ORDENANÇA GENERAL DE CIRCULACIÓ I ÚS DE LA VIA PÚBLICA


TÍTOL PRELIMINAR: OBJECTIU I ÀMBIT.

 

DISPOSICIONS GENERALS.

 

Article 1. Objecte de l’Ordenança.

Aquesta ordenança té com objecte principal garantir la seguretat, l’ús i el gaudi dels usuaris de la via pública, mitjançant la regulació de la circulació dels vehicles, vianants i d’altres mitjans de transport per les vies urbanes d’acord amb el que estableix la Llei 18/2009, de 23 de novembre i a la Llei 17/2005, de 19 de juliol que reforma el text articulat de la Llei  339/1990, de 2 de març, sobre tràfic, circulació de vehicles a motor i seguretat viària; el Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre pel que s’aprova el Reglament general de circulació i el Reial decret 320/1994, de 25 de febrer, que aprova el Reglament de procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora en matèria de trànsit i la resta de disposicions aplicables.

En tot allò no previst en la present Ordenança s'apliquen els preceptes continguts en l’esmentat Reial Decret, o norma que el substitueixi, i els de la normativa que el desenvolupin.

 

Article 2. Àmbit d’aplicació.

Aquesta ordenança serà d’aplicació en totes les vies publiques aptes per a la circulació, a les vies que sense tenir aquesta aptitud, siguin d’ús comú i en les vies i terrenys privats que siguin utilitzats per una col·lectivitat indeterminada d’usuaris en el marc de les normes autonòmiques estatals i de les directives europees d’aplicació.

No seran aplicables els preceptes d’aquesta ordenança als camins, terrenys, garatges, cotxeres i altres locals de similars característiques, construïts dins de finques privades, sostrets a l’ús públic i destinats a l’ús exclusiu dels propietaris i dels seus dependents.

Aquestes competències referides a les vies urbanes, els camins i els espais públics del terme municipal, inclouen:

a. De forma general l’ordenació i control del trànsit de persones i de vehicles en les vies de la ciutat.

b. Les normes, que per raons de seguretat vial han de regir per a la circulació de tot tipus de vehicles, vianants i animals.

c. Els criteris de senyalització de les vies.

d. Les autoritzacions que, per garantir la fluïdesa de la circulació viària, hagi d’atorgar l’Ajuntament amb caràcter previ a la realització d’activitats que afectin la circulació de vehicles, persones i animals, així com qualsevol mesura que estigui orientada a la mateixa finalitat.

e. La regulació de les infraccions derivades de l’incompliment de les normes establertes i de les sancions que s’hi apliquin, així com el procediment sancionador.

f. Les mesures cautelars. Immobilització i retirada de vehicles.

g. Qualssevol altres funcions reconegudes per la legislació vigent.

 

TITOL PRIMER. COMPETÈNCIES DE LA POLICIA LOCAL

 

Article 3. Agents Policia

Els agents de la Policia Local són competents en la regulació del trànsit urbà i formulació de les denúncies que procedeixin de les infraccions que es cometin contra allò que disposa la present ordenança i la resta de disposicions aplicables.

 

Article 4. Senyals

Els senyals i indicacions que efectuïn  els  agents de la Policia Local per regular el trànsit s'obeiran amb la  màxima celeritat i prevaldran sobre les normes de circulació i sobre qualsevol altra senyalització fixa o lluminosa encara que sigui contradictòria.

L’ incompliment dels senyals dels  agents encarregats de la circulació tindrà el  caràcter d'infracció greu.

 

Article 5. Facultats

1. La Policia Local, per raons de seguretat ciutadana, o bé per a garantir la fluïdesa de la circulació,  podrà  modificar, eventualment l'ordenació existent en aquells llocs on es produeixin grans concentracions de  persones o vehicles, i també en casos d’emergència. Amb aquest fi, es podran col·locar o retirar  provisionalment els senyals que calgui,  com també prendre les oportunes mesures preventives.

2. La Policia Local podrà ordenar, previ requeriment al conductor, propietari o persona encarregada del vehicle, si ha estat possible la seva localització, que posi fi a la situació irregular del vehicle, i podrà adoptar mesures precautòries cas que no s'atengués l'esmentat requeriment.

 

TÍTOL SEGON: NORMES GENERALS DE COMPORTAMENT EN LA CIRCULACIÓ

 

CAPÍTOL PRIMER. NORMES GENERALS

 

Article 6. Normes Generals

1. En favor de l’interès general i de cara  a una correcta convivència ciutadana, tots els usuaris de la  via pública han de comportar-se de manera que no causin molèsties innecessàries, i no obstaculitzin indegudament la circulació. També han d'extremar la precaució i la diligència oportunes per no convertir-se en un perjudici o un perill per a ells mateixos i per a la resta d'usuaris i per no malmetre els béns.

2. Tots aquells que circulen per aquestes vies estan obligats a complir els preceptes de la present ordenança i la legislació vigent en cada moment en matèria de circulació i a col?laborar amb les autoritats o amb els seus agents per a facilitar-los la tasca en el desenvolupament de les seves funcions, als quals no els podran faltar al respecte ni la consideració.

3. Els usuaris dels vehicles no podran baixar-ne ni obrir-ne les portes sense que estigui perfectament aturat i en lloc que ofereixi prou garanties de seguretat i s'asseguraran abans d'obrir les portes que poden fer-ho sense perill per a la resta d’usuaris.

4. Els conductors hauran d'estar en tot moment en condicions de controlar els seus vehicles. A l'apropar-se  a d'altres usuaris de la via pública, hauran d'adoptar les precaucions necessàries per a la seguretat dels mateixos, especialment quan es tracta de nens, gent gran, invidents o d'altres persones amb problemes de mobilitat.

5. En particular, queda prohibit:

a) Entorpir la marxa de la resta d’usuaris de la via pública

b) No adequar la conducció a les característiques de la via.

c) Conduir sense la diligència i les precaucions necessàries

d) Conduir de forma negligent

e) Conduir de forma temerària

f) Circular amb les portes del vehicle obertes

g) Circular sense cap tipus d’enllumenat en situació de falta o disminució de visibilitat

h) Portar els llums de posició apagats, un vehicle immobilitzat, estant obligat a utilitzar-los.

i) No senyalitzar amb antelació suficient, l’inici d’una maniobra

j) Forçar velocitats i/o acceleracions brusques.

6. És funció de l'Ajuntament regular la circulació de vehicles  i vianants del municipi, per la qual cosa es definirà la senyalització oportuna i, si així ho acorda, pot preveure la reserva d'espais d'interès públic restringint-ne el trànsit o l'ús.

7. L'Ajuntament, a judici seu i quan les característiques d'una determinada zona urbana del municipi ho justifiquin, pot establir-hi normes específiques de circulació, establint sentit únic, fixant una velocitat màxima diferent de la resta de la ciutat, o qualsevol altra modificació que entri dins les seves competències.

8. No podrà circular cap vehicle que no reuneixi totes i cadascuna de les condicions que en aquest sentit  estableix la normativa vigent. Igualment, tots els conductors tenen l'obligació de portar la documentació  personal i del vehicle que estableixi la legislació vigent en cada moment.

9. La regulació del trànsit urbà correspondrà als agents de l'autoritat. A tal efecte, l’Alcalde president de la Corporació  podrà habilitar personal de l'Ajuntament  per a formular les denúncies que procedeixin de les  infraccions que es cometin, contra allò que es disposa en la present ordenança i la resta de disposicions aplicables.

10. També l'Alcaldia podrà habilitar el personal destinat a la vigilància i control de les zones d’estacionament amb control  horari, conegudes habitualment con zona blava, per formular denúncies per infraccions en aquestes zones amb prohibició de parada o estacionament

11. Qualsevol persona o entitat que projecti organitzar manifestacions esportives, culturals, reivindicatives o de qualsevol altre tipus que afectin de qualsevol manera a les vies públiques del municipi, ha de sol?licitar per escrit i amb un mes d'antelació l'autorització a l'Ajuntament.

 

CAPÍTOL SEGON. CONDUCTORS I USUARIS

 

Article 7. Obligacions dels conductors.

1. El conductor d’un vehicle està obligat a mantenir la seva pròpia llibertat de moviments, el camp necessari de visió i l’atenció permanent a la conducció, que garanteixi la seva seguretat i la de la resta d’ocupants del vehicle i altres usuaris de la via. A tal efecte hauran de tenir cura especialment de mantenir la posició adequada i que la mantinguin la resta de passatgers i l’adequada col·locació dels objectes o animals transportats perquè no hi hagi interferència entre el conductor i qualsevol d’ells.

2. No se superaran les places d’ocupació del vehicle i els vehicles només podran transportat allò homologat que determini la fitxa tècnica.

3. Resta prohibit conduir utilitzant cascs o auriculars connectats a aparells receptors o reproductors de só i la utilització durant la conducció de dispositius de telefonia mòbil i qualsevol altre mitjà o sistema de comunicació, excepte quan el desenvolupament de la comunicació tingui lloc sense fer servir les mans ni utilitzar cascs, auriculars o instruments similars.

4. Els conductors i ocupants de vehicles a motor i ciclomotors estan obligats a fer ús adequat dels elements de protecció establerts en el Reglament general de circulació per a cada tipus de vehicle (cinturó de seguretat, casc protector homologat i/o altres elements de seguretat correctament cordats).

5. Queda prohibit circular amb menors de 12 anys situats en els seients davanters del vehicle, excepte que utilitzin dispositius homologats a tal efecte. Així mateix, queda prohibit circular amb nens menors de tres anys situats en els seients posteriors del vehicle, excepte que utilitzin un sistema de subjecció homologat adaptat a  la talla i al seu pes, amb les excepcions que s’estableixin reglamentàriament.

6. Queda prohibit conduir un vehicle si es porta instal·lat un inhibidor de radar o qualsevol altre mecanisme encaminat a interferir el correcte funcionament dels sistemes de vigilància del trànsit, així com l’emissió de senyals amb aquesta finalitat. Aquesta infracció serà considerada molt greu.

7. No podrà circular el conductor del vehicle amb taxes superiors a les reglamentàries de begudes  alcohòliques,  estupefaents,  psicotròpics,  estimulants  o  altres  substàncies anàlogues.

8. D'acord amb l’establert en el Reglament General de Circulació, tots els conductors de vehicles queden obligats a sotmetre's a les proves que s'estableixin per a la detecció de possibles intoxicacions etíliques o per substàncies estupefaents, psicotròpics, estimulants o altres substancies anàlogues:

a. Qualsevol usuari de la via o conductor de vehicle implicat directament com a possible responsable d’un accident de circulació

b. Els qui condueixin qualsevol vehicle amb símptomes evidents, manifestacions que denotin o fets que permetin presumir que ho fan sota influència de begudes alcohòliques o estupefaents.

c. Als conductors que siguin denunciats per infracció a les normes de trànsit.

d. Als que conduint un vehicle siguin requerits per l’autoritat o els seus agents dintre dels controls preventius d’alcoholèmia o drogues ordenants per l’autoritat

e. Tot usuari de la via implicat en un accident de circulació.

En cas que el conductor sol·liciti proves de contrast, les depeses ocasionades seran a càrrec del sol·licitant. 

 

Article 8. Usuaris de la via pública. Comportament en cas d’emergència

1. Qualsevol usuari de les vies que estigui implicat en un accident, el presenciï o en tingui coneixement, estarà obligat a:

a. Detenir-se tan aviat com li sigui possible, sense crear perill per a la circulació.

b. Auxiliar o sol·licitar auxili per atendre a les víctimes, si n'hi hagués, col·laborar per evitar mals o danys majors, restablir en la mesura que sigui possible, la seguretat de la circulació i esclarir els fets, i mirar de mantenir la seguretat de la circulació en el lloc de l'accident fins que arribin els Agents de l'autoritat.

c. En el supòsit que hagués resultat morta o ferida alguna persona, mirarà d'evitar, sempre que això no suposi cap perill per a la seguretat de la circulació, la modificació de l'estat de les coses i la desaparició de les empremtes que puguin resultar útils per determinar la responsabilitat de l'accident.

d. No abandonar el lloc de l'accident fins que hi arribin els Agents de l'Autoritat, a no ser que les ferides que s'hagin produït siguin lleus, que no necessitin assistència, la seguretat de la circulació s’hagi restablert i que cap de les persones implicades el sol·liciti.

e. Facilitar les dades precises sobre la pròpia identitat o les del vehicle, si així ho demanen d'altres persones implicades en l'accident.

f. Sotmetre's a les proves que indiquin les autoritats per comprovar el grau d'impregnació alcohòlica o d'altres substàncies estimulants.

 

Article 9. Circulació d'animals

1. La conducció d'animals de tota mena  s'ha de fer amb totes les precaucions degudes, de  manera que no  s'escapin del control dels seus conductors, i s'ha  de procurar que no ocupin tot l'ample de la calçada. No és permès de deixar animals solts a les vies urbanes.

2. La circulació d'animals en grup caldrà que tingui una autorització expressa de l'Alcaldia i que es  compleixin plenament les condicions que l'autorització estableixi, si n'hi ha.

 

Article 10. Carrils reservats, carril bicicleta.

1. Pels carrils reservats o de circulació especial només podran circular els vehicles que indiqui la senyalització corresponent.

2. El carril bicicleta serà d’ús exclusiu per a bicicletes (excepte que la senyalització existent indiqués quelcom diferent), i tant els vianants com altres vehicles no podran circular, parar o estacionar en ell llevat de permís o habilitació específica de circumstàncies per raons d'ordre o interès públic.

3. Els autocars, els autobusos de servei regular, els vehicles de transport escolar i de menors, les ambulàncies quan prestin servei d’urgència o vagin ocupades per un malalt, els vehicles policials, d’extinció d’incendis, protecció civil, salvaments en servei d’urgència, així com els equips d’instal·lacions i d’infraestructura de la via i els taxis, poden circular pels carrils reservats a autobusos i taxi.

 

CAPÍTOL TERCER. SENYALITZACIÓ

 

Article11. Normes generals

1. Els senyals d'ordenació del trànsit instal·lats a la via pública, amb  les característiques i signes  establerts al Decret Legislatiu 339/90 i disposicions reglamentàries i d'ús preceptiu, són de general obligació.
 

2. Els senyals, tant indicatius com restrictius, col·locats a les entrades del municipi i dels seus nuclis agregats, independentment del tipus de via, regeixen amb caràcter general a tota la població, llevat que en les vies urbanes hi hagi unes altres senyalitzacions especifiques per a algun dels seus trams.
 

3. Els senyals que estiguin a les entrades de les illes de vianants o zones de circulació restringida regeixen en general per a tots els seus perímetres respectius.

4. Ateses les característiques de determinades vies urbanes, poden instal·lar-s'hi senyals de dimensions reduïdes.

5. Als efectes d'aquesta ordenança, les tanques col·locades a qualsevol zona de la via pública tenen la mateixa consideració que la senyalització d’abalisament, per la qual cosa prohibeixen el pas a la via o part de la via que delimitin a través de la línia real o imaginària que les uneixi. Si fos necessari i per fer més  comprensible la seva delimitació les tanques es poden unir amb una cinta o qualsevol altre element que tingui la mateixa eficàcia. A més, la prohibició de pas s'aplica a tot l'ample de la calçada, vorera, zona de vianants o part de la via delimitada, segons escaigui. Les tanques poden tenir instal·lats senyals del tipus que es preveu a la legislació vigent o cartells informatius. Els usuaris de la via han d'adequar el seu comportament a allò que s'indiqui en aquests cartells.

6. Els danys que s'ocasionin a les instal·lacions i senyals s'han d'indemnitzar, fins a la seva completa  reposició per l'autor del dany, sense perjudici de multa corresponent i de la responsabilitat que es pogués exigir.

 

Article 12. Prioritat entre senyals

1. L'ordre de prioritat entre els diferents tipus de senyals és el següent:

a. Senyals i ordres dels Agents de la Policia Local.
b. Senyalització circumstancial que modifiqui el règim normal d'utilització de la via.

c. Semàfors.
d. Senyals verticals de circulació.
e. Marques vials.

2. En el cas que les prescripcions indicades per diferents senyals semblin contradictòries entre si, prevaldrà la prioritària, segons l'ordre establert al punt anterior, o la més restrictiva si es tracta de senyals del mateix tipus.

 

Article 13. Manteniment de senyals

1. Correspon a l'Ajuntament el manteniment de les vies de la seva titularitat, en les millors condicions possibles de seguretat per a la circulació i la instal·lació i conservació dels senyals i les marques vials  adequades, així com les autoritzacions  prèvies  per a  la  instal·lació d'altres senyals de circulació. En cas d’emergència, els Agents de la Policia Local podran instal·lar senyals circumstancials.

2. En el seu cas, els propietaris dels immobles en els quals s'ubiqui senyals de circulació al servei d'ells  mateixos (guals...) hauran de mantenir-los tal com diu l'apartat anterior. Aquestes senyals, en tot cas, hauran d'ajustar-se a les especificacions reglamentàries.

3. La responsabilitat de la senyalització d'obres que es realitzin a la via pública correspondrà als organismes que les realitzin i a les empreses adjudicatàries de les mateixes, d'acord amb el que es determini reglamentàriament, essent al seu càrrec la instal·lació, manteniment i eradicació. Els usuaris de la via estan obligats a seguir les indicacions del personal destinat a la regulació del trànsit en les esmentades obres.

