que es determinin per reglament.

j) No respectar els drets dels usuaris establerts per la Llei del Taxi o les normes que la desenvolupin, si aquest incompliment no pot ésser qualificat de falta greu o molt greu.

k) Retenir objectes abandonats al vehicle sense donar-ne compte a l’autoritat competent dins el termini establert per reglament.

l) No lliurar el rebut o la factura del servei prestat als usuaris, si aquests el sol·liciten, o lliurar-los un rebut o una factura que no compleix el requisits establerts per la normativa aplicable.

m) Incomplir les prescripcions que es puguin establir relatives a l’exhibició de publicitat en el vehicles.

 

Art 27.-

Són infraccions greus:

a) Prestar serveis de taxi amb vehicles altres que els adscrits a les llicències o les autoritzacions, en el cas que aquesta infracció no tingui la consideració de molt greu.

b) Incomplir les condicions essencials de la llicència o l’autorització, o les condicions de prestació del servei de taxi, en el termes que es determinen per reglament, i que no estiguin expressament per cap altre apartat d’aquest article .

c) Incomplir el règim de tarifes.

d) No atendre una sol·licitud de servei de taxi si està de servei o abandonar el servei abans que finalitzi, llevat que hi concorrin causes que ho justifiquin.

e) Falsejar la documentació obligatòria de control.

f) No portar el document preceptiu de formulació de reclamacions dels usuaris, negarne o obstaculitzar-ne el lliurament, i ocultar les reclamacions o les queixes rebudes.

g) Negar-se a la l’actuació dels serveis d’inspecció, o obstruir-la i faltar al respecte al personal municipal o Regidor Delegat.

h) Incomplir els serveis obligatoris que puguin ésser establerts.

i) Incomplir el règim horari i de descansos establert.

j) Prestar els serveis de taxi amb aparells de taxímetre que no s’ajusten a la revisió metrològica vigent o a la dels precintes corresponents, si aquest fet comporta un
incompliment en l’aplicació de les tarifes

k) L’acumulació de tres faltes lleus

l) La instal·lació en el vehicle d’instruments, accessoris o equipaments no autoritzats que puguin afectar la correcta prestació del servei de taxi.

m) Dissimular atendre el servei, i no anar al lloc o domicili pel que va a ser requerit.

n) Enviar al client que vingui a sol·licitar un servei a la parada fora d’aquesta, amb la finalitat de recollir-lo seguidament i presta-li el servei d’immediat.

o) Fer servir paraules o gestos grotesc i amenaces en el tracte als usuaris o conductors d’altres vehicles

p) No complir les normes establertes sobre la utilització del telèfon a les parades, o pintar un altre diferent fixa o mòbil en la mateixa.

q) No contribuir en els pagaments i despeses dels serveis comuns.

r) Les infraccions qualificades com a greus pel Codi de Circulació, així mateix el reiterat incompliment de les normes dictades per l’Alcaldia.

s) Organitzar qualsevol tipus de joc en les parades, per la mala imatge que això representa.

 

Art 28.-

Es consideraran faltes mol greus:

a) Cometre tres faltes greus en el decurs d’un any.

b) Prestar el servei de taxi sense la llicència o l’autorització preceptiva.

c) Emprar llicències o autoritzacions expedides a nom d’altres persones.

d) Incomplir les obligacions de prestació continuada del servei, pel que fa als torns, els dies de descans i les vacances.

e) Conduir el vehicle en estat de embriaguesa, o en condicions que puguin posar en perill greu i directe la seguretat de les persones..

f) La comissió de delictes qualificats pel Codi Penal com a dolosos amb ocasió o amb motiu de l’exercici del servei públic de taxi.

g) No dur aparell taxímetre en el cas que aquest sigui exigible, o manipular-lo o fer-lo funcionar d’una manera inadequada, quan aquest fet sigui imputable a l’actuació de la persona titular de la llicència o les que aquesta autoritzi o contracti o persones que no tinguin el certificat habilitant pertinent.

h) Prestar els serveis de taxi mitjançant persones altres que la titular de la llicència o les que aquesta autoritzi o contracti o persones que no tinguin el certificat habilitat pertinent.

 

Art 29.-

Les sancions per a les esmentades faltes seran:

1. Faltes lleus: Multa fins a 250 € o suspensió de la llicència municipal de parada o de conduir fins a 5 dies. L’òrgan competent serà l’Alcalde, previ informe de la
Junta de Govern.

2. Faltes greus: Multa de 1.250 € i retirada temporal de la llicència municipal , per un termini de 6 a 90 dies. Seran imposades l’Alcalde, previ informe de la Junta de
Govern Local.

3. Faltes molt greus: Multa de 2.500 € (només per al titular de la llicència) i retirada de la llicència municipal de parada o de conduir segons sigui falta del titular de la llicència o del conductor del vehicle, amb un mínim d’un any. L’òrgan competent serà l’Alcalde, previ informe de la Junta de Govern Local.

 

Art 30.-

Les sancions lleus s’imposaran prèvia audiència de 8 dies hàbils del titulars i interessats, sense cap més altre tràmit.

