ORDENANÇA REGULADORA DE L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES PER A TERRASSES I VETLLADORS DE BARS I SIMILARS.


Article 1. Objecte

En el moment actual i en el territori de Balaguer existeix un buit normatiu en allò que fa referència a la tipificació i regulació de les autoritzacions municipals per a la instal•lació de terrasses i vetlladors annexes als establiments de restauració.

Aquesta situació fa necessària la redacció d’una Ordenança capaç de regular dites autoritzacions d’instal•lació de terrasses en sòl de la via pública.

La present Ordenança té per objecte la regulació de l’ocupació de la via pública mitjançant taules, marquesines, tendals i altres elements similars al servei de bars, establiments de restauració i similars.

També forma part de l’objecte d’aquesta Ordenança la instal•lació de terrasses en sòl de titularitat privada, ja sigui el seu ús públic o privat.

 

Article 2. Naturalesa Jurídica

Les ocupacions d’espais públics tindran la naturalesa d’ús privatiu sense transformació o modificació del domini públic, i es regiran pel disposat a l’article 57.2 de vigent Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya.

 

Article 3. Règim Jurídic

La instal·lació de les ocupacions resta subjecta a l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal que origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic. Per aquesta raó l’atorgament de les llicències serà discrecional sense que hi hagi cap dret preexistent per a la seva obtenció.

 

CAPÍTOL 1, DEFINICIONS

 

Article 4. Terrasses i vetlladors

S’entén per terrassa l’espai públic o privat ubicat en un lloc obert i lliure d’edificació destinat a acollir instal•lacions annexes a un establiment d’hosteleria (restaurant, bar, cafeteria o similar) i en el que es col•loca mobiliari tal com taules, cadires, para-sols, tendals i altres elements similars al servei dels esmentats establiments.

Són vetlladors les terrasses que compten amb proteccions a la coberta i que de forma total o parcial necessitin d’una instal·lació a la via pública.

 

Article 5. Autorització d’ús d’un espai de sòl mitjançant terrasses

És el permís atorgat per l’Autoritat municipal per tal d’ocupar, de forma temporal, un espai de sòl, ja sigui en via pública o en sòl de titularitat privada, amb instal•lacions i/o elements annexos a un establiment.

 

Article 6. Temporada

És el termini de vigència de l’autorització.

 

CAPÍTOL 2. OCUPACIÓ D’ESPAIS PÚBLICS I SUPERFÍCIES

 

Article 7. Sol·licitud de llicència

La sol·licitud de llicència temporal per instal•lar una terrassa en espai públic o privat s’efectuarà per part del titular de l’establiment d’hosteleria mitjançant el model oficial d’instància, en la que s’indicarà:

- La referència del permís municipal concedit per exercir l’activitat.

- La superfície a ocupar.

- El període d’instal·lació de la terrassa.

A la sol·licitud s’acompanyarà:

- Un croquis comprensible i explicatiu on reflecteixi les dimensions de l’espai concret on es volen col•locar els elements que configuraran la terrassa, així com la situació del mobiliari públic (fanals, papereres, bancs, arbres, etc.) existents en el seu entorn, cas d’existir, i indicar els elements que es volen col•locar.

- Relació dels elements o mobiliari que es vol instal•lar i les seves característiques (color, material, mides...), així com la necessitat i la forma de connectar enllumenat, cas de ser així.

- El document que justifiqui el pagament de la Taxa per un període igual al de la llicència sol•licitada, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent.

- Còpia del permís municipal concedit per exercir l’activitat principal, cas de no reflectir a la sol•licitud la referència d’aquest.

- Quan es tracti d’una renovació de llicència, s’acompanyarà còpia de l’autorització d’instal•lació de terrassa de l’any o del període anterior.

- Cas que la instal•lació de la terrassa afecti a sòl de titularitat privada, s’acompanyarà el document que acrediti que disposa d’autorització per part de la propietat de l’espai.

 

Article 8. Procediment de concessió de llicència

La concessió de llicència d’instal·lació de terrassa està subjecta a l’emissió d’un informe tècnic favorable. En aquest informe es farà constar el compliment de totes les condicions establertes respecte a l’espai, el mobiliari i altres, alhora que s’assenyalarà el lloc concret on s’ha de col·locar la terrassa. D’acord amb les característiques de l’espai on es vol instal·lar aquesta i en base a l’informe tècnic que s’emeti, l’Ajuntament podrà desestimar la instal·lació d’un o més elements dels projectats (tendals, para-sols, etc.).