 

Article 14. Retirada, alteració i substitució de senyals

1. El titular de la via, o, en el seu cas, l'autoritat encarregada de la regulació del trànsit, ordenarà  la  immediata  retirada, i en el seu cas, la substitució pels senyals que siguin adequats, dels antireglamentaris instal·lats, dels que hagin perdut el seu objecte i de les que no el compleixin per causa del seu deteriorament.

2. Excepte per causa justificada, ningú ha d'instal·lar, retirar, traslladar, ocultar o modificar la  senyalització  d'una  via  sense  el  permís  del  titular  de  la  mateixa  o,  en  el  seu  cas,  de l'autoritat encarregada de la regulació del trànsit o de la responsable de les instal·lacions.

3. Es prohibeix modificar el contingut dels senyals o col·locar sobre elles plaques, cartells, marques o d'altres objectes que puguin induir a confusió, reduir la seva visibilitat o eficàcia, enlluernar als usuaris o distreure la seva atenció.

4. Està expressament prohibida la instal·lació de publicitat en la senyalització.

 

CAPÍTOL QUART. VIANANTS

 

Article 15. Normes generals de comportament.

1. Els vianants circularan per les voreres o, en cas d’inexistència d’aquelles, el més a prop possible de les façanes i extremaran les precaucions a les entrades i sortides de garatges.

2. A les vies urbanes sense voreres o en voreres que no permetin el pas simultani de dos persones, s’han d’extremar les precaucions, cedint el pas a les persones que, ateses les seves circumstàncies, tinguin més dificultats per fer-ho.

3. Les calçades es travessaran pels passos senyalitzats i, si no n’hi ha, es travessarà perpendicularment a la línia de vorada, el més a prop possible de les cruïlles i després d’assegurar-se que no s’acosten vehicles. En tot cas, s’extremaran les precaucions i, si és necessari, els vianants s’esperaran a la vorera i mai ho faran a la calçada.

4. A les calçades i zones reservades als vianants no es permetrà la realització de jocs i activitats de tota mena que puguin presentar molèsties o perill per als vianants o per a la circulació de vehicles, fora del cas d’autorització expressa.

 

Article 16. Preferències.

Fora dels casos d’emergència o prestació d’un servei públic puntual, els vianants tenen sempre preferència:

- A les voreres.
- Als passos de vianants.

- A les zones de mercats i fires.
- Als carrers sense voreres.
- Als carrers amb voreres estretes.
- Als carrers senyalitzats com a zona de prioritat invertida.

 

Article 17. Vianants d’atenció preferent.

Les persones amb mobilitat reduïda per disminució física, edat avançada, acompanyament d’infants -amb cotxet o sense -, carregades amb objectes, o altres situacions anàlogues, tindran especial preferència quan circulin per zones reservades als vianants o quan, essent imprescindible, ho facin per la calçada.

 

Article 18.  Prohibicions.

1. Es prohibeix als vianants:

a. Circular per la calçada de forma innecessària i continuada o detenir-se en ella obstaculitzant la circulació o generant un perill.

b. Creuar les calçades mentre sigui encès el llum vermell del semàfor de vianants, o en punts distints als que estiguin autoritzats

c. Tenir un comportament a la via pública que provoqui risc o molèstia greu per la resta d'usuaris.

d. Pujar, baixar o penjar-se d'una part qualsevol d'un vehicle en marxa.

e. Esperar  els  autobusos  i  la  resta  de  vehicles  de  servei  públic  fora  dels  refugis  o voravies, o envair la calçada per a sol·licitar-ne la parada.

f. Agafar-se a qualsevol part d'un vehicle en moviment o posar-se al damunt.

 

Article 19. Illes i zones de vianants.

1. L'administració municipal, quan les característiques d'una determinada zona urbana del municipi ho  justifiquin a judici seu, pot establir-hi la prohibició total o parcial de la circulació, de l'estacionament de vehicles, o de totes dues coses. Els espais afectats s'anomenen illes de vianants.

2. Les àrees reservades han de tenir l'oportuna senyalització a l'entrada i a la sortida amb independència  que es puguin utilitzar altres elements mòbils que impedeixin l'entrada i la circulació de vehicles en el carrer o zona afectats.

3. A les illes de vianants la circulació i l'estacionament de vehicles pot comprendre la totalitat de les vies  que estiguin dins el seu perímetre o només algunes. Pot limitar-se a un horari o ser permanent. Pot ser de caràcter diari o per un nombre determinat de dies. Les característiques específiques de cada zona es reflectiran en la senyalització.

4. Excepcions.

Qualsevol que sigui l'abast de les limitacions imposades, no afectaran a la circulació ni a l'estacionament dels següents vehicles:

a. Els del servei d'urgència i emergències, tal com serveis de Bombers, de Policia i de transport sanitari, i en general, tots aquells vehicles que siguin necessaris per a la prestació de serveis públics.

b. Els que accedeixin o surtin d'un garatge legalment autoritzat situat a la zona.

c. Els que traslladin malalts o persones amb discapacitat física amb domicili o atenció dins de l’àrea.

d. Les  bicicletes conduïdes per nens menors de 12 anys acompanyats de persona adulta.

e. Els vehicles autoritzats no podran sobrepassar la velocitat màxima dels 10 km/h, adaptant-la però a la dels vianants.

f. La circulació, parada o estacionament de qualsevol vehicle no incloses en les excepcions anteriors i prèvia autorització del Servei Municipal, es farà prenent totes les precaucions necessàries amb els condicionants que determinin els serveis tècnics per garantir la seguretat dels vianants, conservació del paviment i dels elements de mobiliari urbà.

5. Es poden establir en les vies públiques, mitjançant la senyalització corresponent, zones de vianants, àrees en les quals els espais generals de circulació per a vehicles quedin restringits, i on els vianants tinguin prioritat en totes les seves accions.

 

TÍTOL TERCER. ÚS I CONVIVÈNCIA A LA VIA PÚBLICA

 

CAPITOL PRIMER. NORMES GENERALS

 

Article 20. Ús de la via pública

1. L'ús comú general dels espais públics, instal·lacions i mobiliari urbà, és aquell que es fa d'acord amb la naturalesa dels mateixos, essencialment per a la circulació o l'estada de persones i és lliure, sense perjudici del sotmetiment a les normes que s'estableixen en aquesta ordenança o en d'altres relacionades sota els principis de llibertat individual i respecte a les persones.

2. Les activitats que es desenvolupin a la via pública no poden limitar el dret dels altres als usos generals, llevat que es disposi de llicència o concessió per l'ús comú especial o l'ús privatiu.

3. L'ús comú especial és el que, sense excloure de forma permanent altres usos, sotmet la via o espai  públic afectat a una especial intensitat de forma temporal, el que afecta restrictivament els altres usos o bé suposa un aprofitament que pot anar més enllà del usos definits com a generals.

4. L'ús privatiu és el que suposa l'ocupació directa o immediata dels espais o les instal·lacions públiques, de tal manera que els altres usos queden limitats.

5. Ambdós usos resten condicionants a llicència o a concessió, que s'atorgaran tot ponderant discrecionalment la utilitat pública de l'ocupació que es sol·licita.

 

Article 21. Danys a la via pública

1. S'ha de tenir cura de no danyar o afectar cap element estructural de la via, del mobiliari urbà o qualsevol altre bé públic o privat, tant per part dels vianants com mentre es circula o en realitzar les parades i estacionaments.La persona, física o jurídica, que ocasioni algun desperfecte a la via pública, vorera, claveguera, recs, fonts, jardins, parcs, fanals d’enllumenat públic, serveis, instal·lacions o equipaments municipals, estarà obligada a compensar el danys causats Si aquests danys han estat causats per conducta malintencionada o negligent, s’aplicarà la corresponent sanció, sense perjudici de les responsabilitats que, per via judicial puguin ser exigides.

2. Qualsevol persona està obligada a evitar i prevenir la brutícia a la ciutat en general i als espais públics en particular.

3. No es permès  llençar o dipositar objectes o deixalles a la via pública, com papers, plàstics, embolcalls  o  restes del menjar, paquets de tabac, burilles de cigarretes, o similars;  llençar  xiclets  sobre  el  paviment  o  el  terra,  o escopir; així com treure les extremitats o parts del cos a fora del vehicle.Queda prohibit abocar aigües residuals a la via pública, abandonar animals morts o despulles, runes, deixalles i residus, i en general qualsevol altre objecte que pertorbi la neteja, causi molèsties als ciutadans o al trànsit de vehicles.

4. No és permès la neteja a la via pública de vehicles, maquinària, objectes o altres estris, llevat d'autorització municipal.

5. Està prohibit rascar o gravar, pintar grafits, eslògans, dibuixos o similars, fixar adhesius, anuncis, publicitat o similars sobre els elements de la via pública, el seu mobiliari o sobre les façanes dels immobles, tant públics com privats, llevat que hi hagi autorització.

6. Independentment de la sanció que recaigui, els responsables de qualsevol activitat feta o que afecti a la via pública són responsables també de la reparació dels danys i neteja.

7. Està prohibida la fixació de motos, ciclomotors, bicicletes o similars, a elements de mobiliari urbà o immobles (arbres, senyals, bancs, faroles...) amb cadenat o altre tipus de fixació.

8. No és permesa l'acampada lliure a la via pública.

9. En cas d'accident, el conductor o titular d'un vehicle haurà de comunicar a l'autoritat municipal  competent ien qualsevol cas a la Policia Local, els desperfectes que per causes de l’accident o derivades de la utilització del vehicle s'hagin pogut produir a la via o als seus elements estructurals així com els possibles danys al patrimoni públic o privat, encara que s'hagin pogut produir de manera fortuïta o aliena a la voluntat del conductor o del titular del vehicle.

 

Article 22. Vehicles abandonats

1. Es pot entendre que un vehicle està abandonat i, per tant, que la seva retirada de la via és procedent quan es dóna alguna de les circumstàncies següents:

a) Que estigui estacionat durant un període superior a trenta dies en un mateix lloc de la via pública o espai adjacent i presenti indicis o desperfectes que facin presumir-ne el seu estat d'abandonament.

b) Que presenti signes evidents d'abandonament o desperfectes que facin impossible el desplaçament pels seus propis mitjans o li faltin les plaques de matriculació.

c)En cas de retirada de la via pública per infracció a les normes de circulació quan transcorri un període  de temps superior a dos mesos sense que el propietari procedeixi a la seva retirada del dipòsit municipal de vehicles.

2. Els vehicles abandonats seran retirats i ingressats al dipòsit municipal de vehicles.


 

3. El deute que es generi pel trasllat i permanència al dipòsit anirà a càrrec del titular del vehicle,  sempre  que  el  vehicle  no  hagi  estat  robat i  es  presenti  la  corresponent denúncia, la qual ha de ser de data anterior a la retirada del vehicle de la via pública.

 

CAPITOL SEGON. OCUPACIÓ DE LA VIA PUBLICA.

 

Article 23. Condicions generals de l’ocupació de la via pública

1. Qualsevol actuació que impliqui l’ocupació total o parcial amb elements, instal·lació o obstacle de  terrenys  municipals,  vials, carrers, calçades, voreres,  places,  carrils  de  circulació,  carrils d'estacionament,  carril  bici,  camins  o  qualsevol  espai  públic  caldrà  que  disposi d'autorització  municipal,  prèvia  sol·licitud  al  registre  general  indicant  espai  a  ocupar, motiu  de  l'ocupació,  inici  i  durada  de  la  mateixa. En  el  cas que es concedeixi,  en l'autorització es determinaran les condicions a complir.
 

2. La  concessió  de  les  llicències  d'ocupació  del  domini  públic  correspon  ordinàriament  a l'Alcaldia, que pot limitar el nombre de llicències a concedir per determinats usos o en determinades zones d'acord amb les necessitats ciutadanes i la previsió d’usos que hi puguin concórrer.
 

3. Per a tot tipus de llicència s'hauran de complir les següents condicions generals:

a. Les autoritzacions s'atorgaran discrecionalment  en atenció a l'harmonització dels usos i activitats que hi concorren i als altres interessos públics, amb especial atenció al respecte pel pas de vianants. En el cas en que es dificulti de manera greu la circulació de vehicles, vianants o l'accés a comerços, habitatges o locals, l'Ajuntament podrà denegar o condicionar l'autorització amb mesures especials en cada cas i les condicions a complir.

b. Es complirà estrictament la normativa d'accessibilitat, Decret 135/95,  de  24  de març,  de  desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres  arquitectòniques,  i  d'aprovació  del  Codi d'accessibilitat.

c. Les sol·licituds de llicència d'ocupació de via pública s'han de resoldre en el termini de dos mesos, transcorregut aquest termini sense notificació s’entendrà desestimada a tots els efectes.

d. El titular de la llicència ha de tenir-la permanentment a disposició dels agents de l'autoritat i dels  serveis  municipals. En cas contrari, no es podrà exercir el dret d'ocupació de la via pública.

e. El  titular de la llicència és responsable  de  mantenir  l'espai  públic afectat,  les instal·lacions i la seva zona d’influència en bones condicions de neteja, salubritat, seguretat i estètica.

f. L'ocupació del domini públic comporta el pagament de les corresponents taxes previstes a l'ordenança fiscal.

g. El sol·licitant de l'ocupació ha d'assumir el compromís de reposició del paviment i/o les marques vials que es pugui deteriorar com a conseqüència de l'ocupació.

h. El sol·licitant haurà de mantenir en tot moment de l'ocupació un correcte estat de neteja de la zona afectada.

 

Article 24. Obstacles a la via pública

1. Per part de l'Autoritat Municipal o representants d'aquesta es podrà procedir a retirar els obstacles i/o instal·lacions, amb càrrec a l'interessat i sense perjudici de les sancions que corresponguin, quan:

a. No s'hagi obtingut la corresponent autorització.
b. S'hagin extingit les circumstàncies que van motivar-ne la col·locació.
c. Es sobrepassi l'espai de l'autorització corresponent o no es compleixin les condicions fixades en aquella.

2. Tot obstacle que dificulti la circulació de vianants o vehicles ha d'estar degudament protegit, senyalitzat i, a la nit, il·luminat per a garantir la seguretat dels usuaris.

 

Article 25. Retirada d'elements

1. En cas d'ocupacions de via pública no autoritzades, de incompliment de les condicions del permís, o per causa justificada d'interès o necessitat pública, l'Ajuntament, sens perjudici de les sancions que corresponguin, podrà ordenar la retirada immediata dels elements a la via pública o l'adopció de qualsevol tipus de mesura cautelar. Les causes de retirada poden ser les següents:

a. En cas d’emergència o necessitat

b. Quan  ocupin  un  lloc  que  s'hagi  d'habilitar  per  a  un acte  públic  degudament autoritzat

c. Quan obstaculitzi la neteja, reparació o senyalització de la via pública o s'hagin de realitzar treballs relacionats amb la poda de l'arbrat

d. Quan estigui disposat en una zona amb reserva d'ocupació per a la realització d'obres o treballs autoritzats

e. En cas que se'n pugui presumir la utilització il·legítima o es vulgui garantir la seguretat de les proves o efectes del seu interior.

f. Quan hagi estat ordenat per l'autoritat judicial o administrativa competent

2. Excepció feta del casos legalment previstos, si la retirada no és efectuada pel titular del permís d'ocupació, les despeses que s'originin com a conseqüència de la retirada del element seran per compte del titular, que haurà de pagar-los o garantir el pagament, podent efectuar la retirada del permís si això no es compleix.

3. Sempre que sigui possible, l'Ajuntament notificarà al titular de la llicència d'ocupació la retirada temporal dels elements.

 

Article 26. Fiances

En casos en que es consideri necessari es podran sol·licitar dipòsits de fiança per garantir la reposició de possibles danys al paviment, a les marques vials o elements de mobiliari urbà en general.

 

Article 27. Protecció del paisatge urbà i del patrimoni historicoartístic

1. Els elements que s'instal·lin a la via pública, amb especial cura amb els tendals, veles, mobiliari urbà, vetlladors, terrasses i terrasses en plataformes elevades, han d'ajustar-se en tot moment als requeriments establerts per les normatives i disposicions que regulin el paisatge urbà.
 

2. L'autorització d'activitats i usos a l'entorn dels monuments històric artístics o edificis catalogats es farà amb les garanties necessàries per evitar que tinguin un efecte negatiu sobre el mateixos i en el  document de concessió de la llicència es pot establir  la imposició d'una fiança per restaurar els possibles danys, en cas que els serveis tècnics municipals ho considerin.

 

Article 28. Rodatge de pel·lícules

No es podrà fer cap rodatge de pel·lícula comercial o publicitària, documental, programa televisiu o anàlegs, en la via pública sense l'autorització expressa de l'Ajuntament des d’on es determinarà, en el permís corresponent, les condicions en què s’haurà de fer el rodatge, pel que fa a la durada, horari, elements, vehicles autoritzats, estacionaments, etc., sempre que això pugui ocasionar distorsions al trànsit normal o suposi la col·locació d'obstacles a la via pública.

 

CAPITOL TERCER. OCUPACIÓ DE LA VIA PUBLICA PER OBRES EN IMMOBLES O TERRENYS PARTICULARS

 

Article 29. Autoritzacions

1. Les sol·licituds d’autoritzacions per aquest motiu s'hauran de presentar al registre general al menys amb 24 hores d'antelació, indicant espai a ocupar, motiu de l'ocupació, inici i durada de la mateixa.

2. Les autoritzacions s'atorgaran discrecionalment, i en casos en que es dificulti de manera greu la  circulació de vehicles, vianants o l'accés a comerços, escales o locals, l'Ajuntament podrà denegar o condicionar l'autorització amb mesures especials a cada cas.