Per a les sancions greus o molt greus, es procedirà l’obertura d’un expedient sancionador seguint els tràmits previstos a la legislació vigent i en especial els articles 42, 43, 44, 37 i 45 de la llei 19/2003 de 4 de juliol del Taxi, les normes i els principis del procediment administratiu sancionador establerts per la legislació sobre procediment administrtiu comú i per la normativa catalana sobre el procediment sancionador.

El pagament de les sancions pecuniàries imposades pe resolució ferma en via administrativa és un requisit necessari per a obtenir l’autorització administrativa per a la transmissió dels vehicles amb els quals s’hagi comès la infracció, i també per a la transmissió de les llicències que hi fan referència.

Les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres anys, les infraccions greus, prescriuen al cap de dos anys i les infraccions lleus prescriuen al cap d’un any. Aquests mateixos terminis són aplicables a la prescripció de les sancions. El còmput dels terminis es regeix per la
legislació sobre el procediment administratiu comú.

 

CAPITOL IX
TARIFES

 

Art 31.-

La determinació de les tarifes aplicables als serveis urbans de taxi s’ha d’ajustar a la normativa vigent en matèria de preus. Les tarifes han de garantir sempre la cobertura del cost del servei i han d’assegurar un benefici empresarial raonable.

Per fixar les tarifes dels serveis urbans, o per procedir a la seva modificació o actualització, es seguirà el següent procediment:

- L’Associació provincial d’auto-taxi elaborarà una proposta d’actuació determinant les tarifes aplicables anualment, la qual es presentarà a l’Ajuntament.

- La Corporació per aprovar-la necessitarà el vist-i-plau de la Junta de Preus de Catalunya, és a dir, un informe vinculant emès per l’esmentada Junta.

- Amb l’informe anterior, la proposta inicial de les tarifes pels serveis urbans podrà ser aprovada per Decret d’Alcaldia, previ informe de la Junta de Govern Local.

- Les tarifes aprovades, segons el procediment exposat, tindran una vigència d’un any, amb possibilitat de prorrogar-se, llevat que s’insti alguna modificació o actualització per part de l’associació provincial de
l’auto-taxi.

 

Art 32.-

L’aprovació del règim de tarifes aplicable als serveis interurbans de taxi correspon al departament competent en matèria de transports.

 

Art 33.-

Es poden dur a terme , d’una manera excepcional, serveis de taxi de caràcter interurbà amb preus pactats prèviament entre els usuaris i el conductor o conductora, que no poden superar en cap cas el preu que hauria resultat d’aplicar la tarifa vigent, sempre que el document en què ha de quedar constància escrita del preu pactat es dugui en el vehicle mentre es presta el servei. Això no obstant, si el vehicle disposa d’aparell taxímetre, aquest ha de funcionar durant el servei.

En els supòsits de serveis contractats per plaça, amb pagament individual, el departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de transports n’ha de fixar el règim de tarifes específic.

 

Art 34.-

Serà obligatori la col·locació del corresponent quadre de tarifes tant les de caràcter interurbà com les locals, en l’interior del vehicle, en lloc visible per al públic. En aquest quadre es contindran també els suplements i les tarifes especials que procedeixi aplicar a determinats serveis.

 

CAPITOL X
COMPROMISOS DE LA ADMINISTRACIÓ

 

Art 35.-

L’Ajuntament de Balaguer ha de fomentar l’ús de la llengua catalana en les comunicacions amb els professionals del taxi i en les comunicacions entre ells mateixos i amb els usuaris.

 

Art 36.-

L’Ajuntament de Balaguer es compromet ha fomentar les mesures i els instruments necessaris per a garantir la formació continuada dels professionals del sector del taxi, especialment en els aspectes vinculats a la seguretat viària, l’atenció als usuaris, el coneixement d’altres llengües i altres aspectes que contribueixin a millorar aquest servei.

 

Art 37.-

L’Ajuntament de Balaguer ha de promoure amb la col·laboració de les associacions més representatives del sector, la implantació progressiva de les innovacions tecnològiques més indicades per tal de millorar les condicions de prestació i seguretat dels serveis de taxi, tant pel que fa als mitjans de contractació i pagament com als sistemes de posicionament dels vehicles, entre altres.

Així mateix promourà, les inversions en noves tecnologies i l’adquisició dels equipaments corresponents, als efectes de les disposicions del article anterior.

 

Art 38.-

L’Ajuntament de Balaguer potenciarà en la mesura de les seves possibilitats, l’adaptació dels vehicles del servei de taxi, per l’accessibilitat de persones de mobilitat reduïda.

 

Art 39.-

Els titulars de les llicències posaran en coneixement de l’Ajuntament, les dificultats que troben en l’exercici de la seva tasca, a fi i efecte de subsanar-les si és possible. Especialment, comunicaran el mal estar dels camins o recorreguts pels que es requereixin els seus serveis.

Els titulars de les llicències nomenaran democràticament dos delegats qui seran els portaveus directes amb l’Ajuntament i que comptaran en tot moment amb el suport municipal especialment per a complir la present Ordenança.

 

Disposició Derogatòria.

- Aquesta ordenança entrarà en vigor quan es compleixin quinze (15) dies hàbils a comptar des de la data de la seva publicació íntegra en el BOP de Lleida.