Serà requisit indispensable perquè s’autoritzi la instal·lació d’una terrassa que el sol·licitant disposi del corresponent permís municipal per exercir l’activitat. Cas de tractar-se d’un canvi de titularitat de l’establiment, l’Ajuntament podrà concedir la llicència sempre i quan el responsable de l’activitat hagi realitzat correctament els tràmits necessaris per a la transmissió del permís municipal.

Si en el moment de la sol·licitud de llicència existís obert un expedient de queixes o sancionador en el que s’hagués constatat l’incompliment per part del titular de l’activitat d’alguna de les condicions imposades al permís municipal concedit per exercir-la, es podrà suspendre la tramitació de l’autorització d’instal·lació de la terrassa fins que s’hagi resolt l’expedient de queixes o sancionador.

Si la resolució de l’expedient de queixes o sancionador comportés la imposició d’una sanció, l’Ajuntament atenent a les causes que van donar lloc a la imposició de la sanció, els possibles perjudicis a tercers, etc., podrà decidir la concessió o denegació de la llicència sol·licitada per col·locar una terrassa.

Les llicències es concediran per adjudicació directa als titulars dels locals contigus a l’espai públic autoritzat, d’acord amb el règim jurídic establert en aquesta Ordenança.

Si la llicència d’ocupació demanada comportés la realització d’obres, aquestes hauran d’atorgar-se simultàniament a la llicència d’ocupació.

Els titulars de la llicència seran responsables dels desperfectes que es puguin ocasionar a les instal•lacions d’ús públic, paviments, voreres, punts de llum, bancs, papereres i tot tipus de mobiliari urbà.

Les autoritzacions es concediran a precari, sense perjudicis a tercers i sempre que la instal•lació i l’ús es facin d’acord amb els criteris d’actuació que s’assenyalen, així com les Ordenances municipals i disposicions que siguin d’aplicació.

La concessió de la llicència quedarà condicionada a l’execució de treballs de reparació o reconstrucció de voreres; aquestes obres hauran de realitzar-se sota la supervisió dels Serveis Tècnics Municipals.

 

Article 9. Obligacions del titular de la llicència

9.1. Els titulars de llicència d’ocupació de la via pública estaran sotmesos a les prescripcions establertes a la normativa que sigui d’aplicació, i expressament a l’Ordenança municipal de policia i bon govern, si s’escau, vetllant per la prioritat del descans dels veïns i pel manteniment de l’ordre públic a la terrassa, posant en coneixement de les forces d’ordre públic les alteracions que es puguin produir.

Hauran de complir les obligacions següents:

a) Respectar en tot moment l’horari màxim d’activitat a la via pública establert en l’article 17. Horari de funcionament.

b) El desallotjament i la recollida del material de la via pública s’haurà d’efectuar sense sorolls i dins l’horari establert en el punt anterior.

c) Mantenir en tot moment en perfectes condicions de neteja la superfície que ocupi la terrassa.

d) Fer-se responsable dels danys i perjudicis causats a tercers a la via pública, dintre de l’espai autoritzat i en l’exercici de l’activitat. Per fer front a aquesta responsabilitat haurà de disposar de l’assegurança de responsabilitat civil corresponent i el rebut vigent, de la que aportarà còpia a l’Ajuntament, en un termini màxim d’un mes des de la concessió de la llicència, sinó aquesta quedarà anul·lada.

e) Retirar les instal·lacions de forma total les temporades en què l’Ajuntament no les autoritzi.

f) Trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals amb el Municipi.

g) Disposar en tot moment del document acreditatiu de la llicència, que serà exhibit immediatament a petició de l’autoritat municipal i els agents municipals.

h) Ocupar únicament l’espai autoritzat.

i) Instal·lar només els elements de mobiliari autoritzats.

j) Retirar diàriament de la via pública o acopiar, dins de l’horari fixat, tot el mobiliari instal·lat a la terrassa i netejar adequadament la zona.

k) Prendre les mesures necessàries per evitar molèsties al veïnat.