3. De forma general:

a. No s'autoritza la provisió o apilonament de material d'obra a la via pública.

b. A la finalització del permís d'ocupació de via pública o en el seu defecte a la fi de cada jornada de treball es procedirà a la neteja de la part de la via que es pugui haver malmès o embrutat.

 

Article 30. Tanques de protecció en obres de construcció 

1. És obligatòria la col·locació de tanques de protecció o ponts volants en obres de nova construcció. La col·locació de la tanca restarà limitada l’ocupació de  la vorera a un 30% d'ocupació màxima del total de la vorera i deixant un pas mínim lliure de 1.5 metres per al pas de vianants i fins a la construcció de la 2a planta de la estructura de l'edifici.

2. Les  tanques hauran de ser opaques, impermeables i que asseguri l'hermeticitat  del recinte  de treball i eviti molèsties als vianants  i no  podran  dur  en  cap  cas  publicitat sense autorització municipal.

 

Article 31. Bastides

1. La instal·lació de bastides, en que es deixi un pas lliure mínim per la vorera de 1.50 metres podran ser amb tancament hermètic. En tot cas s’haurà de facilitar les condicions de comoditat i seguretat, el pas amb cadira de rodes, evitant la generació de barreres arquitectòniques i complir la normativa d'accessibilitat Llei 20/91.

2. En cap moment s'autoritza la subjecció amb elements fixes ancorats al paviment dels peus de la bastida o tanques.

3. En tots els casos es protegirà el paviment de tota la zona de treball amb làmines protectores que evitin el deteriorament del paviment.

4. L'ocupació de la via pública amb tanques de protecció o bastides, serà com a màxim igual a la llargada de la façana.

5. En casos determinats es podrà requerir que el sol·licitant, degut a l'ample de la vorera o al volum  de  circulació de vianants, es protegeixi i cobreixi els diferents elements de la bastida amb elements amortidors per tal d'evitar possibles contusions.

 

Article 32. Maquinària elevadora, contenidors, casetes i altres elements

1. La col·locació en la via pública d’elements auxiliars d'obra no nomenats anteriorment, com ara  contenidors i sacs  de  lona,  grues  mòbils,  muntacàrregues,  plataformes elevadores, casetes d'obra  i  altres elements de construcció, a més de necessitar el corresponent permís municipal i complir les normes que en ell s'especifiquen, de forma general:

a. Es deixarà un pas lliure per a vianants de 1,5 metres, excepte que així ho determinés el permís corresponent.

b. No podrà sobresortir de la projecció en planta del element cap objecte que no estigui a una altura inferior de 2,20 metres, sobretot en el cas de contenidors.

c. En el cas de les plataformes i mecanismes elevadors hauran de estar degudament protegits per evitar accidents mitjançant perímetres de seguretat respecte l'element.

d. En tot cas, el permís anirà lligat amb la tipologia de paviment en que es col·loca l'element, podent-ne així condicionar l'ocupació a la protecció del paviment.

e. Es prohibirà la col·locació tant d'aquests elements com de bastides i tanques per raons de vies d'interès, d'especial protecció o per mesures de seguretat.

 

2. Específicament per a contenidors i sacs de runa, s’haurà de sol·licitar la  preceptiva llicència. En tot cas s’haurà de complir les següents condicions:

a. Els contenidors o sacs hauran de presentar en el seu exterior, de forma visible, el nom o raó social de la part contractant, així com el nombre de telèfon de contacte.

b. Hauran  d'ésser  de  colors  que  destaquin  respecte  el paviment  perquè  siguin perfectament  visibles,  o  en  el  seu  defecte,  estar  correctament  abalisats  i senyalitzats, sobretot en hores nocturnes.

c. Els  contenidors  o  sacs  per  a  runes  hauran  de  tapar-se  convenientment  amb  la finalitat que no es produeixin vessaments de materials residuals a la via pública.

d. En  tot  moment  s’haurà  de  mantenir  en  perfectes  condicions  la  netedat  de  la superfície de via pública ocupada, de tal forma que no es permetrà el vessament o caiguda de material d'aquest, i s’haurà de recollir de forma immediata.

e. En cap cas el contingut del contenidor o sac excedirà del nivell més baix del seu límit superior.

f. Aquests contenidors o sacs hauran d'ésser retirats, un cop plens, abans de 24 hores. També caldrà retirar-los des del divendres a les 18.00 hores fins el dilluns a les 8.00 hores, i, si calgués per a la circulació de vianants, vehicles o qualsevol altra causa justificada, a petició de l'Ajuntament.

g. En qualsevol cal, resta prohibida la instal·lació de contenidors o sacs a les zones que es defineixen com a vies per als vianants o de trànsit mixt.

h. En les zones on els Serveis Tècnics així ho entengui, s’exigirà la protecció del paviment mitjançant els elements que es determinin en la llicència.

i. Els contenidors o sacs hauran de ser retirats dins de les 24 hores finalitzades les obres a les quals es destinaven.

 

Article 33. Senyalitzacions

1. En els casos en que l'ocupació impliqui el tall total o parcial de una via o que afecti la normal  circulació  de  vehicles,  caldrà  col·locar  tanques,  senyalització  de  perill  d'obra, reducció de velocitat, segons la vigent normativa de circulació. En el cas de les voreres, requerirà també la senyalització convenient si es considera que l'obstacle pot suposar un perill pels vianants. A més de la senyalització habitual, també s'hauran de prendre les mesures necessàries de senyalització per circulació nocturna.

2. En cas que els Serveis Tècnics o la Policia Local considerin necessari, es col·locaran cartells indicatius  del desviaments alternatius i es publicaran anuncis als diferents mitjans de comunicació.

3. En tots els casos les despeses de publicació a medis de comunicació, senyalització i possibles actuacions de Policia Local seran a càrrec del titular de l'autorització.

 

Article 34. Ocupacions excepcionals

No serà permesa la ocupació de la via pública mitjançant elements d'obra tipus grues fixes, sitges o  anàlegs  llevat  de  casos  excepcionals  degudament  justificats  i  verificats  per l'Ajuntament.

 

CAPITOL QUART. EXECUCIÓ D'OBRES A LA VIA PÚBLICA

 

Article 35. Objecte

Les presents disposicions es refereixen a totes les obres o treballs que es realitzin a la via pública o que afectin a la mateixa, executades dins del terme municipal per qualsevol entitat, ja sigui  pública o privada, i tenen per objecte regular  es condicions d'execució, la senyalització i l’abalisament  de  les obres. Així mateix, les disposicions en matèria de senyalització i abalisament es faran extensives a qualsevol ocupació temporal o permanent de la via pública que ho requereixi.

 

Article 36. Autoritzacions

Qualsevol obra que es dugui a terme a la  via  pública  haurà  de  disposar de la preceptiva autorització de l’ajuntament, ja sigui per obres de construcció particulars que afectin la via pública, execució de rases en el subsòl per a instal·lacions de serveis, obres de millora o manteniment de guals, etc.

Així mereix s’ha de comunicar a l’òrgan responsable de la gestió del trànsit o policia local amb anterioritat l’inici de l’execució de les obres a la via pública, per tal que, si escau, pugui dictar les instruccions que siguin procedents en relació a la regulació, gestió i control del trànsit.

 

Article 37. Horaris

Es podran dur a terme execució d'obres a la via pública de forma genèrica entre les 8.00 i les 22.00 tots els dies laborables. Els dissabtes l'horari de treballs serà de les 8.00 fins les 13.00.  En casos excepcionals i  justificats l'Ajuntament podrà autoritzar la realització d'obres a la via pública fora d'aquests dies i horaris establerts. Els Serveis Tècnics Municipals podran establir les condicions particulars en què s’hauran d'executar aquests treballs.

 

Article 38. Senyalització d'obres

1. L'obligació de senyalitzar es durà a terme en el lloc on s'afecta la via pública i altres llocs on sigui necessària qualsevol indicació com a conseqüència directa o indirecta de les obres o treballs que es  realitzin. Les senyals hauran d'ajustar-se al disposat en la normativa estatal vigent en matèria de  senyalització  provisional  d'obres,  essent referència obligada la normativa 8.3 IC Señalización de Obras i el Manual de señalización vertical horizontal y de obras en vías urbanas y secundarias del Ministerio de Fomento i la FEMP, o qualsevol altra que la substitueixi.

2. En cap cas es podrà ocupar la via pública sense que s'hagin instal·lat els senyals i balises previstes en aquesta ordenança.

3. El promotor de les obres serà el responsable del manteniment de la senyalització i l’abalisament de les obres durant les 24 h del dia, garantint-ne la visibilitat i l'estabilitat de la mateixa tots els dies de la setmana.

4. Si  fos  necessària la  retirada  temporal  de  la  senyalització o  abalisaments existents  per motiu de les obres, el promotor haurà de reposar la senyalització al seu estat anterior, de manera que es mantinguin els criteris de coherència anteriors.

5. Si per la seva naturalesa o extensió de les obres fos necessària la senyalització horitzontal en el paviment, el color de les marques serà el groc i reflectant.

6. Si la senyalització vigent i la  provisional poguessin  provocar la  confusió en els conductors es procedirà a esborrar la senyalització vigent amb els medis existents al mercat i autoritzats pels Serveis Tècnics.

7. Una vegada finalitzada l'obra haurà de reposar-se la senyalització al seu estat anterior amb pintura blanca.

8. La senyalització de les obres haurà de ser clarament visible per la nit, per la qual cosa, quan la zona d'obres no disposi de suficient nivell d’il·luminació, es disposaran tanques amb elements reflectants i  balises  lluminoses  adossades  a  les  tanques delimitant tot el perímetre de tancament.

 

Article 39. Sancions específiques

L’ incompliment de les condicions expressades en la present ordenança, sense perjudici d'altres responsabilitats que puguin derivar-se, podrà ésser sancionada amb multes diàries  mentre es mantingui la infracció, segons la gravetat de les faltes comeses.

 

Article 40. Incompliment reiterat

L’ incompliment reiterat de les condicions podrà comportar la paralització de les obres i la suspensió de la llicència.

 

Article 41. Col·locació de tanques

1. Es disposaran sempre tanques que  limitin  lateral  i frontalment  la  zona  d'obres  no accessible al trànsit rodat o de vianants. Les tanques es col·locaran formant un tot-u continu, lligades entre elles de forma sòlida, sense separació entre elles. Es reforçaran amb panells direccionals reflectants en els extrems de  l'ocupació, de forma perpendicular a la circulació dels vehicles.

2. Les tanques seran d'una alçada mínima d'1.0 m, i d'una longitud superior a 1.25 m.

3. En el tancament i abalisament d'obres en calcada, amb presència de trànsit proper a les tanques, es col·locaran barreres de formigó tipus New Jersey o similar, que esdevinguin una protecció segura per al trànsit rodat i pels treballadors de les obres.

4. L'Ajuntament podrà ordenar la col·locació d'altres tipus de tanques, o la superposició i combinació de diferents models quan l'estudi detallat de la seguretat de l'obra així ho requereixi.

 

Article 42. Identificació de tanques

1. Les  tanques  d'obra  duran  una  placa  cada  20  m,  i  com  a  mínim  en  cada  extrem  de l'alineació total, de 40x25 cm com a mínim, en planxa d'acer, en la qual hi constarà el nom i anagrama del promotor, el número de la Llicència, el motiu de les obres, l’inici i termini de les mateixes i un telèfon d'atenció permanent 24 h en casos d'emergències.

2. Per tal de garantir els accessos a habitatges, comerços,  locals i altres propietats privades o públiques amb accés a la via pública es disposaran passeres metàl·liques amb passamans  autoportants, amb ferm antilliscant i col·locades de manera  fàcilment accessible, estable i segura per al pas de vianants.

3. Quan sigui necessària la col·locació de planxes metàl·liques en els paviments, tindran unes dimensions i gruixos adients que n'evitin el vinclament i la deformació al pas dels vianants.

4. Es limita el temps de permanència d'una o vàries planxes metàl·liques com a elements de protecció de sots, cales o deformacions dels paviments a tres dies, excepte en els casos excepcionals degudament justificats que hauran de ser expressament autoritzats per l'Ajuntament.

 

Article 43. Interrupcions del trànsit

1. Si com a conseqüència de les obres resultés necessari la interrupció total o parcial del trànsit  de  vehicles, o l'ocupació total de la vorera, caldrà obtenir l'autorització de l’Ajuntament per a dur a terme els talls i desviaments necessaris, d'acord amb les condicions disposades en la present ordenança i les condicions particulars que es puguin incloure en l'autorització.

2. Si com a conseqüència de les obres fos necessari la interrupció total o parcial del trànsit, l'Ajuntament  podrà publicar en la premsa local els anuncis previs corresponents. Les despeses derivades de la publicitat aniran a càrrec del promotor de les obres.

3. Així mateix, si fos necessària la presència d'agents de la Policia Local per a dur a terme la regulació del trànsit o altres tasques necessàries com a conseqüència de les obres en la via pública, les despeses del personal de la Policia Local s'imputaran al promotor de les obres.

 

Article 44. Mesures de protecció

1. Sota cap concepte podrà interrompre's el pas dels vianants  sense  adoptar  itineraris alternatius propers a la zona d'obres, evitant desplaçament excessius de la trajectòria, i mantenint sempre els criteris d'accessibilitat exigits en la legislació vigent.

2. Si existís el perill de caiguda d'objectes en la vertical de la vorera sobre el pas dels vianants, s'instal·laran bastides pont, amb il·luminació nocturna si són tancades i de més de 3 m. de longitud.

3. No es podrà efectuar provisió de terres o runa directament sobre la via pública: s’han d'emprar contenidors de volum i dimensions adequats a cada tipus de via en què es treballi.

4. Al finalitzar la jornada de treball els responsables de l'obra hauran d'efectuar la neteja de l'obra i l'adequació de la maquinària, eines i materials de manera que l'obra ofereixi un aspecte d'ordre i seguretat adequats.

 

CAPITOL CINQUÈ: GUALS

 

Article 45. Llicència de gual

L'entrada i sortida de vehicles de les finques a la via pública constitueix un ús comú especial de béns de  domini públic, i està subjecte a llicència municipal, d'acord  amb  les especificacions d'aquesta Ordenança. 

 

Article 46. Requisits per a l’obtenció de la llicència de gual

Per a obtenir la llicència de gual, cal que el local reuneixi les condicions següents:

1. Per a tots els locals:

a. Que el tipus d'activitat exigeixi l'entrada i sortida de vehicles

b.Que es compleixin les normes sobre protecció contra incendis, ventilació i superfície mínima per placa d'aparcament exigides a les Ordenances d'Edificació, Industrials o d'altres

2. Garatges o aparcaments:

a. Que es tracti d'una  edificació o local  amb  obligació  legal  de  tenir  garatge  o aparcament.

b. En la resta de casos caldrà que el local tingui una superfície mínima de 60 m2 amb capacitat per a tres o més vehicles, excepte en el cas de habitatges unifamiliar aïllat, que  es  tracti  de  petits  locals  ubicats  en  la  planta  baixa  d'un  edifici  i que s'adquireixen amb la finalitat de destinar-los, com a ús principal a garatge i sempre que l'edifici no disposi de places d'aparcament soterranis.

 

Article 47. Vigència

1. El termini de vigència de la llicència de gual serà el que indiqui la resolució, amb els límits establerts a la legislació vigent en matèria de béns de les entitats locals.

2. En qualsevol moment, l'Ajuntament pot revocar la llicència per raons d'interès públic i amb resolució motivada. En tots els supòsits el titular ha de suprimir el gual, retornant la placa de la llicencia municipal a l’ajuntament i reposar la vorera i voravia al seu estat original.  

 

Article 48. Condicions generals

1. La llicència de gual es concedeix per un ús permanent de 24 hores diàries.

2. La llicència permanent es concedirà per a locals destinats a garatges de comunitats de propietaris o edificis unifamiliars, per a garatges o aparcaments

3. La llicència d'ús horari es concedirà per les 24 hores diàries.

 

Article 49. Amplades 

1. La llicència especificarà l'amplada autoritzada, que no excedirà en més d'un metre l'espai que  quedi  lliure  per  al  pas  exclusiu  dels  vehicles en  la  línia  de  façana.  En  l'amplada reservada per al pas exclusiu de vehicles no es computarà la part reservada per a la sortida de vianants, la qual haurà d'estar degudament protegida.

2. En carrers de menys de 6 metres de calçada, per tal de facilitar l'entrada i sortida de vehicles i sempre que s'hagi construït el gual amb la màxima longitud que permet el punt anterior, es podrà autoritzar:

a) La prolongació de la senyalització horitzontal en un metre més a cada banda

b) Una zona d'estacionament prohibit a l'altra banda del carrer i davant del gual dels garatges o aparcaments d'utilització pública, quan no sigui suficient la prolongació de la senyalització. Les despeses d'aquestes obres aniran a càrrec del titular de la llicència

3. Quan s'autoritzi l'accés a camions de gran tonatge, podrà excedir fins a dos metres i mig l'amplada de la porta.

 

Article 50. Límits

Els límits del dret de gual estaran situats a més d'un metre d'un arbre, punt d'enllumenat públic, element de senyalització o del mobiliari urbà; si cal, podrà efectuar-se'n el trasllat, prèvia autorització i les despeses del qual seran a càrrec del sol·licitant.

 

Article 51. Altres llicències

El  sol·licitant de la llicència de gual  ha d'estar en  possessió de la llicència municipal d'activitats i, en els casos que sigui necessària, la llicència d'activitat i autorització per a traslladar els elements urbans que impedirien l'accés al local o recinte.

 

Article 52. Obligacions del titular de la llicència

1. La concessió de la llicència de gual comportarà les obligacions de naturalesa econòmica que s'estableixin a les ordenances fiscals.

2. El  sol·licitant de la llicència de gual haurà de dipositar, a més, una garantia per a la restitució de la vorera al seu estat anterior. L'import de la garantia es determinarà en funció de la superfície afectada (longitud de vorera afectada) i de les tarifes establertes per a la reconstrucció de paviments a les ordenances fiscals. En els carrers sense vorera diferenciada en alçada, la superfície afectada pel gual serà el rectangle definit per la longitud autoritzada a la llicència de gual i una cinquena part de l'amplada del carrer.

3. L'Ajuntament podrà, en qualsevol moment, requerir al titular de la llicència  perquè actualitzi el dipòsit i, si les condicions urbanístiques ho requereixen, perquè construeixi el gual segons el model vigent.

 

Article 53. Adaptació de la vorera

1. Correspon al titular de la llicència de gual l'adaptació de la vorera, que consistirà en un reforç del paviment i, si el carrer té diferenciada la vorera en alçada, en la construcció d'un rebaix en la vorada, assumint totes les despeses que es derivin.

2. L'adaptació de la vorera s’ajustarà a les característiques del reforç del paviment i del gual que s'especifiquin pels serveis tècnics municipals.

 

Article 54. Característiques tècniques

Les característiques de disseny i materials utilitzables en la construcció dels guals es fixaran per part dels serveis tècnics municipals i hauran d'ajustar-se a les prescripcions en matèria de supressió de barreres arquitectòniques.

 

Article 55. Afectacions de les voreres

1. El rebaix de la vorera afectarà com a màxim els 100 cm més propers a la calçada. La resta  de  la  vorera  mantindrà la rasant original procurant conservar una amplada mínima de 90 cm d'acord amb la  legislació  vigent en matèria de supressió de barreres arquitectòniques.

2. Qualsevol adequació necessària, originada pel desnivell del carrer, entre el pla inclinat de la vorera i el pla horitzontal d'accés al local, s’efectuarà dins de la finca afectada, a partir de la línia de façana, excepte en els carrers amb molt pendent, en els quals l'Ajuntament podrà autoritzar el canvi de rasants de la vorera.

 

Article 56. Guals per obres

No es permet l'accés rodat a les finques per sobre de la vorera mitjançant rampes o elements equivalents, provisionals o fixos, excepte en el cas d’obres d'enderroc, reparació o nova construcció d'edificis i altres activitats que exigeixin el pas de camions i maquinària pesada per damunt de la vorera, que comportaran la construcció del gual corresponent, excepte quan el termini de la llicència d'obres sigui inferior a sis mesos, en què es podrà aprofitar el paviment existent, sempre i quan sigui prou resistent per a  preservar  les instal·lacions soterrades. La vorera es mantindrà en tot moment transitable per als vianants i es reconstruirà un cop finalitzats els treballs que precisin el pas de vehicles. En tot moment s’haurà de mantenir la vorera  en condicions de neteja i adequada pel trànsit. L’ incompliment reiterat d'aquest punt, sense excloure les  sancions corresponents, podrà comportar la retirada del gual per part dels Serveix Tècnics Municipals.

 

Article 57. Senyalitzacions

1. El titular de la llicència de gual està obligat a senyalitzar l'accés segons les determinacions corresponents i d’acord a les instruccions tècniques que determini l’ajuntament, i a mantenir el paviment i la senyalització en perfectes condicions de conservació. Les obres de construcció, reparació, reforma o supressió del gual s'executaran a càrrec del titular de la llicència.

2. L'ampliació i reducció del gual donarà lloc a l'actualització del dipòsit i a l'adaptació al model de gual vigent.

3. En acabar la vigència de la llicència de gual, se suprimirà aquest, es retirarà la placa  que s’haurà de retornar a l’ajuntament en el termini de 15 dies, i es restituirà la vorera al  seu  estat  anterior. Si l'interessat  executa  l'obra  a  satisfacció  dels  serveis  tècnics municipals, podrà recuperar la garantia. Si l'executa l'Ajuntament, ho farà a càrrec de l'interessat, aplicant-hi el dipòsit de garantia.

 

Article 58. Transmissió de llicències

1. El canvi de titular de la llicència de l'activitat o la pèrdua dels requisits del local en base als quals va ser concedida la llicència de gual determinaran la seva caducitat.

2. En la tramitació de la nova llicència de gual el sol·licitant podrà acreditar que s'ha subrogat en els drets derivats del dipòsit i del rebaix de la vorera atenencs a l'anterior titular, si bé haurà d’actualitzar la garantia i adequar el gual al model vigent.

3. En el cas que es construeixi un gual o que accedeixin vehicles des de la via pública o un local  o  recinte  sense  haver  obtingut  la  llicència,  l'Ajuntament  requerirà  el  titular  de l'activitat, o en el seu defecte l'arrendatari o el propietari del local, perquè en el termini de quinze dies reposi, al seu càrrec, la vorera al seu estat anterior, o, si es reuneixen els requisits necessaris, perquè tramiti l'oportuna llicència. En aquest cas s'hauran d'abonar drets de llicència dobles i la taxa d'ús de vorera, amb un recàrrec del 50% a comptar des  del moment que es constitueixi el fet  imposable i fins al moment de la seva legalització, així com les despeses derivades de la inspecció que ha detectat el fet imposable, com les posteriors per a verificar l'ordre de compliment.

4. Un cop exhaurit aquest termini de quinze dies sense que s'hagin iniciat els tràmits esmentats a l'article anterior, l'Ajuntament podrà incoar els expedients oportuns per a sancionar la infracció i restaurar la realitat física alterada.

 

Article 59. Abast de la llicència

Les obligacions d'aquesta secció seran exigibles tant al titular de la llicència de gual com a les persones que en siguin beneficiàries. Qualsevol canvi de titular, dimensions, condicions de la llicència implicarà la baixa de la llicència vigent i la sol·licitud d'una de nova.

 

Article 60. Guals per a sortides d’emergència

Tots els establiments públics als quals legalment se’ls exigeixi sortida d’emergència o aquells que sigui  recomanable com a mesura de seguretat, hauran  de sol·licitar i obtenir gual permanent que es tramitarà de conformitat amb les disposicions del present capítol.

 

TITOL QUART. DE LA CIRCULACIÓ DELS VEHICLES

 

CAPÍTOL PRIMER. VELOCITAT I LÍMITS

 

Article 61. Velocitat màxima

1. La velocitat dels vehicles que circulin pel nucli urbà, per vehicles de tota  classe, no podrà superar els 40 (1)  quilòmetres per hora, sense perjudici d'altres regulacions de la velocitat específiques en raó de la pròpia configuració i les circumstàncies de cada via, que seran expressament senyalitzades.

2. En els carrers on se circuli només per un carril, en els carrers sense voreres i en els de gran afluència de vianants prendran les precaucions necessàries, on donaran preferència, en tot cas, a aquells.

3. En les carreteres i les seves variants de circumval·lació dins el terme municipal la velocitat màxima és la  determinada pel titular de la via o òrgan competent en la matèria i s'ha de reflectir en la senyalització  corresponent. En aquest cas, els límits fixats per a cada tipus de via prevalen sobre els genèrics.

4. L'autoritat municipal o l'òrgan competent pot adoptar altres limitacions i restriccions de velocitat en  determinades zones urbanes del municipi degudament senyalitzades, tenint en compte les seves característiques, raons de seguretat,  afluència de vianants, o vehicles o preservació de l'entorn.

 

Article 62. Moderació de la velocitat

Es circularà a velocitat moderada, i si fos necessari, s’aturarà el vehicle, quan les circumstàncies ho exigeixen, especialment en el casos següents:

1. Quan hi hagi vianants a la part del vial que s'estigui utilitzant o pugui racionalment preveure’s la seva irrupció, principalment si es tracta de nens, de persones de la tercera edat, invidents o d'altres persones amb mobilitat reduïda. A les entrades i sortides dels centres educatius, a les zones reservades per a actes festius, culturals, esportius, socials, mercats i, en general, en els carrers on l’afluència de vianants sigui considerable, els vehicles reduiran la velocitat i prendran les precaucions necessàries a fi de garantir la seguretat viària.

2. A l'apropar-se a passos de vianants no regulats per un semàfor o agent de la Policia Local.

3. A l'apropar-se a un autobús en situació de parada, principalment si es tracta d'un autobús de transport escolar.

4. Al circular per un paviment lliscant, o quan pugui saltar aigua, grava o d'altres matèries cap als demés usuaris de la via.

5. A l'apropar-se a passos de nivell, glorietes i interseccions en les que no es tingui la prioritat, llocs de reduïda visibilitat o llocs estrets.

6. En el cas en què les interseccions estiguin degudament senyalitzades i la visibilitat de la via sigui pràcticament nul·la.

7. En el creuament amb d'altres vehicles, quan les circumstàncies de la via, dels vehicles, o les meteorològiques o ambientals no permetin realitzar-ho amb seguretat.

8. En cas d'enlluernament.

9. En cas de boira, pluja, nevada o núvols de pols o fum.

10. En zones de trànsit mixt.

 

Article 63. Prohibicions

Excepte en el cas de perill imminent, es prohibeix reduir bruscament la velocitat i circular a velocitat anormalment reduïda sense causes justificades, si s'entorpeix la circulació de la resta de vehicles.

 

Article 64. Carreres, concursos, certàmens o d'altres proves esportives

1. La celebració de carreres, concursos, certàmens o d'altres proves esportives el objecte dels quals sigui competir en espai o temps pels vials i terrenys objecte de la legislació sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, haurà d'efectuar-se d'acord als preceptes continguts a les normes especials que reguli la matèria.

2. Es prohibeix fer competicions de velocitat en les vies públiques o d'ús públic, excepció feta, amb  caràcter excepcional, que s'haguessin autoritzat per part dels serveis tècnics municipals.

3. Les infraccions a les normes d'aquest precepte tindran la consideració de molt greus, d’acord al que es preveu en l’art. 65.5.g del text articulat.

 

CAPÍTOL SEGON. SENTIT DE LA CIRCULACIÓ I MANIOBRES

 

Article 65. Sentit de la circulació

1. Quan no hi hagi senyals o marques vials, els vehicles circularan per la part dreta de la calçada corresponen al sentit de la marxa.

2. Als carrers amb línies de traç continu, aquestes no es podran ultrapassar en cap circumstància, llevat de les excepcions establertes en el Reglament general de circulació.

3. Als carrers la calçada dels quals tingui diversos carrils en el mateix sentit de circulació, els conductors no abandonaran el que estan utilitzant, llevat que sigui per avançar un altre vehicle, o bé que les  circumstàncies de la circulació ho exigeixin. El carril de la dreta l'utilitzaran obligatòriament els vehicles pesants i de circulació lenta, els quals únicament l'abandonaran quan trobin un obstacle que els hi obligui.

4. No es podrà circular sobre marques vials de separació de carrils, sigui quin sigui el seu traç.

5. No es podrà circular en sentit contrari a l'estipulat.

6. Queda prohibit circular pels vorals i voreres, les zones per als vianants o les àrees no habilitades específicament per a aquest fi. Excepcionalment podran circular pel voral, els ciclomotors, els vehicles per persones amb mobilitat reduïda i els vehicles especials amb MMA inferior a 3.500 Kg.

 

Article 66. Maniobres

1. Tot conductor que es proposi iniciar la marxa o que pretengui incorporar-se a la circulació, haurà de cerciorar-se prèviament que la seva maniobra no pertorbarà els altres usuaris, així com també haurà  d'anunciar el seu propòsit amb prou temps fent ús dels indicadors de direcció del vehicle i, en cas que hi manquin, realitzant els senyals oportuns amb el braç, fins i tot seguint les indicacions d'una altra persona quan això sigui necessari.

2. Independentment de l'obligació dels conductors dels vehicles que s'incorporin a la circulació de complir les prescripció del número anterior, els altres conductors facilitaran en la mesura del possible aquesta maniobra, especialment si es tracta d'un vehicle de transport col·lectiu de viatgers que pretengui incorporar-se a la circulació des d'una parada senyalitzada

 

Article 67. Canvi de direcció i desplaçament lateral

Tota maniobra de canvi de direcció o desplaçament lateral que impliqui un canvi de carril, caldrà fer-la respectant la prioritat d'aquell que circuli pel carril que es pretén ocupar.

 

Article 68. Canvi de sentit

Queda prohibit efectuar maniobres de canvi de sentit en vies urbanes, llevat en els casos autoritzats expressament.

 

Article 69. Maniobra marxa enrere

Cap conductor podrà iniciar la maniobra de marxa enrere sense haver-se cerciorat prèviament que no constitueix perill o obstacle per a la circulació. En qualsevol cas, queda prohibit circular marxa enrere a les cruïlles o en recorreguts superiors a quinze metres.

 

CAPITOL TERCER. EMISSIÓ DE FUMS, GASOS CONTAMINANTS I SOROLLS A LA VIA PÚBLICA

 

Article 70. Emissió de pertorbacions i contaminants

1. L'emissió de sorolls i pertorbacions es regirà per les corresponents lleis, reglaments i ordenances de l'administració comunitària, estatal, de la comunitat autònoma i local.

2. D'aquesta forma, les afeccions acústiques en la via pública venen regulades per la Llei 16/2002 del 1 de juliol, de protecció sobre la contaminació acústica, de la Generalitat de Catalunya, la Llei estatal 37/2003, del 17 de novembre, del soroll i per qualsevol reglament successiu que sorgeixi. En el seu cas, també es regirà per la ordenança municipal sobre sorolls i vibracions.

3. Aquestes normes regiran el soroll i les pertorbacions efectuats pels vehicles, obres a la via pública i les càrregues i descàrregues.

4. Es prohibeix en tot moment produir sorolls innecessaris que puguin pertorbar i en particular queda prohibit

- Circular amb l’escapament lliure incomplint les condicions tècniques.

- Circular amb el tub d’escapament modificat o no homologat per al tipus de vehicle en el qual està instal·lat.

- Circular produint excés de soroll.

- Circular produint excés de fums incomplint les condicions tècniques.

- Circular produint sorolls innecessaris.

- Utilitzar megafonia externa en el vehicle sense autorització municipal.

- Utilitzar aparells de reproducció de so en un volum elevat.

- Negar-se a sotmetre’s a les proves de sorolls o fums.

- Fer sorolls innecessaris.

5. La negativa a sotmetre's a la prova de control de sorolls o d'emissions contaminants del vehicle es considerarà com a infracció greu  i comportarà la immobilització del vehicle

6. Les infraccions a les normes establertes en aquest capítol poden ser sancionades tant per les lleis sectorials de sorolls, la ordenança municipal sobre soroll, com per les normes del trànsit urbà, incloent el  RD  Legislatiu 339/90 de 2 de març i legislació complementaria, atenent a la gravetat de la infracció.

 

Article 71. Immobilització

1. La Policia local podrà immobilitzar i retirar els vehicles que no compleixin les premisses establertes en les normatives anteriors.

2. La immobilització es portarà a terme en un lloc adequat de la via pública o en el dipòsit municipal de vehicles. La immobilització s’aixecarà sols per al trasllat del vehicle al lloc on s'hagin de reparar les deficiències que l'han motivada. El trasllat fins al lloc de reparació es farà sense utilitzar els equips deteriorats: es faran servir grues o altres transports autoritzats.

3. El titular del vehicle haurà de reparar les anomalies en un taller degudament autoritzat i dins del termini de 10 dies. A l'efecte de la comprovació, i dins d'aquest termini, haurà de sol·licitar una nova inspecció a la Policia Local. Cas que la inspecció fos favorable, la sanció s’imposarà en el grau mínim En cas contrari, a més d'imposar-li la sanció en el grau màxim, s'atindrà al que disposen els articles 63 i 64 de la Llei de seguretat viària respecte a l'anul·lació, revocació, intervenció i suspensió cautelar de les autoritzacions dels vehicles. Les despeses que originin la seva immobilització, trasllat amb grua i el seu dipòsit aniran a càrrec del titular del vehicle.

 

CAPÍTOL QUART. PRIORITATS DE PAS

 

Article 72. Prioritat de pas entre vehicles

Tot conductor haurà de cedir el pas:

1. Als vehicles del servei de Policia, extinció d'incendis, protecció civil i assistència sanitària que circulin en servei urgent i els conductors del quals adverteixin de la seva presència mitjançant l'ús dels senyals lluminosos i acústics previstos per a aquest vehicles en la normativa vigent.

2. Als vehicles que vinguin per la seva dreta en les interseccions no regulades per senyals de prioritat, excepte en el següents supòsits:

- Tindran dret de preferència de pas els vehicles que circulin per una via pavimentada sobre els que procedeixin d'una altra via sense pavimentar.

- A les glorietes, els que es troben dintre de la via circular tindran preferència de pas sobre el que pretenguin accedir-hi.

3. En els canvis de direcció, als vehicles que circulin per pistes o carrils reservats per a determinades categories d’usuaris.

4. En els canvis de carril, als vehicles que circulin en el mateix sentit pel carril al que pretenguin incorporar-se.

5. En els canvis de direcció els vehicles que circulin pel sentit contrari per la calçada de la qual surten.

 

Article 73. Cruïlles

Cap conductor podrà penetrar amb el seu vehicle en una cruïlla si la situació de la circulació és tal que  previsiblement pugui quedar aturat de forma  que  impedeixi o obstrueixi la circulació transversal.