9.2. Únicament es podran instal·lar sistemes de reproducció musical o sonora a l’espai de la via pública autoritzat per la llicència, que no superin els valors límits d’immisió de l’annex III del Decret 176/2009 de 10 de novembre , pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny de protecció contra la contaminació acústica i se n’adapten els seu annexos, i estaran obligats a instal·lar un limitador-enregistrador amb el requeriments tècnics indicats pels SSTT municipals, sempre restringits en el següent horari:

- de diumenge a dijous fins les 24,00 hores, i divendres i dissabtes fins a l’1,30 hores de la matinada

Excepcionalment es podrà acceptar el sobrepassar aquests límits únicament en supòsits especialment permesos a causa de festes populars, revetlles, etc. prèvia petició per part dels propietaris de les activitats i la corresponent autorització municipal.

La present autorització quedarà anul·lada per:

- Manca de conservació de la senyalització de la terrassa, tendals, jardineres, arbrat i mobiliari o d’higiene i neteja en la terrassa i la seva zona d’influència.

- Per l’ús indegut de la terrassa.

- Per modificació de les circumstàncies en raó de les quals va ésser atorgada l’autorització.

 

Article 10. Revocació de llicència

Les llicències es concedeixen a precari i, per tant, poden revocar-se en qualsevol moment. Aquesta revocació no comportarà indemnització quan sigui motivada per raons sobrevingudes d’interès públic o per incompliment de qualsevol de les condicions de la llicència.

En qualsevol moment l’Ajuntament podrà incoar expedient contradictori de conformitat amb la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i del Procediment de les Administracions públiques de Catalunya, per l’anul·lació o revocació de la llicència per incompliment d’aquesta ordenança reguladora de les autoritzacions de terrasses o per queixes reiterades i justificades dels veïns. Aquesta supressió no suposarà cap tipus d’indemnització per al titular de l’establiment.

L’Ajuntament notificarà al titular de l’autorització la necessitat de desmuntatge de les terrasses per causes de possibles esdeveniments degudament autoritzats, per raons d’interès públic.

 

Article 11. Espais a ocupar

a) S’admeten les instal·lacions de terrasses i vetlladors que, complint la normativa sobre ocupació de la via pública, barreres arquitectòniques i accessibilitats, s’ajustin a les condicions següents:

a.1) Com a criteri general i sempre que hi hagi espai suficient, les terrasses dels establiments de restauració se situaran a la part de la vorera enfront del propi establiment, tocant a la calçada i no a la façana. El pas de vianants s’haurà de deixar entre la façana i la terrassa.

Es podrà ampliar l’espai d’ocupació als trams de vorera situats a banda i banda, sempre que es respectin les portes d’accés a habitatges i locals, amb compliment de les condicions de l’ocupació primera i disposin de l’autorització dels propietaris dels locals directament afectats.

La zona de pas de vianants ha de tenir com a mínim 1,50 metres.

a.2) Es considera que la superfície mínima d’ocupació per cada taula serà d’1,80 metres de llargada i 1,80 metres d’amplada, amb un total de 3,25 m2 de superfície d’ocupació.

a.3) En el supòsit de no poder complir els requisits a1 i a2 per tractar-se de voreres més estretes, s’admet la instal·lació de plataformes elevades a la zona destinada a aparcament, just davant de l’establiment i sempre deixant lliure la vorera.

Les plataformes elevades hauran de ser desmuntables.

Criteris constructius i materials d’acabat:

- Les dimensions màximes de les plataformes elevades seran 2 m d’amplària (sempre com a mínim uns 15 centímetres més estreta que l’amplada destinada a l’estacionament de vehicles) per 8 m de llargària, i la llargada mínima serà de 4 m. Amb autorització expressa i el corresponent informe favorable dels SSTT i la Policia Local de l’Ajuntament, és podrà ampliar la llargada de les terrasses, fins una llargada màxima d’11 m. 

- La plataforma de la terrassa serà de lames de fusta sobres rastrells o d’un material que pugui suportar o absorbir els impactes dels vehicles que estacionin en la zona, i es muntarà enrasada amb el nivell de la vorera. No es pot clavar al terra amb ancoratges que malmetin la calçada.

- La tarima estarà sobreelevada del terra i permetrà el pas de les aigües pluvials per la seva part inferior, no podent tapar els embornals, les arquetes de registre de serveis, de clavegueram, boques de rec i hidrants, parades de transport públic, sortides d’emergència, passos de vianants, etc.

- Tota la superfície de la terrassa es delimitarà amb elements que impedeixin l’accés dels usuaris a la calçada per on circulen els vehicles.