 

Article 74.  Prioritat de pas dels vianants

1. Tot conductor haurà de deixar pas:

a. Als vianants que circulin per la vorera, quan el vehicle tingui la necessitat de creuar-la per una zona autoritzada.

b. A les persones que travessen el carrer per passos de vianants o llocs autoritzats.

c. Durant la maniobra de gir, als vianants que hagin començat a creuar la calçada per llocs autoritzats.

 

TÍTOL CINQUÈ: PARADES i ESTACIONAMENTS

 

CAPITOL PRIMER. PARADA DE VEHICLES

 

Article 75. Concepte.

1. Es considera parada la immobilització d'un vehicle, durant un temps inferior a dos minuts, per a deixar pujar o baixar persones o bé carregar o descarregar coses.

2. Tota parada estarà sotmesa a les següents normes:

a. Com a regla general el conductor no podrà abandonar el vehicle i si excepcionalment ho fes, hauria de tenir-lo suficientment a prop per a retirar-lo en el mateix moment en què sigui requerit o les circumstàncies ho exigeixin.

b. En qualsevol cas, la parada haurà de fer-se situant el vehicle al costat de la vorera de la dreta segons el sentit de la circulació, excepte el cas de les vies de sentit únic, on també es podrà situar a  l'esquerra. Els  passatgers hauran de baixar pel costat corresponent a la vorera. El conductor, si ha de baixar, podrà fer-ho per l'altre costat, sempre que prèviament s'asseguri que pot fer-ho sense cap tipus de perill.

c. En totes les zones i vies públiques, les parades s'efectuaran en els punts on hi hagi menys dificultats de circulació, als carrers amb xamfrà, justament en el mateix, sense sobresortir de l'alineació de les voreres. S'exceptuen els casos en què els passatgers estiguin malalts o impedits, o es tracti de serveis públics d'urgència o de camions de recollida de brossa o del servei de neteja viària.

d. En els carrers urbanitzats sense vorera, es deixarà una distància mínima d'un metre des de la línia de façana

 

Article 76.  Prohibició de parada.

Es prohibeix la parada:

1. Als passos per a vianants, passos per a ciclistes, passos a nivell i estacionaments habilitats per a persones amb mobilitat reduïda.

2. Als carrils o parts de la via reservats exclusivament a la circulació o servei de determinats usuaris i en especial serveis d’urgència i seguretat.

3. A les voreres, passeigs, places i altres zones determinades i quan s’obstaculitzi la utilització normal de les voreres rebaixades per a disminuïts físics.

4. Als revolts, canvis de rasant de visibilitat reduïda i als passos soterranis.

5. A les cruïlles i interseccions.

6. Als llocs on s'impedeixi la visibilitat del trànsit i dels seus senyals als usuaris als quals afecti, i s'obligui aquests a fer maniobres.

7. A les vies d'atenció preferent o de qualsevol altra denominació viària declarades mitjançant Ban de l'alcaldia.

8. En doble fila, tant si el que hi ha en primera fila és un vehicle o algun altre element.

9. Als llocs on ho prohibeixi la senyalització corresponent.

10. Als carrils destinats a l’ús exclusiu de transport públic urbà o els reservats per a bicicletes.

11. A les zones destinades per estacionament i parada d’ús exclusiu per el transport urbà.

12. En aquells llocs on, sense estar inclosos als punts anteriors, la parada obstaculitzi la circulació o constitueixi un perill o pertorbació greu per a la resta d’usuaris, encara que sigui per temps mínim.        

 

CAPÍTOL SEGON. ESTACIONAMENT DE VEHICLES

 

Article 77. Estacionaments

1. En ús a les atribucions que confereixen als municipis els articles 7 i 38 dels RD 339/90, l'objecte d'aquest títol és la regulació general dels estacionaments en l’àmbit de l'aplicació de la present Ordenança.

2. Com a regla general, cada tipus de vehicle utilitzarà l'estacionament al qual estigui destinat per a la seva  tipologia, sense aparcar en els de la resta dels usuaris. Particularment, els vehicles de dues rodes no hauran d'aparcar en llocs d'estacionament de la resta de vehicles, entre ells, de forma que impossibilitin o pertorbin les maniobres dels seus conductors. Per això, es delimitaran zones especifiques per a l'estacionament exclusiu de vehicles de dues rodes.

3. L'Ajuntament podrà de forma discrecional atorgar facultativament autoritzacions per l'estacionament, parada o circulació de vehicles. En el seu atorgament es ponderarà el caràcter públic, social, i l’interès general de les funcions o objecte de l'entitat o persona sol·licitant, en relació a les facultats que se sol·liciten.

 

Article 78. Condicions de l’estacionament

1. L'estacionament de vehicles es regeix per les normes següents:

a. Els vehicles es podran estacionar en fila (o línia), paral·lelament a la vorada; en bateria, o sigui, perpendicularment a aquella; i en semi bateria, obliquament.

b. A manca de senyalització expressa, s’estacionarà en fila.

c. En els estacionaments amb senyalització al paviment, els vehicles se situaran dins el perímetre marcat.

d. El  conductor  immobilitzarà  el  vehicle  de  manera  que  no  es  pugui  desplaçar espontàniament ni ser mogut per tercers, i respondrà per les infraccions comeses com a conseqüència de la remoció del  vehicle per causa d'una immobilització incorrecta, a menys que el desplaçament s'hagi produït per violència manifesta.

e. No és permès que els vehicles estacionats es cobreixin amb fundes de plàstic o altres teixits.

f. En tot el casc urbà , es prohibeix l'estacionament de camions de més de 3.500 Kgs., i d'autobusos amb una longitud superior a 7 metres,  excepte en llocs degudament autoritzats i senyalitzats.

 

Article 79. Prohibició d'estacionament 

1.  Es prohibeix l'estacionament:

1. En els llocs on ho prohibeixi expressament la senyalització.

2. Als llocs on estigui prohibida la parada o la circulació.

3. En els llocs on s'obstaculitzi la circulació, es disminueixi perillosament la visibilitat d'altres conductors o  se'ls  obligui a realitzar maniobres difícils o antireglamentàries.

4. Sobresortint del vèrtex d'un xamfrà o de l'extrem a escaire d'una cantonada, quan obligui els altres conductors a fer maniobres; en una intersecció o les seves proximitats dificultant el gir d’altres vehicles.

5. En doble fila, en tots els casos.

6. En aquells carrers on la calçada tingui una amplada que només permeti el pas d'una fila de vehicles.

7. Als carrers de doble sentit de circulació on l'amplada de la calçada només permeti el pas de dos vehicles en paral·lel.

8. En condicions que es destorbi la sortida d'altres vehicles estacionats reglamentàriament.

9. A les zones de pas de vianants, voreres, andanes, refugis, passeigs centrals o laterals i zones senyalitzades amb franges al paviment, tant si l’ocupació és parcial com total.

10. En els accessos d’entrada i sortida de persones o animals , o de vehicles dels immobles, quan estigui autoritzat i senyalitzat com a gual permanent i també en els guals senyalitzats com d’ús horari, dins de l’horari autoritzat.

11. A les zones senyalitzades com a reserva de càrrega i descàrrega de mercaderies.

12. En els guals de vianants, ciclistes, d’accessos a carrers (amb accés restringit o no) i en els accessos autoritzats.

13. En un mateix lloc més de 15 (2) dies consecutius.

14. Fora dels límits senyalitzats en els perímetres d'estacionament autoritzats.

15. En els carrers urbanitzats sense voreres a menys d’un metre de la façana.

16. A les zones que, eventualment, hagin de ser ocupades per a activitats autoritzades, o que hagin de ser objecte de reparació, senyalització o neteja.

17. A les zones d'estacionament amb horari limitat sense col·locar el comprovant horari o distintiu que l’autoritza, o col·locant-lo de forma poc visible i clarament identificable.

18. A les zones d'estacionament amb horari limitat sobrepassant el límit horari indicat en el senyal vertical o en el comprovant expedit.

19. En les zones senyalitzades per a ús exclusiu de persones amb minusvalideses físiques.

20. En els llocs on hi hagi carrils reservats o trams de vies reservades exclusivament per a la circulació o per al servei de determinats usuaris, com de vianants, en els carrils bus, bici, bus-taxi, taxi, carrils bici o passos per a ciclistes, espais reservats als serveis d’urgència i seguretat i en les parades del transport públic.

21. En els revolts, creuaments i canvis de rasant de visibilitat reduïda, en les seves proximitats i en túnels, passos inferiors i en trams de vies afectats pel senyal de túnel.

22. En les interseccions, rotondes i les seves proximitats, així com elements de canalització del trànsit.

23. L’estacionament incorrecte de vehicles, no respectant els espais delimitats amb línies i obstaculitzant el correcte estacionament dels altres vehicles.

24. A les zones, abalisades amb senyalització circumstancial/excepcional que hagin de ser ocupades per activitats autoritzades (revetlles, obres, actes públics, neteja, etc.)  

2. Es prohibeix l'estacionament en la via pública de qualsevol tipus de remolc, semiremolc, caravana o  similar, sigui amb finalitats comercials, habitatge, espectacle, fira o qualsevol altra. L'Ajuntament pot  expedir autoritzacions específiques i designar el lloc i la durada de cada estacionament.

3. Es prohibeix la publicitat de venda de vehicles estacionat a la via pública.

4. Es prohibeix l’estacionament a les parades fixes d’autotaxi i serveis públics en general, les quals han d'estar degudament senyalitzades.  L'Ajuntament  pot  modificar-ne la ubicació i la zona afectada segons les necessitats de la circulació o qualsevol altre motiu justificat.

 

Article 80 . Permanència en la situació d’estacionament prohibit  

Cada 24 hores que un vehicle romangui estacionat en lloc prohibit causa una infracció independent.

 

CAPÍTOL TERCER. APARCAMENTS COL·LECTIUS

 

Article 81. Règim jurídic i prohibicions

1. La instal·lació i explotació de garatges i aparcaments col·lectius de titularitat pública i/o privada, hauran  d'ajustar-se al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i demés normativa aplicable, que garanteixin la seva seguretat i idoneïtat.

2. Queda prohibit el tancament de les entrades als aparcaments col·lectius, que provoqui la detenció al mig de la via dels vehicles que el vagin a utilitzar; l'entrada i la sortida dels vehicles ha de quedar  practicable instal·lant-se, en el seu cas, senyals que permetin comprovar a l'usuari si pot accedir o no a l'esmentat aparcament.

 

CAPÍTOL QUART. ESTACIONAMENT EN ZONES DE CONTROL HORARI. ZONA BLAVA

 

Article 82. Definició

Les zones d'estacionament de vehicles regulades mitjançant control horari, són espais delimitats de la via pública destinades a l'ús comú especial en règim d'estacionament sota regulació horària. Aquestes zones d'estacionament podran ser gratuïtes o sotmeses a pagament.

 

Article 83. Zones blaves

Per a una millor distribució i aprofitament de l'espai públic destinat a l'estacionament de vehicles,  es  podrà  establir  limitacions  horàries  d'aquest,  mitjançant  parquímetres,  en  les vies urbanes que oportunament es determinin, amb les següents normes:

1. S’entendrà per zona blava una forma excepcional d'estacionament o aparcament amb horari limitat que s’establirà a les vies que es determinin, sens perjudici de les normes de circulació de caràcter general establertes, les quals continuaran en plena vigència i d'obligat compliment.

2. El control del temps d'estacionament s’efectuarà mitjançant un tiquet de control horari que l'usuari haurà d'utilitzar obligatòriament a la zona blava. L’horari i les quotes es fixaran en la corresponent Ordenança Fiscal.

3. En el moment d'estacionar el vehicle el conductor col·locarà el tiquet de control horari a la part inferior del parabrisa, al costat més proper de la vorera, per tal que els serveis de vigilància el puguin veure fàcilment.

4. En cas que el control s’efectuï mitjançant parquímetres o aparells similars vigilats per agents o personal habilitat, els temps  d'aparcament permès serà de dues hores com a màxim. Per als residents de la zona blava, el temps màxim d'estacionament serà el determinat en les ordenances que ho regulin.

5. Per a utilitzar aquesta zona l'usuari haurà d'abonar la taxa de l'ordenança fiscal de zones blaves.

6. Seran infraccions específiques de la zona blava:

a)  Manca de tiquet de control d'horari a què es refereix l'apartat anterior.

b) Que el tiquet estigui mal col·locat, de manera que no es pugui veure l'hora registrada al comprovant des de la vorera.

c)  Sobrepassar l'hora marcada com a límit de l'estacionament o aparcament.

d) Estacionar-hi vehicles que no siguin turismes, vehicles mixts destinats al transport de persones o quadricicles, Quad, ATV.

e) Abonar la taxa destinada als residents en zona blava, sense tenir aquesta condició o gaudir-la en una zona per la qual no està autoritzat.

f) L'estacionament incorrecte de vehicles, no respectant els espais delimitats amb línies de color i  obstaculitzant  el correcte estacionament dels altres vehicles.

g) Utilitzar fraudulentament el tiquet de control horari, i que no es correspongui amb la zona o espai on es realitza l’ocupació.

7. Durant les hores que regeixi l'estacionament o aparcament limitat, en la zona blava, només hi podran estacionar turismes, vehicles mixts destinats al transport de persones, quadricicles, Quad, ATV i queda prohibit, per tant, als camions, als furgons, als vehicles mixts destinats al transport de mercaderies, als remolcs i als  semi remolcs i similars. Les motocicletes i ciclomotors hauran d'estacionar en els llocs que estiguin indicats sense que se'ls apliqui la limitació d'horari establerta.

8. La relació de vies urbanes amb limitació horària d'estacionament de vehicles, podrà ser modificada ja sigui per ampliació i/o reducció, mitjançant un acord exprés de l’òrgan municipal competent, sense que suposi haver de tramitar una modificació d’ordenança.

9. Els titulars de targetes d’aparcament per a persones amb disminució expedides per l'Administració poden estacionar els seus  vehicles, sense cap limitació de temps i sense l'obligació de treure comprovant, en els estacionaments regulats i amb horari limitat, en les places reservades expressament per a ells i sent obligatori exhibir la corresponent tarja que acredita aquesta condició a la part davantera del vehicle.En el cas d’inexistència o bé ocupació d’aquestes places reservades, podran fer ús com a segona opció de la resta de places d’estacionament.

10. L'Ajuntament pot autoritzar l'estacionament d'un vehicle conduït per una persona amb tarja d’aparcament per persones amb disminució en zona  prohibida sempre que no existeixi cap tipus de zona reservada per a utilització general de persones amb minusvàlides físiques a prop del punt de destinació del conductor. L'estacionament no podrà ser autoritzat en indrets en què concorri alguna de les causes de retirada del vehicle previstos per l'Ordenança  de l'Ajuntament.

 

Article 84. Residents

1. Tindran la condició de residents de zona blava totes les persones amb residència acreditada mitjançant empadronament a les  zones  dels carrers amb estacionament amb horari controlat, afectat l'estacionament directament per aquestes o zones de vianants envoltades de zona blava.

2. En el cas què la zona blava no abasti la totalitat del carrer, tindran dret a gaudir de la condició de residents aquelles persones que resideixin a l'espai del carrer afectat per zona blava, és a dir, resideixin davant mateix. També gaudiran d'aquesta condició si està prohibit aparcar davant de casa seva o es dóna qualsevol dels supòsits de reserva d'estacionaments regulats en aquestes ordenances, sempre que existeixi zona blava a ambdós costats de la reserva o a l'altra banda del carrer.

3. Pel que fa als residents de les zones de vianants, han d'estar completament envoltats de zona  blava, o  si és parcialment, tindran la condició de residents aquelles persones domiciliades a la zona del carrer que llinda directament amb aquestes zones. Excepcionalment, també tindran aquesta condició els residents en zones del nucli històric o antic on no hi hagi estacionaments, relacionades expressament en l’ordenança reguladora del municipi.

4. La tarja de resident s'obtindrà prèvia sol·licitud de l'interessat i està subjecta a la preceptiva autorització municipal i s'hauran de complir els següents requisits:

a)  Ser propietari del vehicle.

b)  Estar  empadronat  al  municipi  en  un  carrer  amb  aparcament  amb horari controlat o en zones de vianants envoltades per zona blava.

c)  Tenir domiciliat el vehicle al municipi.

d)  No tenir pendent de pagament cap sanció municipal per infracció de trànsit, que hagi adquirit fermesa i estar al corrent de pagament de les obligacions fiscals del municipi.

5. Es concedirà una sola autorització per persona i vehicle.

6. Solament es concediran autoritzacions per vehicles automòbils i furgonetes mixtes destinades al transport de persones, que no prestin cap servei de transport de mercaderies als establiments comercials de la zona.

7. L’ajuntament regularà els carrers amb zona blava on no es podrà gaudir dels drets inherents a la condició de resident i els carrers o zones del nucli històric o antic sense estacionament, que podran gaudir de la condició de resident tot i no llindar directament a la zona blava. També es regularan les zones, agrupació de  carrers, d'autorització de residents en què es dividirà la totalitat de carrers afectats amb la modalitat d'estacionament amb horari limitat..

8. Els vehicles amb autorització de residents estaran autoritzats a estacionar, dins de la respectiva zona o  agrupació de carrers que li correspongui per residència, des de l'hora d'obtenció del corresponent tiquet  fins  a l’inici de l'horari controlat del dia següent, mitjançant l'obtenció d'un tiquet especial de resident que es posarà a l'interior del vehicle de forma visible des de l'exterior.

9. La concessió de la tarja de resident de zona blava s'obtindrà per anys naturals i s’haurà d'actualitzar anualment sempre que es compleixin les condicions establertes en l'ordenança.

 

CAPITOL CINQUÈ . AUTORITZACIONS ESPECIALS D'APARCAMENT PER ZONES BLAVES I DE CÀRREGA I DESCÀRREGA

 

Article 85. Règim general de les autoritzacions especials

1. Els vehicles acreditats de residents en zona blava i d'altres que hagin estat degudament autoritzats per l'Ajuntament, podran utilitzar les zones blaves sense necessitat d'obtenir cap comprovant, amb les limitacions que s'hagin establert en l'autorització.

2. En tot cas els documents acreditatius que autoritzin la utilització de la zona blava, hauran de ser exhibits a la part frontal del vehicle i ser perfectament identificables des de l'exterior.

 

Article 86. Condicions particulars

1. L'Ajuntament podrà expedir autoritzacions per l'estacionament en zones blaves i de càrrega i descàrrega, als vehicles afectes a serveis municipals, als destinats a l'atenció d'avaries urgents de serveis públics  bàsics i  als adscrits  a serveis d'atenció mèdica domiciliària.

2. Els vehicles degudament autoritzats per l'Ajuntament, podran utilitzar les zones blaves, sense necessitat d'obtenir cap comprovant, i zones de càrrega i descàrrega, amb les limitacions que s'hagin establert en la preceptiva autorització municipal.

3. Tenen  la  consideració  de  vehicles  afectes  a  serveis  municipals  tant  els  de  titularitat municipal com els de titularitat particular que realitzin tasques directament relacionades amb serveis municipals de forma continuada o amb una durada mínima d'un semestre a l'any.  Exclusivament  es  podrà  autoritzat  a  aquells  vehicles  que  tinguin  una  relació directa amb tasques de manteniment d'obres en la via pública o edificis municipals, o que  per  les  característiques  del  servei  requereixin  un  estacionament  preferent.  Es consideraran vehicles destinats a l'atenció d'avaries urgents de serveis públics bàsics, aquells que les empreses responsables d'aquests serveis, acreditin com a adscrits a la reparació inajornable de danys en els serveis que són de la seva competència.

4. Seran vehicles destinats a serveis d'atenció mèdica domiciliària prestats pel sistema públic de salut o concertats per aquest, aquells que serveixin pel trasllat urgent o programat del personal que ha de donar aquest tipus de servei.

5. En els dos supòsits anteriors, les autoritzacions d'estacionament s'atorgaran a petició de les empreses titulars del servei públic bàsic o dels organismes públics competents.

6. Les autoritzacions sols es podran utilitzar en els vehicles expressament autoritzats, poden l'Ajuntament limitar el número d'autoritzacions als titulars dels serveis.

7. La concessió de les autoritzacions d'estacionament s'obtindrà per anys naturals. S’haurà d'actualitzar  anualment  sempre  que  es  compleixin  les  condicions  establertes  en l'ordenança.

8. La  concessió  d'aquestes  autoritzacions  d'estacionament  serà  a  criteri  de  l'Ajuntament d'acord amb els antecedents i la informació recollida a l'expedient. L'Ajuntament podran rescindir les autoritzacions atorgades quan variïn les condicions que van motivar la seva concessió o es comprovi l'ús incorrecte.

9. Els titulars de les autoritzacions d'estacionament estaran obligats a comunicar la baixa o el canvi dels vehicles que disposin d'aquestes.

10. La utilització d'aquestes autoritzacions només es podrà fer els dies laborables, dins de l'horari  laboral,  llevat d'actuacions  d'urgència. En aquest cas, la Policia  Local  podrà requerir al responsable del vehicle la justificació del servei.

11. Els temps d'estacionament en les zones de càrrega i descàrrega o en zona blava amb autorització  serà  l'imprescindible per la realització de la  tasca. No es  podrà  utilitzar l'autorització per estacionar els vehicles de forma perllongada i/o estan fora de servei.

12. Els documents acreditatius que autoritzin la utilització de la zona blava o estacionament en zona de càrrega i descàrrega, hauran de ser exhibits a la part frontal del vehicle i ser perfectament identificables des de l'exterior.

 

CAPÍTOL SISÈ.  ZONES DE RESERVA I D’ESTACIONAMENT EXCEPCIONAL

 

Article 87. Condicions generals

1. Les zones de reserva d'estacionament i d’autorització excepcional constitueixen un ús comú especial dels béns de domini públic i estan subjectes a autorització municipal i, en el seu cas, a l'abonament de la corresponent taxa.

2. Les  zones  de  reserva  d'estacionament  únicament  podran  ser  utilitzades  pels  usuaris autoritzats.

 

Article 88. Condicions per a l’atorgament de la llicència de reserva

1. La llicència de reserva d'estacionament es pot atorgar:

 a. Per a persones amb mobilitat reduïda

 b. Per a entitats oficials i vehicles dels serveis d'urgències, sanitari i policia

 c. Per a vehicles que realitzin operacions de càrrega i descàrrega de materials en les obres de construcció

 d. Per a vehicles que realitzin treballs de mudances, transport de mercaderies o subministraments

 e. Per a l'estacionament o parada de transports públics discrecionals de viatgers

 f. Per a bicicletes, motocicletes i ciclomotors

 g. Per estacionaments excepcionals.

L'Ajuntament determinarà, en la concessió de la reserva, l'horari de vigència, fora del qual es podrà utilitzar pels altres usuaris de la via pública.

2. L'Ajuntament, també, es podrà reservar el dret a la seva concessió quan sigui per interès públic i que així es consideri de forma expressa en el informe tècnic.

 

Article 89. Reserves d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda

1. L'Ajuntament podrà delimitar zones del domini públic destinades específicament per l'estacionament dels vehicles de transport de persones amb mobilitat reduïda, segons disposa el Decret 135/1995, de 24 de marc, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'Accessibilitat, de la Generalitat de Catalunya, i les modificacions incloses en el Decret 204/1999 de 27 de juliol, o normativa que la substitueixi.

2. Es prohibeix l'ús d'aquestes reserves pels usuaris que no reuneixin les condicions establertes, podent-se fer efectiva la retirada del vehicle infractor d'aquesta prohibició en base a la catalogació de servei públic d'aquesta reserva d'espai.

3. Per poder sol·licitar una reserva, la persona interessada haurà de disposar de la Targeta individual d'aparcament per a persones amb disminució que expedeix l’ajuntament, d'acord amb el que estableix el Decret de la Generalitat 97/2002, o normativa que la substitueixi.

4. Amb la finalitat de facilitar l'accessibilitat a les persones que pateixen algun tipus de discapacitat, als seus llocs de treball o als seus domicilis, l'Ajuntament podrà concedir una o més reserves d'estacionament en els llocs on es comprovi que està suficientment acreditada la necessitat de la mateixa i prèvia sol·licitud de l'interessat.

5. Les places de lliure utilització seran establertes per l'Ajuntament en funció de les necessitats de cada  zona de la ciutat, procurant garantir l'accés als llocs d'interès general i més significatius de la mateixa. De la  mateixa manera, per tal d'evitar la concentració de places en certes zones i assegurar una distribució adequada a la ciutat, es determina una dotació de una placa per persones amb mobilitat reduïda en un radi de 150 metres, a excepció d'aquells casos en que les necessitats de mobilitat constant de la persona i el seu grau de minusvalidesa així ho justifiquin.

 

Article 90. Reserves d'estacionament per a entitats oficials

1. Les entitats oficials, tant les administracions públiques com els organismes autònoms que en depenguin, podran sol·licitar, justificadament, reserva d'estacionament per a vehicles amb distintiu oficial o d'ús exclusiu de l'entitat pel personal autoritzat.

2. El màxim de places d'estacionament reservat, per entitat, serà d’ una, excepció feta dels casos en què es justifiqui la necessitat de forma fefaent.

3. En  cas d'un ús no concorde al previst, l'Ajuntament podrà eliminar la reserva d'estacionament.

4. Les reserves per als vehicles dels serveis d'urgències, sanitari i policia, restaran subjectes a les necessitats dels respectius serveis i les eventualitats que se’n derivin.

 

Article 91. Reserves d'estacionament per a obres de construcció 

1. En les construccions d'edificis de nova planta, els sol·licitants de les llicències d'obres hauran d'acreditar que disposen d'un espai dins de l'obra destinada a estacionament per càrrega i descàrrega.

2. Quan això no sigui possible, les zones de reserva d'estacionament per obres es concediran mitjançant instància motivada del peticionari, el qual haurà d'acreditar, amb el corresponent informe tècnic, la impossibilitat de reservar l'espai que queda referit en l'apartat  anterior. Els serveis tècnics, davant la documentació aportada, determinarà sobre la procedència de la concessió o els condicionants de la que autoritzi.

3. Les reserves d'estacionament que es puguin concedir per a l'ús que s'acaba d'expressar per qualsevol altre, reportaran el pagament de la taxa que a aquest efecte s'estableixi en l'ordenança municipal corresponent.

 

Article 92. Reserves d'estacionament per a mudances 

1. Qualsevol activitat de mudança que comporti la necessitat d'ocupar una part de la via pública ha de ser autoritzada per l'Ajuntament.

2. El  vehicle  que  efectuï  la  mudança  haurà  de  sotmetre's  a  la  data,  duració,  horari  i condicions que li marqui l'autorització corresponent, en especial pel que fa a les zones d'estacionament reservades anticipadament i a la senyalització de les mateixes.

3. En qualsevol cas, es sotmetrà l'activitat a les indicacions dels Agents de la Policia Local.

 

Article 93.  Reserva  d'estacionament  per  a  transport  públic  discrecional  de viatgers

1. Les parades de transport públic discrecional per recollir o deixar passatgers es faran en el llocs determinats per l'Ajuntament. No s'hi podrà romandre més temps del necessari per recollir o deixar passatgers, llevat de les senyalitzades com a origen o final de la línia.

2. En les parades de transport públic discrecional destinades al servei del taxi, aquests vehicles hi podran estar únicament a l'espera de passatgers.

3. En cap moment el nombre de vehicles no podrà ser superior a la capacitat de la parada.

 

Article 94. Reserves d'estacionament per a bicicletes, motocicletes i ciclomotors

L’Ajuntament queda facultat per a habilitar a la via pública zones d’estacionament reservades a bicicletes, motocicletes i ciclomotors, amb prohibició expressa d’estacionament d’altres vehicles que no compleixin aquestes  característiques. En les zones de reserva d'estacionament per a motocicletes i ciclomotors estarà prohibit estacionar vehicles que no siguin d’aquest tipus o similars.

 

Article 95. Règim d’estacionament excepcional

1. Es poden autoritzar zones d’estacionament sota aquest règim excepcional només en els supòsits següents:

a. Per a la realització de treballs o obres a la via pública, pel que caldrà estar en possessió de l'autorització pertinent per a fer l'obra.

b. Per facilitar les operacions d'encotxament i desencotxament al centres escolars i als accessos als establiments de servei públic.

c. Per facilitar el accessos dels malalts, ferits, gent gran i persones amb discapacitat o amb mobilitat limitada a centres sanitaris, centres de dia, residències de gent gran o altres centres similars.

d. Als locals de pública concurrència, per preservar els accessos i les sortides d’emergència i edificis on la garantia de la seguretat col·lectiva ho recomani.

2. En qualsevol cas, aquestes zones d’estacionament excepcional podran restar subjectes a l’obtenció de la pertinent autorització i al pagament de la corresponent taxa, malgrat que se’n puguin definir les exempcions que convinguin.

 

Article 96. Règim jurídic

1. En qualsevol cas, l’autorització de reserva d’estacionament excepcional requerirà la pertinent sol·licitud, justificant el motiu de la petició i necessitats a atendre, especificant les dades, la ubicació i tipus d’usuari o servei. Es concedirà, de forma general, per un termini d’un any, essent necessària la seva renovació. En les reserves d’obres de treballs o obres a la via pública aquests terminis es podran prorrogar, prèvia sol·licitud, fins a l’acabament de les mateixes. 

2. Qualsevol canvi de titular, dimensions, condicions de l’autorització implicarà la baixa de la vigent i la sol·licitud d’una de nova.

3. L’autorització podrà ser revocada, mitjançant resolució motivada i sense indemnització, pel canvi de les circumstàncies que van motivar la concessió o raons d’interès públic.

4. En la senyalització de la reserva d’estacionament excepcional, caldrà tenir en compte el següent:

a. En tota la longitud de la zona reservada es pintarà una línia a la calcada d’acord amb la normativa vigent

b. S’haurà de col·locar una placa normalitzada que especifiqui les especials condicions d’ús (titular, horari, dates i metres autoritzats)

c. El titular de l’autorització està obligat a suportar les despeses de la senyalització, a mantenir-la en  perfecte estat de conservació i a retirar les plaques i esborrar les marques vials en els quinze dies  següents a la data de baixa  i/o caducitat de la llicència.

5. L'Ajuntament podrà exigir el dipòsit d'una fiança en concepte de retirada dels elements de senyalització de la reserva un cop extingida la llicència.

 

TITOL SISÈ. TRANSPORTS. CÀRREGA I DESCÀRREGA

 

CAPITOL PRIMER. TRANSPORTS

 

Article 97. Condicions generals

1. El transport de viatgers i mercaderies a la ciutat resta subjecte a les disposicions que sobre la matèria estableixen la Llei 16/1987 de 30 de juliol, d’ordenació dels transports terrestres i el Reial Decret 1211/90, de 28 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’ordenació dels transports terrestres, així com a la resta de disposicions que les modifiquen o complementen.

2. Pel que fa als vehicles, els pesos i dimensions dels quals excedeixin del que estableix la normativa vigent, independentment de l'autorització del ministeri corresponent, hauran de tenir un permís expedit per  l'Autoritat  Municipal competent, on s'hi farà constar itinerari que hagi de seguir el vehicle i les hores en que se li permeti circular.

3. Queda prohibida sense autorització expressa, la circulació dels vehicles següents:

a. Aquells que tinguin una longitud superior a cinc metres en els quals la càrrega sobresurti més de dos metres per la banda anterior i mes de tres metres de la posterior.

b. Aquells  que  tinguin  una  llargària  inferior  a  cinc  metres  en  els  quals  la  càrrega sobresurti més d'un terç de la longitud del vehicle.

c. Aquells que transportin mercaderies perilloses.

4. Els vehicles destinats al transport de viatgers, tant de línies urbanes com interurbanes, únicament  podran aturar-se per carregar o descarregar  passatgers, en les parades expressament determinades pels serveis tècnics municipals.

5. Pel que fa al Transport Escolar, els centres docents o les empreses del sector del transport que el realitzin, proposaran els itineraris per la recollida d'alumnes. Un cop aprovats, quedaran delimitades les parades per la recollida d'alumnes, fora de les quals estarà prohibit aturar-se per tal que hi pugin o baixin persones.

 

Article 98. Transport de mercaderies perilloses 

1. Els vehicles que, segons la reglamentació vigent, transporten mercaderies perilloses i que tenen l'obligació de portar placa de color taronja només poden circular a les vies i hores que s'autoritzi i no poden parar o estacionar fora dels punts indicats amb aquesta finalitat. No obstant això, quan el punt d'origen i destí de la matèria transportada no estigui dins del municipi, no podran circular per les vies urbanes i hauran de fer-ho per les autopistes, autovies o d'altres vies interurbanes d'acord amb la normativa específica relativa al transport de mercaderies perilloses per carretera.

2. En qualsevol cas, els vehicles que transportin mercaderies perilloses que hagin de circular, carregar, descarregar, parar, estacionar o qualsevol altra operació hauran de complir la normativa esmentada o qualsevol altra que fos més restrictiva

3. Els vehicles que transportin matèries perilloses limitaran la seva velocitat a la permesa en la corresponent autorització, sense superar en cap cas la màxima permesa al terme municipal.

4. En cas que es produeixi una situació d’emergència relacionada amb un vehicle que transporti  mercaderies perilloses, el conductor, i si no fos possible, qualsevol altra persona, ho comunicarà als agents de l'Autoritat o als membres del Servei d'Extinció d'Incendis.

5. S'entén per emergència la situació de perill provocada per un accident o incident que requereixi la intervenció dels Serveis de Seguretat per prevenir, pal·liar o neutralitzar les conseqüències que puguin patir les persones o bens. En cas d’emergència se seguiran els protocols establerts en els Plans de Seguretat.

 

Article 99. Transport escolar

1. La prestació de serveis discrecionals de transport escolar i de menors amb reiteració d'itinerari  que  es  realitzin íntegra o parcialment en el terme municipal, necessitaran l'autorització municipal corresponent,  d'acord amb la legislació vigent en matèria  de transports.

2. L'autorització municipal per a la prestació de serveis de transport escolar urbans serà per curs escolar o per períodes concrets dins d'un mateix curs.

3. En l'autorització municipal, a més del que determini la legislació corresponent, hi constarà el recorregut,  els horaris i els llocs on s'efectuaran les parades, que, preferentment seran en llocs senyalitzats com a parades de transport públic.

4. S’haurà de sol·licitar una nova autorització per a qualsevol modificació de les condicions en les quals fou atorgada.

5. El servei es prestarà per mitjà de vehicles que reuneixin les especificacions previstes a la legislació vigent i amb les autoritzacions que correspongui.

 

Article 100. Autoescoles

1. Amb la intenció de garantir al màxim la fluïdesa del trànsit, es podrà restringir la circulació, total o  parcialment, de vehicles d’autoescola que circulin per determinats carrers, quan ho facin amb motiu de les classes de conducció.