- Entre l’inici de la tarima o clos de protecció i els guals o les entrades de vehicles de finques contigües, hi haurà una separació mínima d’1 m per facilitar la lliure entrada i sortida dels vehicles, sempre que la calçada útil destinada a la circulació de vehicles faci menys de 6 m o la porta d’entrada al gual faci menys de 4 m.

- La delimitació perimetral serà amb una tanca, segons model adjunt, d’una alçada màxima d’1,20 m.

- A ambdós extrems exteriors de la plataforma i, en el cas que els Serveis Tècnics de l’Ajuntament ho considerin necessari, s’instal•laran catadiòptrics i banda reflectant a nivell de la plataforma o als postes de la barana. Es senyalitzarà en base a la legislació sobre trànsit, circulació i seguretat vial, com a mínim amb banda reflectant de balisament tipus dispositius de guia, similars a la balisa plana de vora dreta (TB-8) i la balisa plana de vora esquerra (TB-9) d’unes dimensions de 150 x 300 mm com a mínim.

 

Imatge orientativa

Imatge orientativa

 

a.4) En zones de vianants i/o trànsit restringit, així com en els espais configurats pels eixamplaments dels xamfrans i altres eixamplaments puntuals, l’ajuntament podrà autoritzar la instal·lació de les terrasses arran de façana o adoptar altres disposicions, previ informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals,. En qualsevol cas la proposta caldrà que tingui en compte les característiques concretes de l’espai, garantint que no s’obstaculitzi el trànsit de vianants, que es garanteixi un recorregut lògic amb un espai mínim d’1,5 m. D’amplada sense perjudici del compliment de l’establert en l’apartat b) d’aquest article, i que es permeti l’accés als immobles i locals, amb estricta observança de l’establert en l’apartat a.14) del mateix article.

a.5) Si cap de les anteriors solucions és factible, i només en aquest supòsit, s’admet la instal•lació de fins a un màxim de 2 taules altes, sense cadires ni tamborets, arramblades a la façana del propi establiment, sempre respectant l’amplada d’1,50 m, sempre previ informe favorable dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament.

a.6) Està prohibit instal·lar tendals que sobresurtin de la zona delimitada.

a.7) Es pot sol·licitar l’ocupació de via pública per terrasses i plataformes elevades allunyades de l’entorn immediat del propi establiment. La resolució d’aquests supòsits es farà prèvia petició i informe dels Serveis Tècnics Municipals i la Policia Local.

a.8) Els vetlladors es poden instal·lar en espais públics sempre que la seva amplada sigui igual o superior a 5 m. En cada cas s’ha de presentar un projecte d’ocupació de la via pública.

a.9) Si la instal·lació es vol fer en una voravia, aquesta haurà de tenir una amplada mínima de 3,50 m.

a.10) En el cas que existeixi un passeig central o una plaça en la proximitat de l’establiment, l’Ajuntament podrà optar per autoritzar la instal·lació de la terrassa al passeig central, a la plaça o a la voravia

a.11) Si la instal·lació de la terrassa s’ha d’efectuar en una plaça o passeig l’Ajuntament determinarà quina serà la superfície màxima a ocupar i el lloc concret on s’ha de col·locar, sense que aquesta pugui ser superior al 30 % de la superfície total en cas de plaça o a 1/3 part de l’amplada del passeig.

a.12) Amb independència del que s’ha assenyalat anteriorment, respecte a les dimensions de l’espai públic a ocupar amb terrasses, si en una zona concreta hi hagués instal·lats diferents establiments que volguessin col·locar una terrassa, l’Ajuntament distribuirà aquest en funció de l’espai sol·licitat, la superfície que es pot ocupar i la situació de cadascun dels establiments, l’espai màxim que cadascun d’aquests podrà utilitzar, restant en tot cas espai lliure suficient per al trànsit de vianants.

a.13) La instal·lació d’altres elements diferents de taules i cadires en una voravia només es permetrà quan aquesta tingui una amplada igual o superior als 4 m. No obstant això, d’acord amb les característiques concretes de l’espai i sempre que la instal·lació d’altres elements tipus para-sols, tendals, etc. no obstaculitzin el trànsit de vianants, de manera que resti, com a mínim, un espai lliure d’1,5 m, l’Ajuntament previ informe favorable dels Serveis Tècnics podrà autoritzar la seva col·locació.