2. Els canvis dels alumnes amb pràctiques es realitzaran en llocs on no destorbin la circulació, i mai en doble filera.

 

CAPITOL SEGON. CÀRREGA I DESCÀRREGA

 

Article 101. Disposicions generals

1. La càrrega i descàrrega de mercaderies haurà de realitzar-se a l'interior dels locals comercials i industrials, d'acord amb l'ordenança corresponent.

2. L'Alcaldia podrà delimitar zones reservades per a que els vehicles destinats al transport de mercaderies puguin carregar i descarregar quan les condicions dels locals comercials o industrials no permetin fer-ho en el seu interior. Aquestes zones podran ser de lliure utilització o estar sotmeses al règim previst per a l'estacionament amb horari limitat, el qual estarà degudament senyalitzat en les zones que sigui d'aplicació i comportarà als seus usuaris, el compliment de les següents obligacions:

a) L'Ajuntament podrà determinar per a cada zona de càrrega i descàrrega el temps màxim de permanència en la mateixa. Com a norma general, s’establirà un període màxim d'estacionament de 30 minuts per vehicle  (3), a excepció d'aquelles zones en què es reguli de forma diferent per part dels Serveis Tècnics Municipals

b) En aquests casos els usuaris hauran de col·locar, en un lloc perfectament visible des de l'exterior del vehicle, un mecanisme que indiqui l'hora d'arribada

3. Fora d'aquestes zones reservades, únicament es permetrà la càrrega i descàrrega en els dies, hores i llocs que es determini i es respectaran les disposicions sobre parades i estacionaments. 

4. Els vehicles que realitzin operacions de càrrega i descàrrega no poden ocupar totalment ni parcialment les voreres, andanes, passeigs o zones senyalitzades amb franges blanques al paviment, guals, ni qualsevol altre indret on, amb caràcter general, estigui prohibida la parada.

5. Les mercaderies i objectes que es carreguin i descarreguin es traslladaran directament de la finca al vehicle i en cap cas s'emmagatzemaran temporalment a la via pública.

6. Les operacions de càrrega i descàrrega hauran de fer-se amb precaució, evitant sorolls innecessaris, i es deixaran nets els espais utilitzats.

7. Les mercaderies es carregaran i descarregaran pel costat del vehicle més proper a la vorera, utilitzant  els mitjans necessaris per agilitar l'operació, i sense dificultar la circulació, tant de vianants com de vehicles.

8. Per a la descàrrega de pedres, peces metàl·liques i qualsevol altre objecte o mercaderia que pel seu pes, forma o duresa pugui malmetre el paviment o mobiliari urbà, els encarregats de traslladar-lo estan obligats a utilitzar els mitjans i prendre les mesures necessàries per evitar qualsevol desperfecte a la via pública; de  no fer-ho així seran responsables dels danys que es produeixin.

 

Article 102. Mercaderies perilloses i zones comercials

1. La càrrega i descàrrega de mercaderies perilloses se sotmetrà a les següents prescripcions:

a. La càrrega i descàrrega de mercaderies perilloses en un emplaçament públic a l'interior de la ciutat requereix la prèvia i expressa autorització de l'Alcaldia

b. El transportista i el recepcionista faran les operacions de càrrega i descàrrega sense interrupció i amb la màxima rapidesa, en els llocs i horari establerts d'acord amb aquesta ordenança

c. La vigilància del vehicle correspon al conductor o una altra persona capacitada en virtut de l'acord europeu sobre transport de mercaderies perilloses per carretera

2. Per a la càrrega i descàrrega en zones comercials s’observaran les següents prescripcions:

a. En les zones comercials de la ciutat l'Ajuntament, prèvia sol·licitud justificada del peticionari, podrà  excepcionalment autoritzar la realització de tasques de càrrega/descàrrega fora de l'horari establert a  l'efecte i en tot cas en horari no comercial, per tal d'ocasionar les mínimes molèsties possibles als  vianants i a la resta de comerciants de la zona. Aquestes autoritzacions fixaran l'horari i la data o dates de realització de l'activitat

b. L'Ajuntament regularà de forma específica les operacions de càrrega i descàrrega en zones comercials per a vianants i adjacents

 

Article 103. Vehicles blindats de transport de cabals.

Els vehicles blindats de transport de cabals, per raons de seguretat, podran efectuar parades en llocs prohibits i durant el temps estrictament necessari per efectuar les operacions d’entrega i recepció, si no hi ha lloc a prop per fer-ho correctament. Tanmateix hauran de seguir en tot moment les indicacions i instruccions que els donin els agents de la Policia Local o vigilants i mai estacionaran sobre la vorera.

 

TITOL  SETÈ. MESURES ESPECIALS DE CIRCULACIÓ

 

Article 104. Règim general

1. Als efectes previstos en aquesta ordenança es consideren activitats que requereixen una ordenació especial del trànsit en les vies urbanes de la ciutat, les següents:

a. Processons i altres manifestacions de caràcter religiós
b. Cavalcades, combois circenses o d'espectacles, combois electorals.
c. Revetlles, festejos, espectacles al carrer
d. Manifestacions i reunions
e. Combois militars
f. Proves i curses esportives
g. Obres, instal·lació de bastides, tanques, grues, casetes per a obres a la via pública, i altres operacions especials
h. Circulació d'animals, tant en grup com individualment.

2. Per a la realització d'aquestes, s’haurà de disposar de la prèvia i expressa autorització municipal, en la  qual es donaran les condicions específiques d'ús de la via pública, i es meritarà, en el seu cas, la taxa corresponent. En tot cas s'haurà de respectar allò establert a la legislació catalana vigent de protecció animal.

 

TíTOL VUITÈ. CIRCULACIÓ DE VEHICLES DE DUES RODES

 

Article 105. Circulació de motocicletes, ciclomotors i quadricicles 

Les motocicletes, els ciclomotors, i els quadricicles no poden circular en paral·lel, entre dues fileres de vehicles o entre una filera i la vorera, així com per voreres, andanes, passeigs, carril bici i carrils reservats.

No es podrà circular amb el vehicle sense recolzar la totalitat de les rodes a la calçada, així com circular amb menors de 12 anys. Excepcionalment, els majors de 7 anys podran circular en motocicletes i ciclomotors conduits pel seu pare, mare o tutor, o persona major d’edat per ells autoritzada, sempre que utilitzin el casc homologat  i es compleixin les condicions específiques de seguretat establertes al RGC. 

Aquests vehicles només es podran immobilitzar amb el mecanisme de bloqueig propi d’aquests vehicles.

Esta prohibida la fixació de motos, ciclomotors o similars, a elements de mobiliari urbà o immobles (arbres, senyals, bancs, faroles,...) amb cadenat o altre tipus de fixació , així com el recolzament de les motocicletes i ciclomotors als mateixos elements.

 

 Article 106. Circulació de bicicletes, patins, monopatins i similars.

1. Les bicicletes circularan per carrils bici o itineraris senyalitzats, respectant la preferència de pas dels vianants que el travessin. En carrils bici, si existeix doble carril, el ciclista haurà de discórrer pel carril dret segons el sentit de circulació.

2. En cas de no circular pels carrils reservats, ho faran per la calçada, tant a prop de la vorera com sigui possible, excepte on hi hagi carrils reservats a altres vehicles. En aquest cas, circularan pel carril contigu al reservat. Podran circular solament pel carril de l'esquerra quan les característiques de la via no permetin  efectuar-ho pel de la dreta o per poder efectuar amb seguretat el gir a l'esquerra.

3. Per circular de nit hauran de disposar, al davant, de llum blanca de posició, i al darrere, de llum vermella de posició i d'un catadiòptric vermell, no triangular, i armilla reflectant el conductor.

4. Excepte en moments d'aglomeració, pels parcs públics, passeigs centrals o altres zones específicament autoritzades, hi poden circular patins, monopatins, bicicletes o similars sense sobrepassar els 10 km/h, tenint en compte la preferència de pas dels vianants i garantint la seva seguretat.

5. En cap cas els patins, monopatins o aparells similars podran ser arrossegats per un altre vehicle.

6. Els menors de 12 anys no podran circular per la calçada, fora dels espais destinats a la circulació de bicicletes, encara que vagin acompanyats d'una persona major d'edat.

7. Quan els monopatins i similars circulin en hores nocturnes pels llocs assenyalats en el punt 4 d'aquest article, l'usuari haurà de vestir una armilla o qualsevol altra peça de roba reflectant que el faci clarament visible.

8. Els conductors de bicicletes tenen prioritat de pas respecte als vehicles a motor

 a) Quan circulin per un carril bici, pas per a ciclistes o voravia degudament autoritzat per a ús exclusiu de conductors de bicicletes.

 b) Quan per entrar en una altra via el vehicle a motor giri a esquerra o dreta, en els supòsits permesos existint un ciclista en les proximitats.

 c) Quan circulant en grup, el primer hagi accedit a la intersecció o rotonda.

9. Les bicicletes podran arrossegar un remolc o semiremolc, per al transport de càrrega i persones, únicament en el cas dels dispositius degudament certificats i homologats, amb les indicacions de seguretat i de limitacions de pes que quests dispositius estipulin. En cas de bicicletes que, per construcció, no puguin ser ocupades per mes d’una persona podran transportar un menor de fins a 7 anys en un seient addicional homologat quan el conductor sigui un major d’edat i sota la seva responsabilitat.

 

Article 107. Estacionament

Les motocicletes i ciclomotors estacionaran en els espais específicament assenyalats per aquest fi. En cas que no existeixin zones reservades per a aquest estacionament en un radi de 50 metres, aquests vehicles estacionaran en els d’estacionament senyalitzats, perpendicularment a la vorada, sense envair el carril de circulació i ocupant el menor espai

d’estacionament possible, sense destorbar l’accés de vorera a calçada d’altres vehicles. No podran estacionar en les barres destinades per estacionament per a bicicletes.

Les bicicletes s’estacionaran als llocs habilitats per a tal fi, i que seran d’ús exclusiu per a aquestes. En el cas que aquests no existeixin, podran estacionar-se a altres llocs, sempre que no obstaculitzin el trànsit de vianants ni la circulació de vehicles, i en cap cas podran els seus usuaris subjectar-les als troncs dels arbres, als senyals de trànsit, ni semàfors, ni a altres elements del mobiliari urbà sobre el qual puguin causar desperfectes o impedir-ne l’ús normal.

Les bicicletes, ciclomotors i motocicletes fins a 1.000 c.c. poden estacionar excepcionalment  en  zones  de  vianants  que  tinguin  com  a  mínim  tres  metres d'amplada  entre  la  façana  i  la  vorera,  quan  als  voltants no hi hagi un altre estacionament més adequat. En aquest cas estacionaran seguint les següents indicacions:

a) Paral·lelament a la vorera i el més a prop possible de la calçada però a prou distància d'aquesta com per  permetre obrir les portes dels vehicles estacionats.

b) A una distància superior a dos metres respecte dels passos de vianants, els rebaixos habilitats per a  discapacitats,  els guals o qualsevol altra instal·lació o servei públic.

c) El trajecte des de la pujada de la vorera fins al lloc d'estacionament s'ha de fer amb el motor parat, si n'hi ha.

d)  Allà on hi hagi escossells, l’estacionament s’efectuarà dintre de l’espai delimitat per les línies imaginàries que hi ha entre escossell i escossell.

 

TITOL NOVÈ. INFRACCIONS, SANCIONS I ALTRES MESURES CAUTELARS

 

CAPITOL PRIMER. INFRACCIONS

 

Article 108. Disposicions generals i competència.

1. La competència per sancionar les infraccions de normes de circulació comeses en vies urbanes correspon a l’Alcalde o alcaldessa, la qual pot delegar aquesta facultat d’acord amb la legislació aplicable. (article 71.4 Llei 18/2009)

L’Alcalde o alcaldessa podrà delegar aquesta competència en els membres de la corporació, d’acord amb el que estableixen el Reial decret 137/2000 que modifica el Reglament de procediment sancionador en matèria de trànsit i la Llei 11/1999 de modificació de la  Llei 7/1985, de Bases de règim local. Caldrà publicar en el Butlletí Oficial de la Província la resolució corresponent, i una referència de la publicació anunciar-la al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, en tot cas, en el tauler d’edictes de l’ens local.

2. En el cas d’infraccions que impliquin sostracció de punts, l’agent denunciant ha de prendre nota de les dades del permís de conducció i les ha de remetre a l’òrgan sancionador competent que, quan la sanció sigui ferma, les ha de comunicar juntament amb la sanció i la sostracció de punts corresponent al Registre de conductors i infractors. (article 67.3 Llei 18/2009)

 

Article 109. Infraccions a l’Ordenança

Les accions o omissions contràries a aquesta Ordenança o a la resta de disposicions legals d'aplicació, tindran el caràcter d'infraccions administratives i seran sancionades tant per les normes específiques en matèria de trànsit, com per les lleis sectorials que siguin d'aplicació en  cada  cas,  llevat  que  puguin  constituir  delictes o  faltes  tipificades  en  les  lleis  penals, supòsit en el que l'administració passarà el tant de culpa a l'ordre jurisdiccional competent i s'abstindrà de seguir el procediment sancionador mentre l'autoritat judicial no dicti sentència ferma.

Les infraccions no contingudes en aquesta Ordenança relatives a normes bàsiques i complementàries del trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària seran sancionades en funció de la legislació i normativa específica aplicable en cada cas.

 

Article 110.  Graduació

Les infraccions a les què fa referència l'article anterior es classifiquen en lleus, greus i molt greus de conformitat amb el quadre annex I, i segons l’article 65 del text articulat de la llei de trànsit.

 

Article 111. Règim aplicable a ocupacions de la via pública 

1.  Als  efectes  de  determinar  el  règim  jurídic  i  procediment  sancionador  en  relació  a  les conductes tipificades com a infraccions lleus, greu i molt greus en matèria d'ocupació i ús de la via pública, el còmput del termini de prescripció, òrgans competents, execució de  sentències  i  imposició  de  multes  coercitives  per  a  l'execució  forçosa  de  les responsabilitats contretes s’aplicarà el marc normatiu previst en el Títol IX  de la Llei 33/2003, de 3 de novembre del Patrimoni de les Administracions Públiques.

2.  Específicament, quan l'ocupació de la via pública es faci sense llicència o autorització es considerarà infracció greu, sempre que no es produeixin danys o perjudicis a tercers. Si es donés aquest darrer supòsit, es considerarà com a infracció molt greu.

 

CAPITOL SEGON. SANCIONS

 

Article 112. Import i graduació de les sancions

1. Les infraccions lleus seran sancionades amb imports fins a 100 €; les greus amb multa de 200  €  i les molt  greus amb multa de 500 euros €. No obstant això, les infraccions consistents en no respectar els límits de velocitat, se sancionen en la quantia prevista en l’annex IV de la Llei 18/2009, de 23 de novembre.

2. Sense perjudici del que es disposa anteriorment, en la imposició de sancions s’ha de tenir en compte que:

a) La multa per la infracció prevista d’incompliment pel titular o arrendatari del vehicle amb el qual s’hagi comès la infracció de l’obligació d’identificar de forma veraç el conductor responsable de la infracció, quan siguin degudament requerits per a això en el termini establert és el doble de la prevista per a la infracció originària que la va motivar, si és infracció lleu, i el triple, si és infracció greu o molt greu.

b) La infracció de conduir vehicles que tinguin instal·lats inhibidors de radar o qualsevol altres mecanismes encaminats a interferir en el funcionament dels sistemes de vigilància de trànsit se sanciona amb una multa de 6.000 euros.

3. La quantia econòmica de les multes establertes en aquesta ordenança, a l’article 67.1 i a l’annex IV del text articulat de la Llei de Trànsit es pot incrementar en un 30 per cent, atenent la gravetat i la transcendència del fet, els antecedents de l’infractor i la condició de reincident, el perill potencial creat per a ell mateix i per als altres usuaris de la via, i el criteri de proporcionalitat.

4. No tindran el caràcter de sancions les mesures cautelars o preventives que es puguin acordar d'acord amb el que estableix la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.

5. En el quadre de sancions annex a aquesta Ordenança es preveu la qualificació de la infracció, l’import de la mateixa i l’aplicació de reducció i/o pèrdua de punts del permís de circulació, en cas que així procedeixin.

 

Article 113. Responsabilitats

1. La  responsabilitat  per  les  infraccions  al  que  disposa  aquesta  Ordenança  recauran directament en la persona que hagi realitzat l'acció o omissió en la qual consisteixi la infracció. No obstant això:

a. La persona titular que consti al Registre de Vehicles serà en tot cas responsable per les infraccions  relatives a la documentació del vehicle, les relatives al seu estat de conservació, quan les deficiències afectin les condicions de seguretat del vehicle i per les derivades de l'incompliment de les normes relatives a reconeixements periòdics.

b. El conductor d’una motocicleta, d’un ciclomotor, d’un vehicle de tres o quatre rodes no carrossat o de qualsevol altre vehicle per al qual s’exigeix l’ús de casc per part del conductor i del passatger és responsable de la no utilització del casc de protecció pel passatger, i també de transportar passatgers que no tinguin l’edat mínima exigida.

Així mateix, el conductor del vehicle és responsable de la no utilització dels sistemes de retenció infantil, amb l’excepció que preveu l’article 11.4 de la Llei 18/2009, de 23 de novembre, si es tracta de conductors professionals.

c. Quan l’autoria dels fets comesos correspongui a un menor de divuit anys, n’han de respondre solidàriament els pares, tutors, acollidors i guardadors legals o de fet, per aquest ordre, en relació amb l’incompliment de l’obligació imposada a aquests que comporta un deure de prevenir la infracció administrativa que s’imputi als menors.