a.14) La instal·lació de terrasses no podrà afectar en cap cas a les sortides d’emergència, trànsit de vehicles, cas d’estar autoritzat i al pas de vianants.

a.15) No es permetrà ocupar el sòl de la via pública amb prestatgeries, tallavents, plàstics, neveres, sortidors i barres, o qualsevol altre element que pugui dificultar el trànsit de vianants o deteriorar el paisatge urbà.

a.16) No s’autoritzarà la instal·lació de cap element o mobiliari que no compleixi les condicions assenyalades en aquest article.

a.17) La delimitació amb l’asfalt es podrà fer mitjançant jardineres de fins 0,30 metres d’alçada màxima i arbusts amb una alçada de 0,40 metres fins a una alçada màxima total de 0,70 metres.

a.18) Tots els bars d’un mateix carrer hauran de tenir el mateix model de jardinera, sobre el que s’hauran de posar d’acord i elevar la proposta a l’Ajuntament, qui dictaminarà en funció de l’adequació amb l’entorn.

a.19) Tots els elements que pertanyin a una mateixa autorització i/o establiment estaran realitzats amb material del mateix color, disseny i textura.

a.20) En cap cas les terrasses tindran unes característiques de disseny, material o cromàtiques que distorsionin amb la resta de terrasses del seu entorn i amb l’entorn arquitectònic.

a.21) Diàriament, únicament es permet apilar les taules i cadires estrictament autoritzades, dins la zona de terrassa, en el període de durada de la llicència.

b) Les superfícies d’ocupació autoritzada tindran les següents limitacions:

b.1) Per la col·locació de taules, cadires o altres elements no fixos similars al servei de bars, establiments de restauració i similars l’autorització d’ús de sòl en la via pública serà de:

- Voreres de menys de 3,50 metres d’amplària: Es permet posar estructura de fusta autoritzada en el lloc ocupant l’espai de l’aparcament (asfalt). En cap cas es pot ocupar la vorera. Solament durant la temporada d’estiu.

- Voreres d’amplària compresa entre 3,50 i 4 metres: Es defineix una franja de pas per vianant d’1,50 metres. La resta es pot ocupar.

- Voreres d’amplària compresa entre 4 i 6 metres: Es defineix una franja de pas per al vianant de 2 metres. La resta es pot ocupar.

- Voreres de 6 metres en endavant: Es defineix una franja de pas per al vianant de 2,5 metres. La resta es pot ocupar.

b.2) Per la col·locació de marquesines, tendals o altres elements fixos similars al servei de bars, establiments de restauració i similars haurà de respectar les regles següents:

- A les voreres de més de cinc (5) metres, la meitat de l’amplada.

- A les voreres de menys de cinc (5) metres no s’admetrà la instal·lació de cap element fix.

- La instal·lació d’elements fixos a la via pública hauran d’oferir suficients garanties de seguretat, estètiques i de solidesa, tenint presents els següents criteris:

- Les terrasses situades a nivell de calçada hauran de disposar de tanques correctament subjectades amb elements de senyalització, com catadiòptrics, a la banda de la calçada. Els sistemes de seguretat hauran de disposar del preceptiu informe favorable dels serveis tècnics municipals.

- No s’admet la instal·lació de vetlladors i tendals en l’àmbit del Centre Històric BCIN-C1, assenyalat en les NSP de Balaguer.

En tots els casos es respectaran els arbres, els escocells, el mobiliari urbà i els seus accessos, les sortides d’emergència i els passos de vianants.

L’espai autoritzat i la seva zona d’influència hauran de mantenir-se en perfectes condicions d’higiene i neteja, amb l’obligació d’escombrar i fregar a diari.

La definició d’espais i usos estarà sotmesa a les variacions que comporti qualsevol modificació de les vies i places.

Les instal·lacions sobre la via pública no podran obstaculitzar l’accés a hidrants, boques de rec, registres de clavegueram i altres elements similars, que hauran de disposar d’un dispositiu que en permeti el seu accionament.

 

Article 12. Condicions estètiques generals

a) Els materials utilitzats hauran d’oferir suficients garanties estètiques i de solidesa, tenint presents els següents criteris:

- El mobiliari serà necessàriament de materials naturals (fusta, vímet, marbre, etc.) alumini no lacat o similar, o resines de color fosc. No es permetrà el plàstic de color blanc o de colors vius. No es permetrà mobiliari amb publicitat. Resta expressament prohibida la utilització de fibrociment, plaques translúcides de PVC, canyís i de qualsevol altre material que els tècnics municipals considerin no adient.

- Els tendals seran de roba o lona o similar, de color que s’integri en el seu entorn amb l’informe dels Serveis Tècnics Municipals. El seu sistema de subjecció no lesionarà el paviment de la via pública. No es permetran tendals amb publicitat. 

- Els establiments que ja tinguin terrasses autoritzades a la data d’entrada en vigor del present document, disposaran del termini comprès des de l’aprovació d’aquesta Ordenança fins a l’1 de juny de 2018, per adaptar-se a aquests criteris, excepte en aquells que per raons de seguretat i mobilitat l’ajuntament determini la necessitat d’adaptació amb caràcter immediat.

b) Les cobertes dels vetlladors han de ser de materials tèxtils o similars, suportats per elements lleugers, totalment desmuntables.

c) L’alçada mínima de les marquesines, tendals o altres elements serà de dos metres i cinquanta centímetres (2,50), admetent-se penjants o serrells fins una alçada mínima de dos metres (2).

d) Durant les temporades que l’Ajuntament no autoritzi les instal•lacions, aquestes hauran de ser retirades de forma total.

e) Sobre aquests elements de les terrasses només s’admetrà el missatge publicitari corresponent a la denominació genèrica de l’establiment o local de què es tracti, no acceptant-se altre tipus de publicitat. El missatge publicitari podrà imprimir-se directament sobre el teixit o adherir-s’hi mitjançant material sense gruix. El missatge podrà imprimir-se o adherir-se dues vegades per element de para-sol. La superfície de les lletres, signes o anagrames no podrà superar el 10 % del material base.

- Aquesta publicitat només es permetrà sobre terrasses, en les que, per la seva mida, forma, color i disposició s’integrin en el seu entorn.

 

Article 13. Condicions estètiques específiques del Passeig de l’Estació i Pl. de Pau Casals

a) Les terrasses es situaran únicament en una banda del passeig, i de forma centrada entre dos arbres consecutius, amb un màxim de 2 zones de terrassa per a cada local.

b) Es respectaran les següents distàncies mínimes en tots els elements a instal•lar:

- 50 centímetres respecte la reixa de l’escocell de l’arbre

- 50 cm respecte l’aresta de la vorada de la calçada.

c) L’amplada màxima d’ocupació serà de 3,10 metres, és a dir, no podrà superar una amplada de 3,60 m respecte de la vorada.

d) Els tendals no podran sobrepassar l’ocupació màxima definida anteriorment.

e) L’alçada mínima dels tendals i vetlladors serà de 2,50 metres i màxima de 3,50 metres.

f) No es permet clavar els suports en el paviment.

g) La delimitació amb l’asfalt es podrà fer mitjançant jardineres, segons lo previst en l’article 11, apartat a.17) d’aquesta Ordenança.

h) Es procurarà, sempre que sigui possible, respectar un espai entre arbres buit entre dos establiments consecutius.

 

Imatge orientativa

 

Article 14. Condicions estètiques específiques de la Plaça del Mercadal

a) Com a elements flotants únicament es permet la instal·lació de tendals verticals al pla interior de les façanes exteriors de les portxades, deixant lliure una alçada mínima de 2,5 m respecte la rasant del paviment, admetent-se penjants o serrells fins una alçada mínima de 2 m.

b) No es permet la col·locació de vetlladors en aquesta zona ni de tendals en el pla exterior de façana.

c) Els tendals i para-sols seran de roba o lona o similar, de color determinat de forma uniforme per l’Ajuntament de Balaguer.

d) En zones porticades, i en l’espai sota pòrtic, el pas mínim de vianants ha de ser de 2 m.

 

Article 15. Instal·lació elèctrica

La instal·lació d’enllumenat a les terrasses haurà de complir amb el Reglament Electrònic de Baixa Tensió i Instruccions Tècniques complementàries MI BT.

No es permetrà la instal·lació provisional de qualsevol conductor elèctric a nivell de sòl que pugui suposar un perill o entorpir el pas de vianants o usuaris/àries de les terrasses o aeri qui pugui generar un impacte visual negatiu.

La instal·lació elèctrica estarà protegida amb les Normes del Reglament Electrònic per a la Baixa Tensió i per seves instruccions complementàries.