La responsabilitat solidària està referida estrictament a la pecuniària derivada de la multa imposada.

d. En els casos en què no tingui lloc la detenció del vehicle i aquest tingui designat un conductor habitual, la

responsabilitat per la infracció recau en aquest, excepte en el cas que acrediti que el conductor era un altre o la sostracció del vehicle.

e. En els casos en què no tingui lloc la detenció del vehicle i aquest no tingui designat un conductor habitual, n’és responsable el conductor identificat pel titular o l’arrendatari a llarg termini, d’acord amb les obligacions imposades a l’article 9 bis. de la Llei 18/2009, de 23 de novembre.

f. A les empreses d’arrendament de vehicles a curt termini n’és responsable l’arrendatari del vehicle. En cas que aquest manifesti que no n’és el conductor, o sigui una persona jurídica, li corresponen les obligacions que estableix per al titular l’article 9 bis. La mateixa responsabilitat afecta els titulars dels tallers mecànics o establiments de compravenda de vehicles per les infraccions comeses amb els vehicles mentre hi estiguin dipositats.

g. El titular, o l’arrendatari a llarg termini, en el cas que consti en el Registre de vehicles, és en tot cas responsable de les infraccions relatives a la documentació del vehicle, als reconeixements periòdics i al seu estat de conservació, quan les deficiències afectin les condicions de seguretat del vehicle.

h. El titular o l’arrendatari, en el cas que consti en el Registre de vehicles, és responsable de les infraccions per estacionament, excepte en els casos en què el vehicle tingui designat un conductor habitual o s’indiqui un conductor responsable del fet.

2. El que disposa aquest article s’entén als únics efectes de la determinació de la responsabilitat en l’àmbit administratiu per les infraccions tipificades en aquest ordenança i en la Llei 18/2009, de 23 de novembre.

 

CAPITOL TERCER. IMMOBILITZACIÓ DE VEHICLES

 

Article 114. Supòsits d’immobilització

1. Els agents de l’autoritat de la Policia Local encarregats de vigilància del trànsit podran immobilitzar els vehicles que estiguin inclosos en algun dels supòsits següents:

a. Quan el conductor d'un vehicle es negui a sotmetre's a les proves per determinar si condueix sota  els  efectes de l'alcohol, substàncies psicotròpiques, estupefaents, estimulants o anàlogues, o quan el  resultat de la  prova superi els límits reglamentàriament establerts.

b. Quan el vehicle superi els nivells de soroll, fums o gasos permesos per la normativa en més d'un 10% o es negui a la realització de la prova de mesura.

c. Quan el vehicle vagi desproveït dels cinturons i altres elements de seguretat obligatoris i quan les  motocicletes o ciclomotors de dues rodes circulin amb el conductor o l'ocupant desproveïts de casc o sense subjectar.

d. Quan el conductor d'un vehicle no justifiqui que està en possessió del permís o llicència de  conducció corresponent o aquesta no sigui vàlida i no acrediti suficientment la seva identitat i domicili, o quan malgrat l'hagi acreditat, el seu comportament indueixi a considerar racionalment que no reuneix les aptituds o els coneixements necessaris per conduir.

e. Quan el conductor d'un vehicle no justifiqui que està en possessió del permís de circulació del vehicle, i no acrediti suficientment la seva identitat i domicili

f. Quan quedi suficientment acreditat que el vehicle està circulant sense tenir l’assegurança obligatòria contractada.

g. Quan el vehicle no estigui autoritzat a circular per no haver obtingut l’autorització o perquè hagi estat anul·lada o no reuneixi les condicions mínimes per fer-ho amb prou garanties de seguretat per a l'usuari o usuaris de la via.

h. Quan de les condicions d'utilització dels vehicles es pugui derivar un risc greu per a la circulació, les persones o els béns o es puguin produir danys a la calçada

i. Quan el vehicle circuli amb una càrrega, amb un pes o unes dimensions superiors en un 10% a les autoritzades.

j. Quan el conductor d'un vehicle denunciat per una infracció de trànsit no acrediti la seva residència habitual en territori espanyol i es negui a dipositar l'import de la sanció o garantir el seu pagament per qualsevol mitjà admès en dret.

k. Quan el vehicle circuli sense les plaques de matricula o quan siguin il·legibles o no s'ajustin a la normativa vigent.

l. Quan el vehicle circuli de nit sense disposar dels dispositius d'enllumenat necessaris.

m. Quan transcorri un període de temps superior a dos mesos des de la data de caducitat prevista a la targeta d'inspecció tècnica del vehicle o quan essent preceptiu no la presenti.

n. Quan hagi estat ordenat per l'autoritat judicial o administrativa competent.

o. Quan o tinguin el tiquet corresponent per a l'estacionament en zona blava, o excedeixin de  l'autorització  concedida, fins que  s'aconsegueixi identificar el conductor del vehicle. 

p. En tots els supòsits enumerats en l’art 84 de la Llei 18/2009.

2. La immobilització dels vehicles es practicarà en el carrer, si és permès l'estacionament i no es causa risc a la seguretat de les persones o béns o en el garatge o aparcament públic o privat del municipi que designi el conductor o titular qui correrà amb les despeses de trasllat i estada. Quan no sigui possible la immobilització al carrer o en un garatge, es practicarà en el dipòsit municipal i seran a càrrec del conductor les despeses de trasllat i pupil·latge.

3. En cap cas, serà justificada la immobilització d'un vehicle quan la pròpia mesura cautelar provoqui una  disminució de la seguretat viària o destorbi la circulació de vehicles o de vianants. En aquest cas, si és una causa justificada, es retirarà el vehicle.

4. La immobilització del vehicle cessarà quan desaparegui la causa que la va motivar.

 

CAPITOL QUART. RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA

 

Article 115. Supòsits de retirada

La Policia Local, podrà procedir,si la persona obligada no ho fes, a la retirada del  vehicle  de la via  pública  i al seu trasllat al Dipòsit  Municipal, als següents casos:

a. Sempre que constitueixi perill o causi greus pertorbacions a la circulació o al funcionament d'algun servei públic i també quan es pugui presumir racionalment el seu abandonament a la via pública.

b. En cas d'accident que l'impedeixi continuar la marxa.

c. Quan hagi estat immobilitzat per deficiències del mateix.

d. Quan immobilitzat un vehicle, d'acord amb allò que disposa l'article  67.4 paràgraf tercer, del Reial Decret legislatiu 339/1990 de 2 de març, l'infractor persistís en la negativa a dipositar o garantir el pagament de l'import de la multa.

e. Quan un vehicle estigui estacionat en llocs habilitats d'estacionament amb limitació horària sense  col·locar el distintiu que ho autoritza; quan l'hora registrada al comprovant no sigui visible des de  l'exterior o quan  excedeixi el triple del temps abonat.

f. En els supòsits enumerats en l’art 85 de la Llei 18/2009.

 

Article 116. Justificació de la retirada

A títol enunciatiu, es considerarà que un vehicle està en les circumstàncies determinades a l'apartat 1 de l'article anterior, i per tant està justificada la seva retirada:

a. Quan estigui estacionat en un punt on estigui prohibida la parada.

b. Quan estigui estacionat en doble filera sense el seu conductor.

c. Quan sobresurti del vèrtex d'un xamfrà o de l'extrem de l'angle d'una cantonada i obligui als demés conductors a fer maniobres amb risc.

d. Quan estigui estacionat en un pas de vianants senyalitzat.

e. Quan ocupi total o parcialment un gual o reserva d'estacionament, degudament senyalitzat i legalitzat.

f. Quan estigui estacionat en una zona reservada per a càrrega i descàrrega, durant les hores de la seva utilització.

g. Quan estigui estacionat en una parada de transport públic senyalitzada i delimitada.

h. Quan estigui estacionat en llocs expressament reservats a urgències i seguretat.

i. Quan estigui estacionat davant de sortides d’emergència d'espectacles públics, durant les hores en què es celebrin.

j. Quan estigui estacionat en una reserva per a persones amb mobilitat reduïda.

k. Quan estigui estacionat, total o parcialment, sobre una vorera, andana, refugi, passeig, zona de  precaució o zona de franges  de  paviment, excepció feta d'autorització expressa.

l. Quan impedeixi la visibilitat dels senyals de trànsit a la resta  d’usuaris de la via pública.

m. Quan impedeixi un gir autoritzat u obligui a fer maniobres per a realitzar-lo.

n. Quan obstaculitzi la visibilitat del trànsit d'una via pública als conductors que hi accedeixen des d'una altra.

o. Quan impedeixi total o parcialment l'entrada de persones a un immoble.

p. Quan estigui estacionat en mig de la calcada de circulació.

q. Quan estigui estacionat en una zona de vianants fora de les hores permeses, excepció feta d'autorització expressa.

r. Quan deixi un espai lliure insuficient per a la lliure circulació dels altres vehicles usuaris de la via pública.

Sempre que, com en tots els casos anteriors, constitueixi perill o causi greus pertorbacions a la circulació o al funcionament d'algun servei públic, inclòs el servei de regulació de zones d'estacionament limitat.

 

Article 117. Retirada excepcional

1. L'Ajuntament també podrà retirar o remoure els vehicles de la via pública encara que no estiguin en situació d'infracció, en els següents casos:

a. En cas d’emergència o necessitat.

b. Quan s'estacioni en un lloc que s'hagi d'ocupar per a un acte públic degudament autoritzat.

c. Quan obstaculitzi la neteja, reparació o senyalització de la via pública o s'hagin de realitzar treballs relacionats amb la poda de l'arbrat .

d. Quan estigui estacionat en una zona amb reserva d'ocupació per a la realització d'obres o treballs autoritzats.

e. En cas que se'n pugui presumir la utilització il·legítima o es vulgui garantir la seguretat de les proves o efectes del seu interior.

f. Quan hagi estat ordenat per l'autoritat judicial o administrativa competent.

g. Quan hagin passat 24 hores d'una immobilització d'un vehicle sense que s'hagin resolt les causes que la van motivar.

h. Quan per avaria l'equip de senyals acústics o l'alarma antirobatori emetin sons que alterin la convivència ciutadana i no es pugui localitzar el conductor del vehicle.

i. Quan  hi hagi motius d'immobilització i aquesta no es pugui dur a terme a la via pública en condicions de seguretat.

j. Quan, sense estar inclosos en els apartats anteriors, estiguin aturats de forma que constitueixin un perill, obstaculitzin greument  el trànsit de vehicles o vianants  o deteriorin el patrimoni públic.

2. Pel que fa als apartats a),b),c) i d) la retirada, trasllat i dipòsit no comportarà cap despesa al titular del vehicle llevat dels següents supòsits:

a. Que hagi estat possible localitzar i requerir al propietari perquè el retiri.

b. Que s'hagi pogut senyalitzar o advertir amb 24 hores d'antelació.

c. Quan s'hagi estacionat el vehicle amb posterioritat a la col·locació de la senyalització corresponent.

3. Pel que fa a l'apartat e), la retirada no comportarà cap despesa pel titular del vehicle pels conceptes de trasllat o dipòsit .

4. Pel que fa a la resta d'apartats les despeses de retirada i dipòsit aniran a càrrec del titular del vehicle.

 

Article 118. Despeses derivades de la retirada

Excepció feta del casos legalment previstos, les despeses que s'originin com a conseqüència de la retirada i estància del vehicle al Dipòsit Municipal, seran per compte del titular, que haurà de pagar-los o garantir el pagament com a requisit previ a la devolució del vehicle, d'acord amb el que disposa la vigent Ordenança Fiscal, podent efectuar la retirada el titular o persona degudament autoritzada.

 

Article 119. Suspensió de la retirada

La retirada del vehicle es suspendrà immediatament si el propietari o conductor del mateix compareix abans que la grua hagi iniciat la marxa amb el vehicle enganxat i sempre que adopti les mesures necessàries per acabar amb la situació irregular en la que es trobava el vehicle, i previ pagament o garantia de pagament de l’import de la taxa municipal per sortida de grua. No obstant això, si les circumstàncies del  trànsit ho aconsellen, la Policia Local entregarà el vehicle al propietari o conductor en el lloc més proper possible que no ocasioni pertorbacions a la circulació.

 

TITOL NOVÈ.  PROCEDIMENT SANCIONADOR

 

Article 120. Garantia del procediment

1. No es pot imposar cap sanció per les infraccions tipificades en aquesta ordenança i a la legislació sobre trànsit sinó en virtut d’un procediment instruït d’acord amb el que disposa el capítol III de la Llei de Trànsit i les disposicions reglamentàries que el despleguen ( com el RD 320/1994, del 25 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament del procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, modificat pel Reial decret 137/2000, de 4 de febrer) i, supletòriament, el que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
 

2. En tot allò que no estigui previst en l'esmentat Reglament serà d'aplicació el procediment regulat en el Reglament de procediment per a l'exercici de la potestat sancionadora, aprovat per Reial decret 1398/1993, de 4 d'agost.

 

Article 121. Instrucció

La Unitat de Sancions de l’ajuntament és l’òrgan competent per instruir i impulsar la tramitació dels expedients per les infraccions comeses en aplicació d'aquest Ordenança, així com altra normativa en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.

 

Article 122. Presentació d’al·legacions i revisió dels actes

1. Les persones que hagin estat denunciades per infracció a les normes o disposicions d'aquesta  Ordenança, i no estiguin conformes amb la denúncia, podran presentar en aquest Ajuntament, en el termini de vint dies a partir de la data de notificació de la denúncia i per qualsevol mitjà admès en dret, un escrit  d’al·legacions en el qual constaran, a més de les dades d'identificació de la persona i del domicili  per  a notificacions, el número d'expedient o del butlletí de denúncia, la data de la denúncia, la matrícula del vehicle denunciat i tot allò que cregui convenient per a la seva defensa, així com la proposició, si s'escau, de les proves oportunes.

2. Contra les resolucions sancionadores es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició, en el termini d’un mes des del dia següent al de la seva notificació.

3. La interposició del recurs de reposició no suspèn l’execució de l’acte impugnat ni la de la sanció. Cas que el recurrent sol·liciti la suspensió de l’execució, aquesta s’entendrà denegada transcorregut el termini d’un mes des de la sol·licitud sens que s’hagi resolt.

4. Les resolucions que posin fi a la via administrativa podran ésser recorregudes davant, l'ordre jurisdiccional, contenciosa i administrativa. No obstant això, es podrà interposar qualsevol recurs que es consideri convenient.

 

Article 123. Cobrament de les sancions

1. Les multes es poden pagar amb una reducció del 50% si es satisfan dins del termini de vint dies naturals següents al dia de la notificació de la denúncia i es tracta d’un procediment abreujat.

2. Transcorregut el termini anterior, les multes hauran de fer-se efectives dins del quinze dies naturals següents a la data de la seva fermesa.

3. Quan l'infractor no acrediti la seva residència habitual en territori espanyol, l'agent que hagi fet la denúncia fixarà provisionalment la quantitat de la multa, si no es diposita aquest  import  o  no  garanteix  el  seu  pagament  per  qualsevol  mitjà  admès  en  dret, s’immobilitzarà el vehicle en els termes i condicions establerts. En tot cas, es tindrà en compte allò que està previst en el número anterior respecte la reducció del 50%.

4. Vençut el termini establert en l'apartat anterior sense que s'hagi satisfet l'import de la sanció, la seva exacció es durà a terme per la via del constrenyiment. Amb aquesta finalitat, serà títol executiu la certificació de descobert expedida per l’òrgan competent de l'Ajuntament.

En tot cas, s’estarà a les delegacions que es puguin efectuar.

 

Article 124. Prescripció

L’acció per sancionar les infraccions prescriu en els terminis establerts per l’article 92 del text articulat de la Llei de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària aprovat pel RD legislatiu 339/90, de 2 de març. La prescripció s’interromp per qualsevol actuació administrativa de la qual tingui coneixement la persona denunciada o estigui encaminada a esbrinar la seva identitat o domicili o per la notificació efectuada d’acord amb l’establert als articles 76, 77 i 78 de l’esmentat text articulat.

 

DISPOSICIÓ FINAL

En tot allò que no estigui previst en l’actual Ordenança serà d’aplicació el procediment regulat en la Llei 18/2009 de 23 de novembre, per la que es modifica el text articulat de la llei  sobre  trànsit,  circulació  de  vehicles  a  motor  i  seguretat  viaria,  aprovada  pel  RDL 339/1990 de 2 de març, en matèria sancionadora.

Les prescripcions d'aquesta Ordenança que incorporen o reprodueixen aspectes de la legislació de l'Estat o l'autonòmica d'aplicació als ens locals catalans s'entendran automàticament modificades en el moment en què se’n produeixi la revisió.                       

Aquesta ordenança entrarà en vigor a partir dels 15 dies hàbils des de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província

Aquesta ordenança s’entendrà modificada automàticament com a conseqüència de la promulgació de normes i disposicions de rang normatiu superior.

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

A l'entrada en vigor de la present ordenança quedarà derogada l'Ordenança Municipal de Trànsit de l’Excm. Ajuntament de Balaguer, publicada al BOP de Lleida núm. 50, de 26 d’abril de 1997 .1) Velocitat recomanada 50

2) Especificar el nombre de dies, vuit(8), quinze (15),...

3) L’ajuntament pot establir un altre període.


 

Quadre de sancions