 

Article 16. Durada

Les llicències amb ocupació de la vorera i les que ocupin calçades o espais d’estacionament podran gaudir d’autorització durant tot l’any

La durada podrà ser per 6 mesos o de temporada d’estiu entenent com a tal la compresa entre el 15 d’abril i el 15 d’octubre, per 6 mesos o temporada d’hivern, compresa entre el 15 d’octubre i el 15 d’abril  o, per tot l’any.

En cap cas es concediran autoritzacions per temps indefinit.

Es podrà autoritzar prorrogues per (6) mesos o per la següent temporada, sempre i quan es sol•licitin amb un mes d’antelació al finiment del termini autoritzat i no hi concorri  cap circumstancia que impedeixi aquesta prorroga

El temps mínim de l’autorització serà d’un mes natural.

L’ocupació del sòl per a la realització del muntatge i desmuntatge de les instal•lacions podrà començar i acabar, com a màxim, tres dies abans o després del període autoritzat.

 

Article 17. Horari de funcionament

S’estableix amb caràcter general l’horari màxim de funcionament següent:

D’1 d’abril a 30 de setembre: de dilluns a dijous fins l’1.00 hores; divendres, dissabtes i vigílies de festius fins a les 2.30; i diumenge i festius fins a l’1.30 h de la matinada.

D’1 d’octubre a 31 de març: de diumenge a dijous fins les 22.30 hores; i divendres, dissabtes i vigílies de festius fins les 24 hores.

La terrassa no podrà iniciar el seu ús, en cap cas, abans de les 8 hores del matí.

Quan existeixin causes que ho justifiqui, la Junta Local de Govern podrà acordar l’ampliació de l’horari màxim de funcionament de les terrasses en una o més zones de la ciutat.

Si per les raons que sigui un establiment té limitat l’horari màxim de funcionament, l’horari màxim d’utilització de la terrassa coincidirà amb l’establert per l’activitat principal.

L’òrgan competent per a l’atorgament o denegació de les llicències d’instal•lació de terrassa podrà limitar l’horari de funcionament fixat anteriorment per als establiments en general, per raons d’interès general o causes degudament justificades. Aquesta mesura no tindrà caràcter sancionador.

 

CAPÍTOL 3. OCUPACIÓ D’ESPAIS PRIVATS

 

Article 18. Ocupació d’espais privats

- La instal·lació de taules a les terrasses, patis, galeries o espais oberts de propietat privada que estiguin situats a l’aire lliure no es consideren compresos en la llicència d’obertura de l’establiment al qual pertanyen, per la qual cosa el titular haurà d’obtenir llicència específica per a aquesta nova activitat, amb els mateixos requisits documentals que els assenyalats per les ocupacions de via pública, amb excepció del que es refereix a l’obligació de pagar l’import del preu públic per ocupació de la via publica.

- L’horari d’activitat serà el mateix que l’establert amb caràcter general a l’article 17.

- Respecte de la reproducció musical és d’aplicació el que disposa l’article 9.2.

La llicència d’instal·lació de terrassa en un espai obert de propietat privada no es considerarà inclosa en el permís municipal concedit per exercir l’activitat, excepte que estigui contemplat així de manera expressa en aquest últim, per la qual cosa el titular de l’activitat haurà de sol•licitar llicència específica per a la instal•lació de la terrassa.

Per a la sol·licitud, atorgament o denegació de la instal·lació d’una terrassa en sòl de propietat privada, ja sigui d’ús públic o privat, s’aplicaran els mateixos criteris i requisits que s’estableixen per a la instal•lació en sòl de titularitat pública.

 

CAPÍTOL 4. RÈGIM SANCIONADOR

 

Article 19. Incompliment de les obligacions

L’incompliment de les obligacions que afecten el titular de la llicència d’acord amb aquesta Ordenança comportarà l’aplicació de sancions administratives en forma de multes, i àdhuc la revocació de la llicència.

Les sancions aplicables per la comissió d’alguna de les infraccions previstes en aquesta Ordenança seran les següents:

- Les faltes greus i molt greus poden ésser sancionades amb la revocació de la llicència o amb multa.

- Les faltes lleus poden ésser sancionades amb multa i/o amb la reducció de l’horari de cessament de l’activitat.

No es concediran autoritzacions als titulars de llicències que hagin estat sancionats amb la revocació d’aquesta en el termini de dos anys, comptats de conformitat amb l’article 132 de les Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Pel fet que es considera que les ocupacions autoritzades a la via pública i als espais privats formen una unitat d’explotació amb el local al qual serveixen, les sancions derivades de la legislació sobre policia d’espectacles, activitats recreatives i establiments públics comeses en aquest espai afectaran, des del punt de vista sancionador, el local principal. De la mateixa manera les sancions que comportin suspensió o tancament de l’activitat principal s’entendran també referits a l’activitat autoritzada.

L’obtenció de la llicència municipal no eximeix de l’obtenció de la resta d’autoritzacions de les administracions sectorials competents que siguin pertinents.

L’incompliment de les obligacions que afecten al titular de la llicència d’acord amb el que s’estableix en aquesta Ordenança comportarà l’aplicació de sancions administratives en forma de multes i, simultàniament o alternativament amb la revocació de la llicència concedida.

Les infraccions contra aquesta Ordenança poden constituir faltes lleus, greus i molt greus.

1. Són faltes lleus:

a) Incomplir les obligacions de senyalitzar correctament la zona, retirar o acopiar diàriament el mobiliari de la via pública o espai privat d’ús públic i netejar la zona ocupada.

b) Originar qualsevol tipus de molèsties per sorolls a la via pública o a l’espai privat autoritzat, durant l’horari de funcionament de la terrassa o en el moment de retirar el mobiliari de la via pública.

c) La instal·lació d’aparells acústics o altres elements no autoritzats.

d) Col·locar publicitat en els tendals, para-sols o altres elements de la terrassa.

e) Qualsevol altra vulneració d’aquesta Ordenança no inclosa en la tipificació de les faltes greus o molt greus.

2. Són faltes greus:

a) Ocupar la via pública o els espais privats sense disposar de llicència municipal o excedint-se dels seus límits espaials.

b) Tolerar altercats, escàndols a la zona de la via pública o espai privat autoritzat.

c) L’incompliment reiterat de l’horari màxim establert per cessament de l’activitat de terrassa o de l’horari de reproducció musical o sonora.

d) Instal·lar mobiliari de característiques diferents a les establertes en aquesta Ordenança.

e) La reiteració de qualsevol falta lleu.

3. Són faltes molt greus:

a) La reincidència en dos o més faltes greus.

 

Article 20. Sanció

La comissió de les infraccions previstes en aquesta Ordenança seran sancionades:

- Les faltes lleus, amb multa entre 60 € i 150 €.

- Les faltes greus, amb multa entre 151 € i 600 €.

- Les faltes molt greus, amb multes entre 601 € i 1.200 €.

Les limitacions, condicions o sancions imposades a l’activitat principal afectaran també a la llicència per a l’ocupació temporal de la via pública o un espai privat, per tractar-se d’una unitat d’explotació. També afectarà i serà d’aplicació a la llicència temporal la normativa vigent en matèria d’establiments de pública concurrència.

 

Article 21. Graduació de la sanció

Per a la graduació de la sanció en tindrà en compte:

- Els perjudicis causats.

- La reiteració o reincidència.

- La intencionalitat.

- La no observança dels requeriments o advertiments efectuats per l’Ajuntament.

 

Article 22. Procediment sancionador

Les faltes comeses per infracció d’aquesta Ordenança seran sancionades amb instrucció prèvia del corresponent expedient sancionador, d’acord amb el que estableix la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, el Reial Decret 1398/1993, que regula el procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora i el Decret 278/93, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.

 

Disposició transitòria

A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança, tots els titulars d’establiments del sector d’hosteleria que, per a la instal•lació de para-sols o altres elements propis de la terrassa de restaurant, bar o similar, hagin foradat o fet malbé el sòl públic estan obligats a reparar-ho adequadament, en el moment que s’efectuí la retirada per cessament de l’activitat o la substitució e l’element per adequar-lo a la normativa vigent. Resten igualment obligades a efectuar aquestes reparacions les persones que hagin obtingut per transmissió de l’anterior titular el permís o llicència municipal corresponent a l’activitat principal, malgrat les obres o modificacions de l’espai públic s’hagin efectuat amb anterioritat a l’obtenció del permís o llicència municipal.

 

Disposició derogatòria

Aquesta ordenança deroga totes les normes d’igual o inferior rang que contradiguin o s’oposin al que disposa la present.

 

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta modificació de l’ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública amb taules i cadires per a terrasses i vetlladors de bars i similars, entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació al BOP de Lleida.